Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Dane kontaktowe

Licencja w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Komunikacja, transport

Komórka odpowiedzialna Wydział Komunikacji

Treść

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 916)

I. WYDANIE LICENCJI - WYMAGANE DOKUMENTY:

1. wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (WKM-03)

2. załączniki:

 • oświadczenie o niekaralności (WKM-14) - dotyczy członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem (WKM-21)
 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego na kwotę 50.000 euro (patrz punkt IX. UWAGI)
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji

3. Do wglądu:

• oryginały kserokopii dokumentów stanowiących załączniki

 

II. ZMIANA LICENCJI:

W przypadku zmiany do licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy należy złożyć wniosek o zmianę w/w licencji (WKM-04) wraz z załącznikami.

 

III. WYDANIE WTÓRNIKA:

W przypadku ubiegania się o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy należy złożyć wniosek o wydanie wtórnika (WKM-11).

 

IV. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ:

W przypadku ubiegania się o przeniesienie uprawnień wynikających z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, w przypadku:

 • śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej,
 • połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję

należy złożyć wniosek o zmianę w/w licencji (WKM-04).

 

V. OPŁATY:

Opłata za czynności administracyjne wnoszona przed złożeniem wniosku

 • podstawa opłaty za licencję udzieloną od 2 do 15 lat – 800,00 zł,
 • podstawa opłaty za licencję udzieloną od 15 do 30 lat – 900,00 zł,
 • podstawa opłaty za licencję udzieloną od 30 do 50 lat – 1000,00 zł,
 • opłata w wysokości 10% od podstawy - za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o wydanie licencji,
 • opłata w wysokości 1% od podstawy - za każdy wydany wypis na pojazd zgłoszony we wniosku o wydanie licencji,
 • opłata w wysokości 10% od podstawy – za zmianę licencji,
 • opłata w wysokości 5% od podstawy - za wydanie wypisu w przypadku zmiany licencji,
 • opłata w wysokości 11% od podstawy - za każdy wydany wypis na pojazd niezgłoszony we wniosku o wydanie licencji,
 • opłata w wysokości 10% od podstawy – za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy,
 • opłata w wysokości 25% od podstawy – za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy,
 • opłata w wysokości 5% od podstawy – za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji,
 • opłata w wysokości 1% od podstawy - za wydanie wypisu w przypadku jego utraty.

Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Świnoujście - Bank PKO BP S.A. nr 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933 (dowód wpłaty/przelewu należy załączyć do wniosku).

 

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni

 

VII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Komunikacji (WKM)

 

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesantów). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

IX. UWAGI:

 1. Posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się:

1)     rocznym sprawozdaniem finansowym;

2)     dokumentami potwierdzającymi:

a)     dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,

b)    posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,

c)     udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,

d)    własność nieruchomości.

           2. Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank  

             Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest
              dokonywana.

          3.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany

            do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania w Biurze  
            Obsługi Interesanta.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij