REGULAMINREGULAMIN
Przedszkola Miejskiego Nr3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu
 
Ilekroć w Regulaminie mówi się o rodzicach, dotyczy to także prawnych opiekunów.
 
Organizacja pracy
1.      Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku;
a)    przy ulicy Batalionów Chłopskich 5 czynne jest w godzinach    od 6:00 do 16:30
b)   Filia przy ul. Wyspiańskiego 2 czynne jest w godzinach:            od 6:00 do 16:30
 
2.      Organizację  pracy w ciągu dnia określa Ramowy Rozkład Dnia
      ( w którym zagospodarowanie czasu przebywania dzieci w przedszkolu jest zgodne
z zaleceniami sposobu realizacji Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego), uwzględniający wymagania zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwania rodziców, jest podawany do wiadomości w „Kąciku dla Rodziców”- gazetka ścienna, strona internetowa.
 
3.      Cele, zadania i sposoby realizacji zadań wychowawczo - dydaktycznych
i opiekuńczych przedszkola określa Statut, który jest wywieszany na gazetce ściennej, w „Kąciku Rodzica” we wrześniu, później jest dostępny w gabinecie dyrektora oraz stale na stronie internetowej placówki:  www.przedszkole3.swinoujscie.pl

oraz na stronie BIP:    bip.um.swinoujscie.pl zakładka: oświata; zakładka: Przedszkola Miejskie;             zakładka: Przedszkole Miejskie Nr 3 „Pod Żaglami”
 
4.      Na życzenie rodziców przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe (religia, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, zajęcia umuzykaliające)
Zajęcia religii są nieodpłatne, za pozostałe zajęcia rodzice wnoszą opłatę w wysokości i w sposób ustalony z prowadzącym zajęcia.
 
5.      W dni pracujące międzyświąteczne praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w ograniczonej liczbie oddziałów, w grupach łączonych. Ilość oddziałów dyżurnych w tych dniach uzależniona jest od ilości dzieci zgłoszonych na dany dzień.
 
Rekrutacja i frekwencja
 
1.      Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona „Karta zgłoszenia” podpisana przez oboje rodziców.
 
2.      Rekrutacja do przedszkola na kolejny rok szkolny (wrzesień-czerwiec) rozpoczyna się w kwietniu każdego roku i przebiega zgodnie z zasadami powszechnej dostępności określonymi w Statucie. W przypadku wolnych miejsc dzieci przyjmowane są także

w innych terminach.
 
3.      Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola może regularnie do niego uczęszczać.
 
4.      Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godziny 8’10, a odebrać przed godziną wyznaczoną jako zakończenie pracy przedszkola-16’30.
 
5.      W czasie letniej przerwy wakacyjnej (lipiec i sierpień)
przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w grupach dyżurnych.
Zgłoszenia dzieci do przedszkola na dyżur letni odbywają się w terminie :
od 01maja do 15 maja.
 
6.      Rodzice dzieci zgłoszonych do przedszkola na dyżur letni, nie mogą zalegać
z odpłatnością.
Skreślenie z listy wychowanków
 
1.    Dziecko może być skreślone z listy wychowanków na podstawie decyzji dyrektora z następujących przyczyn:
 
a)      zalegania z odpłatnością za przedszkole dwa miesiące,       (ZARZĄDZENIE NR 576/2005 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIA z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie egzekwowania opłat za świadczenia przedszkoli publicznych)
 
b)      na wniosek rodziców.
 
 
Odpłatność
 
1.        Wysokość opłaty stałej ustala  Rada Miasta Świnoujścia w formie uchwały.
 
2.        Opłatę za przedszkole (sygnowaną imieniem i nazwiskiem dziecka) rodzic wpłaca
z góry do        15 dnia danego miesiąca        na KONTO BANKOWE :
PRZEDSZKOLE NR 3 40124039141111000030875654 PKO SA I O / Świnoujście
 
3.        Od kwoty należnej za żywienie odlicza się kwotę będącą iloczynem dni nieobecności
 i dziennej stawki żywieniowej w poprzednim miesiącu. Opłata stała nie ulega zmniejszeniu.
 
4.        W przypadku rezygnacji z przedszkola należy złożyć u dyrektora pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Pieniądze pozostające na koncie wypisanego z przedszkola dziecka można: przelać na konto wnioskodawcy,
po złożeniu pisemnego wniosku z podanym numerem konta lub pisemnym oświadczeniem przekazać na cele przedszkola.
 
Wyposażenie wychowanków
 
1.        Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie.
 
2.        Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych
 i umożliwiać codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu.
 
3.        Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne i odzież zmienną, chusteczki higieniczne do nosa, przybory toaletowe do mycia zębów, piżamę (w przypadku leżakowania), Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.
 
4.        Wychowawczynie w grupach zapewniają dzieciom wyposażenie w materiały
i przybory do zajęć plastycznych w ramach „wyprawki plastycznej” –finansowanej przez rodziców dodatkowa opłatą, wpłacaną do wychowawców, którzy starannie dokumentują wszystkie wydatki, a realizując zakupy kierują się dostosowaniem przyborów i materiałów do wieku i możliwości manualnych dzieci.
 
5.        Przedszkole jest wyposażone w niezbędne dla rozwijającej zabawy sprzęty, zabawki
 i pomoce dydaktyczne. Za zepsucie, bądź zaginięcie zabawek przyniesionych do przedszkola przez dzieci z domu przedszkole nie odpowiada.
 
6.        Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.
 
 
Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu
 
1.        W przedszkolu na początku nowego roku szkolnego istnieje możliwość dobrowolnego grupowego ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Wysokość składki ubezpieczenia ustalają i pokrywają rodzice.
 
2.        Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców
lub osobę dorosłą, pisemnie upoważnioną przez nich, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 
3.        Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
 
4.        Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.
 
5.        Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
 
6.        Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu, ani pod wpływem
jakichkolwiek środków odurzających.
 
7.        Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza
lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed, wejściem
do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali.
 
8.        Rodzice mają obowiązek poinformować przedszkole o kłopotach zdrowotnych dziecka i okazać przyznane orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
 
9.        Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby i o każdym zdarzeniu, które może rzutować na zdrowie dziecka.
 
10.    W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich
(np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia
z rodzicami.    Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
 
11.    Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy i napojów.
(Wyjątek stanowią diety ustalone przez rodzica z nauczycielem wynikające
 ze wskazań lekarskich, np. alergia pokarmowa)
 
12.    Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.
 
13.    Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal przedszkola w butach.
 
14.    Rodzice zobowiązani są podać wychowawczyni aktualny i zawsze dostępny numer telefonu kontaktowego.
 
 
 
 
 
Prawa i obowiązki rodziców
1.    Rodzice mają prawo do:
a)        zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu pracy placówki oraz planów pracy w danym oddziale;
b)        uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów
i niepowodzeń swojego dziecka, a także porad w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
c)        wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi opinii na temat pracy placówki;
d)       przebywania w placówce oraz obserwowania zajęć;
e)        wybierania spośród siebie ustawowego organu – Rady Rodziców w celu wspomagania pracy placówki i reprezentowania interesów rodziców;
f)         wyrażania i przekazywania, poprzez swoje przedstawicielstwo, opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną;
g)        przedstawienie dokumentu dotyczącego pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej, powodującego zakaz odbierania dziecka, przez jednego z rodziców.
 
2.    Obowiązki rodziców:
a)        przestrzeganie Statutu i Regulaminu Przedszkola;
b)        współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju;
c)        uczestniczenie w organizowanych zebraniach i szkoleniach;
d)       czytanie na bieżąco ogłoszeń i informacji znajdujących się w “kąciku dla rodziców”;
e)        wspieranie przedszkola w jego działaniach, sumienne wywiązywanie się z przyjętych na siebie zobowiązań (opieka nad dziećmi w czasie wyjazdów, pomoc w organizowaniu świąt przedszkolnych itp.);
f)         przestrzeganie ustalonego rytmu dnia w przedszkolu, punktualne przyprowadzanie
i odbieranie dziecka;
g)        w przypadku spóźnienia potwierdzanie obecności dziecka w przedszkolu telefonicznie najpóźniej do godz. 8’10;
h)        terminowe uiszczanie odpłatności;
i)          zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia,
j)          kontrolowanie, co dziecko zabiera do przedszkola w celu uniknięcia wypadków
i niepotrzebnych szkód.
 
Prawa i obowiązki wychowanków
1.    Wychowankowie mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
 a w szczególności do:
 
a)             właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego
 i opiekuńczego,
b)             zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, potrzebami i zainteresowaniami,
c)             uwzględnienia indywidualnego tempa rozwoju,
d)            akceptacji, szacunku dla wszystkich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
e)             poszanowania godności osobistej, ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
f)              poszanowania własności,
g)             partnerskiej rozmowy na każdy temat,
h)             miłości i ciepła,
i)               spokoju i samotności gdy tego potrzebuje,
j)               odpoczynku jeśli jest zmęczone.
 
3.    Dzieci mają obowiązek:
 
a)             szanować nawzajem swoje prawa,
b)             przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa,
c)             przestrzegać Kodeksu Przedszkolaka.
 
 
Skargi i wnioski
 
Skargi i wnioski przyjmuje dyrektor placówki, w przypadku nieobecności dyrektora zastępstwo pełni wicedyrektor.
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przedszkola oraz ujednolicenia oddziaływań przedszkola i podwyższania jakości pracy placówki podaje się niniejszy regulamin do wiadomości i przestrzegania
 
 
 
Dyrektor Przedszkola
 
 
 
Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną
 
               10.02.2010r.
…………………………………
                       data

Wytworzył: DYREKTOR PRZEDSZKOLA (15 maja 2010)
Opublikował: Wioletta Lipa (15 maja 2010, 16:57:15)

Ostatnia zmiana: Wioletta Lipa (15 maja 2010, 17:05:16)
Zmieniono: OPIS

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3747

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij