Celem projektu jest  wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Wsparcie kierowane jest do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich, którzy spełniają następujące warunki:

-  zamieszkują gminę, w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

-  rodzice, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekun prawny pracowali w zlikwidowanym

    państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali gminę, w której funkcjonowało PPGR.

Warunkiem zakwalifikowania osób spełniających ww. kryteria do projektu jest złożenie oświadczenia, które pozwoli Gminie wnioskować o grant oraz zakupić sprzęt komputerowy.

Oświadczenie (Zał. nr 7 lub Zał. nr 8) wraz z  dodatkowym załącznikiem o możliwości zapewnienia usługi dostępu do internetu oraz o zapewnieniu akcesoriów i oprogramowania dla osób o specjalnych potrzebach należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72–600 Świnoujście, w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia 29.10.2021 r. (piątek). 

Oświadczenia, które wpłyną do Urzędu Miasta Świnoujście po terminie, tj. po 29.10.2021 r. nie zostaną zakwalifikowane do Programu.

 
Dokumenty, jakie należy  dostarczyć do Urzędu:

1.        oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął     pełnoletność  wraz z  dodatkowym załącznikiem o możliwości zapewnienia usługi dostępu do internetu oraz o zapewnieniu akcesoriów i oprogramowania dla osób o specjalnych potrzebach;

2.       w przypadku posiadania dokumentów, które potwierdzają fakt zatrudnienia danej   osoby w PPGR, należy je dołączyć do oświadczenia.

 


Szczegółowe  informacje o Programie „Granty PPGR” można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Informacje w zakresie składanych Oświadczeń można uzyskać w Urzędzie Miasta Świnoujście,  w Wydziale Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych  tel.:  91 327 85 89.

 

 Załączniki do pobrania:

- Załącznik nr 7 OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO,które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy 

- Załącznik Nr 8 OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

- OŚWIADCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ORAZ O ZAPEWNIENIU AKCESORIÓW I OPROGRAMOWANIA DLA OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH (wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych)