Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Remont i modernizacja stadionu OSiR przy ul. Matejki: Budowa wejścia od ul. Stanisława Moniuszki wraz z budynkiem kas.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Remont i modernizacja stadionu OSiR przy ul. Matejki: Budowa wejścia od ul. Stanisława Moniuszki wraz z budynkiem kas.

Status zamówienia rozstrzygnięte

zamawiający Prezydent Miasta Świnoujścia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej 60.000 euro

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr WIM/ZP/340/32/2005 Zamawiający Nazwa: Miasto Świnoujście Adres: ul. Wojska Polskiego 1/5 Kod pocztowy: 72-600 Miejscowość: Świnoujście Województwo: zachodniopomorskie Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP NIE Nr BZP Pozycja Data Tryb i przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego \"Remont i modernizacja stadionu OSiR przy ul. Matejki - budowa wejścia od ulicy Stanisława Moniuszki wraz z budynkiem kas\" Wybór oferty 1. Oznaczenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy) nie dotyczy 2. Wykonawca a. Nazwa: Zakład Usługowy Ogólnobudowlany Eugeniusz Fogt b. Adres: ul. Grudziądzka 7 c: kod pocztowy: 72-600 d: Miejscowość: Świnoujście e: Województwo: zachodniopomorskie 3. Cena oferty wybranej: 224.155,36 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć 36/100)

Treść

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane                        X

 

 

SEKCJA I:                     Zamawiający

 

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

Prezydent Miasta Świnoujścia, do kontaktów: Janusz Żmurkiewicz, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3212780, 3212309, fax (091) 321 59 95, e-mail: prezydent@um.swinoujscie.pl, http://www.um.swinoujscie.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Urząd Miasta Świnoujścia
Wydział Inżyniera Miasta, Mariusz Wieczorek, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel.
(091) 327 85 87
, fax (091) 327 06 29, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl, http://www.um.swinoujscie.pl.
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Urząd Miasta Świnoujścia
Wydział Inżyniera Miasta, Maria Białasiewicz, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. (091) 327 06 29, fax (091) 327 06 29, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl, http://www.um.swinoujscie.pl.
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Urząd Miasta Świnoujścia
Sekretariat Prezydenta, pok.102, Agnieszka Siudek - Karlińska, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. (091) 321 27 80, fax (091) 321 59 95, e-mail: sekretariat@um.swinoujscie.pl,
http://www.um.swinoujscie.pl.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Remont i modernizacja stadionu OSiR przy ul. Matejki: Budowa wejścia od ul. Stanisława Moniuszki wraz z budynkiem kas.

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Inwestycja polega na wykonaniu nowego wejścia na Stadion Miejski w Świnoujściu przy ul. Jana Matejki, dz. nr 624.

 

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Świnoujście

II.1.5) Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot 45000000-7

Dodatkowe przedmioty 45100000-8

                            45112714-3

                            45212221-1

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej 

NIE   X      TAK   

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE   X      TAK  

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem  wszystkich części i  opcji, o ile dotyczy)

Zakres rzeczowo ilościowy robot budowlanych:

Inwestycja polega na wykonaniu nowego wejścia na Stadion Miejski w Świnoujściu przy ul. Jana Matejki, dz. nr 624.

-     wyburzenie części istniejących murów oporowych,

-     likwidacja części istniejącego betonowego ogrodzenia od strony ul. Moniuszki,

-     wycinka drzew,

-     roboty ziemne w zakresie niwelacji terenu w obrębie istniejącego ciągu pieszego przy nowych trybunach oraz przy projektowanym budynku kas,

-     wykonanie ciągów pieszych z kostki brukowej,

-     budowa budynku kas o powierzchni użytkowej 9,22 m2,

-     wykonanie murków oporowych z systemu gazonów ogrodowych i bloczków betonowych murowych,

-     wykonanie 2 bram wejściowych w murze ogrodzeniowym z cegły klinkierowej,

-     wykonanie ogrodzenia metalowego systemowego od strony ul. Moniuszki,

-     obłożenie skarp darnią.

w zakresie określonym w dokumentacji wymienionej w załączniku nr 2.2. do SIWZ.

 

Ilościowy i rzeczowy zakres robót budowlanych przyjęty dla określenia ryczałtowej ceny ofertowej Wykonawca obowiązany jest określić na podstawie dokumentacji projektowej wyszczególnionej w wykazie stanowiącym załącznik nr 2.2 do SIWZ tj. projektu budowlano-wykonawczych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

 

 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

              Okres w miesiącach  3 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) Wymagane wadium

 

3000 PLN

 

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy  oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający następujące warunki:

1.    spełniają warunki zawarte w art. 22. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.    wykonali z należytą starannością w okresie pięciu ostatnich lat (a jeżeli okres działalności firmy jest krótszy w tym okresie) co najmniej dwa zadania o zakresie i wartości odpowiadającym zakresowi stanowiącemu przedmiot zamówienia.

W wykazie zadań należy oznaczyć (znakiem* przy liczbie porządkowej), co najmniej dwa zadania - roboty budowlane o zakresie i wartości odpowiadającym zakresowi stanowiącemu przedmiot zamówienia.

Przez roboty o zakresie i wartości odpowiadającym pracom stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie: budowę, przebudowę, remonty budynków określonych w § 3 pkt 4 ppkt a), pkt 5, pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) o wartości 100.000,00 zł brutto, realizacja których zostaje potwierdzona załączonymi do wykazu referencjami od zamawiającego (powyższe dokumentuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu zawartego w pkt. 8.1.a SIWZ).

3.    złożą ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w treści SIWZ.

 

Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu o dokumenty stanowiące ofertę.


SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

 

Przetarg nieograniczony                      X

Przetarg ograniczony                     

Negocjacje z ogłoszeniem                     

 

 

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia  (o ile dotyczy)

 

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

 

IV.2) Kryteria oceny ofert

 

     A)   X  Najniższa cena

 

IV.3) Informacje administracyjne

 

 

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do                12/08/2005  (dd/mm/rrrr)

Cena (o ile dotyczy) _______ (słownie złotych: ______________)

 

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się  tryb przetargu nieograniczonego,  ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

17/08/2005  (dd/mm/rrrr)

Godzina 14:00(gg:mm)

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data:                      17/08/2005  (dd/mm/rrrr)

Godzina:                 14:30 (gg:mm)

Miejsce:            w siedzibie Zamawiającego, lok. nr 1.

 

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?

NIE   X      TAK   

Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz  wszelkie pomocne odniesienia

 

V.2) Data ogłoszenia      ..01/08/2005  (dd/mm/rrrr)

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij