W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

INFORMACJA O DOKUMENTACHINFORMACJA – DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA


DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW 


Dziecko z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje       lub więcej dzieci 


Oświadczenie 

*Rodzina wielodzietna: rodzina wychowująca troje     i więcej dzieci

Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością 

Dziecko osoby (matki lub ojca) niepełnosprawnej, wobec której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów 


Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów 


Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność lub znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia) 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane bez względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne           w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.               z 2020 r. poz. 426, ze zm.)

 - w postaci kopii poświadczonej za zgodność               z oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka


Dziecko osoby (matki lub ojca) samotnie wychowującej 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu (w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka j.w.)

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 


٭ Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę  pozostającą      w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.Dziecko objęte pieczą zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca               

2011 r. wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, ze zm.) 

- w postaci kopii poświadczonej za zgodność                z oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka j.w.


Dziecko rodziców pracujących zawodowo 

Oświadczenie 


Dziecko rodziców uczących się i studiujących                  w systemie dziennym 

 Oświadczenie 

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza                          i nadal będzie kontynuować edukację przedszkolną          w tym samym przedszkolu lub tym samym oddziale przedszkolnym, do którego Kandydat ubiega się               o przyjęcie lub Kandydat, którego rodzeństwo będzie  kontynuować naukę  w szkole podstawowej, w której jest oddział przedszkolny lub przedszkole, z którym szkoła tworzy zespół placówek oświatowych, do którego Kandydat ubiega się o przyjęcie.

Oświadczenie

Kandydat i co najmniej jedno z jego rodzeństwa zgłoszono jednocześnie to tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego lub do szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego przy tej szkole podstawowej lub do szkoły podstawowej i przedszkola tworzących zespół placówek oświatowych.

Oświadczenie   

Kandydat, którego rodzina podlega pod nadzór kuratorski/ma wsparcie asystenta rodziny lub Kandydat, którego rodzina korzysta ze wsparcia finansowego pomocy społecznej (z wyłączeniem jednorazowych świadczeń oraz świadczenia wychowawczego 500+).

Oświadczenie   

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza lub rozpocznie naukę w szkole podstawowej, w obwodzie której położone jest przedszkole, do którego Kandydat ubiega się o przyjęcie.

Oświadczenie 

Powiadom znajomego