koncepcja przedszkola


                                                                                        
                                                                                                    
  Robert Fulghum
„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym,
jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu.(…)”
 
 
KONCEPCJA PRACY  PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR3 „POD ŻAGLAMI”
w ŚWINOUJŚCIU
 
Wizja:
„Moje przedszkole to mój drugi dom, bo stawia na mnie, na moje szczęśliwe dzieciństwo
 i mój wszechstronny rozwój.”
Misja:
Przedszkole Miejskie nr3 „Pod Żaglami w Świnoujściu wspomaga wszechstronny rozwój dziecka prowadząc działania opiekuńcze, wychowawcze, dydaktyczne na wysokim poziomie, we współpracy
ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.
W przedszkolu panuje atmosfera przyjazna dziecku, sprzyjająca budowaniu podstaw przyszłych sukcesów naszych wychowanków. Dzieci uzyskują tu wsparcie na drodze osiągania gotowości
 do podjęcia nauki szkolnej.
Przedszkole „Pod Żaglami” to Przedszkole Dobrego Startu.
Charakterystyka środowiska i organizacji placówki.
Przedszkole Miejskie Nr3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu jest usytuowane w centrum miasta, przy ulicy Batalionów Chłopskich 5.
Przedszkole posiada 7sal zabaw, ogród wyposażony w przyrządy do ćwiczeń przestronną szatnię, zaplecze administracyjno -obsługowe . Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu kolorowe i bezpieczne urządzenia rekreacyjne zachęcają do zabawy. Przedszkole jest estetyczne, zmieniające swój wizerunek wewnętrzny jaki zewnętrzny w miarę posiadanych środków.
Wszystkie sale przedszkolne posiadają rozmaite zestawy zabawek, gier planszowych, puzzli, klocków i pomocy dydaktycznych. W salach zorganizowane są stałe kąciki tematyczne np. kącik do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy oraz kąciki tematyczne związane z realizacją tematów kompleksowych.
 
W przedszkolu sprawujemy opiekę nad ponad 175 dziećmi. Obecnie mamy siedem oddziałów. Kadra przedszkola to 32 pracowników:17 nauczycielek i 15 pracowników administracji obsługi.
 
Kadra pedagogiczna ma wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne w zakresie terapii pedagogicznej, logopedii. Nauczycielki  posiadają uprawnienia do pracy oraz stosuje nowoczesne i twórcze metody nauczania i wychowania.
 
Od września 2009.   Praca opiekuńczo – wychowawczo -dydaktyczna realizowana jest
w przedszkolu w oparciu o  nową  Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego zgodnie z Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół(Dz. U. z dnia 15.01.2009 r.)
 
 
 
Praca w poszczególnych grupach wiekowych realizowana jest na podstawie programów:
 
 •   Wesołe przedszkole i przyjaciele. Program wychowania i edukacji przedszkolnej
     Autor: M. Walczak- Saras, D. Kręcisz(WSiP)
 •   Program Wychowania Przedszkolnego „W kręgu zabawy”. Autor Jadwiga Pytlarczyk (JUKA 91)  
 •   Program Edukacji Przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci „Nasze Przedszkole”. Autorzy: M. Kwaśniewska, S. Żaba-Żabińska(Gr. Edukacyjna MAC)
 •   „Od przedszkolaka do pierwszaka” Autor: J. Pytlarczyk(WSiP);
 
 •   Program wychowawczy Przedszkola Miejskiego Nr3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu,
    autor: W. Lipa -obejmuje wszystkie dzieci;
 •   Program profilaktyczny Przedszkola Miejskiego Nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu,
    autorzy: B. Bereza, J. Grabowska, J. Świst, E. Jackowska, W. Kolmaga, D. Rutkowska
   -obejmuje wszystkie dzieci;
Inne:
 •   Program edukacji ekologiczno-środowiskowej dla 3 i 4 –latków Przedszkola Miejskiego Nr3
     „Pod Żaglami” w   Świnoujściu autorzy W. Lipa i W. Szłapka -obejmuje dzieci 3 i 4-letnie;
 •   Program edukacji ekologiczno - środowiskowej dla 5 i 6-latków Przedszkola Miejskiego Nr3
     „Pod Żaglami”   w Świnoujściu autor B. Bereza.-obejmuje dzieci 5 i 6-letnie;
 
ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY
Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.
Zasady naszej pracy:
-                Zaspokajamy potrzeby dziecka.
-                Organizujemy jego aktywność.
-                Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
-                Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych
        przez dziecko.
-                Integrujemy proces wychowania i edukacji.
       Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej
w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.
 
 
 
KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU
Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
 
Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:
1.     Metody czynne:
-           metoda samodzielnych doświadczeń,
-           metoda kierowania własną działalnością dziecka,
-           metoda zadań stawianych dziecku,
-           metoda ćwiczeń utrwalających.
2.     Metody oglądowe:
-           obserwacja i pokaz,
-           osobisty przykład nauczyciela,
-           udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
3.     Metody słowne:
-           rozmowy,
-           opowiadania,
-           zagadki,
-           objaśnienia i instrukcje,
-           sposoby społecznego porozumiewania się,
-           metody żywego słowa.
 
Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacamy o nowatorskie toki metodyczne:
 •   Metodę Dobrego Startu - prof. M. Bogdanowicz;
 •   Kinezjologię dr P. Dennison ‘a;
 •   Glottodydaktykę prof. B. Rocławskiego;
 •   różnorodne techniki z zakresu terapii pedagogicznej;q  pedagogikę zabawy.
 •   system edukacji przez ruch D. Dziamskiej,
 •   twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,
 •   Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 •   metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk- Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 •   metody aktywizujące,
 •   techniki twórczego myślenia.
 
WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI
Priorytetami w naszej pracy jest podmiotowość i dobro dziecka, jego wszechstronny rozwój i przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Nauczycielki radzą sobie doskonale z problemami wychowawczymi, stosując niejednokrotnie indywidualne formy i metody wynikające z potrzeb wychowanków. Do naszego przedszkola przychodzą dzieci z rodzin o różnym statusie społecznym.
Poszerzamy ofertę przedszkola o współpracę ze środowiskiem lokalnym, celem tworzenia przedszkolakom sytuacji, w których poznają one swoje najbliższe otoczenie i budują z nim więzi. Dbamy o wysoką jakość procesu wychowawczo-edukacyjnego współpracując z:
    Ligą Ochrony Przyrody, Nadleśnictwem– Międzyzdroje i Wydziałem Ochrony Środowiska U.M. Współpraca ta to. - uczestnictwo w akcjach na rzecz ochrony środowiska takich jak np.:
–       Zbieranie zużytych baterii .
–       Zbieranie suchej karmy dla zwierząt ze świnoujskiego schroniska.
–       Spotkania z pracownikami służb komunalnych-pomoc w  nauce rozumienia istoty segregowania surowców wtórnych.
–       Zbieranie kasztanów i żołędzie na zimową karmę dla dzików(współpraca z LOP i Nadleśnictwem-Międzyzdroje).
–       Sadzenie drzew w „Dniu Drzewa”.
–       Uczestnictwo w  spotkaniach/ pogadankach z leśniczym.
–       Uczestnictwo w konkursach plastycznych o tematyce przyrodniczej.
 
       Zespołem Szkół Morskich w Świnoujściu (ZSM):
–       Przygotowywanie prac plastycznych o tematyce morskiej prezentowanych w ZSM w galerii szkolnej;
–       Uczniów ZSM będziemy zapraszać do współpracy w organizacji różnych imprez w przedszkolu;
–       Tradycją są  odwiedziny 6-latków w ZSM – Umundurowani uczniowie ZSM Przedstawiają przedszkolakom najciekawsze miejsca tej placówki. Dzieci poznają szkołę, jej Patrona, odwiedzają Izbę Tradycji Morskiej, gabinet nawigacji. Oglądają wykonane przez uczniów szkoły węzły żeglarskie, modele żaglowców, okrętów i statków handlowych.
–       Współorganizacja z ZSM  „Chrztu Morskiego sześciolatków” impreza przygotowywana przez Samorząd Uczniowski i Nauczycielki ZSM.
 
       Bibliotekę Miejską:
–       Wizyty w Bibliotece Miejskiej, w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, udział przedszkolaków prezentacjach teatralnych  i wystawach plastycznych organizowanych w bibliotece.
–        
      Policją i Strażą Miejską, WOPR’ em:
–       Cykle zajęć prowadzonych w grupach pt. „Przedszkolak bezpieczny w przedszkolu i poza nim”.
–       Pogadanki, na temat bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, przeprowadzone przez policjantów.
–       Udział w konkurach plastycznych i programach z zakresu bezpieczeństwa
–       Spotkania ze Strażnikami Miejskimi obejmują tematy: „Obcy niebezpieczny”;„Dziecko bezpieczne
     w domu i na podwórku”;„Kontakty z nieznanymi zwierzętami”;„Bezpieczeństwo zabaw zimowych”.
–       „Bezpiecznie nad Wodą” czerwcowe pogadanki i prezentacje WOPR
 
Współpraca z innymi placówkami oświatowymi Świnoujścia, w szkołach podstawowych (nr 1,4,6) współpraca to:
–       Angażowanie klas 4-6 w kampanię „Cała Polska czyta dzieciom”.
–       5 i 6-latki systematycznie od 4-lat odwiedzają szkoły; uczestnicząc w imprezach:
     „Wystawy zwierząt”; koncerty, prezentacje min. w Dniu Europejczyka, turniejach sportowych.
     Uważamy, że to dobra praktyka w zmniejszaniu „progu” przejścia z przedszkola do szkoły.
Współpraca z Miejskim  Domem Kultury to:
–          Uczestnictwo w seansach kinowych i w przedstawieniach teatralnych prezentowanych w Sali Teatralnej MDK.
 
Mając na uwadze dobro dzieci zawsze współpracujemy z rodzicami.
 
W zakres współpracy z Radą Rodziców wchodzą-zebrania; zajęcia otwarte dla rodziców; prezentacje artystyczne dorobku przedszkolaków na każda porę roku; przygotowywanie uroczystości: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty z Piknikiem Rodzinnym itp.
Placówka cieszy się dobrą opinią w środowisku.
 
TRADYCJE PRZEDSZKOLNE
Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.
Placówka ma swoje imię, logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń, wśród których należy wymienić:
1.      Uroczyste pasowanie na Przedszkolaka
2.      Dzień Edukacji Narodowej- spotkanie z pracownikami przedszkola
3.      Dzień Chłopca
4.      „Dzień Pluszowego Misia”
5.      Zabawa karnawałowa -spotkanie z Mikołajem
6.      Dzień Babci i Dziadka spotkanie z seniorami rodzin prezentacja „Jasełek”
        i „Zimowych programów artystycznych” w grupach
7.      Zajęcia otwarte jako prezentacja osiągnięć dzieci;
8.      Walentynki-zabawa w grupach
9.      Dzień Kobiet-Dzień Dziewczynek
10.   Powitanie wiosny szantami
11.   Dzień Mamy i Taty-piknik rodzinny
12.   Dzień Dziecka – zabawy okolicznościowe, wycieczki
13.   Pożegnanie Przedszkola
 
SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent Przedszkola:
-               jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
-               ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
-               potrafi współdziałać w zespole,
-               jest zainteresowany nauką i literaturą,
-               jest samodzielny,
-               jest aktywny w podejmowaniu działań,
-               lubi działania twórcze,
-               jest wrażliwy estetycznie,
-               akceptuje zdrowy styl życia,
-               ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
-               cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
-               czuje się Polakiem i Europejczykiem.
KIERUNKI DZIAŁANIA na kolejne lata:
1.            Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
2.            Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.
3.            Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych.
4.            Doposażanie przedszkola w sprzęt sportowy.
 
Wizja przedszkola, które jest jak drugi dom,
 bo stawia na dziecko, jego szczęśliwe dzieciństwo i jego wszechstronny rozwój,
 jest drogowskazem wyznaczającym kierunek i sens wszystkich naszych działań.
 
Chcemy, by każdy z naszych podopiecznych w przyszłości odnosił sukcesy
w szkole i dorosłym życiu, by wynikały one z Dobrego Startu w naszym przedszkolu.
Mamy nadzieję, że  każdy z naszych absolwentów wspominając przedszkolne lata powie:
„…-to było wspaniałe miejsce, tu byłem szczęśliwy…”
 
 
 
 
 
 
 
Decyzją Rady Pedagogicznej przyjęto do realizacji 30.08.2011r

Wytworzył: dyrkotor i Rada Pedagogiczna (29 marca 2012)
Opublikował: Wioletta Lipa (29 marca 2012, 19:21:04)

Ostatnia zmiana: Wioletta Lipa (29 marca 2012, 20:07:18)
Zmieniono: WSTAWIENIE LOGO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2430

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij