Uzyskanie identyfikatora na przeprawę promową Świnoujście-Warszów


Uzyskanie zezwolenia na przeprawę promową Świnoujście-Centrum
Od 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać nowe Zasady korzystania z przepraw promowych w Świnoujściu.

Nowe wnioski są dostępne na Stanowisku Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Świnoujście

Nadanie biegu sprawie nastąpi od 2 stycznia 2020 r.

Rozpatrzenie wniosku trwa do miesiąca od dnia jego wpływu (w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może ulec wydłużeniu, o czym Wnioskodawca zostanie powiadomiony).

Obecne identyfikatory/zezwolenia będą obowiązywać jeszcze przez cały styczeń 2020 r.


 


Załącznik nr 4 do organizacji ruchu
Nr 8/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
(zm. 1 stycznia 2019 r.)

ZASADY KORZYSTANIA Z PRZEPRAW PROMOWYCH
W ŚWINOUJŚCIU

 

 
1. Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają:

- mieszkaniec Miasta – osoba zameldowana na stałe na terenie Miasta Świnoujście;

- identyfikator – dokument wydawany przez Prezydenta Miasta Świnoujście uprawniający do korzystania z przeprawy promowej Świnoujście - Warszów (promy Bielik);

- zezwolenie – dokument wydawany przez Prezydenta Miasta Świnoujście uprawniający do korzystania z przeprawy promowej Świnoujście - Centrum (promy Karsibór) poza kolejnością

- leasing
– umowny stosunek cywilnoprawny, w ramach leasingu pojazd samochodowy jest własnością leasingodawcy (finansujący) do chwili jego spłaty przez leasingobiorcę (korzystający);

- pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane;

- motorower – pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

- motocykl – pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół;

- samochód osobowy – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;

- samochód ciężarowy – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 t;

- pojazd uprzywilejowany – pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego;

- pojazd używany do celów specjalnych – pojazd samochodowy przystosowany w sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczną, kontrolę skarbową, Służbę Celną, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę Więzienną;

2. Z przeprawy promowej Świnoujście – Centrum (promy Karsibór) mogą korzystać bez ograniczeń wszelkie pojazdy z wyłączeniem dni lub godzin, kiedy przeprawa jest nieczynna.

3. Z przeprawy promowej Świnoujście – Warszów (promy Bielik) bez ograniczeń i bez identyfikatorów mogą korzystać piesi oraz niżej wymienione pojazdy:

- rowery

- wózki inwalidzkie,

- motorowery,

- motocykle,

- samochody osobowe i samochody ciężarowe będące własnością mieszkańców Miasta, zarejestrowane w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Świnoujście z wyłączeniem tablic rejestracyjnych wg tzw. „starego wzoru” (tj. białe litery i cyfry umieszczone na czarnym tle) oraz wg wzoru indywidualnego,

- pojazdy uprzywilejowane,

- pojazdy używane do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

- pojazdy przewożące pacjentów do Centrum Dializ Fresenius Ośrodka Dializ nr 47 w Świnoujściu w dniu zabiegu, po okazaniu stosownego skierowania na hemodializę lub dializę otrzewnową,

- samochody osobowe zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których kierowcy okażą się ważną kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych wystawioną dla kierowcy lub pasażera.

4. Od godziny 4.00 do godziny 22.00 z przeprawy promowej Świnoujście – Warszów mogą korzystać piesi i pojazdy wymienione w pkt 3 oraz inne, po okazaniu ważnego identyfikatora.

5. W przypadku wolnych miejsc na pokładzie przed samym odpłynięciem promu oraz braku pojazdów uprawnionych oczekujących w kolejce, przeprawiać się mogą również samochody osobowe oraz samochody ciężarowe.

6. Od godziny 22.00 do 4.00 przeprawa promowa Świnoujście – Warszów jest ogólnie dostępna dla samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych.

7. W dni lub godziny, kiedy przeprawa promowa Świnoujście - Centrum jest nieczynna, przeprawa promowa Świnoujście – Warszów jest ogólnie dostępna dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 30,0 t.

8. Identyfikatory wydaje się zgodnie z niniejszymi zasadami oraz procedurą zamieszczoną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście (bip.um.swinoujscie.pl) wyłącznie na pojazdy zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w następujących sytuacjach:

8.1. Pojazd jest zarejestrowany w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Świnoujście na Wnioskodawcę (wpisanego w rubryce C.1. dowodu rejestracyjnego) – mieszkańca Miasta, na podstawie tablic rejestracyjnych wg tzw. „starego wzoru” (tj. białe litery i cyfry umieszczone na czarnym tle) oraz wg wzoru indywidualnego.

Warunkiem wydania identyfikatora jest przedłożenie wniosku zamieszczonego na stronie: bip.um.swinoujscie.pl oraz kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu, na który wydany ma być identyfikator.

8.2. Pojazd jest użytkowany przez Wnioskodawcę – mieszkańca Miasta, na podstawie zawartej przez niego umowy leasingu, a zarejestrowany został poza Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Świnoujście.

Warunkiem wydania identyfikatora jest przedłożenie wniosku zamieszczonego na stronie: bip.um.swinoujscie.pl oraz kopii dowodu rejestracyjnego i umowy leasingu pojazdu, na który wydany ma być identyfikator. Umowa leasingu musi zawierać w szczególności dane tj.: leasingobiorca, marka pojazdu oraz numer rejestracyjny pojazdu lub numer identyfikacyjny pojazdu.

8.3. Pojazd jest zarejestrowany poza Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Świnoujście na Wnioskodawcę (wpisanego w rubryce C.1. dowodu rejestracyjnego) niebędącego mieszkańcem Miasta, zatrudnionego na terenie lewobrzeżnej części Miasta Świnoujście od co najmniej 3 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.

Warunkiem wydania identyfikatora jest przedłożenie wniosku zamieszczonego na stronie: bip.um.swinoujscie.pl i kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu, na który wydany ma być identyfikator oraz zaświadczenia o zatrudnieniu wydanego przez pracodawcę. Wnioskodawca może otrzymać tylko jeden identyfikator.

8.4. Pojazd jest zarejestrowany poza Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Świnoujście na Wnioskodawcę (wpisanego w rubryce C.1. dowodu rejestracyjnego) niebędącego mieszkańcem Miasta albo jest użytkowany przez Wnioskodawcę niebędącego mieszkańcem Miasta na podstawie umowy leasingu, zawartej przez siebie osobiście bądź przez firmę, w której użytkownik ma co najmniej 50 % udziałów, który:

a) jest właścicielem zlokalizowanego na terenie lewobrzeżnej części Miasta Świnoujście lokalu mieszkalnego lub lokalu o funkcji: wczasowej, pensjonatowej, hotelowej, apartamentowej lub nieruchomości mieszkalnej zabudowanej,
albo

b) posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie lewobrzeżnej części Miasta Świnoujście.

Warunkiem wydania identyfikatora jest przedłożenie wniosku zamieszczonego na stronie: bip.um.swinoujscie.pl oraz kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu, na który wydany ma być identyfikator, a w przypadku wymienionym w pkt b zaświadczenia właściwej spółdzielni o posiadaniu spółdzielczego prawa do lokalu lub odpisu z księgi wieczystej. W sytuacji, gdy Wnioskodawca ma przekazane prawo do korzystania z pojazdu w ramach umowy leasingu jest zobowiązany dołączyć do wniosku kopię umowy leasingowej.

Wnioskodawca wymieniony w pkt a lub pkt b będący właścicielem lub posiadaczem jednego lokalu lub jednej nieruchomości może otrzymać tylko jeden identyfikator.

9. Prezydent Miasta Świnoujście w sytuacjach szczególnych, uzasadnionych ważnym interesem publicznym, może wydać identyfikator uprawniający do korzystania z przeprawy promowej dla innych niż wymienione w pkt 8 samochodów osobowych i samochodów ciężarowych.

10. Umowy, o których mowa w pkt 8.2 i 8.3 podlegają weryfikacji pod kątem ich faktycznego obowiązywania.

11. W przypadku, gdy przesłanki wydania identyfikatora wskazane w pkt 8 przestaną obowiązywać, identyfikator winien zostać zwrócony w terminie 14 dni organowi wydającemu.

12. Identyfikator należy zwrócić organowi wydającemu również w przypadku zmiany właściciela pojazdu, na który identyfikator został wydany, jak i w przypadku wyrejestrowania pojazdu z ewidencji.

13. Zwrócenie identyfikatora organowi, który go wydał nie jest podstawą żądania zwrotu w całości lub w jakiejkolwiek części kwoty opłaty wniesionej tytułem wydania identyfikatora.

14. Identyfikatory wydane po dniu 1 stycznia 2017 r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2019 r.

15. Wnioskodawca wnosi opłatę za wydanie identyfikatora na konto Gminy Miasto Świnoujście po przyznaniu identyfikatora.

16. Opłata za wydanie identyfikatora wynosi 120 zł, natomiast w przypadkach, o których mowa w pkt. 8.1 opłata wynosi 10 zł.

17. W przypadku gdy wydany identyfikator zostanie skradziony lub zniszczony możliwe jest wydanie kolejnego identyfikatora z zachowaniem zasad zawartych w pkt 8, 10 i 13-16, po wcześniejszym złożeniu wniosku wraz ze stosownymi zaświadczeniami, wydanymi przez policję lub ubezpieczyciela pojazdu o zgłoszeniu włamania do samochodu, wypadku lub kolizji drogowej, w których to okolicznościach skradziony został identyfikator lub uszkodzona albo zniszczona została przednia szyba pojazdu.

18. Z pierwszeństwa wjazdu na przeprawę promową Świnoujście – Warszów mogą korzystać pojazdy uprzywilejowane; pojazdy służbowe Urzędu Miasta Świnoujście.

19.  Prezydent Miasta Świnoujście w sytuacjach szczególnych, uzasadnionych ważnym interesem publicznym, może udzielić zgody na jednorazowe skorzystanie z przepraw promowych.
20. Z pierwszeństwa wjazdu na przeprawę promową Świnoujście - Centrum mogą korzystać pojazdy posiadające zezwolenie oraz pojazdy uprzywilejowane.

21. Zezwolenie, o którym mowa w pkt 20 wydaje Prezydent Miasta Świnoujście, po rozpatrzeniu wniosku (wzór wniosku zamieszczony na stronie: bip.um.swinoujscie.pl) złożonego przez Wnioskodawcę (wpisanego w rubryce C.1. dowodu rejestracyjnego) w tej sprawie. Do wniosku należy dołączyć kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, na który wydane ma być zezwolenie.

22. Zezwolenia wydane po dniu 1 stycznia 2017 r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2019 r.

23. Wnioskodawca wnosi opłatę za wydanie zezwolenia w wysokości 150 zł, wpłacając ją na konto Gminy Miasto Świnoujście.

24. Zezwolenie winno zostać zwrócone organowi wydającemu w terminie 14 dni w przypadku zmiany właściciela pojazdu, na który zostało wydane, jak i w przypadku wyrejestrowania pojazdu z ewidencji.

25. Zwrot zezwolenia, którego ważność wygasła jest warunkiem wydania nowego zezwolenia dla pojazdu wskazanego we wniosku.