uchwały

Uchwała nr VI/48/2015

Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 marca 2015r.  w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. [...]

uchwała nr XXXVI/307/2013

Rady Miasta Świnoujście z dnia 02 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od [...]

uchwała nr XXXVI/306/2013

Rady Miasta Świnoujście z dnia 02 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. [...]

uchwała nr XXX/241/2012

Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. [...]

uchwała nr XXII/176/2012

Rady Miasta Świnoujście z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. [...]

Uchwała nr XXI/175/2012

Rady Miasta Świnoujście z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt [...]

uchwała nr LVIII/451/2014

Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. [...]

uchwała nr LIII/417/2014

Rady Miasta Świnoujście z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXII/175/2012 w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, [...]

uchwała nr LII/408/2014

Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. [...]

Uchwała nr XLIX/390/2014

Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 stycznia 2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie [...]

uchwała nr XLVII/363/2013

Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [...]

uchwała nr XL/329/2013 Rady Miasta Świnoujście z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015.

Uchwała nr XL/329/2013 Rady Miasta Świnoujście z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015 [...]

uchwała nr XL/328/2013 Rady Miasta Świnoujście z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013 -2015

uchwała nr XL/328/2013 Rady Miasta Świnoujście z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013 -2015 [...]

Uchwała nr XXI/167/2012

Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 lutego 2012 w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu   [...]

Uchwała nr XI/83/2011 Rady Miasta Świnoujście

Uchwała nr XI/83/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. [...]

Uchwała nr X/71/2011 Rady Miasta Świnoujście

Uchwała nr X/71/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 maja 2011 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Załącznik znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta [...]

Uchwała nr VII/47/2011 Rady Miasta Świnoujście

Uchwała nr VII/47/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 marca 2011 w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. [...]

Uchwała nr VII/46/2011 Rady Miasta Świnoujście

Uchwała nr VII/46/2011 Rady Miasta Świnoujście  z dnia 31 marca 2011 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.   [...]

Uchwała nr VII/45/2011 Rady Miasta Świnoujście

Uchwała nr VII/45/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 marca 2011 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. [...]

Uchwała nr VI/33/2011 Rady Miasta Świnoujście

Uchwała nr VI/33/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 10 lutego 2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze [...]

Uchwała nr VI/32/2011 Rady Miasta Świnoujście

Uchwała nr VI/32/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 10 lutego 2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego [...]

Uchwała nr LXXVII/619/2010 Rady Miasta Świnoujście

Uchwała nr LXXVII/619/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 października 2010 w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. [...]

Uchwała nr LXV/537/2010 Rady Miasta Świnoujście

Uchwała nr LXV/537/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 lutego 2010 w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy. [...]

Uchwała nr LXV/536/2010 Rady Miasta Świnoujście

Uchwała nr LXV/536/2010 Rady Miasta Świnoujście  z dnia 25 lutego 2010 w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. [...]

Uchwała nr LVIII/487/2009 Rady Miasta Świnoujście

Uchwała nr LVIII/487/2009 Rady Miasta Świnoujście z dnia 29 października 2009 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce [...]

Uchwała nr LVIII/486/2009 Rady Miasta Świnoujście

Uchwała nr LVIII/486/2009 Rady Miasta Świnoujście z dnia 29 października 2009 w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. [...]

Uchwała nr LIV/448/2009 Rady Miasta Świnoujścia

Uchwała nr LIV/448/2009 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 maja 2009 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. [...]

Uchwała nr LIII/439/2009 Rady Miasta Świnoujścia

Uchwała nr LIII/439/2009 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 30 kwietnia 2009 zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji oraz szczegółówych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy. [...]

Uchwała nr LI/421/2009 Rady Miasta Świnoujścia

Uchwała nr LI/421/2009 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 26 lutego 2009 w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. [...]

Uchwała nr LI/420/2009 Rady Miasta Świnoujścia

Uchwała nr LI/420/2009 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 26 lutego 2009 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. [...]

Uchwała nr LI/419/2009 Rady Miasta Świnoujścia

Uchwała nr LI/419/2009 Rady Miasta Świnoujścia  z dnia 26 lutego 2009 w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy. [...]

Uchwała nr LI/418/2009 Rady Miasta Świnoujścia

Uchwała nr LI/418/2009 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 26 lutego 2009 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie posiłku w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie [...]

Uchwała nr XLVII/397/2008 Rady Miasta Świnoujścia

Uchwała nr XLVII/397/2008 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mieście Świnoujściu na lata 2008 - 2015". [...]

Uchwała nr XLIV/377/2008 Rady Miasta Świnoujścia

Uchwała nr XLIV/377/2008 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 30 października 2008 w sprawie skargi OPZZ "Konfederacja Pracy" Organizacji Zakładowej przy MOPR w Świnoujściu. [...]

Uchwała nr XLIV/376/2008 Rady Miasta Świnoujścia

Uchwała nr XLIV/376/2008 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 30 października 2008 w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. [...]

Uchwała nr XLIV/375/2008 Rady Miasta Świnoujścia

Uchwała nr XLIV/375/2008 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 30 października 2008w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. [...]

Uchwała nr XXXIII/280/2008 Rady Miasta Świnoujścia

Uchwała nr XXXIII/280/2008 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 lutego 2008 w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. [...]

Uchwała nr XXXI/268/2008 Rady Miasta Świnoujścia

Uchwała nr XXXI/268/2008 Rady Miasta Świnoujścia  z dnia 10 stycznia 2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach [...]

Uchwała nr XXVIII/247/2007 Rady Miasta Świnoujścia

Uchwała nr XXVIII/247/2007 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 29 listopada 2007 w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. [...]

Uchwała nr VII/52/2007 Rady Miasta Świnoujścia

Uchwała nr VII/52/2007 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 22 lutego 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Świnoujścia oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu [...]

Uchwała nr VII/51/2007 Rady Miasta Świnoujścia

Uchwała nr VII/51/2007 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 22 lutego 2007 zmieniająca Uchwałę nr XIV/117/2003 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta [...]

Uchwała nr VII/47/2007 Rady Miasta Świnoujścia

Uchwała nr VII/47/2007 Rady Miasta Świnoujściaz dnia 22 lutego 2007 w sprawie programu współpracy na rok 2007 Miasta Świnoujścia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. [...]

Uchwała nr VII/46/2007 Rady Miasta Świnoujścia

Uchwała nr VII/46/2007 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 22 lutego 2007 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007. [...]

Uchwała nr LXVI/508/2006 Rady Miasta Świnoujścia

Uchwała nr LXVI/508/2006 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 września 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. [...]

UCHWAŁA NR LXII/478/2006 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIA

UCHWAŁA NR LXII/478/2006 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIA z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie "Lokalnego systemu wsparcia dziecia i rodziny" [...]

Uchwała Nr LIX/459/2006 Rady Miasta Świnoujścia

Uchwała Nr LIX/459/2006 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 30 marca 2006r. w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [...]

Uchwała Nr XLVIII/403/2005 Rady Miasta Świnoujścia

Uchwała Nr XLVIII/403/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 27 października 2005r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy. [...]

Uchwała Nr XLVIII/402/2005 Rady Miasta Świnoujścia

Uchwała Nr XLVIII/402/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 27 października 2005r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świnoujściu. [...]

Uchwała Nr XLVII/391/2005

Uchwała Nr XLVII/391/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 29 września 2005r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia na terenie Miasta Świnoujścia placówki opiekuńczo-wychowawczej działającej w formie placówki [...]

Uchwała Nr XLVII/390/2005

Uchwała Nr XLVII/390/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu [...]

Uchwała Nr XXXIX/332/2005 Rady Miasta Świnoujścia

Uchwała Nr XXXIX/332/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych [...]

Uchwała Nr XXXIX/333/2005

Uchwała Nr XXXIX/333/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 kwietnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze. [...]

Uchwała Nr XXXIX/331/2005

Uchwała Nr XXXIX/331/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie projektu pn. "System informacji dla osób niepełnosprawnych" skierowanego na III Ogólnopolski Konkurs na najlepszy program działań realizowanych [...]

Uchwała Nr XXXVII/313/2005

Uchwała Nr XXXVII/313/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. [...]

Uchwała Nr XXXVII/312/2005

Uchwała Nr XXXVII/312/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 24 marca 2005 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. [...]

Uchwała Nr XXXIV/292/2004

Uchwała NR XXXIV/292/2004 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej. [...]

Uchwała Nr XXIX/243/2004

Uchwała Nr XXIX/243/2004 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 23 września 2004 roku w sprawie okreslenia rodzajów zadań, nha które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. [...]

Uchwała Nr XXIX/242/2004

Uchwała Nr XXIX/242/2004 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 23 września 2004 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.&nbs [...]

Uchwała Nr XXVI/217/2004

Uchwała Nr XXVI/217/2004 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze. [...]

Uchwała Nr XXVI/219/2004

Uchwała Nr XXVI/219/2004 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu. [...]

Uchwała Nr XXVI/218/2004

Uchwała Nr XXVI/218/2004 Rady Miasta Świnoujścia z dnia29 czerwca 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej. [...]

Uchwała Nr XXXIX/332/2005

Uchwała Nr XXXIX/332/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. [...]

Uchwała Nr XXI/164/2004

Uchwała Nr XXI/164/2004 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze. [...]

Uchwała Nr XXI/163/2004

Uchwała Nr XXI/163/2004 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.{uchwała1)  [...]

Uchwała Nr XXXII/270/2004

Uchwała Nr XXXII/270/2004 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 25 listopada 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. [...]

Uchwała Nr 593/99

Uchwała Nr 593/99 Zarządu Miasta Świnoujścia z dnia 8 października 1999r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. [...]

Uchwała Nr 76/99

Uchwała Nr 76/99 Zarządu Miasta Świnoujścia z dnia 25 lutego 1999r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. [...]

Uchwała Rady Miasta Świnoujścia

Uchwała Nr V/28/99 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 18 lutego 1999 roku w sprawie: powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu i upoważnienia jego dyrektora do wydawania decyzji administracyjnych.   [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij