W dniu 19 września 2020 r. weszły w życie zmiany w Prawie budowlanym wprowadzone ponad pół roku wcześniej nowelą z dnia 13 lutego 2020 r.

Głównymi celami nowelizacji było przede wszystkim doprecyzowanie niejasnych przepisów oraz usprawnienie przebiegu procesu inwestycyjnego.

Przepisy związane z nowelizacją PB:

  • ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471, z późn. zm.),
  • obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),
  • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) – załącznik do niniejszej informacji.

 

Nowelizacja wprowadza podział projektu budowlanego na:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu,
  • projekt architektoniczno – budowlany,
  • projekt techniczny. 

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć po trzy egzemplarze dwóch pierwszych w/w elementów projektu budowlanego. Podlegają one zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

Natomiast sporządzenie projektu technicznego (z zastrzeżeniem art. 34 ust. 3b ustawy Prawo Budowlane) inwestor jest obowiązany zapewnić przed rozpoczęciem robót budowlanych i przekazać go kierownikowi budowy.
Projekt techniczny inwestor będzie również zobligowany dostarczyć organowi nadzoru budowlanego przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszeniu zakończenia robót.

Zgodnie z art. 26 nowelizacji w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej nowelizacji inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę  (do zgłoszenia) będzie mógł dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy – Prawo budowlane w brzmieniu dotychczasowym.  

W okresie przejściowym inwestor ma więc wybór. Wybór ten ma jednak swoje konsekwencje co do przebiegu całego procesu budowlanego, w tym co do przebiegu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę (rozpatrzenia zgłoszenia). Załączniki:

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego