Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo

Komórka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, Stanowisko Obsługi Interesantów

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Wytwórca odpadów który w związku z eksploatacją instalacji wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.


Godziny przyjmowania petentów:

poniedziałek – piątek w godz. 7:30 - 15:30

w siedzibie  Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa przy ul. Wyspiańskiego 35c, pokój nr 203.


Uwagi:

We wniosku o wydanie pozwolenia uwzględnia się tylko odpady wytwarzane w związku z eksploatacją konkretnej instalacji.


Opłaty:

Opłata skarbowa:

 1. od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) - 17 zł

2.    od pozwoleń na wytwarzanie odpadów:

- wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b -2011 zł,

- wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł,

- pozostałych - 506 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Świnoujście i w kasie Banku Pekao S.A. znajdującej się na parterze Urzędu Miasta.

Nr konta: 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933

Dowód zapłaty uiszczenia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.


Termin i sposób załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy


Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie,  Plac Batorego 4, 70-001 Szczecin, za pośrednictwem organu który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji;

- w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję;

- z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 r. poz. 799);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923);

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1257 ze zm.);

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)


Wymagane wnioski i dokumenty:

Pisemny wniosek wytwórcy odpadów o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zawierający:

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnianiem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
 3. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 4. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 5. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 6. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów;
 7. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 8. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 9. informację o tytule prawnym do instalacji;
 10. informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 11. ocenę stanu technicznego instalacji;
 12. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 13. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 14. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 15. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 16. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 17. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
 18. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 19. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 20. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji – w przypadku podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji;
 21. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie (nie dłużej niż na 10 lat).

Załączniki do wniosku:

 1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
 2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje odpady;
 4. oświadczenie wytwórcy odpadów, że jest / nie jest mikroprzedsiębiorcą oraz małym i średnim przedsiębiorcą;
 5. dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij