a:49:{s:4:"name";s:25:"Nieodpłatna pomoc prawna";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:26:"Sylwia Filipcewicz-Fąfara";s:11:"createdDate";s:10:"2016-01-26";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:83208:"


Komunikat w związku z zagrożeniem koronawirusem

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, z dniem 16 marca br. wstrzymane zostaje bezpośrednie udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i  poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Świnoujścia.

            W tym czasie wprowadza się możliwość udzielania nieodpłatnych porad prawnych za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (telefon, mail, komunikator internetowy itp.).

            Aby skorzystać w ten sposób z porady, konieczne jest złożenie, za pośrednictwem poczty e- mail, wniosku o  uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że osoba nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej - wzór wniosku do pobrania poniżej.

            Skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku wysłać należ na adres: wzp@um.swinoujscie.pl a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu udzielenia porady.

Możliwość zastosowania takiego sposobu udzielania porad umożliwiło Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-koronawirusem.html.

Świnoujście, dnia 13 marca 2020 r.Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. Z 2019 r. poz. 294) w Świnoujściu działają dwa Punkty:

1)    Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej -  ul. J. Dąbrowskiego 4,

2)    Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej -  ul. Sosnowa 18 na Warszowie

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 91 321 99 41 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub pod adresem: wzp@um.swinoujscie.pl

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

a)      poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub
sądowo -  administracyjnym,

b)      wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

c)      sporządzenie projektu pism z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu
sądowo - administracyjnym,

d)     nieodpłatną mediację,

e)       sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo - administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

a)      poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

b)      przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

c)      przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

d)     przeprowadzenie mediacji,

e)      udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

 

 

 

Zapraszamy do Punktów:

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

ul. J. Dąbrowskiego 4 budynek Przychodni,

 pokój nr 116 - I piętro

Dzień Tygodnia

Godziny Przyjęć

Kto udziela pomocy prawnej

Poniedziałek

 

14.30 - 18.30

Radca Prawny

Wtorek

 

08.00 - 12.00

Radca Prawny

Środa adwokaci i radcy prawni zamiennie co drugą środę

 

14.30 - 18.30

Adwokat/Radca Prawny

Czwartek

 

14.30 - 18.30

Adwokat

Piątek

08.00 - 12.00

Adwokat

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Prowadzenie punktu powierzone FUNDACJI TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie

ul. Sosnowa 18, budynek Miejskiego Domu Kultury na Warszowie,

pokój nr 4 - I piętro 

Dzień Tygodnia

Godziny Przyjęć

Kto udziela pomocy prawnej

Poniedziałek

 

13.00 - 17.00

Radca Prawny

Wtorek

 

10.00 - 14.00

Aplikant radcowski

Środa

 

10.00 - 14.00

Aplikant radcowski

Czwartek

 

10.00 - 14.00

Aplikant radcowski

Piątek

10.00 - 14.00

Aplikant radcowski

 

Osoby uprawnione do skorzystania z darmowych porad prawnych:

osoby fizyczne, które złożą oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej)

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

v  Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

v  Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Informacje dodatkowe

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

W przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby niebędące adwokatem lub radcą prawnym, osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radca prawnym albo doradcą podatkowym.

W punktach powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej pomocy prawnej może udzielać także:

1)   doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)   osoba, która:

a)  ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

b)  posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

c)  korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

d)  nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać: Urząd Miasta Świnoujście, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Wojska Polskiego ½, 72-600 Świnoujście, tel. 91 321 99 41.

 


 


Nieodpłatna pomoc prawna - strona Ministerstwa Sprawiedliwości - serwis informacyjny
";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:18:"2020-3-13 15:53:50";s:8:"editDate";s:18:"2020-3-13 15:53:50";s:6:"editBy";s:3:"273";s:10:"editorName";s:6:"Joanna";s:13:"editorSurname";s:11:"Ingielewicz";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:2:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:19:{s:6:"number";s:6:"1/2020";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:27:"Urząd Miasta Świnoujście";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:8:"place_id";s:2:"-1";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:10:"numbers_id";a:1:{i:0;s:0:"";}s:4:"urls";a:1:{i:0;s:0:"";}s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:16:"Imię i nazwisko";s:4:"home";s:13:"Miejscowość";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:5:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:1:{s:8:"identity";s:0:"";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:0:"";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:1:"0";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";N;s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:2:{s:6:"access";s:1:"1";s:13:"attachment_id";a:9:{i:0;i:58005;i:1;i:58083;i:2;i:58084;i:3;i:61382;i:4;i:62928;i:5;i:62929;i:6;i:62930;i:7;i:63018;i:8;i:64407;}}}