Nabór na stanowisko samodzielnego referenta


Nabór na stanowisko samodzielnego referenta.
 
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu,
ul. Batalionów Chłopskich 5,
ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta.
 
Wymiar etatu: ¾ - niepełny wymiar czasu pracy
Rodzaj umowy o pracę: począwszy od dnia 03 października 2016r.
Umowa o pracę na okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony
Warunki pracy: praca biurowa przy komputerze.
 
Wymagania niezbędne - warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
1.      Obywatelstwo polskie.
2.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3.      Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4.      Nieposzlakowana opinia.
5.      Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem referenta do spraw przedszkolnych:
1.      Wykształcenie wyższe.
2.      Co najmniej półroczny staż pracy na samodzielnym stanowisku.
3.      Biegła obsługa komputera     (Windows, Office, Excel, Word, Internet, programu VULCAN – pakiet Optivum, programu odpłatność - rejestrator wejść i wyjść).
4.      Obsługa urządzeń biurowych.
5.      Umiejętność redagowania pism, właściwa interpretacja przepisów prawa.
6.      Umiejętność analitycznego myślenia, planowania i sprawnej organizacji pracy.
7.      Umiejętność współpracy w zespole.
8.      Komunikatywność, samodzielność w działaniu, odpowiedzialność za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność).
 
Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1.      Pełnienie obowiązków koordynatora działań wynikających z żywienia dzieci w formie cateringu.
2.      Dbanie o stan sanitarny i estetykę obiektu oraz terenu wokół placówki.
3.      Organizacja inwentaryzacji, prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
4.      Prowadzenie działalności organizacyjno-gospodarczej, dokonywanie zakupów środków trwałych i nietrwałych.
5.      Obsługa sekretariatu.
6.      Prowadzenie dokumentacji związanej z obiegiem pieniędzy.
7.      Weryfikacja frekwencji dzieci i rozliczanie pobytu i żywienia dzieci w przedszkolu
8.      Wykonywanie innych poleceń Dyrektora Przedszkola
 
 
 
Wymagane dokumenty:
1.      List motywacyjny;
2.      Życiorys - curriculum vitae
3.      Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( w załączeniu);
4.      Poświadczone kserokopie dokumentów poświadczającej wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
5.      Poświadczone przez kandydata kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
6.      Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
7.      Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych
8.      Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia
na w/w stanowisko.
9.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku -  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101.poz.926 ze zm.)
 
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: 0%
 
Dodatkowe informacje:
a.    Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze,
jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych,
z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
b.    Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest
do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
Wymagane dokumenty należy składać
w Kancelarii Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu
ul. Batalionów Chłopskich 5
w godzinach: 9’00 – 14’00,
w nieprzekraczalnym terminie do 26 września 2016r. do godziny 14’00
 
Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej
Imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta”.
Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu do składania nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu Miejskim nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Kancelarii Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru.
Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r.
o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
po upływie terminu do złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania.
Mariola Babkinis
dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu
 
Okres publikacji od 12.09.2016 do 26.09.2016r
 
 
 
W załączeniu:
 
Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
 
1. Imię (imiona) i nazwisko .......................................................................................................................
2. Imiona rodziców ....................................................................................................................................
3. Data urodzenia .......................................................................................................................................
4. Obywatelstwo ........................................................................................................................................
5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
....................................................................................................................................................................
 
6. Wykształcenie ........................................................................................................................................
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
 
7. Wykształcenie uzupełniające .................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)
 
8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ...............................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)
 
9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania.......................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)
 
10. Oświadczam, że dane zawarte w pkt. 1-3 są zgodne z dowodem osobistym seria .............................
nr ....................... wydanym przez ..............................................................................................................
lub innym dowodem tożsamości ................................................................................................................
...........................................
(miejscowość i data)                                                       ……...................................................................
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
 

Wytworzył: Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu (12 września 2016)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (12 września 2016, 15:34:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 101

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij