[start] [koniec]
ul. Wojska Polskiego 1/5, I piętro (Płace)  pokój 119A,  II piętro pokój 201, 201A, 217,  91 327 86 74
tel./fax 91 327 86 86
wkfk@um.swinoujscie.pl


Naczelnik Ewa Adamska

Godziny pracy 7:30-15:30

Zakres działania:

1)    prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej – Urzędu,
2)    windykacja należności majątkowych budżetu Miasta, w zakresie prowadzonych ewidencji,
3)    ewidencja dochodów i windykacja należności Skarbu Państwa w zakresie określonym odrębnymi przepisami,
4)    sporządzanie jednostkowej sprawozdawczości budżetowej i finansowej Urzędu,
5)    ewidencja i sporządzanie sprawozdawczości statystycznej wartości majątku Urzędu,
6)    planowanie wydatków związanych z obsługą długu,
7)    obsługa rachunków bankowych jednostki,
8)    sporządzanie deklaracji podatkowych rozliczeń VAT w zakresie jednostki budżetowej
– Urzędu,
9)    realizacja płatności finansowych Miasta,
10)    planowanie i realizacja wydatków osobowych,
11)    planowanie i realizacja wydatków bezosobowych,
12)    naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne,
13)    naliczanie i księgowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
14)    naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
15)    sporządzanie sprawozdawczości z zakresu wynagrodzeń,
16)    sporządzanie i rozliczanie deklaracji na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pracownicy Wydziału Księgowości

1.Katarzyna Calik – Główny Specjalista - obsługa rachunków bankowych jednostki i realizacja płatności Gminy Miasta Świnoujście. tel. 327 86 86,  pok. 201A;

2 Dorota Citlau-Mroczkowska – Inspektor -  ewidencja dochodów Skarbu Państwa  z tyt. opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłaty z tytułu kar porządkowych nakładanych przez Straż Miejską  tel. 327 86 87, pok. 201A;

3. Ewa Górska - Inspektor - ewidencja opłat Strefy Płatnego Parkowania tel. 327 86 85, pok. 201;

4. Joanna Kwast - Inspektor - ewidencja dochodów Gminy (opłaty komunikacyjne, koszty postępowania sądowego, wpłaty za identyfikatory na prom) tel. 327 86 84, pok. 201;

5. Beata Wiechnik - Podinspektor - ewidencja dochodów Gminy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, najem pomieszczeń, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, trwały zarząd nieruchomości, sprzedaż majątku Gminy tel. 327-86-84,  pok. 201;

6. Aleksandra Jasiuchna - Inspektor - ewidencja wydatków Gminy, ewidencja wpłat z tytułu refaktur za media. tel. 91 327 86 86, pok. 201A;

7. Katarzyna Kołacz – Inspektor – ewidencja operacji konta wypłat gotówkowych, realizacja wypłat stypendiów sportowych,  prowizji inkasa opłaty uzdrowiskowej i wydatków bezosobowych (umowy zlecenia), tel. 327 85 94, pok. 119A;

8. Wiesława Matczak – Główny Specjalista - realizacja wydatków osobowych                                    i bezosobowych pracowników Urzędu Miasta, ewidencja sum depozytowych (wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tel. 327 85 94, pok. 119A;

9. Anna Milkiewicz – Inspektor - ewidencja dochodów z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat geodezyjno-kartograficznych, opłat cmentarnych, służebności gruntu i przesyłu, zgody na wbudowanie urządzeń w gruncie tel. 327 86 85, pok. 201;

10. Dorota Pawlak – Podinspektor – obsługa płatności związanych z realizacją świadczeń z tyt. dodatków mieszkaniowych i energetycznych, dekretacja dokumentów księgowych w zakresie kosztowym i rozrachunkowym, tel. 327 86 87, pok. 201A;

11. Irena Piekut – Inspektor - ewidencja dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego gruntu Gminy, dzierżawy miejsc na Targowisku Miejskim „Pod zegarem”, sprzedaży nieruchomości (wykup mieszkań) tel. 327 86 85, pok. 201;

 12. Elżbieta Świętoniowska – Główny Specjalista – obsługa płatności związanych z realizacją inwestycji Gminy, ewidencja operacji dot. rozliczeń scentralizowanego podatku od towarów i usług Gminy Miasta Świnoujście, tel. 327 86 74, pok. 217.