Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Dane kontaktowe

Podinspektor/inspektor/główny specjalista ds. realizacji/przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich – 3 etaty

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie unieważnienia

uzasadnienie unieważnienia Wyłoniony kandydat zrezygnował z zatrudnienia

Szczegóły

stanowisko Podinspektor/inspektor/główny specjalista ds. realizacji/przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich – 3 etaty

miejsce pracy Urząd Miasta Świnoujście

termin składania ofert

Treść

 PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE
OGŁASZA
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIASTA ŚWINOUJŚCIE
 UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5
72-600 ŚWINOUJŚCIE


Wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor/inspektor/główny specjalista ds. realizacji/przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich – 3 etaty


Wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 1. obywatelstwo polskie*,
 2. wykształcenie wyższe techniczne,
 3. doświadczenie zawodowe: udział przy realizacji lub nadzorowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych – min. 2 lata pracy na stanowiskach związanych z realizacją lub nadzorem robót,
 4. znajomość obsługi komputera – edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do kosztorysowania,
 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 1. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 1. wykształcenie – kierunek budownictwo,
 2. doświadczenie zawodowe: udział przy realizacji inwestycji drogowych, mostowych lub innych związanych z komunikacją lub transportem,
 3. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania,
 4. znajomość programów do zarządzania harmonogramowania lub środowiska CAD,
 5. predyspozycje osobowościowe:

a) umiejętność pracy w zespole,

b) kreatywność i inicjatywa,

c) samodzielność,

d) umiejętność dobrej organizacji pracy.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Analiza danych wejściowych do procesów przygotowania i realizacji inwestycji miejskich.
 2. Tworzenie baz danych obejmujących dane wejściowe do procesów przygotowania i realizacji inwestycji miejskich.

3.    Inicjowanie i organizowanie badań przedprojektowych w poszczególnych obszarach inżynierii    i usług komunalnych miasta.

4.    Planowanie roczne i wieloletnie przedsięwzięć inwestycyjnych.

5.    Udział w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju miasta.

6.    Współpraca z Wydziałem Urbanistyki i Architektury przy opracowywaniu studiów planistycznych i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

7.    Współpraca z Wydziałem Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w zakresie opracowywania wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

8.    Przygotowanie, prowadzenie, nadzór i rozliczanie inwestycji miejskich.

9.    Współpraca z Wydziałem Pozyskiwania Funduszy w zakresie procedur towarzyszących realizacji inwestycji z udziałem środków zewnętrznych (w szczególności: dokumentacja, sprawozdawczość, monitoring i kontrole).

10. Nadzór nad polityką parkingową w zakresie działań wydziału.

11. Wydawanie zezwoleń dot. zgody na lokalizację urządzeń i obiektów oraz zjazdów w drogach publicznych.

12. Nadzór nad wykonywaniem zadań własnych Gminy powierzonych spółce: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

13. Nadzór nad wykonywaniem zadań własnych Gminy powierzonych spółce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. stanowisko pracy na 3 piętrze,
 2. praca przy monitorze ekranowym oraz praca w terenie,
 3. brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
 4. czas pracy: pełen etat – 40 godzin tygodniowo,
 5. wysiłek umysłowy.

Wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Świnoujście, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  w styczniu 2018r. nie przekroczył 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (cv) – musi być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie**,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 6. kopia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne***,
 7. oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.),
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 28 lutego    2018 roku (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście), na adres: Urzędu Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Inwestycji Miejskich – realizacja/przygotowanie inwestycji”.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 327-86-99.


Uwaga:

 1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.
 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.


 * Prezydent Miasta, upowszechniając informację o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o których poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

**Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 894) i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście w części dotyczącej naboru na wolne stanowisko pracy.       

*** W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.      

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij