ul. Wojska Polskiego 1/5, I piętro (Płace)  pokój 119A  II piętro pokój 201, 201A, 217, 
tel. 91 327 86 74
tel./fax 91 327 86 86
wkfk@um.swinoujscie.pl

Naczelnik Ewa Adamska
[start] [koniec]
Godziny pracy 7:30-15:30
Zakres działania komórki organizacyjnej zgodnie z regulaminem organizacyjnym tj.:
1)    prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej – Urzędu,
2)    windykacja należności majątkowych budżetu Miasta, w zakresie prowadzonych ewidencji
3)    ewidencja dochodów i windykacja należności Skarbu Państwa w zakresie określonym odrębnymi przepisami,
4)    sporządzanie jednostkowej sprawozdawczości budżetowej i finansowej Urzędu,
5)    ewidencja i sporządzanie sprawozdawczości statystycznej wartości majątku Urzędu,
6)    planowanie wydatków związanych z obsługą długu,
7)    obsługa rachunków bankowych jednostki,
8)    sporządzanie deklaracji podatkowych rozliczeń VAT w zakresie jednostki budżetowej - Urzędu,
9)    realizacja płatności finansowych Miasta,
10)    planowanie i realizacja wydatków osobowych,
11)    planowanie i realizacja wydatków bezosobowych,
12)    naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne,
13)    naliczanie i księgowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
14)    naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
15)    sporządzanie sprawozdawczości z zakresu wynagrodzeń,
16)    sporządzanie i rozliczanie deklaracji na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pracownicy Wydziału Księgowości

1.Katarzyna Calik - Inspektor - obsługa rachunków bankowych jednostki i realizacja płatności Gminy Miasta Świnoujście. tel. 91 327 86 86  pok. 201A

2 Dorota Citlau-Mroczkowska – Inspektor -  ewidencja dochodów Skarbu Państwa  z tyt. opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłaty z tytułu kar porządkowych nakładanych przez Straż Miejską  tel. 91 327 86 87 pok. 201A

3. Ewa Górska - Inspektor - ewidencja opłat Strefy Płatnego Parkowania tel. 91 327 86 85 pok. 201

4. Grażyna Kapała –Inspektor - ewidencja dochodów Gminy - Miasta Świnoujście (opłaty komunikacyjne, koszty postępowania sądowego, wpłaty za identyfikatory na prom) tel. 327 86 84 pok. 201

5. Joanna Kwast - Inspektor - ewidencja dochodów Gminy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, najem pomieszczeń, dzierżawę stanowisk Bazy Rybackiej, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, trwały zarząd nieruchomości, sprzedaż majątku  Gminy tel. 327 86 85  pok. 201

6. Katarzyna Kwast - Inspektor - ewidencja wydatków Gminy – Miasta Świnoujście, ewidencja wpłat z tytułu refaktur za media. tel. 91 327 86 86 pok. 201A


7. Wiesława Matczak – Główny Specjalista - realizacja wydatków osobowych i bezosobowych pracowników Urzędu Miasta, ewidencja sum depozytowych (wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tel. 327 85 94 pok. 119A

8. Anna Milkiewicz – Inspektor - ewidencja dochodów z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską, ewidencja konta wypłat gotówkowych (wypłaty dofinansowania z PFRON, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i prac społecznie użytecznych, realizacja wypłat stypendiów sportowych młodzieży i wypłat prowizji inkasa opłaty uzdrowiskowej  tel. 327 86 87 pok. 201

9. Irena Piekut – Inspektor - ewidencja dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego gruntu Gminy, dzierżawy miejsc na Targowisku Miejskim „Pod zegarem”, sprzedaży nieruchomości (wykup mieszkań) tel. 91 327 86 84 pok. 201

10. Elżbieta Świętoniowska – Inspektor - ewidencja dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat geodezyjno-kartograficznych, opłat cmentarnych, służebności gruntu i przesyłu, zgody na wbudowanie urządzeń w gruncie. tel. 91 327 86 74 pok.217