Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo

Komórka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Treść

Miejsce:

Urząd Miasta Świnoujście
Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Adres: ul. Wyspiańskiego 35c, 72 -600 Świnoujście

Numer pokoju: 205
W godzinach: 7:30 - 15:30
W dniach: poniedziałek - piątek
Numer telefonu:
91 321 79 26
Fax: 91 327 97 99
E-mail: wos@um.swinoujscie.pl


Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zawierające niżej wskazane dane i załączniki:
1) imię i nazwisko wnioskodawcy,

2) oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,

3) rysunek albo mapka określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości – obowiązkowy załącznik.


Sposób załatwienia sprawy:

Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia przez osobę fizyczną na usunięcie drzew, które rosną na nieruchomości stanowiącej jej własność i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa należy złożyć w Sali Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5  lub złożyć w formie dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Aby można było złożyć wniosek poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).

Po upływie 14 dni od oględzin organ wydaje tzw. milczącą zgodę lub decyzję administracyjną, w której sprzeciwia się usunięciu drzewa. Milcząca zgoda pozostaje w aktach sprawy, natomiast decyzję w której organ sprzeciwia się usunięciu drzewa otrzymuje się drogą korespondencyjną (listownie) lub odbiera się w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa w ustalonym terminie.


Opłaty:

Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikiem (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) jest bezpłatne (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część III, poz. 44 – zwolnienie poz. 6).
Za udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Świnoujście - nr 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

INNE: Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Świnoujście - nr 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.


Czas załatwienia sprawy:

Do 35 dni (21 dni na dokonanie oględzin, 14 dni od dokonania oględzin na wniesienie sprzeciwu przez organ).


Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji administracyjnej – sprzeciwu służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie ul. Batorego 4, 70-207 Szczecin, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świnoujście w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Podstawa prawna:

Art. 83f ust. 4-20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.


Inne informacje:

1. właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

2. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, w terminie do 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:

a) nazwy gatunku drzewa;

b) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

- posiada kilka pni –obwodu każdego z tych pni,

- nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

3. Po dokonaniu oględzin organ, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

4. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w ustawie, właściwy organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.

5. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –Prawo pocztowe albo w przypadku, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

6. Organ, może przed upływem 14 dni po przeprowadzeniu oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

7. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

8. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, może wnieść sprzeciw w przypadku:

1) lokalizacji drzewa:

a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

b)na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5;

2) spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.

9. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, wnosi sprzeciw:

1) jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;

2) w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia.

10. Wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej - sprzeciwu w sprawie usunięcia drzewa, stanowi podstawę wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

11. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij