W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Kierownik Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Ewa Morawska , Warnowo
Uzasadnienie wyboru Pani Ewa Morawska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów. Wykazała się dobrym przegotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej. Została pozytywnie oceniona przeze Komisję przeprowadzającą nabór. Sposób prezentacji swojej osoby przez kandydatkę pozwala sądzić, że powierzone obowiązki służbowe będzie wykonywała w sposób sumienny i odpowiedzialny.
Szczegóły
Stanowisko Kierownik Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego
Miejsce pracy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. J. Dąbrowskiego 4
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).

Treść

KD.210.19.2021                        Świnoujście, 22.12.2021r.

 

OGŁOSZENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. J. Dąbrowskiego 4

poszukuje kandydatów do pracy na kierownicze stanowisko urzędnicze.

 

I. Określenie kierowniczego stanowiska urzędniczego:

Kierownik Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego

II. Określenie wymagań związanych z kierowniczym stanowiskiem urzędniczym:

Wymagania niezbędne:

o stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:

1)      posiadają obywatelstwo polskie,

2)      mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,

3)      nie były  skazane  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      cieszą się nieposzlakowaną opinią.

 

Kandydat na stanowisko musi posiadać:

1)      wykształcenie wyższe, preferowane: administracyjne, pedagogiczne, socjologiczne, psychologiczne, nauki o rodzinie, prawnicze,

2)      co najmniej 5 – letni staż pracy zawodowej,

3)      znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, postępowania administracyjnego,

4)      umiejętność pracy w zespole i organizacji jego pracy,

5)      sumienność,

6)      umiejętność pracy na komputerze.

 

Wymagania dodatkowe:

doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z kierowaniem ludźmi, znajomość przepisów dotyczących egzekucji, finansów publicznych, specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na kierowniczym stanowisku urzędniczym:

1)      organizowanie pracy pracowników podległego Działu i zapewnienie sprawnego funkcjonowania  Działu,

2)      wykonywanie zadań z zakresu pieczy zastępczej przypisane powiatowi, a realizowane przez MOPR Świnoujście ,

3)      współpraca z sądami, policją, rodzinami zastępczymi, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, wolontariuszami, ośrodkami adopcyjnymi itp.,

4)       prowadzenie postępowań mających na celu ustalanie opłat za pobyt  dziecka w pieczy zastępczej,

5)      nadzór nad windykacją należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ,

6)      prowadzenie działań mających na celu pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze oraz organizowanie dla nich szkoleń,

7)      bieżący nadzór nad wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze,

8)      nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczanych w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innych powiatów,

9)      nadzór nad  funkcjonowaniem mieszkania chronionego dla usamodzielnianych wychowanków,

10)  nadzór nad prowadzeniem dokumentacji, w tym korespondencji w Dziale Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także innymi zaleceniami,

11)  podpisywanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej i pomocy społecznej należących do właściwości powiatu na podstawie  upoważnień Prezydenta Miasta Świnoujście,

12)  sporządzanie sprawozdań, bilansów, planów finansowych, analiz i innej dokumentacji wynikającej z bieżącej działalności Działu.

13)  organizowanie i kontrola pracy pracowników Działu w systemie „POMOST”.

 

 

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

V.  Warunki pracy:

1)      miejsce pracy: pomieszczenie biurowe na III piętrze w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu. Budynek wyposażony w podjazd, windę, szerokie korytarze,

2)      stanowisko pracy: związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, współpracą z pracownikami innych urzędów oraz rozmowami telefonicznymi,

3)      wymiar czasu pracy: cały etat,

4)      umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony zgodnie z art. 251 kodeksu pracy  z możliwością  zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1282).

 

 

VI. Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć:

1)      list motywacyjny,

2)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

3)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kserokopie),

4)      dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),

5)      kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1282.),

6)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

8)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 
VII. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać do dnia 31 stycznia  2022r. do godziny 15.00  w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).

Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 31 stycznia 2022r. do godziny 15.00 .

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane