Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w ramach zadań własnych gminy przysługuje:
• osobie samotnej, która ze względu na wieku, chorobę lub z innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona (art. 50 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej)
• osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić (art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).

I. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Podstawa prawna:
Art. 50 ust. 1, 2, 3 i 6, art. 96 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1508 ze zmianami.), uchwała Nr XXVI/217/04 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze zmieniona uchwałą Nr XXXIX/333/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 kwietnia 2005r.

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w ramach zadań własnych gminy przysługuje:
a) osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione,
b) osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Zakres świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje:
1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych w zakresie:
- zakupu podstawowych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego oraz leków i prasy za pieniądze osoby korzystającej z usług,
- przyrządzania posiłków zgodnie z potrzebami świadczeniobiorcy,
- dostarczania, w razie potrzeby, gotowych obiadów z miejsca stołowania się osoby objętej usługami lub przygotowywanie obiadów w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy,
- przygotowywania posiłków na część dnia, w której chory zostaje sam (podwieczorek, kolacja),
- w przypadku ograniczonej sprawności chorego – karmienia i dopajania;
2) pomoc przy wykonywaniu codziennych zabiegów higieny osobistej w zakresie:
- w przypadku osób leżących – toalety całego ciała w łóżku (kąpiel, natłuszczanie skóry),
- w przypadku osób z ograniczoną sprawnością fizyczną - pomocy w wykonywaniu zabiegów higienicznych,
- pielęgnacji jamy ustnej, rąk i stóp (obcinanie paznokci), włosów (mycie, czesanie),
- w razie konieczności – zabezpieczenia w pampersy, toaleta po każdorazowym zabrudzeniu,
- zapobiegania odparzeniom i odleżynom poprzez zmianę pozycji ułożenia chorego w łóżku;
3) pomoc w utrzymaniu higieny otoczenia w zakresie:
- zachowania mieszkania świadczeniobiorcy w porządku i czystości, a w przypadku wspólnego zamieszkiwania z innymi osobami, tych pomieszczeń, z których bezpośrednio korzysta osoba objęta usługami,
- prześcielania łóżka i zmiany bielizny pościelowej i osobistej,
- wietrzenia pomieszczeń,
- wycierania kurzu i mycia podłóg, odkurzania dywanów i wykładzin,
- mycia okien w przypadku osób samotnie mieszkających lub gdy we wspólnym gospodarstwie pozostaje osoba z ograniczoną sprawnością fizyczną,
- mycia naczyń,
- prania lekkiej odzieży, ścierek i ręczników oraz bielizny pościelowej, odnoszenia i przynoszenia bielizny z pralni (magla),
- w razie potrzeby – przynoszenia wody i opału z miejsca składowania, palenia w piecu,
4) zleconą przez lekarza pielęgnację w zakresie:
- obserwacji i opisu zdrowia świadczeniobiorcy, a w razie potrzeby przekazywanie tych informacji lekarzowi,
- podawania leków zleconych przez lekarza,
- pomiaru temperatury ciała,
- opróżniania worka z moczem,
- nacierania i oklepywanie ciała chorego,
5) zapewnienie kontaktu z otoczeniem:
- w przypadku osób mieszkających samotnie, a posiadających rodzinę – pośredniczenie w utrzymaniu kontaktów świadczeniobiorcy z rodziną,
- w miarę możliwości organizowanie spotkań z sąsiadami, znajomymi celem zapobiegania izolacji klienta od społeczeństwa,
- wychodzenie ze świadczeniobiorcą na spacery, podtrzymywanie jego zainteresowań,
- utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzem i pielęgniarką środowiskową,
- zamawianie wizyt lekarskich i pielęgniarskich oraz sprawowanie opieki w czasie tych wizyt,
- pośredniczenie w załatwianiu bieżących spraw urzędowych świadczeniobiorcy np. opłacanie świadczeń, wzywanie montera do napraw urządzeń domowych,
- pełnienie roli przewodnika u osób niewidomych.

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 17,50 zł.

Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.

Do wniosku i wywiadu środowiskowego należy dołączyć:
1) udokumentowany dochód osoby ubiegającej się o pomoc usługową i osób wspólnie gospodarujących (decyzja o wysokości emerytury, renty, odcinek emerytury, renty z miesiąca poprzedzającego przyznanie pomocy usługowej, zaświadczenie o zarobkach rodziny wspólnie zamieszkałej),
2) oświadczenie o stanie majątkowym,
3) zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stwierdzające
konieczność zapewnienia opieki osób drugich,
4) zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
5) oświadczenie o regulowaniu na bieżąco przez świadczeniobiorcę odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, w przypadku jej ustalenia,
6) inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.

Potrzebę zapewnienia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodziny opieki osobie starszej, niepełnosprawnej, obłożnie chorej może zgłosić: osoba zainteresowana, rodzina, sąsiedzi, pielęgniarka środowiskowa, lekarz oraz różne instytucje.

Opłaty:
Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:
Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania lub miejscu pobytu osoby - rodziny, ubiegającej się o pomoc w formie usług. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie sytuacji osobistej, majątkowej osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń społecznych. W sytuacji wymagającej bezzwłocznego przyznania świadczeń, wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji.
W decyzji o przyznaniu świadczeń w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych określa się zakres świadczonych usług, okres na jaki świadczenie zostało przyznane, wysokość odpłatności za jedną godzinę usługi, którą ponosi świadczeniobiorca lub przyznanie tego świadczenia nieodpłatnie z uwagi na kryterium dochodowe, uza-sadnienie z jakiego powodu zostały przyznane usługi, koszt 100% godziny usługi opiekuńczej lub specjalistycznej usługi opiekuńczej oraz tryb odwoławczy w przypadku gdy świadczeniobiorca nie zgadza się z wydaną decyzją.
Zakres usług i okres ich świadczenia powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność psychoruchową, wiek oraz indywidualne potrzeby, a także możliwości osoby niepełnosprawnej lub przewlekle chorej.
Gmina może odmówić pomocy, jeżeli w trakcie wywiadu środowiskowego, okaże się, iż rodzina osoby wymagającej opieki, jest w stanie sama zapewnić pomoc osobie bliskiej.

Zasady odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na:
a) osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej,
b) spadkobiercy osoby, która korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej – z masy spadkowej,
c) małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej w wysokości przewidzianej w decyzji dla osoby lub rodziny korzystającej z pomocy społecznej.

W pierwszej kolejności do zwrotu wydatków za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zobowiązane są osoby samotnie gospodarujące i ich rodzina.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód na osobę i na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
Rada Miasta Świnoujścia uchwałą Nr XXVI/217/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku (zmienioną uchwałą Nr XXXIX/333/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r.) ustaliła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Wydatki na świadczenia, w przypadku osób samotnie gospodarujących i gospodarujących w rodzinie podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.
Zgodnie z § 3 ust. 2 powołanej uchwały, na podstawie zaświadczenia lekarskiego Poradni Paliatywnej i Poradni Neurologicznej, bez względu na posiadany dochód osoby lub rodziny, osobom ze schorzeniami nowotworowymi (Ca) oraz chorym na stwardnienie rozsiane (Sm) - przysługują bezpłatnie usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w ilości dwóch godzin dziennie.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

II. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Podstawa prawna:
Art. 50 ust. 1, 2, 3, 4 i 7, art. 96 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2018r., poz. 1508 ze zmianami), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. (Dz. U. z 2005r., Nr 189, poz. 1598 ze. zmianami) w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przysługuje:
a) osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione,
b) osobom samotnym i gospodarującym w rodzinie, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina tej pomocy z różnych przyczyn nie może zapewnić.

Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.

Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych od 01 marca 2017r. wynosi 27,91 zł.

Opłaty:
Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:
Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania lub miejscu pobytu osoby - rodziny, ubiegającej się o pomoc usługową. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie sytuacji osobistej, majątkowej osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń społecznych. W sytuacji wymagającej bezzwłocznego przyznania świadczeń wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji.
W decyzji o przyznaniu świadczeń w formie specjalistycznych usług opiekuńczych określa się ich zakres, okres, wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca, bądź też przyznaje się te świadczenia nieodpłatnie.
Zakres usług musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby.
Gmina może odmówić pomocy, jeżeli w trakcie wywiadu środowiskowego, okaże się, iż rodzina osoby wymagającej opieki, jest w stanie sama zapewnić pomoc osobie bliskiej.

Zasady odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na:
a) osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej,
b) spadkobiercy osoby, która korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej – z masy spadkowej,
c) małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej w wysokości przewidzianej w decyzji dla osoby lub rodziny korzystającej z pomocy społecznej.
W pierwszej kolejności do zwrotu wydatków za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze zobowiązane są osoby samotnie gospodarujące i ich rodzina.
Nieodpłatnie usługi przysługują świadczeniobiorcom, których dochód na osobę i na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium określonego w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych:
Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych określone zostały w § 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Są to:
1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
2) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia,
3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1793),
4) pomoc mieszkaniowa,

Rodzaj i zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla każdego klienta należy ustalać w
porozumieniu z lekarzem specjalistycznej opieki zdrowotnej w myśl art. 8 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i zgodnie z powołanym rozporządzeniem.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

 

 

III. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy (ŚDS).

 

Podstawa prawna:
Art. 51 - 51b, art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1508 ze zmianami), § 7 ust. 1, 6, 7 i 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586).

Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w ośrodku wsparcia Środowiskowym Domu Samopomocy może być przyznana osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu, udziela się pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym i intelektualnym, które mają trudności w życiu codziennym, tj. wymagają wsparcia niezbędnego do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS:
W zależności od potrzeb klientów (wynikających z rodzaju schorzenia) specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone w następującym zakresie:
1) usprawnienia do funkcjonowania w społeczeństwie (w tym: trening umiejętności społecznych, wspomaganie rozwoju psychoruchowego, motywowanie do aktywności, motywowanie do leczenia i rehabilitacji, inne działania w zależności od potrzeb);
2) pielęgnacji (w tym: pomoc w utrzymaniu higieny, ubieraniu, załatwianiu potrzeb fizjologicznych);
3) rehabilitacji fizycznej (w tym: ćwiczenia ruchowe usprawniające, spacery, pomoc w dotarciu do ośrodka wsparcia);
4) wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego (w tym: wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, praca z dzieckiem oraz współpraca z rodzicami lub opiekunami.

Zasady korzystania z usług ŚDS
Podstawą wydania decyzji w sprawie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o wymienioną pomoc oraz załączenie wymaganych dokumentów tj.:
1) pisemny wniosek, złożony przez osobę zainteresowaną ( lub jej przedstawiciela ustawowego, albo innej osoby za zgodą wnioskodawcy) o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia;
2) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych;
3) zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie;
4) orzeczenie o niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada, dokumenty potwierdzające niepełnosprawność lub chorobę:
5) zaświadczenie o dochodach netto (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) - w celu ustalenia odpłatności za pobyt w ŚDS;

Opłaty:
Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:
Decyzję administracyjną wydaje się w formie pisemnej, bez zbędnej zwłoki, w oparciu o zgromadzoną dokumentację. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca (ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zmianami).


Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze w ŚDS.

Zgodnie z art. 51b ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej (Dz. u. z 2018r., poz. 1508 ze zmianami) odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanej ustawy o pomocy społecznej.

Zadania Środowiskowego Domu Samopomocy:
1) zapewnianie uczestnikom dziennego pobytu i opieki oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych i zdrowotnych,
2) udzielanie opieki pielęgniarsko – medycznej,
3) zapewnianie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi,
4) realizowanie programu rehabilitacji społecznej (m.in. aktywizacja, treningi umiejętności społecznych),
5) umożliwianie udziału w rehabilitacji, terapii zajęciowej, logoterapii i psychoterapii,
6) rozwijanie zainteresowań, umożliwianie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników,
7) działanie służące integracji uczestników ze społeczeństwem,
8) dbanie o higieniczne i bezpieczne warunki pobytu,
9) prowadzenie specjalistycznej pracy socjalnej i terapeutycznej rozwijającej samodzielność osób oraz wzmacnianie ich integracji ze środowiskiem,
10) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, psychiatrycznego, socjalnego,
11) wypracowanie i wdrażanie nowych metod pracy z rodziną, w której funkcjonuje osoba z zaburzeniami psychicznymi,
12) zapewnianie posiłków w trakcie pobytu w Domu.

Stosowane formy pracy opiekuńczo – terapeutyczno – rehabilitacyjne:
1) muzykoterapia - zabawy muzyczno – rytmiczne oraz zabawy ruchowe przy muzyce, piosenki i pląsy, aktywne słuchanie muzyki, projekty choreograficzne tańców, muzykowanie na instrumentach,
2) terapia logopedyczna polegająca na systematycznym i ukierunkowanym rozwoju mowy, korygowaniu wymowy,
3) terapia pedagogiczna,
4) rehabilitacja ruchowa,
5) zajęcia rekreacyjno – kulturalne,
6) terapia zajęciowa odbywająca się w pracowni plastycznej, technicznej, ceramicznej.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

IV. Usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pomocy (DDP).

Podstawa prawna:
Art. 51 ust. 1, 2, 4, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. u. z 2018r., poz. 1508 ze zmianami), § 1 uchwały Nr LXV/537/2010 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy.
Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pomocy (DDP).

Podmiotem prowadzącym ośrodki wsparcia w Świnoujściu:

- Dzienny Dom Pomocy przy ul. Piłsudskiego11,
- Dzienny Dom Pomocy przy ul. Sosnowej 5a,
jest Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wieniawskiego 5.

Podstawą wydania decyzji w sprawie przyznania usług opiekuńczych w DDP jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz załączenie wymaganych dokumentów tj.:
1) wniosek złożony przez zainteresowanego o przyznanie usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia;
2) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób w wieku produkcyjnym, które z uwagi na chorobę lub niepełnosprawność chcą korzystać z usług opiekuńczych w DDP;
3) udokumentowany dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny (w przypadku prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego), zaświadczenia o zarobkach netto wszystkich członków rodziny wraz z zasiłkami rodzinnymi i pielęgnacyjnymi, decyzja o dodatku mieszkaniowym, odcinki rent, emerytur z miesiąca poprzedzającego wydanie decyzji na pobyt w DDP;
3) oświadczenie o stanie majątkowym;
4) zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

Odpłatność za usługi opiekuńcze w DDP
ustalana jest zgodnie z § 1 uchwały Nr LXV/537/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy - na podstawie dochodu osoby zainteresowanej lub jej rodziny (w przypadku prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego).

Opłaty:
Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Decyzję administracyjną wydaje się w formie pisemnej, bez zbędnej zwłoki, w oparciu o zgromadzoną dokumentację. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca (ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zmianami).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.Załączniki:

usługi