Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców/opiekunów prawnych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Edukacja, oświata

Komórka odpowiedzialna Wydział Edukacji

Treść

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Świnoujście

pok. 324

tel. 91 327 06 26


Miejsce złożenia dokumentów:

Stanowisko Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Świnoujście

parter


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Rodzice/opiekunowie prawni.


Godziny przyjmowania klientów/interesantów:

Stanowisko Obsługi Interesantów:

poniedziałek:                                        7:30 - 15:30

wtorek:                                                   7:30 - 15:30

środa:                                                    7:30 - 15:30

czwartek:                                              7:30 - 16:30

piątek:                                                    7:30 - 15:30

sobota i niedziela:                               nieczynne 

tel. 91 321 31 93, 91 327 86 73


Wydział Edukacji:

poniedziałek – piątek:                            7:30 - 15:30

sobota i niedziela:                                  nieczynne

tel. 91 327 86 26


Uwagi:

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.) obowiązkiem gminy jest:

zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

 Zgodnie z art. 39 ust. 4 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (dotyczy dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom  z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

   a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

   b)  25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;


Zgodnie z art. 39a ust. 4 ww. ustawy, zwrot kosztów przewozów dzieci w oparciu o obowiązki z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, jeśli dowożenie zapewniają rodzice, następuje na podstawie umowy zawartej między prezydentem miasta a rodzicami.


Podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów jednorazowego przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka stanowi w przypadku przejazdu prywatnym samochodem osobowym wzór:

koszt = (a - b) * c * d/100,

 gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem,

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego pojazdu,
d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Kwotę zwrotu kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców ustala się jako iloczyn wyliczonego jednorazowego kosztu przewozu i dni obecności dziecka na zajęciach (w wyliczeniach nie uwzględnia się liczby dni nieobecności w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, szkole podstawowej albo szkole ponadpodstawowej, dni ustawowo wolnych od zajęć dydaktyczno–wychowawczych, w tym świąt i ferii szkolnych, przypadających w przyjętym okresie rozliczeniowym - za te dni zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje.
Zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodzica w przyjętym okresie rozliczeniowym następuje na podstawie „oświadczenia o organizowaniu przejazdu dziecka niepełnosprawnego i opiekuna do przedszkola/szkoły/ośrodka prywatnym samochodem osobowym”, którego wzór stanowi załącznik do umowy. Na nim jest również miejsce na poświadczenie przez dyrektora przedszkola/szkoły/placówki ilości dni obecności dziecka/ucznia na zajęciach. Oświadczenie to składa się w Urzędzie Miasta Świnoujście nie później niż do 5 dnia miesiąca następującego po przyjętym okresie rozliczeniowym, w którym realizowano dowóz dziecka. Zapłata następuje w terminie do 15 dnia miesiąca złożenia oświadczenia za miesiąc rozliczeniowy.


Opłaty:

- nie pobiera się -


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Rodzice, którzy chcą indywidualnie dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej pojazdem samochodowym, otrzymują na wniosek złożony do Prezydenta Miasta zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna. Powierzenie tego zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem a Gminą Miasto Świnoujście, która zawierana jest na okres nie dłuższy niż okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.


Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy –


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.)

Wymagane dokumenty:

Wniosek o dowóz dziecka wraz z załączonym w zamkniętej kopercie kompletem dokumentów:

1) aktualne zaświadczenie z przedszkola/szkoły/placówki o uczęszczaniu dziecka do przedszkola/szkoły/placówki lub jego przyjęciu;

2) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub aktualne orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

3) pełnomocnictwo (upoważnienie) drugiego rodzica/opiekuna prawnego dziecka do wnioskowania/zawarcia umowy w jego imieniu, we wspólnym interesie,

4) kopie wszystkich stron dowodu rejestracyjnego pojazdu wykorzystywanego do przewozu dziecka/ucznia,

5) upoważnienie/zgoda właściciela/współwłaściciela samochodu do użytkowania w celu zapewnienia dowożenia dziecka,

6) oświadczenie rodzica czy po odwiezieniu dziecka do przedszkola/szkoły/placówki wraca do domu, czy jedzie do pracy, a także czy jadąc po dziecko do przedszkola/szkoły/placówki jedzie z miejsca pracy, czy z domu. Jeśli odwozi dziecko i jedzie do pracy, a także jeśli jedzie po dziecko z miejsca pracy – oświadczenie winno zawierać adres miejsca pracy,

7) inne dokumenty (kopia wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację, kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko itp.)


Załączniki

wzór umowy doc, 76 kB metryczka
wniosek doc, 108 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij