a:49:{s:4:"name";s:25:"Nieodpłatna pomoc prawna";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:26:"Sylwia Filipcewicz-Fąfara";s:11:"createdDate";s:10:"2016-01-26";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:102864:"

Zmiana godzin działania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.12.2020 r. pomoc prawna w ramach Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. J. Dąbrowskiego 4 udzielana będzie 
od godziny 9.00 do godziny 13.00.

Pomoc prawna w ramach Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Sosnowej 18 w dniach 24.12.2020 r. i 31.12.2020 r. udzielana będzie bez zmian tj. od godziny 10.00 do godziny 14.00.

Pomoc prawna w Punktach Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej udzielana jest za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (telefon, mail, komunikator internetowy itp.) po umówieniu terminu.  

W dniu 24 grudnia 2020 r. rejestracja telefoniczna do nieodpłatnej pomocy prawnej będzie nieczynna. W dniu 31.12.2020 r. rejestracja czynna będzie bez zmian tj. w godzinach od 7.30 do 15.30. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 91 321 99 41 lub pod adresem: wzp@um.swinoujscie.pl. 

 

Informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym - prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku, jako pomoc de minimis

 

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875)
jest pomocą de minimis. Podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 708 – dalej ,,ustawa").

Ubieganie się o pomoc (art. 37 ust. 1 ustawy)

Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Beneficjent) jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu  dwóch poprzedzających go lat podatkowych,  albo:

a)      oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,

b)      oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
(wzór oświadczeń w załączniku nr 1 –oświadczenie dot. pomocy de minimis).


2. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Wstrzymanie się z udzielaniem pomocy (art. 37 ust. 7 ustawy)

Podmiot udzielający pomocy nie może jej rozpocząć przed przekazaniem przez podmiot ubiegający się o pomoc wyżej wymienionych dokumentów.

Zwrot pomocy (art. 25 ust.1 ustawy)

W przypadkach pomocy przyznanej niezgodnie z zasadami rynku wewnętrznego oraz pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem Beneficjent pomocy jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej wraz z odsetkami.

Monitorowanie pomocy publicznej (art. 31 ust. 1 ustawy)

Pomoc publiczna jest monitorowana. Obejmuje ono gromadzenie, przetwarzanie
i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Upublicznienie pomocy (art. 11a ust.2 ustawy)

1.Fakt udzielenia pomocy ulega upublicznieniu. W tym celu należy od Beneficjenta zebrać dane obejmujące numer identyfikacji podatkowej, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenie pomocy.

2. Uzyskane dane należy udostępnić na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc jest pomocą de minimis (art. 5 ust. 3 i 3a ustawy )

1.  Podmioty udzielające pomocy wydają Beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

2.  W przypadku gdy wartość faktycznie udzielonej pomocy de minimis jest inna niż wartość pomocy wskazana w wydanym zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, podmiot udzielający pomocy, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tego faktu, wydaje nowe zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3, w którym wskazuje właściwą wartość pomocy oraz stwierdza utratę ważności poprzedniego zaświadczenia.

 

Sprawozdawczość (art. 32 ust. 1 ustawy)

Podmiot udzielający pomocy jest zobowiązany sporządzić i przedstawić Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej innej niż pomoc publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie albo informację o nieudzieleniu takiej pomocy w danym okresie sprawozdawczym. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności informacje o beneficjentach pomocy oraz o rodzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej pomocy. Dokumenty te należy przekazać przez teletransmisję danych w postaci elektronicznej z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych w aplikacji SHRIMP udostępnionej pod adresem https://www.uokik.gov.pl/.

Załącznik 1. – wzór oświadczenia beneficjenta

 

……………………………………………..

Dane identyfikacyjne beneficjenta pomocy

(NIP, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis)

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS

 

na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 708) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.,s.1).

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej
z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, 2128, z 2020 r. poz. 568, 875.)

 

Oświadczam1, że:

 

otrzymałem(am) / nie otrzymałem(am)2

w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych pomoc(y) de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie3

 

W przypadku otrzymania pomocy proszę wypełnić poniższą tabelę:

 

Lp.

Nazwa podmiotu udzielającego pomocy de minimis

 

Podstawa prawna otrzymanej pomocy4

 

Dzień udzielenia pomocy (dzień – miesiąc–rok)5

 

Nr programu pomocowego, decyzji lub umowy

Forma pomocy6

 

Wartość pomocy brutto7

 

w zł

 

w euro8

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..…………………………………………..

Data i czytelny podpis beneficjenta pomocy

 

1Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) w przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na beneficjenta pomocy karę pieniężną do wysokości równowartości 10 000 EURO.

2niepotrzebne skreślić.

3pomoc de minimis w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.,s.1) to całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu, która nie może przekroczyć 200 000 EURO w okresie trzech lat podatkowych; całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 EURO w okresie trzech lat podatkowych a pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów; okres trzech lat podatkowych ustala się przez odniesienie do lat obrotowych stosowanych przez przedsiębiorstwo w danym państwie członkowskim. Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat. Jeżeli z powodu udzielenia nowej pomocy de minimis odpowiednie pułapy zostałyby przekroczone, nowa pomoc nie może być udzielona. 

4Należy podać pełną podstawę prawną udzielenia pomocy (nazwa aktu prawnego).

5Dzień nabycia przez wnioskodawcę prawa do skorzystania z pomocy, a w przypadku gdy udzielenie pomocy w formie ulgi podatkowej następuje na podstawie aktu normatywnego – terminy określone w art. 2 pkt.11 lit. a-c ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

6Pomocą jest każde wsparcie udzielone ze środków publicznych w szczególności: dotacje, pożyczki, kredyty, gwarancje, poręczenia, ulgi i zwolnienia podatkowe, zaniechanie poboru podatku, odroczenie płatności lub rozłożenie na raty płatności podatku, umorzenie zaległości podatkowej oraz inne formy wsparcia, które w jakikolwiek sposób uprzywilejowują ich beneficjenta w stosunku do konkurentów.

7Należy podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji, obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 ze zm.), wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

8Należy podać wartość pomocy w euro ustaloną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 


Komunikat w związku z zagrożeniem koronawirusem

Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

 

19.05.2020 r.

 

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii. W mocy pozostają zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące sposobu udzielania pomocy w czasie trwania epidemii.

 

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 294, zwanej dalej: „ustawą) poszerzające krąg beneficjentów oraz ułatwiające świadczenie nieodpłatnej pomocy w stanie epidemii.

 

Zmiany po nowelizacji

 

W związku z uchyleniem ust. 2 w art. 3 i nowelizacją art. 4 ust. 1 ustawy nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od dnia 16 maja 2020  przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Stosownie do treści wprowadzonego art. 28a ustawy, obowiązującego z mocą od dnia 13 marca 2020 r., w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe) oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy. Przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się.

 

Uwaga

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 91 321 99 41 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub pod adresem: wzp@um.swinoujscie.pl

 

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w powyższy sposób beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

 

 

Źródło: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14912,komunikat-w-zwiazku-ze-zmiana-przepisow-ustawy-o.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości z powodu stanu  epidemii w Polsce
zawieszeniu ulega udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Świnoujścia w formie bezpośrednich wizyt w punktach. Ograniczenie zostaje nałożone do odwołania.

13.03.2020r.

            W tym czasie wprowadza się możliwość udzielania nieodpłatnych porad prawnych za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (telefon, mail, komunikator internetowy itp.).

            Aby skorzystać w ten sposób z porady, konieczne jest złożenie, za pośrednictwem poczty e- mail, wniosku o  uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej - wzór wniosku, został umieszczony w załącznikach.

            Skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku wysłać należ na adres: wzp@um.swinoujscie.pl w tytule wpisując nieodpłatna pomoc prawna XX (symbole X stanowią inicjały) a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu udzielenia porady.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej tel. 91 321 99 41.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon co zostanie odpowiednio odnotowane przez osobę odbierającą oświadczenie.

Możliwość zastosowania takiego sposobu udzielania porad umożliwiło Ministerstwo Sprawiedliwości w wydanym komunikacie na stronie:https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-koronawirusem.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. Z 2019 r. poz. 294) w Świnoujściu działają dwa Punkty:

1)    Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej -  ul. J. Dąbrowskiego 4,

2)    Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej -  ul. Sosnowa 18 na Warszowie

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 91 321 99 41 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub pod adresem: wzp@um.swinoujscie.pl

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

a)      poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub
sądowo -  administracyjnym,

b)      wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

c)      sporządzenie projektu pism z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu
sądowo - administracyjnym,

d)     nieodpłatną mediację,

e)       sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo - administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

a)      poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

b)      przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

c)      przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

d)     przeprowadzenie mediacji,

e)      udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

 

 

 

Zapraszamy do Punktów:

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

ul. J. Dąbrowskiego 4 budynek Przychodni,

 pokój nr 116 - I piętro

Dzień Tygodnia

Godziny Przyjęć

Kto udziela pomocy prawnej

Poniedziałek

 

14.30 - 18.30

Radca Prawny

Wtorek

 

08.00 - 12.00

Radca Prawny

Środa adwokaci i radcy prawni zamiennie co drugą środę

 

14.30 - 18.30

Adwokat/Radca Prawny

Czwartek

 

14.30 - 18.30

Adwokat

Piątek

08.00 - 12.00

Adwokat

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Prowadzenie punktu powierzone FUNDACJI TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie

ul. Sosnowa 18, budynek Miejskiego Domu Kultury na Warszowie,

pokój nr 4 - I piętro 

Dzień Tygodnia

Godziny Przyjęć

Kto udziela pomocy prawnej

Poniedziałek

 

13.00 - 17.00

Radca Prawny

Wtorek

 

10.00 - 14.00

Aplikant radcowski

Środa

 

10.00 - 14.00

Aplikant radcowski

Czwartek

 

10.00 - 14.00

Aplikant radcowski

Piątek

10.00 - 14.00

Aplikant radcowski

 

Osoby uprawnione do skorzystania z darmowych porad prawnych:

osoby fizyczne, które złożą oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej)

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

v  Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

v  Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Informacje dodatkowe

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

W przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby niebędące adwokatem lub radcą prawnym, osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radca prawnym albo doradcą podatkowym.

W punktach powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej pomocy prawnej może udzielać także:

1)   doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)   osoba, która:

a)  ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

b)  posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

c)  korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

d)  nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać: Urząd Miasta Świnoujście, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Wojska Polskiego ½, 72-600 Świnoujście, tel. 91 321 99 41.

 

lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 2019.pdf

 


Nieodpłatna pomoc prawna - strona Ministerstwa Sprawiedliwości - serwis informacyjny
";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:19:"2020-12-29 13:21:55";s:8:"editDate";s:19:"2020-12-29 13:21:55";s:6:"editBy";s:3:"241";s:10:"editorName";s:8:"Adriana ";s:13:"editorSurname";s:9:"Lesiewicz";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:2:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:19:{s:6:"number";s:6:"1/2020";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:27:"Urząd Miasta Świnoujście";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:8:"place_id";s:2:"-1";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:10:"numbers_id";a:1:{i:0;s:0:"";}s:4:"urls";a:1:{i:0;s:0:"";}s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:0:"";s:4:"home";s:0:"";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:5:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:1:{s:8:"identity";s:0:"";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:28:"Urzędu Miasta Świnoujście";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:2:"-1";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:2:{s:6:"access";s:1:"1";s:13:"attachment_id";a:17:{i:0;i:58083;i:1;i:58084;i:2;i:61382;i:3;i:62928;i:4;i:65547;i:5;i:62929;i:6;i:62930;i:7;i:63018;i:8;i:65062;i:9;i:66779;i:10;i:66825;i:11;i:66826;i:12;i:67658;i:13;i:68381;i:14;i:68469;i:15;i:69835;i:16;i:69865;}}}