W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU COVID-19

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa

w PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3

„POD ŻAGLAMI”

w Świnoujściu

w związku z wystąpieniem COVID-19

 

 

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 „POD ŻAGLAMI”w Świnoujściu obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa. • § 1. Postanowienia ogólne
 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 „POD ŻAGLAMI” w Świnoujściu, zwanego dalej przedszkolem lub placówką, odpowiada Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami”, zwany dalej Dyrektorem.
 2. W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 7:00 do16:00.
 4. Przedszkole jest otwarte dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego.
 5. Rodzic deklarujący uczęszczanie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego składa oświadczenie, że nie jest objęty kwarantanną oraz zobowiązuje się, że w przypadku objęcia kwarantanną, rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej, niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora przedszkola/szkoły. Objęcie rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
 6. Pierwszeństwo do opieki w oddziale przedszkolnym będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu
  i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 7. Rodzice dzieci edukacji przedszkolnej, którzy chcą skorzystać z opieki nad dzieckiem, ze  względu na powrót do pracy, składają oświadczenie i zaświadczenie(wzór na stronie internetowej) od pracodawcy drogą elektroniczną na adres placówki w postaci scanu dokumentu lub zdjęcia telefonem. (załącznik nr 1).
 8. Po zebraniu oświadczeń dyrektor dokonuje weryfikacji dokumentów i drogą mailową powiadamia rodzica  o możliwości przyjęcia dziecka do przedszkola.
 9. Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego
  w pierwszym dniu pobytu dziecka w placówce rodzic zobowiązany jest dostarczyć oryginał oświadczenia.
 10. Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli będzie przeprowadzone zgodnie
  z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 11. Rodzic jest zobowiązany do podania  lub aktualizacji numeru telefonu DO NATYCHMIASTOWEGO KONTAKTU.
 12. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 12 plus 2 po uzgodnieniu z organem prowadzącym, przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza nić 4 m2 na 1 dziecko i opiekuna, powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej (zalecenia GIS).
 13. Każdorazowa nieobecność dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym musi być zgłoszona do przedszkola z podaniem przyczyny nieobecności.
 14. Rodzic pisemnie potwierdza fakt zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa  w Przedszkolu nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu dotyczącą realizacji zadań przedszkola w związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli.
 15. Do przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.  Po wejściu do budynku przedszkola każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje dyrektor lub wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola.
 16. Jeśli dziecko ukończyło 4 lata, w drodze do i z przedszkola musi mieć osłonięte usta i nos. Maseczka jest zabierana przez rodzica- opiekuna przy wejściu dziecka do placówki i przynoszona przez rodzica/ opiekuna przy odbiorze.
 17. W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach. Jednakowoż pracownicy są wyposażeni w środki ochrony osobistej i w razie konieczności powinni je zastosować
 18. Na czas pracy przedszkola, po przyjęciu dzieci, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane.
 19. Na tablicy ogłoszeń przy telefonie w hollu  na parterze znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
 20. W okresie reżimu sanitarnego w Przedszkolu Miejskim nr 3 „Pod Żaglami” wszystkie przedszkolaki nie myją zębów a 3 latki nie leżakują.
 • § 2 Obowiązki dyrektora
 1. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:

1)         Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, placu zabawa oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w przedszkolu;

2)         Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierający rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego;

3)         Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;

4)         Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);

5)         Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

 1. 2.    Dyrektor:

1)         nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;

2)         dba o tym by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;

3)         prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce; strona internetowa, email, telefon

4)         kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

5)         informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;

6)         współpracuje ze służbami sanitarnymi;

7)         instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

8)         zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali Ci sami opiekunowie;

9)         informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą strony internetowej.


 • § 3 Obowiązki pracowników
 1. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

1)    Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

 1. Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
 2. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
 3. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

2)    Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

3)    Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych u dzieci;

4)    Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;

5)    Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.

 1. Pracownicy administracyjni, pomocniczy oraz kuchenny nie mogą mieć kontaktu z dziećmi oraz wychowawcami, opiekunami dzieci.
 2. Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i /lub dezynfekują:

1)         Ciągi komunikacyjne – myją;

2)         Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;

3)         Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;

4)         Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

5)         Pracują w rękawiczkach.

 1. 6.     Wychowawcy, opiekunowie:

1)        sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

2)        myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którym bawiło się dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego przedmiotu,  zabawki- jeśli w tym czasie nie ma na sali woźnej oddziałowej;

3)        dbają o to by dzieci regularnie myły ręce,  w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;

4)        w miarę potrzeb wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia , jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

5)        prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;

6)        dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy( organizacja pracy w przedszkolu nie przewiduje grup zbiorczych);

7)        dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;

8)        nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;

9)        Dzieciom mierzona jest temperatura termometrem bezdotykowym. Przy przyprowadzaniu ich do placówki oraz w razie zauważenia objawów infekcji.

10)     Temperatura ponad 37 o C upoważnia do odesłania dziecka do domu.

11)     Zajęcia katechezy i j. angielskiego do końca czerwca 2020r odbywają się zdalnie.

 

 

§ 4 Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.

 

 1. Na teren budynku przedszkola wpuszczane jest tylko dziecko.
 2. Rodzice oczekujący przed placówką na odbiór od nich dziecka powinni zachować od siebie odległość 2m.
 3. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do drzwi wejściowych, wchodzi do przedsionka i przekazuje dziecko pracownikowi placówki.
 4. Pracownik mierzy temperaturę.
 5. Jeśli dziecko nie ma objawów infekcji, w tym podwyższonej temperatury, jest kierowane do szatni a następnie do łazienki( przy szatni) w celu mycia rąk.
 6. Jednorazowo pracownik może odprowadzać do grupy 2 dzieci.
 7. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani przedmiotów z domu.
 8. Worek z odzieżą zmienną zostawia w szatni.
 9. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
 10. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy drzwiach wejściowych do budynku (w wyjątkowych wypadkach –np.  jednorazowe upoważnienie do odbioru- identyfikacji dokonuje dyrektor, wicedyrektor, nauczyciel grupy)
 11. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika przedszkola, który oczekuje przy drzwiach wejściowych, w przedsionku.

 

§5 Żywienie

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 3. Pracownicy kuchni:

1)    Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;

2)    Myją ręce:

 1. przed rozpoczęciem pracy,
 2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
 3. po  kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
 4. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
 5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
 6. po skorzystaniu z toalety,
 7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
 8. po konsumpcji;

3)    Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;

4)    Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;

5)    Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;

6)    Rozdzielając posiłki pracownicy zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami Pracownik kuchni rozdzielone posiłki i przewozi za drzwi wydawalni i tam przejmuje wózek woźna z oddziału. Dalej posiłkami zajmują się woźne. Pracownica rozdzielająca posiłki nie powinna mieć kontaktu z osobami sprawującymi opiekę nad dziećmi.

7)    Po zakończonej pracy, pracownik zmywaka i wydawalni dezynfekuje blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola;

8)    Myje naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparza naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki..

 1. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach,  maxymalnie  po 3 dzieci przy stoliku pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.
 2. Posiłki dzieciom podają opiekunowie.


§ 6 Wyjścia na zewnątrz

 1. Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola.
 2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw.
 3. Na placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa tak, by dzieci nie kontaktowały się ze sobą.
 4. Dzieci korzystają z placu zabaw wg grafiku.
 5. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw, z których korzystają dzieci są dezynfekowane po zabawie każdej grupy.
 6. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

 

§ 7 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 

 1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby(pomieszczenie przy szatni), u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 6. Wskazany przez dyrektora pracownik ( np wychowawca) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 7. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
 8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce,  zakłada maseczkę ochronną, rękawiczki, fartuch.
 9. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z przedszkola przy  drzwiach wejściowych do szatni.
 10. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
 12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia organ prowadzący a następnie powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy telefonie) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.
 13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 

Przepisy końcowe

1.Kontakt z Przedszkolem Miejskim nr 3 „Pod Żaglami”:

Tel 913214746, adres e- mail: poczta@przedszkole3.swinoujscie.pl

Dyrektor: PM3-dyrektor@ przedszkole3.swinoujscie.pl

Wicedyrektor: PM3-wicedyrektor@ przedszkole3.swinoujscie.pl

2.Wszyscy pracownicy przedszkola wykonujący zadania opiekuńcze
w oddziałach przedszkolnych mają obowiązek zapoznać się z treścią „Procedury bezpieczeństwa”, a fakt zapoznania i przyjęcia do stosowania potwierdzić podpisem. 

3. Podczas organizacji pracy oddziałów przedszkolnych w przedszkolu uwzględniane są na bieżąco  wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

Procedura opracowana na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej,

OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIEM DYREKTORA PRZEDSZKOLA Z DNIEM OPUBLIKOWANIA t.j.12.05.2020r.

Powiadom znajomego