Komunikaty i obwieszczenia

Zawiadomienie dot. „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzaju materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane...

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Świnoujście Na podstawie art. 37 b ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2016 poz. 778 z póź. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę [...]

Obwieszczenie o konsultacjach w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz Komitetu Rewitalizacji

  Świnoujście, 21 marca 2017 r.  ObwieszczeniePrezydenta Miasta Świnoujściez dnia 21 marca 2017 r.  [start] Na podstawie art. 8 ust.1, art. 10 ust. 1-3, art. 11 ust. 1-4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o [...]

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących zasad oraz warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych na terenie Gminy Miasto Świnoujście

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) oraz § 3 ust. 2 uchwały  Nr XXI/177/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu [...]

Obwieszczenie dot. przebudowy ul. Wojska Polskiego - drogi kategorii powiatowej Nr 5723Z klasy G -na odcinku od granicy Państwa Polskiego do skrzyżowania z ul.Leśmiana

WUA.6740.1.1.2011.ICD                          O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 22 lutego 2017 roku     Na [...]

Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu pn. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GMINY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 21 lutego 2017 r. o przyjęciu dokumentu pn. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Świnoujście w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świnoujście w 2017 roku

Świnoujście, dnia 31 stycznia 2017 r. WOS.6140.3.2017.SN       O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Świnoujście      Prezydent Miasta Świnoujście na podstawie art. [...]

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanego dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023

    OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz [...]

Obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie instalacji minibrowaru restauracyjnego produkującego piwo w ilości 1500 hl rocznie.

Świnoujście, dnia 12 stycznia 2017 r. WOS.6220.13.5.2016.SN       O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Świnoujście      Prezydent Miasta Świnoujście na podstawie [...]

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanego dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023.

OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Komunikat o zgromadzeniu publicznym w dniu 24 października 2016 r.

Zgromadzenie publiczne w dniu  24 października 2016 r. Czas trwania:  2  godz. w godz. od  14.00 do  16.00 Miejsce rozpoczęcia:   Plac [...]

Komunikat o zgromadzeniu publicznym w dniu 3 października 2016 r.

Zgromadzenie publiczne w dniu  3 października 2016 r. Czas trwania:  2,5  godz. w godz. od  14.00 do  16.30 Miejsce rozpoczęcia:   Plac [...]

Komunikat o zgromadzeniu publicznym w dniu 29 września 2016 r.

Zgromadzenie publiczne w dniu 29 września 2016 r. Czas trwania:  1  godz. w godz. od 8.30 do 9.30 Miejsce rozpoczęcia:   Plac A. Mickiewicza   Miejsce zakończenia:   Plac A. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Karsiborskiej,

Świnoujście, dnia 5 września 2016 r. WOS.6220.3.5.2016.BZ O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 5 września 2016 r. Prezydent Miasta Świnoujście na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 [...]

Do 15 września 2016 r. można składać wnioski o stypendia szkolne

Urząd Miasta Świnoujście informuje, iż zgodnie z art. 90 b ustawy z dnia 7 września 1991 r.     o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), w roku szkolnym 2016/2017 kolejny raz będzie udzielana pomoc o [...]

Informacja dla rodziców - Wyprawka szkolna 2016 r.

Szanowni Rodzice Uprzejmie informujemy, że trwają prace nad Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „WYPRAWKA SZKOLNA”. Zgodnie z opracowanym projektem rozporządzenia [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Przebudowie i rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego HKSCAN POLAND Sp. z o.o0. zlokalizowanego w Świnoujściu przy ul. Wrzosowej 9”

Świnoujście, dnia 13 czerwca 2016 r. WOS.6220.2.6.2016.BZ         O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Świnoujście  z dnia 10 czerwca 2016 r.      [...]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zintegrowanego Planu Zrównoważonej Mobilności dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2016-2023”.

W związku z przeprowadzaniem konsultacji społecznych na temat projektu „Zintegrowanego Planu Zrównoważonej Mobilności dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2016-2023”, Stowarzyszenie Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz [...]

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świnoujście

WOS.621.1.4.2016.AP   OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 maja 2016 r.   Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji [...]

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023 dla Gminy Miasto Świnoujście”

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. [...]

Obwieszczenie o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świnoujście w rejonie ulic: Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego...

O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 30 marca 2016 r. o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świnoujście w rejonie ulic:  Hołdu Pruskiego, [...]

Obwieszczenie dot. inwestycji pn. „Przebudowa nabrzeża Chemików w porcie w Świnoujściu na części działki o numerze ewidencyjnym 20/3 obr. 11”

Świnoujście, dnia 14 marca 2016 r. WOS.6220.1.6.2016.BZ O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 14 marca 2016 r. Prezydent Miasta Świnoujście na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych z terenu Baltic Park Molo – Budynki A,B,C

WOS.6341.2.2016.BZ                                       [...]

Komunikat o zgromadzeniu publicznym w dniu 27 lutego 2016 r.

Zgromadzenie publiczne w dniu 27 lutego 2016 r. Czas trwania:  45 min. w godz. od 13.30 do 14.15 Miejsce rozpoczęcia:   Plac Wolności   Miejsce zakończenia:   Plac Słowiański Informacja [...]

Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście

Na podstawie § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych [...]

Informacja dla właścicieli nieruchomości, dotycząca naboru wniosków o przyznanie usługi w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świnoujście.

Gmina Miasto Świnoujście przystąpiła po raz czwarty do przygotowywania wniosku o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, na realizację w 2016 r. zadania związanego z [...]

Informacja o ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

  Prezydent Miasta Świnoujście informuje, że zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), z dniem 23 stycznia 2016 r. tracą ważność następujące zezwolenia z [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulicy Wrzosowej

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 16 listopada 2015 r.   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulicy [...]

Obwieszczenie o przyjęciu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świnoujście, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”

O B W I E S Z C Z E N I E PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 28 października 2015 r. Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz wprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych do gruntu

WOS.6341.9.1.2015.BZ                                       [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie oraz budowie dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych dla pojazdów ciężarowych w rejonie Terminalu Promowego...

Świnoujście, dnia 14 września 2015 r. WOS.6220.1.13.2015.BZ         O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Świnoujście  z dnia 14 września 2015 r.    [...]

Obwieszczenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Miasta Świnoujście w rejonie ulic: Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 5 sierpnia 2015 r.   o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świnoujście w [...]

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu strategicznego „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świnoujście”

Prezydent Miasta Świnoujście działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ulicy Ludzi Morza, Wrzosowej, Wolińskiej.

O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 15 czerwca 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ulicy Ludzi Morza, Wrzosowej, Wolińskiej

O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 15 czerwca 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście  w rejonie ulicy Ludzi Morza, [...]

Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego dla Zdrojowa Invest na odwadnianie wykopów budowlanych pod planowaną inwestycję Baltic Park Molo

WOS.6341.20.7.2014.2015.BZ                               Świnoujście dnia 8 czerwca 2015 [...]

Przyjmowanie zgłoszeń na kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Świnoujściu na kadencję 2016 – 2019.

[start]Zgodnie z art. 7 w dziale IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 i poz. 509) w roku bieżącym odbędą się wybory ławników. Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ulicy Wrzosowej.

O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 3 czerwca 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ulicy Wrzosowej

O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 3 czerwca 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ulicy Wrzosowej Na podstawie art. 17 [...]

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH

Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” Świnoujście uprzejmie informuje, iż zgłoszenia dotyczące szkód w uprawach rolnych poczynionych przez zwierzynę łowną, zainteresowani powinni składać wyłącznie w formie pisemnej: [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu „STUDIUM WYKONALNOŚCI SZCZECIŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ”

OBWIESZCZENIE z dnia 13 maja 2015 r. Działając na podstawie  z art. 39 w związku z art. 54 ust.2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych warunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej (na odcinku od ul. Krzywej do ul. 11-go Listopada)

Świnoujście, dnia 28 kwietnia 2015 r. WOS.6220.11.9.1.2014.2015.AS O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 28 kwietnia 2015 r. Prezydent Miasta Świnoujście na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie dotyczące przebudowy sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej (na odcinku od ul. Krzywej do ul. 11-go Listopada) w Świnoujściu, z przyłączami i zewnętrzną instalacją”

Świnoujście, dnia 30 marca 2015 r. WOS.6220.11.7.2014.2015.AS     O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Świnoujście  z dnia 30 marca 2015 r.    Prezydent Miasta Świnoujście [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij