Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Licencja na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Komunikacja, transport

Komórka odpowiedzialna Wydział Komunikacji

Treść

Podstawa prawna:  

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 916).

I. WYDANIE LICENCJI – WYMAGANE DOKUMENTY:

1.wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym/pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (WKM-01)

2.załączniki:

 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem (WKM-21)
 • oświadczenie o niekaralności (WKM-14)
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego w wysokości 9.000 euro na pierwszy zgłoszony po0jazd i po 5.000 euro na każdy następny pojazd zgłoszony do licencji (patrz punkt VI. UWAGI)
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców (WKM-13)
 • wykaz pojazdów (WKM-16) zawierający informacje o marce, typie, rodzaju/przeznaczeniu, numerze rejestracyjnym, numerze VIN pojazdów zgłoszonych do licencji oraz rodzaj tytułu prawnego do dysponowania nim
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji

3.do wglądu:

 • oryginały kserokopii załączonych dokumentów

II. ZMIANA LICENCJI:

W przypadku zmiany do licencji na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą należy złożyć wniosek o zmianę w/w licencji (WKM-02) wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

 

III. WYDANIE WTÓRNIKA:

W przypadku ubiegania się o wydanie wtórnika licencji na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą należy złożyć wniosek o wydanie wtórnika (WKM-11).

 

IV. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ:

W przypadku ubiegania się o przeniesienie uprawnień wynikających z licencji na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, w przypadku:

 • śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej,
 • połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję

należy złożyć wniosek o zmianę w/w licencji (WKM-02).


V. OPŁATY:
Opłata administracyjna wnoszona przed złożeniem wniosku

 • podstawa opłaty za licencję udzieloną od 2 do15 lat - 700 zł,
 • podstawa opłaty za licencję udzieloną od 15 do 30 lat - 800 zł,
 • podstawa opłaty za licencję udzieloną od 30 do 50 lat - 900 zł,
 • opłata w wysokości 10% od podstawy - za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o wydanie licencji,
 • opłata w wysokości 1% od podstawy - za każdy wydany wypis na pojazd zgłoszony we wniosku o wydanie licencji,
 • opłata w wysokości 10% od podstawy – za zmianę licencji,
 • opłata w wysokości 5% od podstawy - za wydanie wypisu w przypadku zmiany licencji,
 • opłata w wysokości 11% od podstawy - za każdy wydany wypis na pojazd niezgłoszony we wniosku o wydanie licencji,
 • opłata w wysokości 10% od podstawy – za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy,
 • opłata w wysokości 25% od podstawy – za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy,
 • opłata w wysokości 5% od podstawy – za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji,
 • opłata w wysokości 1% od podstawy - za wydanie wypisu w przypadku jego utraty.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Świnoujście - Bank PKO BP S.A. nr 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933 (dowód wpłaty/przelewu należy załączyć do wniosku).

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni.

VII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Komunikacji (WKM)

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

IX. UWAGI:

1.DOKUMENTOWANIE ODPOWIEDNIEJ SYTUACJI FINANSOWEJ (art. 5c ust. 1 pkt 3 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym)

 1. Posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się:
  1. rocznym sprawozdaniem finansowym;
  2. dokumentami potwierdzającymi:
   1. dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
   2. posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
   3. udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
   4. własność nieruchomości.
   5. Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.

2.WARUNKI WYKONYWANIA PRZEWOZU (art. 18 ust. 4a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym)

 1. Licencja uprawnia do wykonywania przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym.
 2. Przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą zabrania się:
 • umieszczania i używania w pojeździe taksometru,
 • umieszczania w sposób widoczny i czytelny z zewnątrz pojazdu oznaczeń z nazwą, adresem, telefonem, adresem strony internetowej przedsiębiorcy lub innych oznaczeń mających na celu identyfikację przedsiębiorcy, a także reklam usług taksówkowych i przedsiębiorców świadczących takie usługi,
 • umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń technicznych.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij