Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Księgowy / pracownik ds. księgowości i rozliczeń VAT , w pełnym wymiarze czasu pracy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Renata Dunajko, Świnoujscie

uzasadnienie wyboru O wyborze kandydata zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono predyspozycje i umiejętności gwarantujące wykonywanie zadań na w/w stanowisku. Pani Renata Dunajko wykazała się wiedza merytoryczną oraz praktyczną z zakresu zagadnień wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

Szczegóły

stanowisko Księgowy / pracownik ds. księgowości i rozliczeń VAT , w pełnym wymiarze czasu pracy

miejsce pracy Żegluga Świnoujska

termin składania ofert

miejsce składania ofert osobiście w sekretariacie Żeglugi Świnoujskiej przy ulicy Wybrzeże Władysława IV 12, 72-600 Świnoujście lub przesłać za pośrednictwem poczty na w/w adres zakładu

Treść

Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku lub wyższe (pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów szkolnictwie wyższym) odpowiedniej  specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
 3. doświadczenie zawodowe - minimum 3 letni staż pracy na stanowisku samodzielnej księgowej/księgowego,
 4. znajomość ustaw:  o podatku od towarów i usług,  o rachunkowości, o finansach publicznych,  Ordynacja podatkowa oraz przepisów wykonawczych do wymienionych  ustaw,
 5. korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opina.

 Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad rachunkowości budżetowej
 2. staż pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem rozliczeń podatku VAT ,
 3. umiejętność dokonywania rozliczeń w zakresie VAT i sporządzania stosownych deklaracji,
 4. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

Zadania główne:

1)      kontrola dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,

2)      dekretowanie i ewidencjonowanie dowodów księgowych w księgach rachunkowych,

3)      weryfikacja dokumentów dotyczących zakupów pod kątem możliwości dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego,

4)      prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży na potrzeby podatku od towarów i usług,

5)      weryfikacja danych zawartych w rejestrach sprzedaży i zakupu dla celów prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT-7

6)      sporządzanie korekt deklaracji VAT-7,

7)      współpraca w sprawach związanych z rozliczaniem VAT z jednostką nadrzędną, w związku z  centralizacją rozliczeń podatku VAT

8)      przekazywanie JPK,  

9)      udział w opracowaniu sprawozdań: finansowych, sprawozdań budżetowych, GUS.

Zadania okresowe:

1)       udział w opracowaniu planów finansowych,

2)       udział w rozliczaniu inwentaryzacji,

3)       współpraca przy sporządzaniu wniosków o indywidualne interpretacje prawa podatkowego,

4)       zastępowanie głównego księgowego w okresach nieobecności.

 Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)      wymiar czasu pracy – pełny etat – 40 godzinny tygodniowy czas pracy,

2)      rodzaj pracy – praca biurowa z wykorzystaniem komputera, podstawowy system czasu pracy, zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

3)      przewidywany termin zatrudnienia – listopad/grudzień 2018 rok,

4)      brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

5)      miejsce pracy – budynek administracji Żeglugi Świnoujskiej przy ulicy Wybrzeże Władysława IV 12, 72-600 Świnoujście.

Dokumenty wymagane:

1)      podpisane własnoręcznie:

                                -            życiorys uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i pracy zawodowej,

                                -            kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

                                -            list motywacyjny,

                                -            pisemne oświadczenie o:

 • niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru,

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  art. 4 ust.11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.

 • braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku.

2)      kopie dokumentów potwierdzających:

                                -            wykształcenie (świadectwa, dyplomy),

                                -            staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji pracy lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej),

Dokumenty dodatkowe (jeżeli kandydat posiada):

 • kopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • referencje lub opinie z dotychczasowych miejsc pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

1.Termin: do dnia 11 września 2018 roku, do godz. 14oo

2.Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko urzędnicze  Księgowa / Pracownik ds. księgowości i rozliczeń VAT” osobiście w sekretariacie Żeglugi Świnoujskiej przy ulicy Wybrzeże Władysława IV 12, 72-600 Świnoujście  lub przesłać za pośrednictwem poczty na w/w adres zakładu.

Informacje dodatkowe:

 1. Oferty, które wpłyną do Żeglugi Świnoujskiej po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Brak złożenia wszystkich wymaganych dokumentów eliminuje kandydata z procesu naboru. W przypadku nadania przesyłki decyduje data wpływu do Żeglugi Świnoujskiej.
 2. Procedurę naboru przeprowadza się również w przypadku złożenia dokumentów przez jednego tylko kandydata.
 3. Nabór zostanie przeprowadzony w II etapach:

I etap – weryfikacja dokumentów,

II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij