Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo

Komórka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, Stanowisko Obsługi Interesantów

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:  Inwestor (bezpośrednio lub przez pełnomocnika)


Godziny przyjmowania petentów:

poniedziałek – piątek w godz. 7:30 - 15:30

w siedzibie  Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa przy ul. Wyspiańskiego 35c, pokój nr 203


Opłaty: Opłata skarbowa:

- za wydanie decyzji - 10 zł

- za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł

Zgodnie z art. 33 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową można wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Świnoujście i w kasie Banku Pekao S.A. znajdującej się na parterze Urzędu Miasta.

Nr konta: 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933

Dowód zapłaty uiszczenia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Termin załatwienia określony jest przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tj. jeden miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania, tj. złożenia pełnego wniosku (art. 35 § 3 k.p.a.). Do wyżej określonego terminu nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.).


Sposób załatwiania:  

wydanie decyzji administracyjnej;

Jeżeli dokumentacja geologiczna nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, właściwy organ administracji geologicznej odmawia jej zatwierdzenia.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie,  Plac Batorego 4, 70-001 Szczecin, za pośrednictwem organu który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji;

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję;

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny,

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Uwagi:

Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika.

Zgodnie z art. 76a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. W związku z powyższym wymagane załączniki należy dostarczyć w oryginale lub jako kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.


Wymagane wnioski i dokumenty:

- wniosek o zatwierdzenie dokumentacji,

- 4 egzemplarze dokumentacji w wersji papierowej oraz elektronicznej.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij