Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Edukacja, oświata

Komórka odpowiedzialna Wydział Edukacji

Treść

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Świnoujście

pok. 324

tel. 91 327 06 26


Miejsce złożenia dokumentów:

Stanowisko Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Świnoujście

parter


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Pracodawca, który podpisał umowę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.


Godziny przyjmowania klientów/interesantów:

Stanowisko Obsługi Interesantów:

poniedziałek:                                      7:30 - 15:30

wtorek:                                                 7:30 - 15:30

środa:                                                  7:30 - 15:30

czwartek:                                            7:30 - 16:30

piątek:                                                 7:30 - 15:30

sobota i niedziela:                             nieczynne 

tel. 91 321 31 93, 91 327 86 73


Wydział Edukacji:

poniedziałek – piątek:                          7:30 - 15:30

sobota i niedziela:                                 nieczynne

tel. 91 327 86 26


Uwagi:

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.)  pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami* umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

  1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona  u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

  2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

2. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

  1) w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.

  2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

3. Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów  i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.


*młodociany pracownik to pracownik w wieku od 15 lat do 18 lat


Dla młodocianych pracowników rozpoczynających naukę i przygotowanie zawodowe od 1 września 2019 r.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.)  „Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami* umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1)    pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona  u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2)    młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267),

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy”,

3)   młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

2. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1)    w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.

2)    w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

2a. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika,no której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.”

3. Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 i 2a podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.


*młodociany pracownik to pracownik w wieku od 15 lat do 18 lat


Opłaty:

- nie pobiera się –


Termin i sposób załatwienia sprawy:

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie miasta Świnoujście, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Prezydenta Miasta Świnoujście w terminie 14 dni od daty jej podpisania.
 2. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe, a dla młodocianych pracowników rozpoczynających naukę i przygotowanie zawodowe od 1 września 2019 r.  - dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - Prawo oświatowe
 3. Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.
 4. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie miasta Świnoujście przyznaje Prezydent Miasta Świnoujście, w drodze decyzji administracyjnej, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w art. 122 ust. 1 ustawy -  Prawo oświatowe. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
 5. Prezydent Miasta Świnoujście wraz z decyzją, o której mowa w punkcie 4, wydaje zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

Tryb odwoławczy:

Pracodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świnoujście, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania można zrzec się prawa wniesienia odwołania wobec decyzji Prezydenta Miasta Świnoujście. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Świnoujście oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji                 przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, ze zm.) 
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania  art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (D. Urz. UE L 2013.352.1)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644)                  dodatkowo od 01.09.2019 r.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391)
- Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (MP z 2019 r. poz. 276)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, ze zm.)


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika;
 2. Załączniki do wniosku (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem):
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe;
 • dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy
 • umowę o pracę z młodocianym pracownikiem zawartą w celu przygotowania zawodowego;
 • świadectwo pracy młodocianego pracownika;
 • dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy;
 • dyplom lub świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2  ustawy - Prawo oświatowe, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu; a dla młodocianych pracowników rozpoczynających naukę i przygotowanie zawodowe od 1 września 2019 r. - dyplom, certyfikat  lub świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - Prawo oświatowe, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu;
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 • zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się  o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij