1. Sylwia Marszałek - Przewodnicząca
2. Agnieszka Rachtan - Wiceprzewodnicząca
3. Joanna Agatowska
4. Leon Ryszard Kowalski
5. Andrzej Mrozek

Na podstawie § 35. Statutu Gminy - Miasto Świnoujście, Rada Miasta może powołać komisje doraźne do wykonywania wskazanych zadań, określając skład komisji i zakres ich działania. Tryb pracy tych komisji jest tożsamy z trybem pracy komisji stałych.

Uchwała Nr LII/430/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej