Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Spis telefonów

Specjalista d/s kadr

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Izabela Hamera, Świnoujscie

uzasadnienie wyboru O wyborze kandydata zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie zadań na w/w stanowisku

Szczegóły

stanowisko Specjalista d/s kadr

miejsce pracy Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu ul. Staszica 17

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 6 w Świnoujściu przy ul. Staszica 17 S

Treść

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu ul. Staszica 17 poszukuje kandydatów do pracy na  stanowisko Specjalista d/s kadr

I.  Określenie  stanowiska

Specjalista d/s kadr

II.  Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • studia wyższe lub szkoła średnia, policealna, pomaturalna o specjalności

            umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku – preferowane kierunki: administracja,     

            ekonomia.

 • staż pracy:

            - 4 letni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego,

            - 5 letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego,

 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko.

III.   Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w komórce kadrowej w administracji publicznej;
 • znajomość przepisów Karta Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Admninistracyjnego oraz ustawy o pracownikach samorządowych, znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
 • znajomość zasad prowadzenia polityki kadrowej w oświatowych jednostkach budżetowych,
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych ZUS,
 • umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
 • umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność,
 • umiejętność obsługi programu KADRY OPTIVUM,
 • dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność.

IV.   Zakres wykonywanych czynności:

 1. Prowadzenie akt osobowych.
 2. Sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników.
 3. Przygotowywanie dokumentów w zakresie przeszeregowań nauczycieli.
 4. Prowadzenie spraw związanych z nagrodami jubileuszowymi, dodatkami za wysługe lat
 5. Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i innych nieobecności.
 6. Kierowanie pracowników na badania lekarskie.
 7. Prowadzenie sprawozdawczości do GUS i inne.
 8. Redagowanie pism dotyczących działalności kadrowej.
 9. Obsługa Systemu Informacji Oświatowej.
 10.  Prowadzenie dokumentacji do ZUS pracownikówprzechodzących na emerytury i renty.
 11. Prowadzenie teczek dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
 12. Wykonywanie wszystkich innych czynności zleconych przez Dyrektora szkoły.

V.   Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV), z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)",   
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do  czynności  prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe.

VI.   Miejsce wykonywania pracy:

       – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Świnoujściu, ul. Staszica 17.

VII.  Forma i okres zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony – pełny etat,

VIII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole w czerwcu 2018 roku wyniósł

         poniżej 6%.

IX. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 3 sierpnia 2018 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 6 w Świnoujściu przy ul. Staszica 17 z dopiskiem „Specjalista d/s kadr".

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl).


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij