Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

WUA-4 Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne

Komórka odpowiedzialna Wydział Urbanistyki i Architektury

Treść

1.       MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
Biuro Obsługi Interesanta (parter)
Stanowisko Obsługi Interesanta – delegatura Wydziału Urbanistyki i Architektury (parter)
 
2.       KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.
 
3.       GODZINY PRZYJMOWANIA
godziny pracy wydziału:                     
poniedziałek –piątek:                       7:30 – 15:30

stanowisko SOI (na parterze):         
czwartek:                                         8:30 – 16:30
poniedziałek, wtorek, środa piątek:     7:30 – 15:30
 
4.       TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może w drodze decyzji wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem ww. terminu,   wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu  oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
 
5. TRYB ODWOŁAWCZY
Termin wniesienia odwołania od decyzji sprzeciwu– 14 dni, od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świnoujście.
 
6. PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 1202 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. Poz. 1257 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 1044 z późniejszymi zmianami).
 
7.       OPŁATY
Za zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego z lokalem użytkowym opłata skarbowa obliczona wg stawki:
 • niemieszkalna powierzchnia użytkowa (powierzchnia lokalu użytkowego) -  1 zł za 1 m2    (max. 539 zł);
 • w przypadku przebudowy stosuje się 50% stawki określonej powyżej;
 • za pełnomocnictwo - 17 zł.
 
Opłatę skarbową można wnieść:
w kasie Banku PEKAO S.A. w Urzędzie Miasta w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5
na rachunek Pekao SA, I Oddział w Świnoujściu nr 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933
 
Zwolnione z opłaty skarbowej jest:
 • pozwolenie na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych;
 • pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne;
 • pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków;
 • wydanie pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
 
8.       WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY
 
 1. wniosek zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 2. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 (zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego), aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 – w przypadku budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – w przypadku budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 4. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w przypadku budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 5. pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 (pozwolenie ustalające lokalizację sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz określające warunki ich wykorzystania na tych obszarach) i art. 26 ust. 1 (pozwolenie ustalające lokalizację kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego i warunki ich utrzymywania na tych obszarach), oraz decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 1 (decyzja ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w zakresie układania i utrzymywania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej, wydana po zasięgnięciu opinii ministrów właściwych do spraw: energii, gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej, wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej) ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane – w przypadku budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 6. w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 (na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego), postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
 • linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
 • przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego
 • w przypadku budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 • pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora;
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.
 
9.       UWAGI
Wniosek dotyczy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.
Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij