Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

WUA-12 Ustalenie warunków zabudowy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne

Komórka odpowiedzialna Wydział Urbanistyki i Architektury

Treść

1.       MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
Biuro Obsługi Interesanta (parter)
Stanowisko Obsługi Interesanta – delegatura Wydziału Urbanistyki i Architektury (parter)
 
2.       KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.
 
3.       GODZINY PRZYJMOWANIA
godziny pracy wydziału:  
poniedziałek –piątek:     7:30 – 15:30
Stanowisko Obsługi Interesanta:    
poniedziałek, wtorek, środa piątek:  7:30 – 15:30
czwartek:      8:30 – 16:30
 
4.       TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (na podstawie kompletnego wniosku). Jednocześnie do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy innych podmiotów i z przyczyn niezależnych od organu wydającego decyzję. Z tych powodów w szczególnych przypadkach okres oczekiwania na decyzję wydłuża się do kilku miesięcy. Szczegółowe terminy wynikają ze specyfiki indywidualnych spraw. W procedurze ustalenia warunków zabudowy uczestniczą, jako strony, właściciele i wieczyści użytkownicy działek sąsiadujących z terenem inwestycji.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świnoujście.
 
PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., Poz. 1073 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. Poz. 1257 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 1044 z późniejszymi zmianami).
 
7.       OPŁATY
Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
 • za decyzję o ustaleniu warunków zabudowy - 107 zł
 • za pełnomocnictwo - 17 zł
 
Opłatę skarbową można wnieść:
w kasie Banku PEKAO S.A. w Urzędzie Miasta w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5
na rachunek Pekao SA, I Oddział w Świnoujściu nr 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933
 
Nie podlega opłacie skarbowej:
 • wydanie decyzji o warunkach zabudowy w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
 • wydanie decyzji o warunkach zabudowy w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.
 
Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.
 
8.       WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY
 
wniosek o ustalenie warunków zabudowy;
załączniki graficzne:
 • załącznik graficzny zawierający określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawiony na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy, i obszar na który ta inwestycja będzie oddziaływać. Mapa winna być sporządzona w skali 1:500 lub 1:1000, a dla inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
 • załącznik graficzny jak wyżej – bez żadnych oznaczeń;
 • załącznik graficzny (do analizy) przedstawiony na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dla inwestycji kubaturowych mapa powinna zawierać teren obszaru analizy. Od granicy działki do granicy obszaru analizowanego odległość nie może być mniejsza niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy – nie mniejsza jednak niż 50 metrów. Przy czym za front działki przyjmuje się część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę. Mapa winna być sporządzone w skali 1:500 lub 1:1000.
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawana na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71 z późn. zm.) – w odniesieniu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 • rysunki przedstawiające charakterystykę graficzną inwestycji, o której mowa w pkt. 4a);
 • dokumenty od gestorów sieci zaświadczające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego (art. 61 ust.1 ptk.3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), lub umowy dotyczące zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu, zawartej pomiędzy gestorami sieci a inwestorami (art. 61 ust. 5 ww. ustawy) w przypadku braku infrastruktury technicznej;
 • pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora;
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.
 
9.       UWAGI
W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy.
Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmuje ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij