W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 31721 artykułów

Oferta edukacyjna

Naukę w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Świnoujściu rozpoczynamy od 3 latków. Jest ona podzielona na etap przedszkolny i etap szkolny: ETAP PRZEDSZKOLNY grupa 3 - 4 latków grupa 5 - 6 latków  I ETAP Nauka w klasach I - III zajęcia świetlicowe zajęcia wyrównawcze zajęcia korekcyjno - kompensacyjne język...

Posiłek

Posiłek Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Schronienie

Schronienie Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.  

Sprawienie pogrzebu.

Sprawienie pogrzebu Na podstawie art. 44 ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały Nr XXVI/219/2004 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wykonuje zadanie polegające na sprawieniu pogrzebu.       Sprawienie pogrzebu odbywa się w...

Składki na ubezpieczenie społeczne.

Składki na ubezpieczenie społeczne       Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na...

prowadzone sprawy

PROWADZONE SPRAWY   Wszelkich informacji dotyczących sposobów i procedur załatwiania konkretnych spraw w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  w Świnoujściu przy ul. Piastowska 54 udziela sekretariat poradni w godzinach otwarcia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Tel. +48 (91) 321 49-11 Zainteresowani mogą także...

rejestry i ewidencje

I. Wykaz ewidencji i rejestrów: - ewidencja badanych uczniów - rejestr wydanych orzeczeń II. Sprawy pracownicze: - ewidencja osobowa - CUW - rejestr umów-zleceń - CUW - rejestr zwolnień lekarskich - CUW - księga uchwał Rady Pedagogicznej - księga protokołów Rady Pedagogicznej III. Sprawy administracyjne: - ewidencja pieczęci i pieczątek - CUW...

Skłądki na ubezpieczenie zdrowotne.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.  

KOMPETENCJE

Założenia koncepcji pracy poradni: Poradnia w sposób elastyczny dostosowuje się do zmieniających się potrzeb lokalnego środowiska i kierunków wprowadzanych w ramach reformy oświaty. Skuteczne zarządzanie placówką, zapewnia sprawne jej funkcjonowanie. Procesy zachodzące w placówce służą jej rozwojowi i zadowoleniu klientów. Poradnia w...

Praca socjalna.

Praca socjalna  świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest: z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej; ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji...

Zasiłek celowy.

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Może on być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także...

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA : DYREKTOR -  1 PRACOWNICY MERYTORYCZNI: PSYCHOLODZY -  5 PEDAGODZY  - 6 LOGOPEDA - 1 LEKARZ  - 1 PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI: PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO – BIUROWI – 1 ETAT  /1 OSOBA/ PRACOWNICY OBSŁUGI  0,85 /3 OSOBY/

Zasiłek okresowy.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: a) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; b) rodzinie,...

Zasiłek stały.

Zasiłek stały , zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej przysługuje: a) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, b) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej...

Zasady przyznawania świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

Aktem prawnym normującym szczegółowo uprawnienia osób do korzystania z systemu pomocy społecznej, rodzaje pomocy oraz zasady jej przyznawania jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zwana w dalszej części „ustawą”.   Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, wspierającą osoby lub rodziny, które znalazły się w...

Przyjmowanie i załatwianie spraw

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ŚWINOUJŚCIU: Miejscem przyjmowania interesantów jest sekretariat szkoły, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 - 15:00. Skargi i wnioski powinny być składane na piśmie u Dyrektora Szkoły, który ma 14 dni na rozpatrzenie. Dyrektor po ustalonym terminie...

Rejestry, ewidencja i archiwa

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnoujściu prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa: Rejestry: · Zatrudnionych pracowników i nauczycieli · Legitymacji uczniowskich · Kart rowerowych · Świadectw szkolnych · Legitymacji służbowych · Zwolnień lekarskich · Delegacji służbowych · Wypadków · Umów i zleceń · Wydanych zaświadczeń · Rejestr...

Budżet Ośrodka

Plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej  w Świnoujściu - 2024 r.           

Baza Przedszkola Miejskiego Nr1 w Świnoujściu

 Obiekt placówki stanowi własność Miasta Świnoujście, oddany jest w trwały zarząd na czas nieokreślony dla Przedszkola Miejskiego Nr1 ,,Perełki Bałtyku" w Świnoujściu. Ogólna powierzchnia nieruchomości gruntowej - 4132 m2 powierzchnia terenów zielonych - 357 m2 powierzchnia placu zabaw - 3072 m2 powierzchnia boiska - 200 m2 Ilość...

Dane podstawowe

"Komunikacja Autobusowa" Sp. z o.o. ul. Karsiborska 33a 72-600 Świnoujście tel/fax. 91 321- 45-40 e-mail: sekretariat@ka.swinoujscie.pl www: www.ka.swinoujscie.pl NIP: 855-153-18-03 REGON: 320024091 KRS: 0000234039     Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki Rafał Łysiak tel.: 91 321 45 40 wew. 1 e-mail:...

rejestry

W Przedszkolu Miejskim Nr1 ,,Perełki Bałtyku" mieszczą się archiwa wszystkich zlikwidowanych  przedszkoli miejskich z terenu miasta Świnoujścia. Księgowość Przedszkola  (nr tel. 91-321 26-44) czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 15.00. Korespondencję do księgowości można przesłać na adres: ...

Kwalifikacje

 Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola, 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców, 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, 4. podejmowanie uchwał w sprawach...

Majątek

- Działka o powierzchni 4176 m2 - Budynek Żłobka Miejskiego w Świnoujściu ul. Wyspiańskiego 2 - Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, administracyjnych, kuchennych i gospodarczych - Plac zabaw dla dzieci  ze sprzętem rekreacyjnym