Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Wpis do ewidencji instruktorów / wykładowców

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Komunikacja, transport

Komórka odpowiedzialna Wydział Komunikacji

Treść

I.            PODSTAWA PRAWNA:

ü  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.).

ü  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 661).

II.            WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców (załącznik nr 1 - t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 661)
 2. Fotografia (35 mm x 45 mm) - nie dotyczy wykładowcy
 3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora – nie dotyczy wykładowcy
 4. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora - nie dotyczy wykładowcy
 5. Kserokopia prawo jazdy poświadczająca posiadanie przez okres 2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem - nie dotyczy wykładowcy
 6. Kserokopia legitymacji instruktora - w przypadku rozszerzenia posiadanych uprawnień;
 7. Informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą niekaralność za:
 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowia,
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów/wykładowców;
 2. Dowód uiszczenia opłaty za egzamin sprawdzający kwalifikacje instruktorów/wykładowców - zgodnie z załącznikiem nr 8 (tabela nr 1) t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 661.
 3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie legitymacji/zaświadczenia
III.            OPŁATY:
 1. 50 zł - opłata za wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców wnoszona na konto Urzędu Miasta Świnoujście Nr 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933
 2. Opłatę za egzamin na instruktora/wykładowcę należy uiścić na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na rachunek banku NBP o/o Szczecin 66 1010 1599 0055 9722 3100 0000 z dopiskiem: opłata za egzamin instruktora nauki jazdy lub wykładowcy, ze wskazaniem zakresu kategorii prawa jazdy.

  IV.           
  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 1 miesiąca po otrzymaniu od komisji egzaminacyjnej powołanej przez wojewodę, dokumentu potwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.

V.            TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świnoujście


VI.            MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście – BIURO OBSŁUGI INTERESANTA (BOI)


VII.           
UWAGI:

Starosta składa wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu dla kandydata na instruktora nauki jazdy. Kandydaci informowani są o terminie i miejscu egzaminu wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej powoływanej przez wojewodę.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami:

Ewidencję instruktorów / wykładowców prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania, który:

 1. wpisuje instruktora / wykładowcę do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej,
 2. nadaje instruktorowi numer ewidencyjny / nadaje numer oraz wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców,
 3. odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba nie spełnia wymagań bądź została skreślona z ewidencji w związku  z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia.

Instruktor / wykładowca jest obowiązany:

przekazywać staroście:
 1. numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
 2. informację o zmianie danych, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2-5 ustawy w terminie 14 dni od dnia ich zmiany,
    do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij