Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Dane kontaktowe

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście i Skarbu Państwa

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Nieruchomości

Komórka odpowiedzialna Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami

Treść

WNIOSEK o Bonifikatę

MIEJSCE ZŁOZENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Świnoujście

Stanowisko Obsługi Interesantów

Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM/ ZAINICJOWAĆ SPRAWĘ

Osoba fizyczna – użytkownik wieczysty gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

GODZINY PRZYJMOWANIA KLIENTÓW

Biuro Obsługi Interesantów - Stanowisko Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami

7:30 do 15:30 poniedziałek, wtorek, środa i piątek

8:30 do 16:30 czwartek


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski należy składać w ustawowym  terminie do 1 marca roku kalendarzowego, za który opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego ma być wniesiona.


Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele.

Pisemna informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Termin realizacji ok. 30 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

PODSTAWA PRAWNA

Art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 j.t. z 15.01.2018 r. z póź. zm.)


WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY

Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Świnoujściu:


- oświadczenie o dochodach;


- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wszystkich członków gospodarstwa domowego o wysokości ich dochodów (bądź ich braku), osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym z wyszczególnieniem dochodu brutto oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe;

niezbędne załączniki do oświadczenia ( zaświadczenie o zarobkach brutto za poprzedni rok od pracodawcy lub Urzędu Skarbowego, aktualna decyzja organu rentowego o wysokości otrzymywanej renty/emerytury za cały poprzedni rok, zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku bezrobotnych)

OPŁATY

Wniosek nie podlega opłacie.

Wydanie zaświadczenia o dochodach jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Podstawa: Art. 2 ust. 1  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 poz. 1282):


UWAGI

1. Kwota uprawniająca do bonifikaty ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w II połowie lutego


2. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym. Oświadczenie o dochodach składają wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.


3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


4. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.


5. Przykładowe dokumenty poświadczające osiągnięcie dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który ma zostać udzielona bonifikata:

 - przedłożone kopie winny być w przypadku osób pracujących zawodowo - rozliczenia roczne (PIT) za rok poświadczone własnoręcznym podpisem wystawcy,

- w przypadku osób pobierających emeryturę/rentę - PIT 40A lub odcinki przekazu świadczenia ZUS za okres 12 miesięcy.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij