W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Referent administracyjno-gospodarczy

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Patrycja Major
Uzasadnienie wyboru Pani Patrycja Major spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. O wyborze kandydata zadecydowały posiadane kwalifikacje i rozmowa, podczas której pozytywnie oceniono predyspozycje, umiejętności i wiedzę gwarantującą prawidłowe wykonywanie obowiązków na w/w stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Referent administracyjno-gospodarczy 1/2 etatu
Miejsce pracy Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert w Sekretariacie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Świnoujściu, ul. Piastowska 55
Status rozstrzygnięte

OGŁOSZENIE O  NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W WIELOFUNKCYJNEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWINOUJŚCIU  ul. Piastowska 55 72-600 Świnoujście

 

Określenie stanowiska:   Referent administracyjno-gospodarczy

Wymiar zatrudnienia:    ½ etatu

 

Wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530)1,
2.       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

niekaralność  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
nieposzlakowana opinia,
znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na stanowisku referenta,
wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, administracyjne lub prawne),
co najmniej 2 letni staż pracy,
znajomość obsługi komputera – pakietu MS Office, platformy ePUAP,
znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem, m.in. znajomość zagadnień z zakresu prawa administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, 
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
 
1 Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego (obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana jest praca nie polegająca na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzającą dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

Wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

1.       doświadczenie zawodowe – min. 2 lata zatrudnienia w administracji,

2.       predyspozycje osobowościowe:

a)    umiejętność sprawnej organizacji pracy,

b)    terminowość, dokładność, samodzielność, odpowiedzialność,

c)     komunikatywność, 

d)    wysoka kultura osobista,

e)     odporność na stres,

f)     umiejętność redagowania tekstów.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej zgodnie  z obowiązującymi przepisami i Instrukcją Kancelaryjną oraz zapewnienie jej terminowego obiegu.
Obsługa poczty elektronicznej i EPUAP oraz publikowanie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej.
3.        Prowadzenie ewidencji umów, zarządzeń i upoważnień dyrektora.

4.        Udzielanie informacji interesantom, koordynowanie prawidłowego załatwienia spraw.

Prowadzenie i przechowywanie akt spraw.
Opracowywanie pism w zakresie administracyjno-gospodarczym.
Prowadzenie ewidencji  druków ścisłego zarachowania oraz pieczęci.
Prowadzenie ewidencji i właściwej dokumentacji wyjazdów służbowych, wyjść służbowych i prywatnych pracowników.
Prowadzenie książki kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.
Realizacja zakupów materiałów i usług.
Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją instalacji i urządzeń technicznych, w tym m.in. zgłaszanie do przeprowadzenia obowiązkowych przeglądów w zakresie p.poż, pomiarów elektrycznych, hydrantu, gaśnic, zabezpieczeń ognioochronnych, instalacji oddymiania.
Organizowanie zamówień publicznych.
Sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych.
Udział w przygotowywaniu projektów zarządzeń dotyczących zamówień publicznych.
15.     Udział w przygotowywaniu projektów umów i nadzorowanie ich realizacji.

Prowadzenie dokumentacji w sprawach zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora w miarę potrzeb.
 

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.       stanowisko pracy na I piętrze  (schody - brak windy), budynek nie jest wyposażony w urządzenia umożliwiające poruszanie się na wózku inwalidzkim.

2.       praca przy monitorze ekranowym,

3.       brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,

4.       czas pracy: 1/2 etatu – 20 godzin tygodniowo,

5.       wysiłek umysłowy.

 

Wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Świnoujściu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w czerwcu 2022 r. nie przekroczył 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.      podpisany własnoręcznie list motywacyjny, CV,

2.      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu),

3.     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

4.     kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

5.     oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,

6.     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7.     oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8.     kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,

9.     klauzula informacyjna dla kandydata (w załączeniu).

 

List motywacyjny, życiorys zawodowy (CV), kwestionariusz osobowy należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem, a także klauzulą o następującej treści: „Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (innych niż wymagane przepisami prawa) przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Referenta administracyjno-gospodarczego w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Świnoujściu. Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą. Zapoznałem   (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.” 

 

Kserokopie dokumentów, które składa kandydat powinny być przez niego potwierdzone za zgodność z  oryginałem. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Świnoujściu, ul. Piastowska 55  w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej  dopiskiem:                           „Nabór na stanowisko - Referent administracyjno–gospodarczy w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Świnoujściu” od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 do dnia 20 sierpnia 2022 r.                      do godziny 15:00 (liczy się data wpływu).

 

Uwaga:

Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Dokumenty aplikacyjne, które zostaną złożone w innej formie niż zamknięta koperta albo wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Wszystkie dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 

Po zakończonej rekrutacji osoby, które nie zostaną zatrudnione winny odebrać dokumenty aplikacyjne do końca miesiąca, w którym została ogłoszona informacja o wyniku naboru. Po tym  terminie zostaną odesłane zwykłą przesyłką listową.

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego