W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście


Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Samodzielny referent

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
stanowisko Samodzielny referent
miejsce pracy Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat”
termin składania ofert
miejsce składania ofert Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat” w Świnoujściu 72-600, ul. Monte Cassino 24-25

Treść

Nabór na wolne stanowisko pracy: samodzielny referent

w Przedszkolu Miejskim nr 10 „Kolorowy Świat”

w Świnoujściu, ul. Monte Cassino 24-25


1.Określenie stanowiska urzędniczego.

Samodzielny referent do spraw żywienia i administracji, wymiar czasu pracy -1 etat. Praca od dnia 01.03.2021r. na czas określony minimum 1 rok (zastępstwo za innego pracownika).

2. Wymagania niezbędne warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze.

Osoba ubiegająca się o stanowisko:

− posiada obywatelstwo polskie,

− ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełnych praw publicznych,

− nie była prawomocnie skazana za przestępstwa : przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

− posiada wykształcenie o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, co najmniej średnie – co najmniej 2 lata stażu pracy, studia wyższe (mile widziane kierunkowe)'

− cieszy się nieposzlakowaną opinią.

3. Wymagania dodatkowe.

− biegła znajomość obsługi komputera (Word, Office, Excel, Internet, programów Vulcan Intendentura i Inwentarz), obsługa urządzeń biurowych,

− znajomość ustawy o zamówieniach publicznych, o finansach publicznych,

− poczucie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań, terminowość i sumienność,

− umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy w zespole,

- predyspozycje osobowościowe: sumienność, dokładność, odpowiedzialność, skuteczność działania, komunikatywność, umiejętność współpracy.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.

- pełnienie obowiązków intendenta (stołówka przedszkolna), planowanie i prowadzenie żywienia dzieci,

- prowadzenie magazynu żywnościowego i gospodarczego (dokumentacja),

- sporządzanie sprawozdań, wdrożenie i prowadzenie dokumentacji HACCAP i Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej,

- prowadzenie kartotek przydziału odzieży roboczej

- składanie zapytań ofertowych w celu realizacji zakupów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

- kierowanie zespołem pracowników obsługi, dokonywanie w zespole przeglądów budynku,

- prowadzenie ksiąg inwentarzowych i zleconych spraw inwentarzowych,

− prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją zamówień publicznych (przetargi, zapytania ofertowe itp.),

− odpowiedzialność za organizację zabezpieczeń i ochronę mienia przedszkola,

− współpraca z księgowością i innymi działami placówki,

− wykonywanie innych zadań zlecanych przez dyrektora.

4. Wymagane dokumenty.

− list motywacyjny,

− CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

− kwestionariusz osobowy,

− kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

− zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

− kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

− oświadczenie o niekaralności, − oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,

− inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

− oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 14 poz.114).

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

 

5. Termin składania ofert.

  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do siedziby przedszkola) w terminie do dnia 19.02.2019 r.,do  godz. 12:00 na adres: Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat” w Świnoujściu 72-600, ul. Monte Cassino 24-25, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu Miejskim nr 10 „Kolorowy Świat” w Świnoujściu”.
  2. Aplikacje, które wpłyną do przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w Przedszkolu Miejskim nr 10 „Kolorowy Świat” w Świnoujściu w dniu 19.02.2019 r. o godz. 14:00.
  3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 32 74780, wew.10 (dyrektor) lub 11(wicedyrektor).

Uwaga!

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru-rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej przedszkola http://www.dziesiatka.swi.pl/.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.swinoujscie.pl oraz na stronie internetowej przedszkola http://www.dziesiatka.swi.pl/ .

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane