Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Dane kontaktowe

"WYPRAWKA SZKOLNA" - 2019 ROK

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 "WYPRAWKA SZKOLNA" - 2019 ROK


PODSTAWA PRAWNA

1) art. 90u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761);

2) Uchwała Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”;

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. 


CEL PROGRAMU

Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych.


KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY W 2019 ROKU

W roku szkolnym 2019/2020 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, skierowana zostaje do uczniów:

- słabowidzących,
- niesłyszących,
- słabosłyszących,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.) uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

- branżowej szkoły I stopnia,
- klas I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
- klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
- klas I pięcioletniego technikum,
- klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
- klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
- klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
- klas I liceum sztuk plastycznych,
- klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
- klas I-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,
- klas IV-VI dotychczasowej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

***

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczanych od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287), jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

- klasy II i III branżowej szkoły I stopnia,
- klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

***

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych*, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.  10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

-  klasy I branżowej szkoły I stopnia,
-  klasy I pięcioletniego technikum,
-  klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
-  szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
 

* materiał do kształcenia zawodowego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, umożliwiający realizację programu nauczania zawodu mający postać papierową lub elektroniczną


KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników przeznaczona jest dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do szkół dla dzieci i młodzieży bez względu na kryterium dochodowe; podstawą do  skorzystania z  pomocy jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020.

Wniosek składa się w terminie do 30 września 2019 roku, do którego należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.


KTO SKŁADA WNIOSEK

Przyznanie pomocy następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób faktycznie opiekujących się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletniego ucznia.


SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2019/2020 w terminie ustalonym jak wyżej.

W przypadku poniższych szkół, wniosek o udzielenie pomocy składa się w terminie określonym przez właściwego ministra. I tak dla:

-  ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, liceów sztuk plastycznych i ogólnokształcących szkół sztuk pięknych i ogólnokształcących szkół baletowych oraz liceów plastycznych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

-  szkół rolniczych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa – ministra właściwego do spraw rolnictwa;

-  szkół leśnych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska – ministra właściwego do spraw środowiska;

-  szkół morskich prowadzonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej;

-  szkół żeglugi śródlądowej prowadzonych przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.

Dyrektor szkoły, w tym szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją prezydentowi miasta właściwemu ze względu na siedzibę szkoły, a w przypadkach powyższych – właściwym ministrom.

Lista uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach programu „Wyprawka szkolna” zawiera:

- imię i nazwisko ucznia,

- nazwę i adres szkoły,

- klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020.

Prezydent miasta przekazuje środki na udzielenie pomocy na rachunek bankowy szkoły prowadzonej przez gminę, a koszty zakupu zwraca dyrektor tej szkoły, a w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, koszt zakupu zwraca prezydent miasta.

W przypadku poniższych szkół, środki na udzielenie pomocy przekazuje właściwy minister na rachunek bankowy szkoły. I tak dla:

-  ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, liceów sztuk plastycznych i ogólnokształcących szkół sztuk pięknych i ogólnokształcących szkół baletowych oraz liceów plastycznych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

-  szkół rolniczych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa – minister właściwy do spraw rolnictwa;

-  szkół leśnych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska – minister właściwy do spraw środowiska;

-  szkół morskich prowadzonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – minister właściwy do spraw gospodarki morskiej;

-  szkół żeglugi śródlądowej prowadzonych przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej.
DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW W ROKU 2019
  • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 225 zł

  • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia

do kwoty 390 zł

  • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych

do kwoty 445 zł

 


ZAKUP MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH*

Dla uczniów:
-  słabowidzących,
-  niesłyszących,
-  słabosłyszących,
-  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
-  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
-  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
-  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
-  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
 

RODZAJ SZKOŁY

KWOTA

klasa I branżowej szkoły I stopnia

390,00

Klasa I 5-letniego technikum oraz klasa I dotychczasowego 4-letniego technikum prowadzona w 5-letnim technikum

445,00

szkoła specjalna przysposabiająca do  pracy

225,00

      

* Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, materiał do kształcenia zawodowego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, umożliwiający realizację programu nauczania zawodu umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.


 ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU/ROZLICZENIE ZAKUPU

Zwrot kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, następuje po przedłożeniu dowodu ich zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców (rodzica) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.
W przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna”.

W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego:

-  imię i nazwisko ucznia,
-  klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020,
-  nazwę i adres szkoły,
-  wykaz zakupionych podręczników lub wykaz materiałów edukacyjnych,
-  kwotę zakupu,
-  datę zakupu,
-  czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

Potwierdzenie zakupu* wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT wystawionej przez wydawnictwo lub księgarnię i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i/lub materiały edukacyjne.

Zwrot wnioskodawcom kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dokonywany będzie do 6 grudnia 2019 r.


*Podczas zakupu dla grupy uczniów podręczników i materiałów edukacyjnych tego samego rodzaju w określonym wydawnictwie lub księgarni podmiot zamawiający np. rada rodziców, rodzic czy nauczyciel otrzymuje fakturę bez wyszczególnienia wszystkich osób, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne. Zatem podmiot dokonujący zakupu nie ma możliwości przekazania indywidualnym odbiorcom imiennych faktur, które stanowiłyby podstawę do zwrotu poniesionych kosztów w ramach programu.Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij