W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Kontakt

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i modernizacji budynków zaplecza OSiR i Amfiteatru przy ul. Matejki w Świnoujściu.

XML

Szczegóły

zamówienie na Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i modernizacji budynków zaplecza OSiR i Amfiteatru przy ul. Matejki w Świnoujściu.

Status zamówienia rozstrzygnięte

zamawiający Prezydent Miasta Świnoujścia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej 60.000 euro

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
12.08.2005 r INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NR WIM/ZP/340/29/2005 I. Zamawiający 1. Nazwa: Miasto Świnoujście 2. Adres: ul. Wojska Polskiego 1/5 3. Kod pocztowy: 72-600 4. Miejscowość: Świnoujście 5. Województwo: zachodniopomorskie II. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP NIE Nr BZP Pozycja Data III. Tryb i przedmiot zamówienia 1. Rodzaj zamówienia: prace projektowe 2. Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony IV. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy, modernizacji i połączenia łącznikiem budynków: OSIR i zaplecza amfiteatru letniego w ramach zadania: Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki w Świnoujściu.” V. Wybór oferty 1. Oznaczenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy) nie dotyczy 2. Wykonawca a. Nazwa: Pracownia Projektowa ARKADA b. Adres: ul. Siemiradzkiego 10 c: kod pocztowy: 71-331 d: Miejscowość: Szczecin e: Województwo: zachodniopomorskie 3. Cena oferty wybranej: 97 478,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem 00/100).

Treść

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi   X

 

 

SEKCJA I:   Zamawiający

 

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

 

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Prezydent Miasta Świnoujścia, do kontaktów: Janusz Żmurkiewicz, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3212780, 3212309, fax (091) 321 59 95, e-mail: prezydent@um.swinoujscie.pl, http://www.um.swinoujscie.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Urząd Miasta Świnoujścia
Wydział Inżyniera Miasta,
Mariusz Wieczorek, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. (091) 327 85 87, fax (091) 327 06 29, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl, http://www.um.swinoujscie.pl.
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Urząd Miasta Świnoujścia
Wydział Inżyniera Miasta, Maria Białasiewicz, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. (091) 327 06 29, fax (091) 327 06 29, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl, http://www.um.swinoujscie.pl.
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Urząd Miasta Świnoujścia
Sekretariat Prezydenta, pok.102, Agnieszka Siudek - Karlińska, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. (091) 321 27 80, fax (091) 321 59 95, e-mail: sekretariat@um.swinoujscie.pl, <http://www.um.swinoujscie.pl>.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i modernizacji budynków zaplecza OSiR i Amfiteatru przy ul. Matejki w Świnoujściu.”

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu w oparciu o posiadany przez Zamawiającego projekt koncepcyjny dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji budynków zaplecza OSiR i zaplecza Amfiteatru przy ul. Matejki w Świnoujściu złożonej z projektu budowlano-wykonawczego wraz z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych..

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Świnoujście

II.1.5) Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot 45211340-4

Dodatkowe przedmioty 45211300-2

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej 

NIE   X        TAK

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE   X        TAK  

 

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem  wszystkich części i  opcji, o ile dotyczy)

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i modernizacji budynków zaplecza OSiR i zaplecza Amfiteatru wraz ze sceną przy ul. Matejki w Świnoujściu. Dane techniczne budynków:

1.        Budynek zaplecza OSiR (parter – zaplecze szatniowo-łazienkowe, I piętro – część hotelowa)

-         kubatura:                                              2 250 m3,

-         powierzchnia zabudowy:   424,0 m2,

-         powierzchnia użytkowa:     750,1 m2,

-         ilość miejsc noclegowych: 35

2.        Budynek zaplecza Amfiteatru (parter – zaplecze szatniowo-łazienkowe, garderoby, I piętro – część hotelowa)

-         kubatura:                                              2 900 m3,

-         powierzchnia zabudowy:   808,0 m2,

-         powierzchnia użytkowa:     764,8 m2,

-         powierzchnia sceny:                           264,0m2

-         ilość miejsc noclegowych: 17

3.        Projektowany Łącznik istniejących budynków (m.in. wejście do części hotelowej budynku OSiR, kawiarnia na 80 osób z zapleczem gastronomicznym):

-         kubatura:                                              1 560 m3,

-         powierzchnia zabudowy:   312,0 m2,

-         powierzchnia użytkowa:     332,3 m2,

 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

              Okres w miesiącach  4  i/ lub w dniach  ....... (licząc od daty udzielenia zamówienia)

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) Wymagane wadium

 

-

 

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy  oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający następujące warunki:

1.        spełniają warunki zawarte w art. 22. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.        wykonali z należytą starannością w okresie trzech ostatnich lat co najmniej dwa zadania – prace projektowe o zakresie i stopniu komplikacji odpowiadającym zakresowi stanowiącemu przedmiot zamówienia,

3.        złożą ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w treści SIWZ.

Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu o dokumenty stanowiące ofertę.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

 

Przetarg nieograniczony        X

Przetarg ograniczony               

Negocjacje z ogłoszeniem       

 

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia  (o ile dotyczy)

 

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

 

IV.2) Kryteria oceny ofert

 

     A)   X  Najniższa cena

 

IV.3) Informacje administracyjne

 

 

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do       03/08/2005  (dd/mm/rrrr)

Cena (o ile dotyczy) _______ (słownie złotych: ______________)

 

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się  tryb przetargu nieograniczonego,  ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

08/08/2005  (dd/mm/rrrr)

Godzina 13:00(gg:mm)

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

 

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data:                       08/08/2005  (dd/mm/rrrr)

Godzina:           13:30 (gg:mm)

Miejsce:            w siedzibie Zamawiającego, lok. nr 1.

 

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?

NIE   X       TAK    

Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz  wszelkie pomocne odniesienia

 

V.2) Data ogłoszenia      ..21/08/2005  (dd/mm/rrrr)

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane