W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Świnoujście

 

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 327 86 04

 

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl

 

NIP: 8551571375
REGON: 811684290

Spis telefonów

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania

Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Mieszka I jest: Dyrektor Szkoły Sylwia Szostak ul. Staszica 17, 72-600 Świnoujście.
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panią Katarzyną Nowy - Karasek za pomocą adresu: wicedyrektor1_3@szkolasp6.pl lub pod numerem tel. 91 321 37 07 wew. 15
  3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Dyrektorze Szkoły ;

b)      realizacji umów zawartych z kontrahentami;

c)      w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie                       wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
   
       5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych             osobowych mogą być:

a)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawową nr 6 im. Mieszka I przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły.

       6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych          w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie                       obowiązującego prawa.

        7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące                      uprawnienia:

a)      prawo dostępu do danych osobowych;

b)      prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są                       nieprawidłowe lub niekompletne;

c)      prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),w przypadku gdy:

×          dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

×          osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

×          osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

×          dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

×          dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

×          osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

×          przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

×          usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

×          Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

×          osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)      prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

×          przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

×          przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)       prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

×          zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

×          przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

        8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na                        przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do                          cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,              którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

       9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole Podstawowej nr 6             im. Mieszka I w Świnoujściu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia               skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

      10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane              dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

       11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę                            przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

       12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Powiadom znajomego