Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze  
Dziecko pozbawione całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej może zostać umieszczone     w placówce opiekuńczo – wychowawczej, zwanej dalej placówką (odpowiednio do potrzeb i zgodnie z postanowieniem sądu) typu: interwencyjnego, rodzinnego, socjalizacyjnego, specjalistyczno - terapeutycznego. W placówce opiekuńczo – wychowawczej umieszczane są dzieci powyżej 10. roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Umieszczenie dziecka poniżej 10. roku życia w placówce opiekuńczo - wychowawczej jest możliwe w przypadku, gdy w danej placówce umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa.
Placówka opiekuńczo-wychowawcza:
1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
Procedura skutkująca umieszczeniem dziecka w placówce rozpoczyna się wydaniem przez sąd postanowienia o umieszczeniu dziecka w placówce.  Następnie powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka wydaje skierowanie do placówki. Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej z powodu braku odpowiedniej placówki  lub z powodu braku miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Powiat miejsca zamieszkania dziecka kompletuje i przesyła dokumentację dziecka do powiatu wydającego skierowanie. Dziecko jest dowożone do placówki.
 Dziecko może przebywać w placówce:
-  do uzyskania pełnoletności,
- do czasu wydania innego postanowienia przez sąd,
- do ukończenia 25 roku życia, za zgodą dyrektora placówki jeżeli:
 uczy się:
a) w szkole, b) w uczelni, c) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego;
 legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
a) w szkole, b) w uczelni, c) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
               
Na podstawie uchwały nr VII/66/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 kwietnia 2011r. oraz  decyzji  Wojewody Zachodniopomorskiego nr 8/2011 z dnia 4 listopada 2011r. na  terenie Świnoujścia powstała w listopadzie 2011r. całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza.
Pełna nazwa i adres placówki: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście.
 Obszar działania placówki obejmuje teren Gminy Miasta Świnoujście. Do placówki mogą  również być przyjmowane dzieci z innych powiatów za zgodą organu prowadzącego. Łączna liczba miejsc w placówce wynosi 14.
Placówka spełnia standard usług oraz standard opieki i wychowania określony w przepisach, posiada odpowiednie warunki lokalowe, jest przygotowana do wypełniania zadań określonych  w regulaminie.
Ustalanie opłaty rodzicom biologicznym dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Decyzję administracyjną w sprawie ustalenia  bądź odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie bądź Kierownik Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego, którzy działają na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Świnoujście.
Zgodnie z art. 193 ust. 1 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za pobyt dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej opłatę miesięczną w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej ponoszą rodzice, od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Wysokość średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, ogłaszana jest co roku w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.
Za ponoszenie opłaty rodzice odpowiadają solidarnie. Od nieuiszczonej opłat naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie. Należności z tytułu nieponoszenia wspomnianej opłaty podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Zgodnie z art. 194 ust. 2, 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz § 1 uchwały Rady Miasta Świnoujście nr XXII/175/2012 z dnia 29 marca 2012r. z późniejszymi zmianami w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić w przypadku, kiedy dochód osoby lub rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
Rodzice, którym ustalono opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, mogą się starać na podstawie art. 194 ust. 2, 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz § 3 wyżej wymienionej uchwały Rady Miasta Świnoujście o całkowite lub częściowe umorzenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 
Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
3.  Uchwała Nr XXII/175/2012 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
4   Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 8/2011 z dnia 4 listopada 2011r. zezwalająca Prezydentowi Miasta Świnoujście na prowadzenie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Świnoujściu
5.   Uchwała nr VII/66/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Świnoujściu.