W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Zadania publiczne

Zgodnie z  § 8 Statutu Miasta Świnoujścia:

1.Miasto jest formą decentralizacji  administracji publicznej,  której celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców (wspólnoty samorządowej) oraz tworzenia jak najlepszych warunków do zaspokajania ich indywidualnych potrzeb.

2.Miasto realizuje swe cele głównie poprzez wykonywanie zadań publicznych o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów, a w szczególności:

1)ładu przestrzennego, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2)dróg publicznych, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3)geodezji, kartografii i katastru,

4)wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

5)lokalnego transportu zbiorowego,

6)promocji i ochrony zdrowia,

7)pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych oraz wspieranie osób niepełnosprawnych,

8)polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

9)przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy,

10)gminnego budownictwa mieszkaniowego,

11)edukacji publicznej,

12)kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

13)kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

14)ochrony praw konsumentów,

15)targowisk i hal targowych,

16)zieleni gminnej i zadrzewień,

17)cmentarzy gminnych,

18)rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

19)porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego oraz zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

20)utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

21)wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

22)promocji Świnoujścia i rozwoju lokalnego,

23)współpracy z organizacjami pozarządowymi,

24)współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

3.Do zadań Miasta Świnoujście należą ponadto sprawy z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami oraz wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane