Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Dane kontaktowe

Podinspektor/inspektor/główny specjalista ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji Miejskich

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie unieważnienia

uzasadnienie unieważnienia Na ogłoszony nabór nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne, w związku z powyższym stanowisko nie zostało obsadzone.

Szczegóły

stanowisko Podinspektor/inspektor/główny specjalista ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji Miejskich

miejsce pracy Urząd Miasta Świnoujście

termin składania ofert

Treść

 PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE
OGŁASZA
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIASTA ŚWINOUJŚCIE
 UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5
72-600 ŚWINOUJŚCIE


Wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor/inspektor/główny specjalista ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji Miejskich.


Wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 1. obywatelstwo polskie*,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. doświadczenie zawodowe: udział przy przygotowaniu lub nadzorowaniu zamówień publicznych – min. 1 rok pracy na stanowiskach związanych z zamówieniami publicznymi,
 4. znajomość obsługi komputera – edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
 5. znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 1. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 1. wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawne,
 2. ukończone studia magisterskie lub podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
 3. znajomość programów do zarządzania i harmonogramowania,
 4. ukończone kursy z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych,
 5. predyspozycje osobowościowe:

a) umiejętność pracy w zespole,

b) kreatywność i inicjatywa,

c) samodzielność,

d) umiejętność dobrej organizacji pracy.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Tworzenie wzorów, przygotowywanie projektów umów i ich uzgadnianie i opiniowanie w Biurze Prawnym.
 2. Tworzenie wzorów, przygotowywanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ich uzgadnianie i opiniowanie w Biurze Prawnym.
 3. Prowadzenie ewidencji umów zawartych w zakresie realizacji inwestycji realizowanych przez wydział.
 4. Prowadzenie ewidencji i sprawozdań z realizacji zamówień publicznych wydziału.
 5. Prowadzenie ewidencji i kontrola terminów obowiązywania gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania i gwarancji jakości robót dla realizowanych inwestycji i zadań wydziału.
 6. Zastępstwo w razie konieczności i obsługa inwestycji finansowo – księgowa, szczególnie w zakresie rozliczeń, płatności, kar, środków trwałych itp.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. stanowisko pracy na 3 piętrze,
 2. praca przy monitorze ekranowym,
 3. brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
 4. czas pracy: pełen etat – 40 godzin tygodniowo,
 5. wysiłek umysłowy.

Wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Świnoujście, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  w styczniu 2018r. nie przekroczył 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (cv) – musi być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie**,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 6. kopia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne***,
 7. oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.),
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 28 lutego 2018 roku (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście), na adres: Urzędu Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Inwestycji Miejskich – zamówienia publiczne”.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 327-86-99.


Uwaga:

 1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.
 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 * Prezydent Miasta, upowszechniając informację o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o których poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

**Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 894) i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście w części dotyczącej naboru na wolne stanowisko pracy.       

*** W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.      

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij