Archiwum

Otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania z zakresu zdrowia publicznego „Stworzenie sieci wsparcia rówieśniczego pn. Młodzieżowi liderzy”.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania  z zakresu [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację projektu pn. „Integracja sąsiedzka” w Świnoujściu, w okresie od czerwca 2011 r. do grudnia 2012 r.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U.z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego [...]

Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia : Profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia w województwie zachodniopomorskim

OTWARTY KONKURS OFERT   Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w roku 2011.

Wydział   Spraw   Obywatelskich   Urzędu   Miasta    Świnoujście   informuje,  że   w  dniu  18 kwietnia  2011 roku  został   [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej tj. organizacji w okresie od miesiąca kwietnia 2011r. do 30 grudnia 2011r. edukacji ekologicznej w mieście. Planowana kwota dota

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej tj. organizacji w okresie od miesiąca kwietnia 2011r. do 30 grudnia 2011r. edukacji ekologicznej w mieście. Planowana [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej tj. zorganizowania w okresie od 01 lipca 2011r. do 31 sierpnia 2011r. dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Świnoujście (w fo

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej tj. zorganizowania w okresie od 01 lipca 2011r. do 31 sierpnia 2011r. dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Świnoujście [...]

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA pn. „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujścia” w okresie od kwietnia 2011 r. do gr

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA pn. „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na  terenie miasta Świnoujścia” w okresie od kwietnia [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2011 roku

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2011 roku

    O G Ł O S Z E N I E              O  OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT  NA  REALIZACJĘ  ZADANIA                 [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

                Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności   pożytku   publicznego  i   o wolontariacie  (tekst [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2011 roku

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2011 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności   pożytku   publicznego  i   o wolontariacie  (tekst jednolity:   Dz. U. z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami) [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

na  realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  i patologiom społecznym pn.:  „Przygotowanie i realizacja programu profilaktycznego w zakresie rozwiązywania  problemów uzależnień  dla [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2011 roku

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego             i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej.

O g ł o s z e n i eo  otwartym  konkursie  ofert  na  realizację  w 2011 roku  zadań publicznych z zakresu  edukacji ekologicznej.Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. "Przygotowanie i realizacja programu profilaktycznego w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Świnoujście, z uwzględnieniem aktywn

   O G Ł O S Z E N I E   O  OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT  NA  REALIZACJĘ  ZADANIA                 PUBLICZNEGO  Z  ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA [...]

Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego w 2011 roku w zakresie: Upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz Upowszechniania kultury

Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym  na realizację zadania publicznego w 2011 roku w zakresie:  1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu: a) Rozwój i zaspokajanie [...]

OGŁOSZENIE WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT na prowadzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w Świnoujściu, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.

W przewidzianym terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta:- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Jarowita 2.Na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2010 r. Komisja konkursowa [...]

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Świnoujścia, w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.

Zarządzeniem nr 73/2010 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 29 stycznia 2010 r.  w sprawie akceptacji wykonawców wyłonionych w konkursie ofert na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz upowszechniania kultury.

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty  konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz upowszechniania kultury.1.Rodzaje zadań i szczegółowe zasady przyznawania dotacji, [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w świnoujściu, w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Załącznik nr 1do zarządzenia nr 829/2010Prezydenta  Miasta   Świnoujście z dnia 15 grudnia  2010 r.O g ł o s z e n i eo  otwartym  konkursie  ofert  na  prowadzenie specjalistycznej placówki [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

pn.:  prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej i edukacyjnej  w zakresie  rozwiązywania  problemów uzależnień  dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Świnoujście,  w okresie od [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2010 roku

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej - promocji, odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach z terenów miasta Świnoujście.

Dotyczy wyników otwartego konkursu ofert na realizację w okresie letnim 2010r. zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej - promocji, odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach z terenów miasta [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w okresie letnim 2010 roku zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej –promocja odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach .

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  ( tj. Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w roku 2010.

O G Ł O S Z E N I E                  Wydział   Spraw   Obywatelskich   Urzędu   Miasta    Świnoujście   informuje,  że   w  dniu  15 [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej w 2010 oraz Projektu warsztatów ekologicznych

Prezydent Miasta Świnoujście informuje, że w dniu 11 marca 2010 roku w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z  zakresu edukacji ekologicznej tj. :1/. Organizacji edukacji ekologicznej w [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2010 r.

  Na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 , poz. 873 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia (1)

    Zarządzeniem nr 82/2010 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie akceptacji wykonawcy wyłonionego w konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Promocja prozdrowotnych zachowań w zakresie [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zarządzeniem nr 75/2010 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie akceptacji wykonawcy wyłonionego w konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.„Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej w 2010

Na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między kobietami polskimi i niemieckimi

Na podstawie  przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności   pożytku   publicznego  i  o wolontariacie  (  Dz. U.  Nr  96 [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz upowszechniania kultury

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty  konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz upowszechniania kultury .1.Rodzaje zadań i szczegółowe zasady przyznawania dotacji, [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2010 roku

Ogłoszenie o  otwartym  konkursie  ofert  na  realizację  zadania   z  zakresu ochrony  i  promocji  zdrowia  w  2010  roku   Zgodnie z art. 13 ustawy z [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2010 roku

Ogłoszenie o  otwartym  konkursie  ofert  na  realizację  zadania              z  zakresu ochrony  i  promocji  zdrowia w  [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Świnoujścia, w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2008 r.  Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) i uchwałą nr XXIX/244/2004 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 23 września 2004 r. w sprawie zlecania zadania z [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia

O G Ł O S Z E N I E o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z  zakresu ochrony  i  promocji  zdrowia      Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego na terenie miasta Świnoujścia, w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.

O G Ł O S Z E N I E o otwartym konkursie ofert na prowadzenie specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego na terenie miasta Świnoujścia, w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie ośrodków wsparcia - Dziennych Domów Pomocy na terenie miasta Świnoujścia, w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.

                                                O G Ł O S Z E N I E o otwartym konkursie ofert na prowadzenie ośrodków [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na udzielanie schronienia oraz posiłku dla osób bezdomnych w schronisku w Świnoujściu przy ul. Portowej 10, w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.

                                                       O G Ł O S Z E N I E o otwartym konkursie ofert na [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z pomocy społecznej pn. : „utworzenie i prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w obrębie osiedla Warszów” w roku 2009

            Zarządzeniem nr 689/2009 Prezydenta Miasta Świnoujścia z dnia 20 października 2009 r. w sprawie akceptacji wykonawcy wyłonionego w konkursie ofert na utworzenie i prowadzenie Dziennego Domu [...]

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świnoujściu poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektora nadzoru budowlanego

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ŚwinoujściuPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydata na stanowisko:inspektor nadzoru budowlanego   Liczba lub wymiar etatu: 1 etat  Główne [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w okresie letnim 2009 roku zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej –promocja odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach

Na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  ( Dz. U. Nr 96, poz. 873) Prezydent Miasta Świnoujścia ogłasza otwarty konkurs ofert  [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofertdla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego  na realizacje zadania z zakresu ochrony zwierząt"Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściuw latach [...]

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze : Pod/inspektor ds. promocji i turystyki w Wydziale Rozwoju Miasta.

                                  OGŁOSZENIE O WYNIKU [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia  Nr 271 /2009Prezydenta Miasta Świnoujściaz dnia  15 kwietnia  2009 Ogłoszenie o otwartym konkursie  ofert  na realizację  zadania publicznego z zakresu [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej

Urząd Miasta Świnoujścia informuje, że w dniu 20 marca 2009 roku w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z  zakresu edukacji ekologicznej tj. :1/. Organizacji edukacji ekologicznej w [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej – rozwijania współpracy przygranicznej między organizacjami kombatanckimi w roku 2009.

Wydział   Spraw   Obywatelskich   Urzędu   Miasta  Świnoujścia  informuje,    że  w  dniu   25 marca 2009 roku  został rozstrzygnięty otwarty  [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w roku 2009.

Wydział   Spraw   Obywatelskich   Urzędu   Miasta    Świnoujścia   informuje,  że   w  dniu  26  marca  2009 roku  został   [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej – rozwijania współpracy między kobietami polskimi i niemieckimi w roku 2009.

Wydział   Spraw   Obywatelskich   Urzędu   Miasta    Świnoujścia   informuje,  że  w  dniu 25 marca  2009 roku   został  rozstrzygnięty  [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów

Wydział   Spraw   Obywatelskich   Urzędu   Miasta  Świnoujścia  informuje,    że   został  rozstrzygnięty  otwarty  konkurs ofert na  [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2009r.

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych w roku 2008

Wydział   Spraw   Obywatelskich   Urzędu   Miasta  Świnoujścia  informuje,    że  w  dniu   08 grudnia 2008 roku  został  rozstrzygnięty [...]

Ogłoszenie O otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2009

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) i uchwałą nr XXIX/244/2004 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 23 września 2004 r. w sprawie zlecania zadania z zakresu pomocy [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2008 roku

Załącznik nr 2do Zarządzenia Nr 770 /08Prezydenta Miasta Świnoujścia z dnia 3 listopada 2008 r. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH w 2008 r. Na [...]

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację „Programu przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży w Świnoujściu, na lata 2005 – 2012” w zakresie działań na rzecz dzieci i ich rodzin w roku 2008.

   Zarządzeniem nr 694/2008 Prezydenta Miasta Świnoujścia z dnia 3 października 2008 r. w sprawie akceptacji wykonawcy wyłonionego w konkursie ofert na realizację „Programu przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację „Programu przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży w Świnoujściu, na lata 2005 – 2012” w zakresie działań na rzecz dzieci i ich rodzin, w okresie od września do

Załącznik do zarządzenia n r 572 /2008Prezydenta Miasta Świnoujściaz dnia 12 sierpnia  2008 roku O G Ł O S Z E N I Eo otwartym konkursie ofert na realizację „Programu przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji, odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach z terenów miasta Świnoujścia

Urząd Miasta Świnoujścia informuje, iż w dniu 14 maja 2008r. w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji, odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach z terenów miasta [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej – promocja odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach

OGŁOSZENIEO OTWARTYM KONKURSIE  OFERT  NA REALIZACJĘ  W OKRESIE LETNIM 2008 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO Z  ZAKRESU  EDUKACJI EKOLOGICZNEJ –PROMOCJA ODZYSKU I RECYKLINGU ALUMINIOWYCH PUSZEK PO NAPOJACH . Na podstawie [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej – rozwijania współpracy przygranicznej między organizacjami kombatanckimi w roku 2008.

O G Ł O S Z E N I E       Wydział   Spraw   Obywatelskich   Urzędu   Miasta  Świnoujścia  informuje,    że  w  dniu   21 marca 2008 [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w roku 2008

O G Ł O S Z E N I E       Wydział  Spraw  Obywatelskich  Urzędu  Miasta  Świnoujścia  informuje,  że  w  dniu 21  marca  2008 roku  został  [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu Organizacji edukacji ekologicznej w mieście i Projektu warsztatów ekologicznych

Urząd Miasta Świnoujścia informuje, że w dniu 27 lutego 2008 roku w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z  zakresu edukacji ekologicznej tj. :1/. Organizacji edukacji ekologicznej w mieście [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu edukacji, opieki wychowania, polegającego na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym opieki w czasie przewozu do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno Wychowawczego

Wydział Edukacji Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Świnoujścia informuje,  że   Prezydent  Miasta  Świnoujścia  zaakceptował  ofertę   złożoną   przez   Polskie [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej – rozwijania współpracy przygranicznej między organizacjami kombatanckimi w 2008 roku.

Załącznik nr   2Zarządzenia Nr  113/08Miasta Świnoujścia dnia  08   lutego 2008 r. OGŁOSZENIEO OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT  NA REALIZACJĘ  ZADANIA  Z  ZAKRESU DZIAŁAŃ NA RZECZ [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej.

Załącznik nr   2 Zarządzenia Nr   112 /08 Miasta Świnoujścia dnia   08  lutego  2008 r. OGŁOSZENIEO OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT  NA REALIZACJĘ  ZADANIA  Z  [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2008 roku

O G Ł O S Z E N I E                        Wydział   Spraw   Obywatelskich   Urzędu   [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2008 r. pn. „prowadzenie poradnictwa, pomocy psychologicznej, działań edukacyjno-informacyjnych dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzi

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2008  Zarządzeniem nr 43/2008 Prezydenta Miasta Świnoujścia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie akceptacji wykonawców wyłonionych w [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rok 2008

Ogłoszenie   Zarządzeniem  nr 6/2008  z dnia 8  stycznia 2008 r.  Prezydenta Miasta Świnoujścia  rozstrzygnięty  został  otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej

OGŁOSZENIEO OTWARTYM KONKURSIE  OFERT  NA REALIZACJĘ  ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU  EDUKACJI EKOLOGICZNEJ. Na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji, opieki i wychowania.

 Prezydent Miasta Świnoujścia, na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), ogłasza otwarty [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Zarządzeniem nr 745/2007 Prezydenta Miasta Świnoujścia z dnia 1 października  2007 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapewnienie osobom obłożnie i przewlekle [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z pomocy społecznej pn. „prowadzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w Świnoujściu

Zarządzeniem nr 496/2007 Prezydenta Miasta Świnoujścia z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie akceptacji wykonawcy wyłonionego w konkursie ofert na prowadzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w Świnoujściu, [...]

Zorganizowanie integracyjnego wypoczynku letniego dla dzieci pochodzących z rodzin romskich i dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  na zorganizowanie integracyjnego wypoczynku letniego dla dzieci pochodzących z rodzin romskich i dzieci objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnouściu.  Termin zorganizowania [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji, opieki i wychowania

Na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Świnoujścia ogłasza otwarty konkurs [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu promocji, odzysku i recyklingu aluminiowych puszek

Urząd Miasta Świnoujścia informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2007r. w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji, odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach z terenów miasta [...]

Ogłoszenie o wynikach konkursów ofert

O G Ł O S Z E N I E                       Wydział   Spraw   Obywatelskich   Urzędu   [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia 2007 r

Ogłoszenie   Zarządzeniem  nr 86/2007  z dnia  8 lutego  2007 r.  Prezydenta Miasta Świnoujścia  rozstrzygnięty  został  otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia na [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2007 r

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2007             Zarządzeniem nr 94/2007 Prezydenta Miasta Świnoujścia z dnia 13 [...]

Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację w 2007 r. zadań z zakresu upowszechnioania kultury, kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez...

    Informacjao wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym  na realizację  w 2007 r. zadań z [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej

Na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Świnoujścia ogłasza [...]

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację

                                         &nbs [...]

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rok 2006

O G Ł O S Z E N I E O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA          Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2006. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o [...]

Wyniki przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu promocji edukacji ekologicznej – promocji odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach

OGŁOSZENIE     Prezydent Miasta Świnoujścia informuje, że w dniu 20 czerwca 2006r. w otwartym konkursie ofert na realizację w okresie letnim 2006 roku zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej – promocji odzysku i [...]

Otwarty konkurs ofert z zakresu edukacji ekologicznej -promocja odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE  OFERT  NA REALIZACJĘ  W OKRESIE LETNIM 2006 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO Z  ZAKRESU  EDUKACJI EKOLOGICZNEJ -PROMOCJA ODZYSKU I RECYKLINGU ALUMINIOWYCH PUSZEK PO [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej – rozwijania współpracy przygranicznej między organizacjami kombatanckimi w 2006 r.

                Na podstawie  przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności   pożytku   [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej w 2006 roku

Na podstawie  przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności   pożytku   publicznego  i   wolontariacie  (  Dz. U.  Nr  96 [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej – rozwijania współpracy między kobietami polskimi i niemieckimi z uwzględnieniem upowszechniania i ochrony praw kobiet w 2006

OGŁOSZENIE O OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT  NA REALIZACJĘ  ZADANIA  Z  ZAKRESU  DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ – ROZWIJANIA WSPÓŁPRACY MIĘDZY KOBIETAMI POLSKIMI I NIEMIECKIMI Z UWZGLĘDNIEM [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej – promocja odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE  OFERT  NA REALIZACJĘ  W OKRESIE LETNIM 2006 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO Z  ZAKRESU  EDUKACJI EKOLOGICZNEJ –PROMOCJA ODZYSKU I RECYKLINGU ALUMINIOWYCH PUSZEK PO NAPOJACH [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2006 zadań w zakresie edukacji ekologicznej

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE  OFERT  NA REALIZACJĘ  ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU  EDUKACJI EKOLOGICZNEJ.   Na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu promocji zdrowiana rok 2006

O G Ł O S Z E N I E O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA          Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2006.   Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2006

O G Ł O S Z E N I E O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA          Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2006.   Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów

OGŁOSZENIE O OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT  NA REALIZACJĘ  ZADANIA  Z  ZAKRESU  UPOWSZECHNIANIA  I  OCHRONY  PRAW  [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2006 zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, edukacji oraz upowszechniania kultury

Na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)   Prezydent Miasta Świnoujścia ogłasza  otwarty  konkurs ofert [...]

Otwarty konkurs ofert z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej w 2005 roku

Na podstawie  przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności   pożytku   publicznego  i   wolontariacie  (  Dz. U.  Nr  96 [...]

Ochrona zdrowia - edukacja profilaktyczna i prozdrowotna

  O G Ł O S Z E N I E O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA NA ROK 2005.  Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij