W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA WRZESIEŃ 2020


                                   

 

 

 

 

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa

w PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3

„POD ŻAGLAMI”

w Świnoujściu

w związku z wystąpieniem COVID-19

obowiązuje od 01.09.2020r.

 

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 „POD ŻAGLAMI” w Świnoujściu obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa. • § 1. Postanowienia ogólne
 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 „POD ŻAGLAMI” w Świnoujściu, zwanego dalej przedszkolem lub placówką, odpowiada Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami”, zwany dalej Dyrektorem.
 2. W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:30 do 16:30.
 4. Rodzice, opiekunowie odprowadzający  i odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej, zachowując zasady:

a)    Do placówki wchodzi jeden rodzic/opiekun z dzieckiem;

b)    Osoby wchodzące do placówki zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego:

- dystans od kolejnego opiekuna z Dzieckiem /dziećmi wynosi min 1,5 m;

- dystans od pracowników przedszkola 1,5m;

c)    Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m. in stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1. 01.09.2020 r. lub w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu, rodzic/opiekun składa dokument, dotyczący zgody na pomiar temperatury oraz oświadcza że nie jest objęty kwarantanną i zobowiązuje się, że w przypadku objęcia kwarantanną, rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej, niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora przedszkola. Objęcie rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
 2. Rodzic jest zobowiązany do podania  lub aktualizacji numeru telefonu DO NATYCHMIASTOWEGO KONTAKTU. Jest także zobowiązany zawsze do odbierania telefonu z przedszkola. W sytuacji gdy rodzic/ opiekun nie może odebrać telefonu, powinien pilnie oddzwonić do placówki.
 3. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 25 dzieci, przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 2,5 m2 na 1 dziecko i opiekuna. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej (zalecenia GIS).
 4. Każdorazowa nieobecność dziecka w placówce powinna być zgłoszona do przedszkola z podaniem przyczyny nieobecności.
 5. Rodzic pisemnie potwierdza fakt zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa  w Przedszkolu nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu dotyczącą realizacji zadań przedszkola w związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 6. Do przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku przedszkola każdemu pracownikowi oraz dziecku (za zgodą rodziców) mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola.
 7. Wszystkie osoby, które wchodzą do placówki,  poza rodzicami dzieci podczas przyprowadzania i odbierania ich, powinny być zarejestrowane w specjalnym rejestrze, znajdującym się na stoliku przy wejściu główny  do przedszkola. Zakrywają nos i usta oraz korzystają z rękawiczek jednorazowych lub dezynfekują ręce.
 8. W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach. Jednakowoż pracownicy są wyposażeni w środki ochrony osobistej i w razie konieczności powinni je zastosować
 9. Na czas pracy przedszkola, po przyjęciu dzieci, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane.
 10. Na tablicy ogłoszeń przy telefonie w hollu  na parterze znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
 11. W okresie reżimu sanitarnego w Przedszkolu Miejskim nr 3 „Pod Żaglami” wszystkie przedszkolaki nie myją zębów. Dzieci najmłodsze leżakują z zachowaniem zasad higieny.
 12. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 • § 2 Obowiązki dyrektora

Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:

1)         Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w przedszkolu,

2)         Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierający rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego,

3)         Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem,

4)         Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);

5)         Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

 1. 2.            Dyrektor:

 

1)         nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami,

2)         dba o tym by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować,

3)         prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce; strona internetowa, email, telefon,

4)         kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka,

5)         informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika,

6)         współpracuje ze służbami sanitarnymi,

7)         instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia,

8)         zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali ci sami opiekunowie,

9)         informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą strony internetowej lub innych środków komunikacji IT.


 

 • § 3 Obowiązki pracowników
 1. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

1)    Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

 1. Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
 2. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia;
 3. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

2)    Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

3)    Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych u dzieci;

4)    Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;

5)    Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.

 1. Pracownicy administracyjni, pomocniczy oraz kuchenny nie mogą mieć kontaktu z dziećmi oraz wychowawcami, opiekunami dzieci.
 2. Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i /lub dezynfekują:

1)         Ciągi komunikacyjne – myją;

2)         Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach, leżaki – myją i dezynfekują;

3)         Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;

4)         Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
 1. 6.     Wychowawcy, opiekunowie:

1)        sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć, 

2)        dbają o to żeby zabawki po użyciu zostały złożone do pojemnika do dezynfekcji,

3)        dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce,  w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie z ogrodu przedszkolnego,

4)        w miarę potrzeb wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć,

5)        prowadzą gimnastykę w przewietrzonej Sali,

6)        dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy( zaleca się by  w miarę możliwości organizacyjnych dzieci przebywały w wyznaczonej i stałej sali. Jedynie w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się łączenie grup),

7)        nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci,

8)        dzieciom mierzona jest temperatura termometrem bezdotykowym. Przy przyprowadzaniu ich do placówki oraz w razie zauważenia objawów infekcji.

9)        temperatura powyżej 37oC mierzona dwukrotnie z użyciem różnych termometrów upoważnia do odesłania dziecka do domu.

 

 

§ 4 Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.

 

 1. Na teren budynku przedszkola wpuszczane jest dziecko wraz z jednym opiekunem.
 2. Wyznaczony pracownik mierzy dziecku temperaturę.
 3. Opiekun ma osłonięte usta i nos i dezynfekuje ręce lub zakłada jednorazowe rękawiczki.
 4. Jeśli dziecko nie ma objawów infekcji, w tym podwyższonej temperatury powyżej 37°C, jest kierowane do szatni a następnie opiekun- rodzic lub inna upoważniona osoba odprowadza dziecko do drzwi wejściowych do sali zabaw i przekazuje dziecko nauczycielowi lub pomocy nauczyciela( zachowując dystans społeczny). Tam dziecko w łazience myje ręce.
 5. Worek z odzieżą zmienną zostawia w szatni.
 6. W przypadku stwierdzenia przez pracownika objawów chorobowych u dziecka (np. podwyższona temperatura), dziecko nie może być przyjęte do grupy. Musi wrócić do domu. Dyrektor zostaje poinformowany o zaistniałej sytuacji.
 7. Po odbiór dziecka rodzice- opiekunowie również wchodzą do przedszkola z obowiązkowo zasłoniętym nosem, ustami oraz po obowiązkowej dezynfekcji rąk.
 8. W przedszkolu nie ma grup zbiorczych podczas schodzenia się i rozchodzenia dzieci.
 9. W wyjątkowych sytuacjach zapewnienia opieki dopuszcza się możliwość połączenia dzieci z różnych grup

 

§ 5 Żywienie

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 3. Pracownicy kuchni:

1)    Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;

2)    Myją ręce:

 1. przed rozpoczęciem pracy,
 2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
 3. po  kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
 4. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
 5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
 6. po skorzystaniu z toalety,
 7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
 8. po konsumpcji;

3)    Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;

4)    Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;

5)    Wyrzucają rękawiczki i wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;

6)    Rozdzielając posiłki pracownicy zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami;

7)    Po zakończonej pracy, pracownik zmywaka i wydawalni dezynfekuje blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola;

8)    Myje naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparza naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

 1. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach. Pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki za pomocą środków dezynfekujących i detergentów.

§ 6 Wyjścia na zewnątrz

 1. Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola.
 2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw według ustalonego harmonogramu  tak, by nie kontaktowały się ze sobą.
 3. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw, z których korzystają dzieci są dezynfekowane po zabawie każdej grupy za pomocą płynów dezynfekujących i detergentów.

 

§ 7 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 

 1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby(pomieszczenie przy szatni), u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 4. Dyrektor kontaktuje się telefonicznie z rodzicem rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie właściwe służby.
 6. W sytuacji podejrzenia zarażenia wirusem COVID 19 wskazany przez dyrektora pracownik (np wychowawca) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami  pozostałych dzieci i informuje o zaistniałej sytuacji.
 7. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
 8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce,  zakłada maseczkę ochronną, rękawiczki, fartuch.
 9. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z przedszkola przy  drzwiach wejściowych do szatni.
 10. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia organ prowadzący a następnie powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy telefonie) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.
 12. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 13. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 14. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 15. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 16. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 17. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 

 

 

 

Przepisy końcowe

1.Kontakt z Przedszkolem Miejskim nr 3 „Pod Żaglami”:

Tel 913214746, 727795720

adres e- mail: poczta@przedszkole3.swinoujscie.pl

Dyrektor: PM3-dyrektor@ przedszkole3.swinoujscie.pl

Wicedyrektor: PM3-wicedyrektor@ przedszkole3.swinoujscie.pl

2.Wszyscy pracownicy przedszkola wykonujący zadania opiekuńcze
w oddziałach przedszkolnych mają obowiązek zapoznać się z treścią „Procedury bezpieczeństwa”, a fakt zapoznania i przyjęcia do stosowania potwierdzić podpisem. 

3. Podczas organizacji pracy oddziałów przedszkolnych w przedszkolu uwzględniane są na bieżąco  wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

Procedura opracowana na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej,

OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIEM DYREKTORA PRZEDSZKOLA Z DNIEM OPUBLIKOWANIA t.j.26.08.2020r.Powiadom znajomego