Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

WUA-8 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne

Komórka odpowiedzialna Wydział Urbanistyki i Architektury

Treść

1.       MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
Biuro Obsługi Interesanta (parter)
Stanowisko Obsługi Interesanta – delegatura Wydziału Urbanistyki i Architektury (parter)
 
2.       KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.
 
3.       GODZINY PRZYJMOWANIA
godziny pracy wydziału:                     
poniedziałek –piątek:                          7:30 – 15:30
Stanowisko Obsługi Interesanta:    
poniedziałek, wtorek, środa piątek:       7:30 – 15:30
czwartek:                                            8:30 – 16:30
 
4.       TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji jednak nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.
 
Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu przed upływem ww. terminu,  wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, oraz uprawnia inwestora do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej postanowieniem nakłada obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
 
Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może w drodze decyzji wnieść sprzeciw przeciwko zamierzonej zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, jeśli:
 • wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 • narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
 • może spowodować niedopuszczalne:
 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych
 • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
 
 
5. TRYB ODWOŁAWCZY
Termin wniesienia odwołania od decyzji sprzeciwu– 14 dni, od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świnoujście.
 
6. PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 1202 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. Poz. 1257 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 1044 z późniejszymi zmianami).
 
7.       OPŁATY
Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
 • za pełnomocnictwo - 17 zł
 
Opłatę skarbową można wnieść:
w kasie Banku PEKAO S.A. w Urzędzie Miasta w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5;
na rachunek Pekao SA, I Oddział w Świnoujściu nr 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933
 
8.       WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY
 • wniosek zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • zaświadczenie prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu  budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu , w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ;
 • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się  dokonać zmiany sposobu użytkowania;
 • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj  i charakterystykę obiektu budowlanego, oraz  jego konstrukcje, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
 • w przypadku zmiany sposobu użytkowania , polegającej na podjęciu bądź zaniechaniu  w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego , powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne , ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń – ekspertyza techniczna  wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności ;
 • w zależności  od  potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia  lub opinie wymagane odrębnymi  przepisami (bhp, p.poż, higien. – sanit., itp.);
 • wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną;
 • pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora;
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij