Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 327 86 04


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8551571375
REGON: 811684290

Spis telefonów

Specjalista ds. zamówień publicznych 1/4 etatu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych 1/4 etatu

miejsce pracy Żegluga Świnoujśka

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Żeglugi Świnoujskiej ul. Wybrzeże Władysława IV 12 w Świnoujściu

Treść

DYREKTOR ŻEGLUGI ŚWINOUJSKIEJ
OGŁASZA
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
W ŻEGLUDZE ŚWINOUJSKIEJ
UL. WYBRZEŻE WŁADYSŁAWA IV 12
72-600 ŚWINOUJŚCIE

 

Wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. zamówień publicznych  1/4 etatu


Wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 1. obywatelstwo polskie*,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. doświadczenie zawodowe: min 2-letnie doświadczenie w zakresie przygotowania i przeprowadzania zamówień publicznych,
 4. bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu: ustawy prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy,
 5. znajomość obsługi komputera,
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,
 7. niekaralność prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 1. wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawne lub techniczne,
 2. ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
 3. ukończone kursy z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych, 
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. dokładność, samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 6. umiejętność pracy pod presją czasu,
 7. umiejętność planowania i ustalania priorytetów oraz zarządzania własną pracą,
 8. zdolność efektywnego komunikowania się w różnych sytuacjach z osobami z różnych poziomów organizacji i z innymi organizacjami,

Zakres zadań wykonywanych  na stanowisku:

 1. Dbałość o przestrzeganie prawa we wszystkich procedurach dotyczących zamówień publicznych.
 2. Przygotowywanie dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 3. Prowadzenie korespondencji związanej z realizowanymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi.
 4. Opracowywanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych uwzględniających zmieniający się stan prawny.
 5. Stały monitoring i analiza już opublikowanych przetargów pod kątem możliwości złożenia oferty przez pracodawcę.
 6. Współpraca z innymi działami firmy dla przygotowania ofert zgodnych z wymaganiami SIWZ.
 7. Nadzór nad przygotowaniem ofert w imieniu pracodawcy.
 8. Nadzór na prowadzeniem i aktualizacja rejestru przetargów oraz bazy kontaktów firm wykonawczych na potrzeby firmy.
 9. Sporządzanie wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień publicznych .
 10. Sporządzanie planów zamówień publicznych.
 11. Sporządzanie sprawozdań i raportów dotyczących zamówień publicznych.
 12. Należyte, zgodne z przepisami przechowywanie dokumentów.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. stanowisko pracy na parterze
 2. czas pracy : 1/4 etatu – 10 godzin tygodniowo,
 3. praca w terenie i przy monitorze ekranowym,
 4. brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

 Wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych w Żegludze Świnoujskiej w Świnoujściu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  w styczniu 2018r. nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (cv) – musi być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie**,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 6. kopia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 7. oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.),
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Żeglugi Świnoujskiej lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do 15 marca  2018 roku ( uwaga: liczy się data wpływu do Żeglugi Świnoujskiej )

Na adres:

Żegluga Świnoujska

ul . Wybrzeże Władysława IV 12

72-600 Świnoujście


w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „ Nabór  na stanowisko urzędnicze -  Specjalista ds. zamówień publicznych – 1/4 etatu”Uwaga:

 1. Oferty, które wpłyną do Żeglugi Świnoujskiej niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym otrzymają umowę o pracę zgodnie z art. 16 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. nr 223 poz. 1458 ).

 

 

 

* Dyrektor Zakładu, upowszechniając informację o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o których poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

**Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 894) i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście w części dotyczącej naboru na wolne stanowisko pracy.       

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij