Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Spis telefonów

Przebudowa istniejących sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia przy skrzyżowaniu ul. Chrobrego z ul. Piastowską w Świnoujściu.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Przebudowa istniejących sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia przy skrzyżowaniu ul. Chrobrego z ul. Piastowską w Świnoujściu.

Status zamówienia rozstrzygnięte

zamawiający Prezydent Miasta Świnoujścia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej 60.000 euro

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Załącznik 2a INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu nr WIM/ZP/340/08/2006 Zamawiający 1. Nazwa: Gmina Miasto Świnoujście 2. Adres: ul. Wojska Polskiego 1/5 3. Kod pocztowy: 72-600 4. Miejscowość: Świnoujście 5. Województwo: Zachodniopomorskie II. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP Nie Nr BZP - Pozycja - Data - III. Tryb i przedmiot zamówienia 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony IV. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Przebudowa istniejących sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia przy skrzyżowaniu ul. Chrobrego z ul. Piastowską w Świnoujściu. V. Wybór oferty 1. Oznaczenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy): nie dotyczy 2. Wykonawca: a. Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe „ATEL” Sp. z o.o. b. Adres: ul. Hubalczyków 47 c. Kod pocztowy: 70-776 d. Miejscowość: Szczecin e. Województwo: Zachodniopomorskie 3. Cena oferty wybranej: 140 300,00 złotych (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy trzysta 00/100). Świnoujście, 2006-04- .............................................................

Treść

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Roboty budowlane     X

 

SEKCJA I:   Zamawiający

 

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

Prezydent Miasta Świnoujścia, do kontaktów: Janusz Żmurkiewicz, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3212780, 3212309, fax (091) 321 59 95, e-mail: prezydent@um.swinoujscie.pl, http://www.um.swinoujscie.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Urząd Miasta Świnoujścia
Wydział Inżyniera Miasta, Sylwester Sowała, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel.
(091) 327 86 10
, fax (091) 327 06 29, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl, http://www.um.swinoujscie.pl.
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Urząd Miasta Świnoujścia
Wydział Inżyniera Miasta, Maria Białasiewicz, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. (091) 327 06 29, fax (091) 327 06 29, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl, http://www.um.swinoujscie.pl.
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Urząd Miasta Świnoujścia
Sekretariat Prezydenta, pok.102, Agnieszka Sosińska, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel.
(091) 321 27 80, fax (091) 321 59 95, e-mail: sekretariat@um.swinoujscie.pl, http://www.swinoujscie.pl.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Przebudowa istniejących sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia przy skrzyżowaniu ul. Chrobrego z ul. Piastowską w Świnoujściu.

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

               

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy istniejących sieci gazowych przy skrzyżowaniu ulicy Chrobrego z ulicą Piastowską w Świnoujściu:

-   niskiego ciśnienia – od pkt. G16 do pkt.G24 (długość około 72,5 mb) oraz odcinek G17-G34-G35 (długość około 15,55 mb);

-   średniego ciśnienia – od pkt. GS1 do pkt. GS6 (długość około 32,20 mb).

 

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych,  usług lub miejsce dostaw

 

Świnoujście.

II.1.5) Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot  45.23.12.20-3

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej 

NIE   X        TAK   

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE   X        TAK  

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem  wszystkich części i  opcji, o ile dotyczy)

 

Wykonanie przebudowy istniejących sieci gazowych przy skrzyżowaniu ulicy Chrobrego z ulicą Piastowską w Świnoujściu obejmuje roboty montażowe polegające na przebudowie sieci:

-        niskiego ciśnienia – od pkt. G16 do pkt.G24 (długość około 72,5 mb) z rur PE (SDR11) o średnicy de 315 mm oraz odcinek G17-G34-G35 (długość około 15,55 mb) z rur PE (SDR11) o średnicy de 63 mm;

-        średniego ciśnienia – od pkt. GS1 do pkt. GS6;

wg dokumentacji projektowej wymienionej w załączniku nr 2.2 do SIWZ oraz niezbędne do wykonania prace towarzyszące (rozbiórka i odtworzenie istniejących nawierzchni, roboty ziemne itp.).

Wartość zamówienia - poniżej 60 000 euro.

 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

              Data rozpoczęcia  24/04/2006  i/ lub zakończenia  31/05/2006,  (dd/mm/rrrr)


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) Wymagane wadium

 

3 000 PLN (słownie złotych: trzy tysiące)

 

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy  oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający następujące warunki:

1.           spełniają warunki zawarte w art. 22. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.           wykonali z należytą starannością w okresie pięciu ostatnich lat (a jeżeli okres działalności firmy jest krótszy w tym okresie) co najmniej dwa zadania – roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie sieci gazowych o wartości minimalnej 100.000,00 zł brutto, realizacja których została potwierdzona referencjami od zamawiających,

3.           złożą ofertę zgodnie z warunkami SIWZ.

Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu o dokumenty stanowiące ofertę.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

 

Przetarg nieograniczony        X

                (poniżej  60 000,- euro)

Przetarg ograniczony               

Negocjacje z ogłoszeniem       

 

 

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia  (o ile dotyczy)

 

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

 

IV.2) Kryteria oceny ofert

 

     A)   X  Najniższa cena


 

IV.3) Informacje administracyjne

 

 

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do       05/04/2006  (dd/mm/rrrr)

Cena:   30 zł  (o ile dotyczy)

 

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się  tryb przetargu nieograniczonego,  ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

07/04/2006  (dd/mm/rrrr)

Godzina  12:00 (gg:mm)

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data:                       07/04/2006  (dd/mm/rrrr)

Godzina:           12:30 (gg:mm)

Miejsce:            w siedzibie Zamawiającego, lok. 01.

 

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?

NIE   X        TAK

 

Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz  wszelkie pomocne odniesienia

 

V.2) Data ogłoszenia           22  /03/2006  (dd/mm/rrrr)

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij