Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo

Komórka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Stanowisko Obsługi Interesanta
ul. Wojska Polskiego 1/5

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Prowadzący instalację (zgodnie z definicją określoną w art. 3 pkt 31 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:30—15:30
czwartek 7:30—16:30

Uwagi:
Zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia wymagają:

 • stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV;
 • instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

Informacje zawarte w zgłoszeniu prowadzący instalację przedkłada także państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu (art. 152 ust. 7a ustawy Prawo ochrony środowiska).

Opłaty:
Opłata skarbowa:

 • za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (uwzględniając zwolnienia wyszczególnione w ustawie o opłacie skarbowej)
 • za przyjęcie zgłoszenia - 120 zł

Opłatę można wpłacić w kasie organu lub

na konto - BIC Banku PekaO SA  PKOPPLPW. nr 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933;

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (tj. z chwilą złożenia zgłoszenia).

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni od daty złożenia.
Przyjęcie zgłoszenia lub sprzeciw w formie decyzji (art. 152 ust. 4 Prawo ochrony środowiska).


Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie

Podstawa prawna:

 • Art. 152 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne;
 • Część I ust. 13 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02.07.2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne  uzupełniony o Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych ujętych w zgłoszeniu instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, stanowiące załącznik nr 2 w/w rozporządzenia  ;
 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym - w przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi;
 • pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis w przypadku, gdy wnioskodawca działa w imieniu innej osoby;
 • dokument potwierdzający dokonanie należnych opłat skarbowych (jeżeli opłaty skarbowej za przyjęcie zgłoszenia dokonuje pełnomocnik - nie sam inwestor, w tytule potwierdzenia, obok dokładnej informacji jakiej instalacji dotyczy opłata, należy określić nazwę inwestora, w imieniu którego dokonywana jest opłata).  


Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych ujętych w zgłoszeniu instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, 
stanowiące załącznik nr 2 w/w rozporządzenia:

W zgłoszeniu instalacji stacji elektroenergetycznych lub napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV podaje się następujące dane: 

 • współrzędne geograficzne lub współrzędne prostokątne płaskie słupów linii napowietrznej, załamań linii kablowej i głównej bramy wjazdowej stacji elektroenergetycznej, z dokładnością odpowiednio do jednej dziesiątej sekundy lub w zaokrągleniu do 1 m (współrzędne mogą być określone z użyciem technik GPS lub innych dostępnych technik, z zachowaniem wymaganej dokładności) w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych
 • ogólny opis sposobu (sposobów) zagospodarowania otoczenia instalacji, na podstawie dostępnych danych dokumentacyjnych lub wizji w terenie
 • napięcie znamionowe1)
 • prąd znamionowy2)
 • długość linii w kilometrach
 • minimalną znamionową odległość przewodu pod napięciem od powierzchni ziemi; 
 • kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeśli takie były wymagane3)


W zgłoszeniu instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, z wyłączeniem instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, podaje się następujące dane:

 • współrzędne geograficzne lub współrzędne prostokątne płaskie anten4) instalacji, z dokładnością odpowiednio do jednej dziesiątej sekundy lub w zaokrągleniu do 1 m (współrzędne mogą być określone z użyciem technik GPS lub innych dostępnych technik, z zachowaniem wymaganej dokładności) w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych
 • częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji
 • wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu, z dokładnością do jednego metra
 • równoważne moce promieniowane izotropowo5) poszczególnych anten instalacji
 • zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania6)poszczególnych anten instalacji lub informacja o tym, że anteny mają charakterystyki dookólne, wraz z podaniem kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania
 • kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - przez podanie informacji, czy miejsca dostępne dla ludności7) znajdują się w określonej w rozporządzeniu odległości od środków elektrycznych poszczególnych anten, w osi ich głównych wiązek promieniowania8)
 • wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeśli takie były wymagane3)


W zgłoszeniu instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej podaje się następujące dane: 

 • dla instalacji z nadajnikiem o maksymalnej mocy wyjściowej:
    - do 150 W - adres, pod którym instalacja jest eksploatowana
    - powyżej 150 W - współrzędne geograficzne lub współrzędne prostokątne płaskie punktów zasilania anten4) instalacji, z dokładnością odpowiednio do jednej dziesiątej sekundy lub w zaokrągleniu do 1 m (współrzędne mogą być określone z użyciem technik GPS lub innych dostępnych technik, z zachowaniem wymaganej dokładności) w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych
 • częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji
 • wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu, z dokładnością do jednego metra
 • równoważne moce promieniowane izotropowo5) poszczególnych anten instalacji
 • zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania6)poszczególnych anten instalacji lub informacja o tym, że anteny mają charakterystyki dookólne, wraz z podaniem kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania
 • kwalifikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - przez podanie informacji, czy miejsca dostępne dla ludności7) znajdują się w określonej w rozporządzeniu odległości od środków elektrycznych poszczególnych anten, w osi ich głównych wiązek promieniowania
 • wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeśli takie były wymagane3)9);
 • datę wydania i numer pozwolenia na używanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, o których mowa w przepisach w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej


Objaśnienia:

1)dla stacji elektroenergetycznych - napięcia znamionowe. Napięcie znamionowe jest to napięcie, na które instalacja została zaprojektowana
2) dotyczy linii elektroenergetycznych. Prąd znamionowy jest to: w przypadku linii o napięciu 110 kV - prąd, na jaki linia została zaprojektowana, a w przypadku linii o napięciu powyżej 110 kV - prąd występujący w sieci w czasie jej normalnej pracy
3) obowiązek wykonywania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych wynika z art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
4) antena jest urządzeniem przeznaczonym do wypromieniowania energii fali elektromagnetycznej.
5) równoważna moc promieniowana izotropowo, czyli zastępcza moc promieniowana izotropowo (EIRP), jest to iloczyn mocy doprowadzonej do anteny i zysku energetycznego anteny odniesionego do źródła izotropowego
6) oś głównej wiązki promieniowania anteny jest to linia prosta poprowadzona przez środek elektryczny anteny w kierunku wiązki głównej promieniowania tej anteny. Kierunek wiązki głównej promieniowania anteny jest kierunkiem wiązki zawierającym kierunek maksymalnego promieniowania
7) zgodnie z art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska przez miejsca dostępne dla ludności rozumie się wszelkie miejsca, z wyjątkiem miejsc, do których dostęp ludności jest zabroniony lub niemożliwy bez użycia sprzętu technicznego
8) nie dotyczy radiolinii
9) zgodnie z art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska przez pomiar rozumie się również obserwacje oraz analizy


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij