Statut

Zdjęcie
STATUT
 JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ŻŁOBEK MIEJSKI "KUBUŚ PUCHATEK"
W ŚWINOUJŚCIU

I. Postanowienia ogólne

& 1

 Żłobek Miejski w Świnoujściu, zwany dalej Żłobkiem, działa na podstawie:
1)      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.),
2)      ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Z 2011 r. Nr 45, poz. 235),
3)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
4)      ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
5)      niniejszego statutu.
§ 2.

1. Siedzibą Żłobka jest Miasto Świnoujście, a obszarem jego działania teren administracyjny Miasta Świnoujście.
2. Żłobek prowadzi działalność w budynku przy ul. Wyspiańskiego 2 i w Filii Żłobka mieszczącej się przy ul. Sosnowej 16.
§ 3.

 Żłobek posługuje się nazwą: Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek”. Ustalona nazwa używana jest przez Żłobek w pełnym brzmieniu.
 
 
Rozdział II
Cel i zadania

§ 4.

Celem Żłobka jest zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców (opiekunów prawnych) w wychowywaniu dziecka.

§ 5.

1. Żłobek zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3.
2. Opieka w Żłobku nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

§ 6.

 Do zadań Żłobka należy w szczególności:
1)      zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
2)      zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, w tym dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju jego niepełnosprawności,
3)      prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka,
4)      wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka w miarę jego wieku i możliwości,
5)      kształcenie właściwych nawyków i umiejętności dziecka związanych z satysfakcjonującym życiem w grupie,
6)      systematyczne obserwowanie rozwoju dziecka,
7)      systematyczne dostosowywanie treści, metod i organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych do wyników obserwacji dziecka,
8)      zapewnienie bezpieczeństwa dziecku przebywającemu w Żłobku,
9)      zapewnienie dziecku właściwego żywienia zgodnego z normami i zaleceniami dietetycznymi,
10)  wspieranie rodziców w procesie wychowawczym,
11)  promowanie zdrowego stylu życia.
 
Rozdział III
Organizacja i zarządzanie


§ 7.

1. Pracą Żłobka kieruje Dyrektor we współdziałaniu z Głównym Księgowym.
2. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Świnoujście. 
3. Dyrektor reprezentuje Żłobek na zewnątrz i jest przełożonym wszystkich pracowników.
§ 8.

Skład personelu zatrudnionego w Żłobku jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do Żłobka.
§ 9.

1. Organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora  Żłobka.
2. Za realizację regulaminu odpowiada Dyrektor Żłobka.
§ 10.

 Dyrektor kieruje Żłobkiem poprzez wydawanie zarządzeń w sprawach dotyczących jego  organizacji i funkcjonowania.
§ 11.

1. Żłobek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2. Za organizację pracy odpowiada Dyrektor Żłobka.

§ 12.

 Żłobek prowadzi działalność w okresie całego roku kalendarzowego z wyłączeniem miesięcznej przerwy letniej ustalanej przez Dyrektora Żłobka.

§ 13.

 Przy zapewnieniu opieki nad dziećmi przebywającymi w Żłobku można korzystać z pomocy wolontariuszy.
§ 14.

Żłobek Miejski może być miejscem praktyk uczniów szkół średnich, szkół medycznych i innych szkół.
Rozdział  IV
Nadzór i gospodarka majątkowo – finansowa

§ 15.

1.Nadzór nad Żłobkiem sprawuje Prezydent Miasta Świnoujście za pośrednictwem Zastępcy Prezydenta Miasta oraz Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Świnoujście.
2. Prezydent Miasta Świnoujście dokonuje kontroli i oceny działalności Żłobka oraz pracy Dyrektora.

§ 16.

Żłobek gospodaruje przekazanym w trwały zarząd mieniem oraz przydzielonymi środkami finansowymi, mając na celu ich efektywne wykorzystanie, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
§ 17. Żłobek Miejski prowadzony jest w formie jednostki budżetowej i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 
Rozdział V
Zasady ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobku

§ 18.

1. Opłaty za korzystanie z usług Żłobka obejmują opłatę za pobyt oraz opłatę za wyżywienie.
2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 reguluje odrębna uchwała Rady Miasta Świnoujście.
3. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, niezależnie od przyczyny, rodzicom przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie za każdy dzień nieobecności dziecka.
4. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku nie podlega zwrotowi.
5. Zasady potwierdzania obecności dziecka w Żłobku określa regulamin organizacyjny Żłobka.
6. Kwoty z tytułu zwrotu opłat za wyżywienia w związku  z nieobecnością dziecka będą pomniejszały należne opłaty w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.
7. Opłaty, o których mowa w ust. 1 wnosi się z góry do 15 dnia każdego miesiąca na konto bieżące Żłobka.
 
§ 19.

W przypadku zalegania z opłatami za pobyt w Żłobku przez okres trzech miesięcy, Dyrektor Żłobka może wykreślić dziecko z listy dzieci przyjętych.


Rozdział VI
Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka

§ 20. 

Nabór dzieci do Żłobka na nowy rok szkolny odbywa się w terminie do dnia 31 maja każdego roku.

§ 21.
 
Przyjęcie dziecka do Żłobka, rozpatrywane jest na pisemny wniosek rodziców ( opiekunów prawnych), złożony u Dyrektora Żłobka. Wzór wniosku stanowi załącznik  do regulaminu organizacyjnego Żłobka.

§ 22.

 Dzieci w Żłobku zapisywane są do grup wg ich zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego.

§ 23.

1. Nabór o którym mowa w § 20, przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna.
2. Komisję Kwalifikacyjną, określoną w  ust. 1 powołuje Dyrektor.
 
§ 24.

Komisja Kwalifikacyjna składa się z pięciu osób, w tym:
1)      Dyrektora Żłobka - przewodniczącego,
2)      trzech pracowników Żłobka – członków,
3)      pracownika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.
 
§ 25.

Do Żłobka  przyjmuje się  dzieci spełniające łącznie następujące warunki:
1)      są w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia,
2)      których rodzice  (opiekunowie prawni) są mieszkańcami Miasta Świnoujście i spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
a)      uczą się,
b)      pracują zawodowo,
c)      posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności,
d)     odbywają karę pozbawienia wolności.

§ 26.

W przypadku zgłoszonej większej liczby wniosków od liczby wolnych miejsc w Żłobku, pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają w następującej kolejności dzieci:
1)      uczęszczające już do Żłobka, pod warunkiem nie zalegania przez rodzica (opiekuna prawnego) z odpłatnością,
2)      z których co najmniej jedno z rodziców jest osobą niepełnosprawną,
3)      wychowywane samotnie przez rodzica, w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, spełniającego przynajmniej jeden z warunków określonych w § 25 pkt 2,
4)      z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności,
5)      których rodzeństwo uczęszcza już do żłobka.
 
 
§ 27.

1. W terminie do dnia 15 czerwca każdego roku Dyrektor Żłobka informuje rodziców (opiekunów prawnych) o:
1)      przyjęciu dziecka do żłobka,
2)      nie przyjęciu dziecka ze względu na brak miejsc,
3)      nie zakwalifikowaniu dziecka do Żłobka z podaniem przyczyn.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 jest umieszczana na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Żłobka.
3. Dla dzieci nie przyjętych ze względu na brak miejsc tworzy się listę rezerwową.

§ 28.

 W ciągu roku, w miarę posiadanych wolnych miejsc, dzieci przyjmowane są wg kolejności z listy rezerwowej, o której mowa w § 27 ust. 3.
 
§ 29.

W przypadku istnienia w Żłobku wolnych miejsc, pomimo dokonanego naboru dzieci rodziców spełniających kryteria określone w  § 25, do Żłobka mogą być przyjmowane dzieci, których rodzice mieszkają poza terenem gminy Świnoujście, ale pracują w Świnoujściu.


Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 30.

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonane w trybie przewidzianym do jego nadania.

§ 31.

W zakresie nieuregulowanym statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
   

 
     Zdjęcie                                                         

Wytworzył: Anita Klimczak (12 lipca 2005)
Opublikował: Anita Klimczak (12 lipca 2005, 09:38:39)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Jędrzycka (4 sierpnia 2011, 14:40:24)
Zmieniono: uaktualnienie statutu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4887

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij