Prezydent Miasta Świnoujście informuje, że na 2022 r. obowiązuje  poniższa uchwała:

Uchwała Nr LIV/440/2021 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 5246)

 

Uchwała Nr LIV/442/2021 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 5248)

Uchwała Nr XLII/335/2021 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 stycznia 2021 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 615)
Na terenie Miasta Świnoujście obowiązuje opłata uzdrowiskowa – uchwała Nr LIV/440/2021 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty uzdrowiskowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 5246).
Wysokość opłaty od 01.01.2020 r. wynosi 4,80 zł  (4,40 zł do 31.12.2021 r.) dziennie za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
Od opłaty zwolnione są wyłącznie osoby wskazane w art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj.:
1)    członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pod warunkiem wzajemności);
2)    osoby przebywające w szpitalach;
3)    osoby niewidome i ich przewodnicy;
4)  podatnicy podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w Świnoujściu;
5)    zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej.
Na terenie Świnoujścia nie obowiązują żadne inne zwolnienia od opłaty, dlatego wszystkie inne osoby zobowiązane są do jej uiszczenia.
Zgodnie z przytoczoną uchwałą opłata dzienna wynosi 4,4 zł od osoby i należna jest, od osób fizycznych przebywających na terenie Miasta Świnoujście dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych i turystycznych, za każą rozpoczętą dobę pobytu.
Pobór w drodze inkasa określa uchwała Nr LIV/442/2021 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 listopada 2021 r.
Osoba podlegająca obowiązkowi uiszczenia opłaty uzdrowiskowej zobowiązana jest dokonać wpłaty inkasentowi. Inkasentami opłaty uzdrowiskowej są osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące w szczególności: sanatoria, zakłady uzdrowiskowe, hotele, pensjonaty, domy i ośrodki wypoczynkowe, ośrodki szkoleniowe, campingi, pola namiotowe, obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania oraz inne obiekty o podobnym przeznaczeniu. Dowodem uiszczenia opłaty jest dowód zapłaty z kwitariusza przychodowego, który inkasent ma obowiązek pobrać z Urzędu Miasta - Stanowisko Obsługi Interesanta Urzędu Miasta. Pobrane opłaty, inkasent odprowadza na konto Urzędu Miasta do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłata została pobrana.
Do rozliczania przez inkasentów opłaty uzdrowiskowej służy druk, który pobrać można na Stanowisku Obsługi Interesanta Urzędu Miasta oraz ze strony internetowej: Podatki i Opłaty Lokalne lub ze strony BIP.
Należy zauważyć, że każda gmina, która pobiera opłatę uzdrowiskową, może liczyć na dotację z budżetu państwa. Jest ona równa wpływom z tytułu pobieranego podatku. Zatem jeżeli na konto Urzędu Miasta w danym roku wpłynie kwota 4.000.000,00 zł z tytułu opłaty uzdrowiskowej, to drugie tyle wpłynie z budżetu państwa.  

Rozliczenie inkasenta z pobranej opłaty uzdrowiskowej 

Numer konta bankowego na które należy wpłacać należności :95 1240 3914 1111 0010 0965 0933