Treść statutu

STATUT

SPECJALNEGO OŚRODKA 
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
IM. MARII KONOPNICKIEJ 
W ŚWINOUJŚCIU

Świnoujście 1 września 2011r.

§ 1 Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 52 poz. 466 ze zmianami).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001 r. Nr 61 poz. 624 oraz z 2002 r. Nr 10 poz. 96, z 2003r. Nr 146 poz. 1416, z 2004r. Nr 66 poz. 606, z 2005r. Nr 10 poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222)).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu ocenienia, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. (Dz. U. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3, poz. 9 i Nr 178, poz. 1097, z 2009 r. Nr 58, poz. 475, Nr 83, poz. 694 i Nr 141, poz. 1150 oraz z 2010 r. Nr 156, poz. 1046).
6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 7 marca 2005 r.w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467 i Nr 212, poz. 1767).
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z 2003 r. Nr 107, poz. 1003, z 2009 r. Nr 116, poz. 977 oraz z 2010 r. Nr 156, poz. 1047)
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072)

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2003r. Nr 11, poz. 114).
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach, i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2005r. Nr 19 poz. 166).
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009r. Nr 23, poz. 133).
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086).
13. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).
14. USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz. 1277).

SPIS TREŚCI

I. ZADANIA I NAZWA OŚRODKA str. 1
II. ORGANY OŚRODKA str. 3
III. ORGANIZACJA PRACY OŚRODKA str. 9
IV. BIBLIOTEKA str. 23
V. ORGANIZACJA PRACY 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ str. 25
VI. ORGANIZACJA PRACY 
GIMNAZJUM SPECJALNEGO str. 41
VII. ORGANIZACJA PRACY 
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ str. 57
VIII. ORGANIZACJA PRACY
SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ
DO PRACY str. 73
IX. WYCHOWANKOWIE OŚRODKA str. 88
X. UCZNIOWIE str. 94
XI. PRACOWNICY PEDAGOGICZNI str. 99
XII. PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI I OBSŁUGI str. 105
XIII. DOKUMENTACJA str. 107
XIV. ORGANIZACJA PRACY 
PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO str. 110
XV. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA str. 121
XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE str. 154
CZĘŚĆ I - ZADANIA I NAZWA

§ 1
1 „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu zwany dalej „Ośrodkiem” jest placówką obejmującą:
a) kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzież ze wszystkimi stopniami upośledzenia umysłowego, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wieku od 3 do 24 roku życia
b) wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.” 
2. W skład Ośrodka wchodzą następujące szkoły: 
a) przedszkole specjalne
b) szkoła podstawowa specjalna
c) gimnazjum specjalne
c) zasadnicza szkoła zawodowa specjalna
d) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy.”
3. Każda szkoła i przedszkole wchodzące w skład Ośrodka posiada własne pieczęcie urzędowe z nazwą szkoły i nazwą Ośrodka.
4. Ośrodek posiada sztandar.
5. W nazwie Ośrodka umieszczonej na tablicy urzędowej i na sztandarze opuszcza się wyraz „specjalny”.
6. Ośrodek ma swoją siedzibę w Świnoujściu przy ul. Piastowskiej 55.
7. Organem prowadzącym jest Miasto Świnoujście.
8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

§ 2
„1. Głównym zadaniem Ośrodka jest kształcenie, wychowanie i rehabilitacja uczniów i wychowanków; przygotowanie ich do samodzielnego udziału w życiu społecznym i zawodowym. 
2. Zadania wymienione w ust. 1 realizowane są za pomocą specjalnych metod poprzez:
a) zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w szkołach i grupach wychowawczych zgodnie z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego, indywidualnymi programami edukacyjnymi, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki Ośrodka,
b) zajęcia nauki zawodu, 
c) zajęcia wyrównawcze,
d) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,
e) zajęcia rewalidacyjne, tj. zajęcia korekcyjne w zakresie korekcji wad wymowy, korekcji wad postawy, zajęcia kompensacyjne, usprawniające, terapii grupowej i indywidualnej, z zastosowaniem najnowocześniejszych metod, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie indywidualnego nauczania oraz na podstawie wyników diagnoz i obserwacji prowadzonych przez nauczycieli i wychowawców;
f) zajęcia profilaktyczne i socjoterapeutyczne,
g) współpracę z innymi placówkami oświatowymi w kraju i za granicą,
h) specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w zakresie wynikającym z potrzeb wychowanków i obowiązków psychologa i pedagoga w Ośrodku,
i) podstawową pomoc medyczną w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia, medycyny szkolnej, oraz pomoc specjalistyczną w sytuacjach tego wymagających,
j) pomoc materialną w zakresie stypendium szkolnego socjalnego, ulgę w odpłatności za wyżywienie wychowanka, w zależności od dochodów rodziny, oraz możliwości finansowych Ośrodka, 
3. Ośrodek współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i wspomaga ich w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych. Współpraca ta polega w szczególności na:
a) organizowaniu konsultacji przez wychowawców klas i grup wychowawczych, pedagoga, psychologa, pielęgniarkę.
b) organizowaniu warsztatów umiejętności,
c) organizowaniu grup wsparcia.
4. Ośrodek organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
CZĘŚĆ II - ORGANY OŚRODKA

§ 3
Organami Ośrodka są:
1. Dyrektor Ośrodka
2. Rada Pedagogiczna Ośrodka
3. Rada Rodziców
4. Samorząd Ośrodka 

§ 4
1. Dyrektor Ośrodka jest kierownikiem zakładu pracy zatrudnionych w Ośrodku pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych; określa zakres ich czynności i kompetencji zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami, odpowiada za stan organizacyjny i funkcjonowanie Ośrodka.
2. Dyrektor Ośrodka reprezentuje placówkę na zewnątrz.
3. Dyrektor Ośrodka w wykonywaniu swoich obowiązków współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Ośrodka, związkami zawodowymi działającymi na terenie placówki.
4. Do kompetencji podstawowych Dyrektora należy:
a) zabezpieczenie możliwości realizacji zadań statutowych placówki,
b) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą,
c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
d) sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego, poprzez aktywne działania prozdrowotne,
e) podejmowanie decyzji w sprawie skreślenia z listy uczniów i wychowanków na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Wychowanków
f) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej,
g) wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych niezgodnie z przepisami prawa,
h) powoływanie i nadzorowanie pracy zespołów statutowych do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i profilaktyki,
i) dysponowanie środkami finansowymi i zarządzanie majątkiem Ośrodka,
j) organizowanie i nadzorowanie obsługi administracyjnej, finansowej i gospodarczej,
k) zapewnienie warunków bezpieczeństwa życia wychowanków, oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
l) zapewnienie organom Ośrodka warunków do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,
m) stwarzanie warunków do rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Ośrodka,
n) zapewnienie właściwego przepływu informacji między organami Ośrodka, pracownikami, rodzicami i wychowankami o planowanych i podejmowanych decyzjach i działaniach, oraz przepisach prawa oświatowego,
o) występowanie z wnioskami (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników Ośrodka,
p) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom Ośrodka,
q) zatrudnianie i zwalnianie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
r) wspólnie z zespołem ewaluacyjnym nauczycieli prowadzenie ewaluacji pracy ośrodka”
s) zapewnienie warunków awansu zawodowego nauczycielom
t) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego
u) podejmowanie decyzji o przedłużeniu okresu nauki dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością
v) zatwierdzanie programów nauczania i wprowadzanie do realizacji szkolnych zestawów programów nauczani i szkolnych zestawów podręczników
w) dokonywanie okresowej oceny pracowników samorządowych”
x) wprowadzanie i realizacja systemu kontroli zarządczej w placówce”.
4. Dyrektor ma prawo, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej, powierzać stanowiska kierownicze pracownikom pedagogicznym, ustalać ich kompetencje, zakresy obowiązków, oraz ich odwoływać. 
5. Dyrektor powołuje zespól do spraw wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i konstruowania indywidualnego programu edukacyjnego w Ośrodku i nadzoruje jego działalność.
6. Dyrektor odpowiada za organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów organizowanych w Ośrodku.
7. Dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę i po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty oraz opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia, ustala zawody, w których kształci szkoła.
8. Dyrektor koordynuje działania związane z realizacją zadań wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wspierania ich rodzin.

§ 5
1. Rada Pedagogiczna zwana dalej „Radą” jest kolegialnym organem Ośrodka w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Ośrodka.
3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Ośrodka.
4. Do kompetencji stanowiących Rady należy:
a) uchwalanie statutu Ośrodka i dokonywanie w nim zmian,
b) uchwalanie programów edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych i dokonywanie w nich zmian,
c) uchwalanie Programu Rozwoju Ośrodka, 
d) uchwalanie Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki, Szkolnego Zestawu Programów Nauczania w porozumieniu z Radą Rodziców 
e) zatwierdzanie planów pracy Ośrodka
f) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,
g) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, w porozumieniu z Radą Rodziców,
h) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów
i) zatwierdzanie planów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
5. Rada opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy Ośrodka w danym roku szkolnym roku szkolnym w tym w szczególności tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
b) projekt planu finansowego Ośrodka,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nagród, odznaczeń i wyróżnień pracownikom pedagogicznym Ośrodka,
d) propozycje dyrektora w sprawach przyznania nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
e) propozycje dyrektora powoływania i odwoływania zastępców 
f) szkolne zestawy podręczników, szkolne zestawy programów nauczania i zmiany w tych programach,
6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projektu statutu Ośrodka lub jego zmiany i go uchwala 
7. Rada może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Ośrodek o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie z funkcji kierowniczej innego nauczyciela.
8. Na zakończenie każdego semestru Dyrektor na posiedzeniu plenarnym Rady Pedagogicznej dokonuje analizy działalności Ośrodka i przedstawia ogólne wyniki wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego.
9. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
10. Zebrania Rady są protokołowane.
11. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 
12. Rada Pedagogiczna, wykonując zadania Rady Ośrodka, zasięga opinii rodziców w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.
13. Rada Pedagogiczna, wykonując zadania Rady Ośrodka, zasięga opinii Samorządu Uczniowskiego w następujących sprawach:
wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego
skreślenia z listy uczniów i wychowanków.

§ 6
1. Poza posiedzeniami plenarnymi Rada Pedagogiczna działa w następujących komisjach stałych:
a) Komisji Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej,
b) Komisji Rady Pedagogicznej Gimnazjum Specjalnego,
c) Komisji Rady Pedagogicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej,
d) Komisji Rady Pedagogicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy,
e) Komisji Rady Pedagogicznej Wychowawców.
2. Poza posiedzeniami plenarnymi Rada działa w zespołach statutowych i komisjach doraźnych powoływanych w zależności od potrzeb. Komisje przedkładają swoje wnioski i propozycje uchwał na plenarnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
3. Pracami komisji szkół kieruje dyrektor lub wicedyrektor .
4. Pracami Komisji Rady Pedagogicznej Wychowawców kieruje Dyrektor.

§ 7
1. W Ośrodku działa jedna Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców (opiekunów prawnych) uczniów.
2. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców (opiekunów prawnych) uczniów oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności placówki.
3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z opiniami i wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw Ośrodka.
4. Zadaniem Rady Rodziców jest:
a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Ośrodka,
b) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców lub z innych źródeł, oraz ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
c) zapewnienie rodzicom (opiekunom prawnym) we współdziałaniu z innymi organami Ośrodka, rzeczywistego wpływu na działalność placówki,
d) wydawanie opinii w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.
5 Rada Rodziców, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala:
a) program wychowawczy Ośrodka obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów z uwzględnienie specyfiki i potrzeb rozwojowych na poszczególnych etapach kształcenia
b) program profilaktyki (dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska pochodzenia, kształcenia, wychowania, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
c) Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego lub Programu Profilaktyki Ośrodka, program ten ustala dyrektor SOSW w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu osiągnięcia porozumienia między pozostałymi organami Ośrodki i uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
6 Rada Rodziców opiniuje:
a. szkolny zestaw programów nauczania i podręczników,
b. program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
c. projekt planu finansowego przedkładany przez dyrektora SOSW,
d. wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych,
e. wnioski o podjęcie działań w szkole przez organizację pozarządową,
f. wnioski o wprowadzenie jednolitego stroju szkolnego,
g. sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczycieli.
7. Rada Rodziców deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej na dyrektora placówki.
8. Wybory do Rady Rodziców odbywają się raz na trzy lata na zebraniu ogólnym rodziców (opiekunów) w głosowaniu tajnym w obecności, co najmniej, połowy ogólnej liczby rodziców (opiekunów) wychowanków.
9. Prezydium Rady Rodziców składa się z siedmiu osób, w tym:
a) przewodniczący,
b) zastępca przewodniczącego,
c) sekretarz,
d) skarbnik,
e) członków,
10 Do prezydium Rady Rodziców wybierani są kandydaci, którzy w wyborach uzyskali zwykłą większość głosów.
11 Kandydatów do prezydium proponują rodzice (opiekunowie) wychowanków
12. Nowo wybrane prezydium Rady Rodziców konstytuuje się na pierwszym 
swoim posiedzeniu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wyboru. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady Rodziców zwołuje Dyrektor SOSW.

§ 8
1. W Ośrodku działa jeden Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.
2. Samorząd jest powszechną organizacją uczniów stwarzającą możliwości rozwijania ich zainteresowań i aktywności społecznej i kulturalnej
3. Główne zadania Samorządu:
a) opanowanie umiejętności współpracy w zespole rówieśników, współdziałania z dorosłymi,
b) współstanowienie i przestrzeganie społecznych norm zachowania,
c) demokratyczne rozwiązywanie problemów w społeczności wychowanków,
d) wdrażanie do prawidłowego pełnienia różnych ról społecznych,
e) kształtowanie zainteresowań społeczno-kulturalnych, sportowych wśród kolegów,
f) kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów środowiska lokalnego,
g) propagowanie zasad tolerancji, współpracy i zdrowego trybu życia 
h) uczenie rozumienia wzajemnej zależności praw i obowiązków wychowanków.
4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we w wszystkich sprawach Ośrodka, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, czyli:
prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
prawo redagowania i wydawania szkolnej gazetki,
prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
5. Samorząd działa za pośrednictwem samorządów klas i grup.
6. Wyboru do organów Samorządu dokonuje się co dwa lata na początku roku szkolnego w dwóch etapach:
wybory do samorządów klas i grup,
wybory do Samorządu Ośrodka 
7. Samorząd działa pod opieką wybranych pracowników pedagogicznych placówki, którym Rada Pedagogiczna powierzyła tę funkcję.
8. Samorząd posiada regulamin swojej działalności.

§ 9.
 1. Wszystkie organy Ośrodka mają obowiązek współpracować ze sobą, wymieniać niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówki informacje.
2.  Przepływ informacji i współdziałanie między organami odbywa się poprzez:
a) organizowanie cyklicznych lub w zależności od potrzeb spotkań,
b) zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów społecznych na posiedzenia rady pedagogicznej i spotkania z dyrektorem Ośrodka,
c) redagowanie informacji o działalności poszczególnych organów i umieszczanie ich na tablicach ogłoszeniowych,
d) wspólne organizowanie uroczystości i imprez Ośrodka.

§ 10
Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych między organami następuje poprzez:
mediacje dwu lub wielostronne; złożenie pisemnego zażalenia do Dyrektora lub organu prowadzącego.

CZĘŚĆ IV - BIBLIOTEKA

§ 41
1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią w Ośrodku. Z biblioteki mogą 
korzystać wychowankowie, pracownicy pedagogiczni, inni pracownicy Ośrodka, oraz nauczyciele innych szkół i placówek oświatowych.
2. Wychowankowie i pracownicy pedagogiczni będąc pracownikami Ośrodka stają się czytelnikami i mają założoną kartę czytelnika automatycznie, inne osoby – za zgodą Dyrektora Ośrodka i po przedstawieniu dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości.
3. Funkcje biblioteki:
a) służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Ośrodka,
b) wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli,
c) jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze, oraz wychowawcy i nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów.
d) jest internetowym centrum informacji  multimedialnej.

§ 42
 Organizacja biblioteki.
1. Biblioteka gromadzi zbiory ze wszystkich działów niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki zgodnie z jej zadaniami statutowymi.
2. Pracą biblioteki kieruje nauczyciel bibliotekarz. Zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.
3. Czas pracy biblioteki:
a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego,
b) okres udostępnienia zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum,
c) czas pracy biblioteki ustala, uwzględniają potrzeby placówki, wicedyrektor Ośrodka.

§ 43
Finansowanie wydatków:
1. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu Ośrodka i dochodów własnych.
2. Wysokość kwoty budżetowej przeznaczanej na potrzeby biblioteki ustalana jest w preliminarzu budżetowym.
3. Działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

§ 44
 Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
1. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
a) udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,
b) indywidualnego doradztwa w doborze lektury,
c) udzielania informacji,
d) prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego przy współpracy  z nauczycielami   i wychowawcami,
e) prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,
f) informowania nauczycieli i wychowawców o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
g) prowadzenia różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze).
2. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
a) gromadzenia zbiorów zgodnie z profilem Ośrodka,
b) ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne),
d) selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych),
e) organizacji udostępniania zbiorów,
f) organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielenie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek, teczek tematycznych),
g) sporządzania planów pracy, harmonogramów zajęć z przysposobienia czytelniczego, okresowych i rocznych sprawozdań z pracy.

§ 45
Prawa i obowiązki czytelników:
a) czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki,
b) w przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję, albo inną wskazana przez bibliotekarza, lub wpłacić na konto rady rodziców określoną przez bibliotekarza sumę (równowartość książki) z zaznaczeniem w dowodzie wpłaty „na zakup książek do biblioteki”,
c) wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego,
d) uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.


CZĘŚĆ V - ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ

ROZDZIAŁ I 
PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE 

§ 46
1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu i w dalszej części statutu zwana jest „Szkołą Podstawową”.
2. Szkoła mieści się w siedzibie Ośrodka w Świnoujściu przy ul. Piastowskiej Nr 55.
3. Organem prowadzącym Ośrodek, w ramach którego funkcjonuje Szkoła jest Miasto Świnoujście.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem, w ramach którego funkcjonuje Szkoła jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty. 
5. Nazwa Szkoły umieszczona na pieczęciach urzędowych, z zastrzeżeniem zapisu ust. 6, używana jest w pełnym brzmieniu.
6. W nazwie Szkoły Podstawowej Specjalnej umieszczonej na tablicy urzędowej, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną pomija się określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów i otrzymuje ona brzmienie: SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWINOUJŚCIU. 
7. Szkoła obejmuje kształceniem, rehabilitacją i wychowaniem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

§ 47
1. Cykl kształcenia w Szkole Podstawowej trwa 6 lat i dzieli się na dwa etapy:
a) pierwszy etap edukacyjny – nauczanie wczesnoszkolne: obejmuje klasy I – III,
b) drugi etap edukacyjny obejmuje klasy IV – VI.
2. Uwzględniając indywidualny rytm rozwojowy ucznia z orzeczoną niepełnosprawnością, na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznej, w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, po dokonaniu przez Radę Pedagogiczną szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia Dyrektor może podjąć decyzję o przedłużeniu okresu nauki o co najmniej jeden rok na każdym etapie edukacyjnym. Decyzję tę dyrektor podejmuje nie później niż do końca lutego roku szkolnego. Adnotację o przedłużeniu okresu nauk wychowawca klasy umieszcza w arkuszu ocen ucznia.”
3. Edukacja uczniów w Szkoły Podstawowej trwa nie dłużej niż do ukończenia przez nich 18 roku życia.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 48
1. Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty z uwzględnieniem ustaleń Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.
2. Głównym celem pracy szkoły podstawowej specjalnej jest przygotowanie uczniów, w miarę ich możliwości, do kontynuowania nauki w szkole gimnazjalnej, do opanowania podstawowych zasad współżycia społecznego, osiągnięcia możliwie wszechstronnego rozwoju w dostępnym dla nich zakresie za pomocą specjalnych metod. 
3. Określone w ust. 2 cele osiągane są poprzez:
a) prowadzenie zajęć dydaktycznych, rewalidacyjnych, wychowawczych z zastosowaniem zasad pedagogiki rewalidacyjnej,
b) prowadzenie zajęć wyrównawczych,
c) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów,
d) udzielanie, stosownie do potrzeb pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom,
e) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, kształtujących umiejętności społeczne i z zakresu zastępowania agresji
f) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podczas zajęć lekcyjnych, rewalidacyjnych, dodatkowych i wycieczek,
g) wspieranie rodziców w procesie wychowania dziecka niepełnosprawnego intelektualnie,
h) propagowanie zachowań prozdrowotnych,
i) zapewnienie opieki pielęgniarskiej i medycznej,
j) wspomaganie rozwoju uczniów w bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,
k) stwarzanie warunków do rozwijania samoządności.

§ 49
a. Zadania Szkoły Podstawowej realizowane są poprzez: 
a) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego, 
b) tworzenie i unowocześnianie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej,
c) tworzenie uczniom warunków do opanowania czynności i wiedzy niezbędnych do autonomicznego funkcjonowania,
d) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności komunikowania się w najbardziej efektywny dostępny uczniowi sposób,
e) tworzenie warunków sprzyjających kształtowaniu właściwych postaw wobec różnorodnych zjawisk społecznych: pożądanego społecznie reagowania na zło, wdrażania do zachowań prozdrowotnych i zachowania bezpieczeństwa w codziennym funkcjonowaniu,
f) tworzenie uczniom warunków do kształtowania ich rozwoju obywatelskiego, uczuć i zachowań patriotycznych,
g) zapewnienie uczniowi udziału we wszystkich, koniecznych dla jego rehabilitacji i rozwoju, zajęciach rewalidacyjnych i kołach zainteresowań,
h) zapewnienie opieki pielęgniarskiej i medycznej,
i) wspomaganie rozwoju uczniów w bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,
j) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
k) udzielanie, stosownie do potrzeb pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom,
l) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podczas zajęć lekcyjnych, rewalidacyjnych, dodatkowych i wycieczek,
m) wspieranie rodziców w procesie wychowania dziecka niepełnosprawnego intelektualnie,
n) współpraca z różnorodnymi instytucjami, stowarzyszeniami i osobami prywatnymi działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny.
4. Zadania wychowawcze, z zakresu profilaktyki oraz określające rozwój Szkoły Podstawowej zawarte są we wspólnych dla całego Ośrodka:
a) PROGRAMIE ROZWOJU PLACÓWKI, 
b) PROGRAMIE WYCHOWAWCZYM, 
c) PLANIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I
d) PROGRAMIE  PROFILAKTYKI.
5. Programy określone w ust. 4 uchwalone są przez Radę Rodziców po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.
6. Szkoła Podstawowa zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, agresją, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej na wszystkich zajęciach obowiązkowych, ponadobowiązkowych, dodatkowych i rekreacyjnych w sposób następujący:
a) uczniowie mają prawo do korzystania z sal lekcyjnych, klaso-pracowni oraz urządzeń i wyposażenia Ośrodka zgodnie z ich przeznaczeniem,
b) każda pracownia, sala, warsztat, sale do zajęć sportowych mają umieszczone w widocznych miejscach regulaminy określające zasady korzystania z pomieszczenia,
c) nauczyciel ma obowiązek kontrolować (poprzez odnotowywanie w dziennikach zajęć) obecność uczniów na każdej lekcji, wszystkich obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęciach
d) nauczyciel ma obowiązek systematycznie kontrolować miejsce, gdzie prowadzi zajęcia, dostrzeżone zagrożenia usunąć lub poinformować o nich dyrektora Ośrodka,
e) w sali gimnastycznej, siłowni, pracowniach, warsztatach i na boisku nauczyciel ma obowiązek sprawdzić przed rozpoczęciem zajęć sprawność sprzętu, zadbać o dobrą organizację zajęć i dyscyplinę uczniów,
f) na terenie szkoły obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania środków psychoaktywnych, w szczególności narkotyków i dopalaczy,
g) podczas zajęć poza terenem Ośrodka  lub podczas wycieczek obowiązuje szczegółowy regulamin wycieczek zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka,
h) w Szkole Podstawowej i w całym Ośrodku funkcjonuje bardzo ściśle przestrzegany system dyżurów nauczycielskich podczas przerw oraz w stołówce podczas przerwy obiadowej. Nauczyciele pełnią dyżury według opracowanego przez wicedyrektora harmonogramu i mają obowiązek pełnić dyżur aktywnie, zapobiegając tym niebezpieczeństwu, na jakie mogą być narażenia uczniowie,
i) istnieje ścisła współpraca między nauczycielami, wychowawcami internatu i innymi pracownikami Ośrodka w sprawie kontrolowania i opieki nad uczniami podczas przerw, podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
j) wszystkie zajęcia z uczniami odbywają się pod opieką pedagogiczną,
k) osoby obce wchodzące na teren Ośrodka są natychmiast kontrolowane przez dozorcę, woźną, lub każdego innego pracownika placówki,
l) sprzęty i urządzenia, z którymi stykają się uczniowie i przy których pracują posiadają atest bezpieczeństwa,
m) Szkoła Podstawowa przechodzi systematyczne kontrole bhp, bezpieczeństwa sprzętu przeciwpożarowego, próbne dzienne i nocne alarmy ewakuacyjne 
n) na terenie szkoły zabrania się reklamowania i promocji środków psychoaktywnych, przemocy, faszyzmu, rasizmu: w szczególności poprzez: noszenie odzieży, posiadanie przedmiotów z symbolami oraz słuchanie muzyki z tekstami nawołującymi do zażywania środków psychoaktywnych, stosowania przemocy, faszyzmu, rasizmu.”
o)
7. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.

§ 50
1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli zwanemu wychowawcą.
2. Funkcję wychowawcy powierza się danemu nauczycielowi dla danego oddziału na cały etap edukacyjny.
3. W szczególnych przypadkach Dyrektor może powierzyć wychowawstwo dwóch oddziałów jednemu nauczycielowi.
4. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb rozwojowych, potrzeb związanych z leczeniem, rehabilitacją oraz do warunków środowiska, w którym mieszkają.
5. Wychowawca w pełnieniu swojej funkcji ma obowiązek na bieżąco monitorować funkcjonowanie uczniów, analizować ich frekwencję, współpracować z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu zapobiegania i eliminowania nieuzasadnionej absencji, współpracować z innymi nauczycielami, specjalistami prowadzącymi zajęcia z jego podopiecznymi, innymi pracownikami Ośrodka i na tej podstawie podejmować wielotorowe działania na rzecz rozwoju uczniów.
6. Rodzice uczniów każdego oddziału mogą wystąpić do Dyrektora Ośrodka z wnioskiem o zmianę wychowawcy. Wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem powinien być podpisany przez 2/3 rodziców danego oddziału. Dyrektor jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowania zainteresowanych o zajętym stanowisku w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.


Rozdział III 
ORGANY SZKOŁY

§ 51
1. Organami Szkoły Podstawowej są:
a) Dyrektor Szkoły Podstawowej, będący jednocześnie Dyrektorem Ośrodka,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców,
d) Samorząd Uczniowski
2. Szczegółowe kompetencje organów wymienionych w ust. 1 określa statut Ośrodka w Części – ORGANY OŚRODKA. 
3. Zasady współdziałania organów Szkoły Podstawowej, sposób rozwiązywania, spornych spraw między nimi ujęte są w statucie Ośrodka w Części –ORGANY OŚRODKA.

§ 52
1. Bieżącą działalnością Szkoły Podstawowej kieruje wicedyrektor Ośrodka.
2. Zadania i kompetencje Wicedyrektora określone są w § 40 ust. 6 statutu.”


ROZDZIAŁ IV
ZASADY PRZYJĘCIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

§ 53
1. Uczniami Szkoły Podstawowej w Ośrodku mogą być dzieci w wieku od 7 do 18 roku życia posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespól orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej. 
2. Uczeń przyjęty jest do klasy I Szkoły na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) na podstawie skierowania wydanego przez właściwy organ samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów.
3. Do Szkoły uczniowie mogą być przyjmowani w ciągu całego roku szkolnego.


ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 54
4. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły Podstawowej Specjalnej, będący częścią arkusza organizacyjnego Ośrodka, opracowany przez Dyrektora i wicedyrektora Ośrodka, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku.
6. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Ośrodek - do dnia 30 maja każdego roku.
7. W arkuszu organizacyjnym zamieszczane są w szczególności:
liczba pracowników pedagogicznych
liczba godzin edukacyjnych
liczba godzin rewalidacyjnych
liczba godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli
status zawodowy nauczycieli
przydział zajęć edukacyjnych poszczególnym nauczycielom,
8. Na podstawie zatwierdzonego arkusza wicedyrektor Ośrodka, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych.
9. Do realizacji celów statutowych Ośrodka Szkoła Podstawowa, wchodząc w jego skład, korzysta ze wszystkich odpowiednio wyposażonych pomieszczeń i terenów:
10. Pracownie i warsztaty zorganizowane są i wyposażone zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

§ 55
1. Uczniowie Szkoły Podstawowej z posiadający orzeczenie o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim zorganizowani są w oddziały.
2. Liczba uczniów w oddziale wynosi nie mniej niż 10 a nie więcej niż 16 osób.
3. Uczniowie Szkoły Podstawowej posiadający orzeczenie o upośledzeniu umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami zorganizowani są w zespoły edukacyjno-terapeutyczne (Z E-T).
4. Liczba uczniów w Z E-T wynosi nie mniej niż 6 a nie więcej niż 8 osób.
5. W przypadkach spowodowanych występowaniem dodatkowych deficytów rozwojowych lub niepełnosprawności sprzężonych, u co najmniej jednego ucznia, liczba uczniów w oddziale lub Z E-T może zostać obniżona o 2.
6. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 1, i 2.
7. W uzasadnionych przypadkach np. mniejszej niż możliwa określona w. ust. 2, 4 lub 5 liczba uczniów w oddziale, dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych lub zespołach międzyoddziałowych.
8. Liczba uczniów w klasie łączonej lub zespole międzyoddziałowym nie może być wyższa niż najwyższa liczba uczniów w jednym oddziale dla danego stopnia upośledzenia.
9. W klasach IV – VI, gdy liczba uczniów w klasie wynosi więcej niż 10 stosuje się podział na grupy w realizacji następujących przedmiotów:, informatyki, języka obcego.
10. Począwszy od klasy IV zajęcia wychowania fizycznego prowadzi się w grupach zróżnicowanych ze względu na płeć. Jeżeli liczba dziewcząt lub chłopców w grupie jest mniejsza niż 5, dopuszcza się tworzenia grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
11. W Z E-T klasy I –III można zatrudnić pomoc nauczyciela
12. Uczniowie z upośledzeniem w stopniu głębokim realizują obowiązek szkolny są w formie grupowych, lub indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 56
1. Godzina lekcyjna trwa 45’.
2. W klasach nauczania wczesnoszkolnego i Z E-T odbywają się bez podziału na jednostki lekcyjne z zachowaniem tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
3. Przerwy w zajęciach w klasach nauczania wczesnoszkolneg i Z E-T ustala nauczyciel uwzględniając każdorazowo możliwości percepcyjne uczniów oraz potrzeby organizacyjne wynikające z założonych do zrealizowania zadań w danym dniu.
4. W klasach IV – VI przerwy między lekcjami trwają po 10 minut. Są dwie dłuższe przerwy: jedna piętnastominutowa, druga – dwudziestopięciominutowa przeznaczona na zjedzenie przez uczniów ciepłego posiłku. 

§ 57
1. W procesie kształcenia uczniów Szkoły Podstawowej wyodrębnia się:
a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne
b) zajęcia rewalidacyjne z godnie z zawartymi w orzeczeniu lub w opinii psychologiczno-pedagogicznej zaleceniami
c) nieobowiązkowe zajęcia edukacyjne 
d) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów.
2. Dla każdego ucznia Szkoły Podstawowej tworzony jest Indywidualny Program Edukacyjny (IPE), a dla uczniów Z E-T Indywidualny program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPE-T) uwzględniający założenia podstawy programowej, szkolnego planu nauczania, programu nauczania, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki Ośrodka, zalecenia  Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, poradni specjalistycznych, lekarzy specjalistów dostosowany do różnic rozwojowych, poziomu wiadomości i umiejętności oraz  funkcjonowania ucznia.
3. Na podstawie IPE i IPE-T organizowane są zajęcia edukacyjne oraz rewalidacyjne.
4. Projekt programu jest przedstawiany rodzicom do akceptacji i po uwzględnieniu jego uwag – zatwierdzany przez Dyrektora Ośrodka..
5. Dla uczniów Szkoły Podstawowej w związku z ich sytuacją rozwojową organizuje się opiekę specjalistyczną świadczoną przez: nauczycieli specjalistów, psychologa, , pedagoga, pielęgniarkę, lekarzy specjalistów, logopedę, fizjoterapeutę, w ramach której podejmowana jest ocena aktualnego stanu rozwojowego dziecka oraz opracowanie dostosowanego do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia programu:
a) zajęć rewalidacyjnych
b) indywidualnych konsultacji psychologicznych
c) grupowych zajęć socjoterapeutycznych
d) grupowych i indywidualnych zajęć psychoedukacyjnych
e) podstawowej opieki medycznej w zakresie profilaktyki zdrowia oraz działań doraźnych.
6. Zajęcia rewalidacyjne mogą odbywać się indywidualnie z uczniami wymagającymi specyficznych ćwiczeń i zabiegów lub w zespołach, w których jest nie więcej niż 4 uczniów z danym zaburzeniem.
7. Zajęcia korekcji wad postawy mogą być prowadzone w grupach liczących nie więcej niż 6 osób z tym samym rodzajem zaburzenia. 
8. Zajęcia specjalistyczne kompensacyjne organizowane są przez nauczycieli specjalistów na podstawie informacji zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego (bez dodatkowej zgody rodziców – opiekunów prawnych), ewentualnie na podstawie dodatkowej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej lub lekarza specjalisty za pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych).
9. Zajęcia rewalidacyjne prowadzą oligofrenopedagodzy posiadający dodatkowo uprawnienia do prowadzenia zajęć specjalistycznych.
10. Szczegółowe zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych określają odrębne przepisy.

§ 58
1. Uczniom, w stosunku do których właściwa poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna uprawniona poradnia specjalistyczna zaleciła nauczanie indywidualne, dyrektor organizuje taką formę nauczania w domu rodzinnym lub na terenie Szkoły Podstawowej w zależności od wskazań zespołu orzekającego.
2. Uczeń nauczania indywidualnego jest przypisany do danego oddziału Szkoły. Podstawowej 
3. Liczbę tygodniowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z uczniem nauczanym indywidualnie określają odrębne przepisy.

§ 59
1. Dla potrzeb Szkoły Podstawowej działa biblioteka.
2. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki, zadania i obowiązki nauczyciela – bibliotekarza, uprawnienia i obowiązki czytelników, zasady finansowania biblioteki ujęte zostały w Części– BIBLIOTEKA.


§ 60
1. Uczniowie Szkoły Podstawowej mają prawo do wszechstronnej opieki i pomocy adekwatnie do ich sytuacji rozwojowej, rodzinnej lub losowej. 
2. Formy i rozmiar pomocy i opieki dostosowuje się do indywidualnych potrzeb uczniów.
3. Dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji rodzinnej i społeczno-ekonomicznej organizuje się pomoc instytucjonalną i ukierunkowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej w rodzinie poprzez:
wnikliwą diagnozę środowiska rodzinnego
w uzasadnionych przypadkach – czasowe przejęcie przez Ośrodek funkcji wychowawczo-opiekuńczych rodziny i objęcie ucznia opieką całodobową 
przyznanie, na podstawie odrębnych przepisów, stypendium socjalnego lub zasiłku socjalnego
współpracę z urzędami, instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz dzieci i ich rodzin
współpracę z policją w zakresie prewencji, profilaktyki i działań interwencyjnych
poradnictwo dla wychowanków, ich rodziców i opiekunów prawnych
wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji wychowawczo-opiekuńczych
pomoc rodzinie przy załatwianiu spraw urzędowych dotyczących ucznia
organizację różnorodnych form spędzania czasu wolnego od zajęć edukacyjnych.”

§ 61
W Szkole Podstawowej działają koła zainteresowań.”

§ 62
1. Uczniowie będący mieszkańcami Świnoujścia dochodzą lub dojeżdżają do Szkoły Podstawowej 
2. Uczniowie mieszkający poza Świnoujściem dojeżdżają do Szkoły Podstawowej lub mieszkają w Ośrodku.
3. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów na początku każdego roku szkolnego składają u wicedyrektora Ośrodka pisemne oświadczenie o swojej decyzji co do opieki nad swoim dzieckiem w drodze do i ze szkoły. Rodzice informują w oświadczeniu, czy uczeń będzie przychodził do szkoły i z niej powracał samodzielnie czy pod opieką rodzica, lub innej wskazanej przez niego osoby.
4. Podpisując powyższe oświadczenie rodzice biorą jednocześnie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w tym czasie. 
5. W Ośrodku mieszkają także uczniowie Szkoły Podstawowej umieszczeni w placówce opiekuńczo-wychowawczej postanowieniem sądu rodzinnego o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodziców uczniów.
6. W Ośrodku, na wniosek rodziców, MOPR lub kuratora sądowego czasowo mogą zamieszkać także uczniowie Szkoły Podstawowej, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mieszkaniowej a także, gdy rodzice są niewydolni wychowawczo.
7. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) uczniów, którzy muszą, ze względu na tryb pracy, lub organizację dojeżdżania, przebywać na terenie placówki po zajęciach lekcyjnych Ośrodek organizuje opiekę wychowawczą.
8. Opieka wychowawcza polega w szczególności na organizowaniu mu zajęć podczas przebywania ucznia w grupie wychowawczej, pomocy w odrobieniu lekcji.
9. Rodzice (prawni opiekunowie) ustalają z Dyrektorem czas i zasady pobytu dziecka w grupie wychowawczej oraz zasady opieki podczas powrotu do domu. Tak zorganizowana opieka wychowawcza jest nieodpłatna.
10. Rodzice pokrywają koszty posiłków ucznia podczas jego pobytu w grupie wychowawczej.
11. Szczegółowe zasady organizacji w Ośrodku opieki i wychowania uczniów Szkoły Podstawowej określone są w Części– ORGANIZACJA PRACY OŚRODKA.

§ 63
1. Szkoła Podstawowa ściśle współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów oraz wychowawcami grup w celu realizacji wszystkich zadań wychowawczych, edukacyjnych, rewalidacyjnych i profilaktyki.
2. Współpraca Szkoły Podstawowej z rodzicami (prawnymi opiekunami) polega przede wszystkim na wspólnym ustalaniu kierunków oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych, konsultowaniu sposobów rozwiązywania problemów ucznia z uwzględnieniem wyznawanych przez rodzinę wartości.
3. Za organizację i formy współdziałania z rodzicami (opiekunami prawnymi) odpowiedzialni są nauczyciele – wychowawcy Szkoły Podstawowej oraz pedagog.
4. Koordynatorem ds. bezpieczeństwa obejmującym swoją działalnością cały zakres działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych Szkoły Podstawowej jest pedagog.
5. Współpraca przybiera następujące formy:
a) stały (telefoniczny, osobisty, listowny) kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi),
b) wspólne analizowanie postępów w nauce, zachowaniu oraz frekwencji ucznia i ustalanie sposobów ich poprawy,
c) wizyty w domach rodzinnych uczniów w celu rozpoznania ich sytuacji rodzinno-bytowej
d) wspólne spotkania z psychologiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym, pielęgniarką, w celu rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem dziecka oraz koordynowania programu naprawczego,
e) spotkania konsultacyjne, wspierające i psychoedukacyjne z rodzicami (prawnymi opiekunami),
f) pomoc rodzinom w rozwiązywaniu ich życiowych, materialnych i bytowych problemów,
g) pomoc w celu regulowania sytuacji rodzinnej, prawnej, mieszkaniowej i majątkowej dzieci,
h) wspólne organizowanie wycieczek, uroczystości i imprez szkolnych,
i) motywowanie rodziców do udzielania wsparcia Szkole Podstawowej poprzez m.in. pomoc w odnawianiu pomieszczeń itp.
5. Rodzice mają prawo do:
a) pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć, 
b) zapoznania się z regulaminami dotyczącymi nauczania i wychowania, wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania ich dziecka, 
c) dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci, 
d) odwoływania się od podjętych decyzji dotyczących ich dzieci,
e) wpływania na politykę oświatową realizowaną w Szkole Podstawowej, 
f) wybierania swoich przedstawicieli do społecznych organów Ośrodka, 
g) wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich szczeblach zarządzania oświatą. 
6. Rodzice mają obowiązek:
a) angażować się jako partnerzy w nauczanie i wychowanie ich dzieci w Szkole Podstawowej,
b) współdziałać ze Szkołą Podstawową wszystkich przedsięwzięciach mających na celu nauczanie i wychowanie ich dziecka,
c) respektować wspólne z nauczycielami i dyrekcją ustalenia dotyczące ich dziecka,
d) przekazywać wychowawcy (pielęgniarce, Dyrektorowi) wszelkie informacje o stanie zdrowia dziecka, które mogą mieć istotne znaczenie dla jego funkcjonowania w Szkole Podstawowej,
e) na wezwanie Szkoły Podstawowej przybyć po chorego ucznia, brać udział we wszystkich zebraniach organizowanych przez Szkołę Podstawowej 
f) zasięgać informacji o .przewidywanych ocenach dla swych dzieci, 
g) usprawiedliwiać nieobecności ucznia,
h) planować, organizować i uczestniczyć w różnych formach życia zespołowego, jak zabawy szkolne, zawody sportowe, wycieczki,
i) osobiście włączać się w życie Szkoły Podstawowej, 
j) pomagać dzieciom, we współpracy z Ośrodkiem, przezwyciężać okresowe trudności w nauce i zachowaniu,
k) szanować godność i nietykalność osobistą swoich dzieci,
l) współdziałać w przezwyciężaniu zjawiska i przyczyn niskiej frekwencji uczniów.

VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 64
1. Nauczyciele prowadzący w jednym oddziale zajęcia oraz specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne tworzą zespól nauczycielski.
2. W skład zespołu nauczycielskiego wchodzą:
a) wychowawca klasy
b) nauczyciele uczniów
c) nauczyciele specjaliści
a także: 
d) wychowawcy grupy (jeżeli uczeń jest wychowankiem Ośrodka)
e) pedagog, psycholog,
f) pielęgniarka
g) inni specjaliści (lekarze, pracownicy socjalni, wg potrzeb).
3. Zadaniami zespołu nauczycielskiego są:
a) wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia dokonywana raz w roku będąca podstawa opracowania Indywidualnego Programu Edukacyjnego (IPE) lub Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPE-T),
b) ustalenie, realizacja oraz ewaluacja i modyfikowanie dla każdego ucznia Indywidualnego Programu Edukacyjnego (IPE) lub Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPE-T),
c) organizowanie samokształcenia nauczycieli we współpracy z innymi zespołami i liderami WDN.
4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Ośrodka.
5. Szczegółowe zadania i obowiązki nauczycieli ujęte są w statucie Ośrodka w Części –PRACOWNICY PEDAGOGICZNI.
6. Szczegółowe zadania i obowiązki pedagoga, psychologa i specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne z uczniami określone są w Części – PRACOWNICY PEDAGOGICZNI.
7. Pracownicy administracyjni i obsługowi Ośrodka są jednocześnie pracownikami Szkoły Podstawowej.
8. Szczegółowe zadania i obowiązki pracowników administracji i obsługi ujęte są w Części –PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI .


VII PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§ 65
1. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego nauczania, rehabilitacji, wychowania i opieki,
b) zwracania się do wszystkich nauczycieli, wychowawców pracujących 
w Ośrodku ze swoimi problemami i uzyskania pomocy w ich rozwiązywaniu,
c) życzliwego traktowania,
d) sprawiedliwej i jawnej oceny, znajomości kryteriów tej oceny i sposobów kontroli postępów w nauce i zachowaniu,
e) swobody wyrażania myśli i przekonań, szczególnie dotyczących życia Ośrodka oraz religijnych i światopoglądowych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób, poszanowania godności i nietykalności osobistej,
f) rozwijania zainteresowań, w tym ma prawo należeć do organizacji i kół zainteresowań działających w Ośrodku oraz poza nim, reprezentować Ośrodek na spotkaniach, przeglądach artystycznych itp.,
g) korzystania z opieki  pielęgniarskiej i lekarskiej,
h) pomocy materialnej i finansowej ze strony Ośrodka,
i) odwołania od kary,
j) zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej miejsca nauki,
k) opieki, pomocy oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej od wszystkich pracowników Ośrodka,
l) zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
m) korzystania (zgodnie z przeznaczeniem i regulaminem) z pomieszczeń szkolnych i internackich, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki także podczas zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych,
n) korzystania z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych zgodnie z ustalonymi w Ośrodku Zasadami Korzystania z Telefonu Komórkowego i Innych urządzeń elektronicznych w czasie wolnym, wyłącznie poza godzinami zajęć: edukacyjnych, rewalidacyjnych, sportowych, kół zainteresowań,
o) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów,
p) zapoznania się z kryteriami wymagania z poszczególnych przedmiotów,
q) zapoznania się z Regulaminem Oceniania, Klasyfikowania i Promowania i do respektowania go przez nauczycieli,
r) wpływania na życie Ośrodka poprzez działalność samorządową.
2. Uczeń ma obowiązek:
a) podporządkować się zarządzeniom i zaleceniom Dyrektora Ośrodka, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, poleceniom wszystkich pracowników Ośrodka,
b) systematycznie uczestniczyć we wszystkich zajęciach szkolnych, i wychowawczych, rewalidacyjnych i innych ujętych w jego IPE lub IPE-T
c) na bieżąco przedkładać usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkolnych: na piśmie od rodziców lub na pisemnym zaświadczeniu lekarskim najpóźniej w ciągu tygodnia od ostatniego dnia nieobecności, 
d) uzupełniać wiadomości i umiejętności z tych zajęć, na których był nieobecny, 
e) przestrzegać ustalonych Ośrodku zasad korzystania z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych,
f) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,
g) aktywnie uczestniczyć w życiu klasy, Szkoły Podstawowej 
h) dbać o wspólne dobro (sprzęt, meble, przybory i pomoce szkolne), 
i) dbać o ład i porządek w szkole i Ośrodku, aktywnie uczestniczyć w pracach na rzecz placówki,
j) w przypadku zniszczenia mienia Ośrodka, naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę w jednej z następujących form:
wykonać pracę na rzecz Ośrodka (równoważną kwocie naprawy),
pokryć koszty naprawy (rodzice lub opiekunowie),
odkupić zniszczony sprzęt (rodzice lub opiekunowie),
O tym jak i w jakim terminie ma być naprawiona szkoda informuje ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) wychowawca klasy. Także wychowawca klasy decyduje o tym, czy szkoda została naprawiona, 
h) pomagać młodszym i słabszym kolegom,
i) dbać o utrzymanie higieny osobistej,
j) powracać w określonym czasie do Szkoły z wyjazdów do domu rodzinnego,
k) okazywać szacunek wszystkim pracownikom Ośrodka i innym osobom dorosłym, kulturalnie zachowywać się wobec kolegów,
l) przeciwstawiać się złu, agresji, wulgarności i brutalności,
m) dbać o dobre imię Ośrodka, szanować jego tradycje, zwyczaje, sztandar,
n) szanować poglądy, przekonania i godność osobistą innych ludzi,
o) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów,
p) nosić w szkole na co dzień odpowiedni, jednolity ustalony przez organy Ośrodka strój oraz inny - dostosowany do rodzaju zajęć (w szczególności podczas zajęć sportowych, wychowania fizycznego, zajęć praktycznych),
r) podczas uroczystości szkolnych i państwowych nosić odświętny strój składający się z białej bluzki lub koszuli oraz ciemnej (czarnej lub granatowej) spódnicy albo ciemnych (czarnych lub granatowych) spodni, 
s) godnie i kulturalnie zachowywać się w Ośrodku i poza nim.
3. Uczniom zabrania się w szczególności:
a) palenia tytoniu,
b) picia alkoholu,
c) posiadania, używania i rozprowadzania, reklamowania i promocji narkotyków, środków psychoaktywnych, przemocy, faszyzmu, rasizmu: w szczególności poprzez: noszenie odzieży, posiadanie przedmiotów z symbolami oraz słuchanie muzyki z wulgarnymi tekstami nawołującymi do zażywania środków psychoaktywnych, stosowania przemocy, faszyzmu, rasizmu.”
d) opuszczania terenu Ośrodka bez zezwolenia,
e) dopuszczania się agresji czynnej, słownej, psychicznej wobec kolegów, wszystkich pracowników ośrodka.
f) kradzieży,
g) wymuszania pieniędzy i rzeczy od kolegów i innych osób
h) używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych, sportowych, kół zainteresowań,
i) opuszczania obowiązkowych i rewalidacyjnych zajęć bez usprawiedliwienia.”

§ 66
Wszyscy pracownicy Ośrodka, uczniowie, rodzice (prawni opiekunowi) współpracują w zakresie przestrzegania praw i obowiązków uczniów.


VIII NAGRODY I KARY

§ 67
1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
a) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie,
b) aktywność w pracy pozalekcyjnej,
c) pracę na rzecz Ośrodka,
d) wyjątkowe osiągnięcia artystyczne, sportowe,
e) wyjątkową postawę obywatelską,
f) inne, nie wymienione wyżej osiągnięcia.
2. Rodzaje nagród:
a) pochwała udzielona przez nauczyciela lub wychowawcę,
b) pochwała, wyróżnienie udzielone przez Dyrekcję Ośrodka,
c) nagroda rzeczowa,
d) udział w atrakcyjnych imprezach, koncertach i wycieczkach,
e) list pochwalny do rodziców, dyplom uznania,
f) przyznanie przez Radę Pedagogiczną Odznaki Wzorowego Ucznia i 
Wzorowego Absolwenta,
g) umieszczenie zdjęcia na tablicy Wzorowych Uczniów lub stronie internetowej Ośrodka.
3. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia i ustaleń niniejszego statutu stosuje się następujące rodzaje kar i konsekwencji:
a) upomnienie udzielone przez nauczyciela lub wychowawcę,
b) upomnienie lub nagana pisemna udzielona przez wicedyrektora, 
c) upomnienie lub nagana pisemna udzielona przez Dyrektora Ośrodka wobec całej społeczności Szkoły Podstawowej lub Ośrodka, 
d) negatywna ocena zachowania,
e) czasowy zakaz udziału w imprezach organizowanych dla uczniów w Szkole Podstawowej, w Ośrodku i poza nim,
g) powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu,
h) przeniesienie do innego oddziału, wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, 
4. Ukarany uczeń (jego rodzice lub opiekunowie) mogą odwołać się od nałożonej kary w następującym trybie:
a) od kary nałożonej przez wychowawcę klasy do wicedyrektora,
c) od kary nałożonej przez wicedyrektora do Dyrektora Ośrodka,
d) od kary nałożonej przez Dyrektora Ośrodka do Kuratora Oświaty lub organu prowadzącego placówkę.
5. Szczegółowe prawa i obowiązki uczniów i wychowanków oraz stosowany system nagród i konsekwencji w szkole jest wspólny dla całego Ośrodka i szczegółowo określony Części –UCZNIOWIE oraz Części - WYCHOWANKOWIE OŚRODKA.

§ 68
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń podlegający obowiązkowi szkolnemu, który stale i rażąco narusza obowiązki ucznia określone niniejszym statutem może być na wniosek dyrektora skierowany do kuratora Oświaty w Szczecinie, przeniesiony karnie do innej szkoły. 
2. Przeniesienia dokonuje kurator Oświaty.


IX KLASYFIKOWANIE I OCENIANIE UCZNIÓW

§ 69
Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej określa CZĘŚĆ IX - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW wspólny dla wszystkich szkół Ośrodka.”


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 70
1. Sztandar, godło i ceremoniał są wspólne dla wszystkich szkół wchodzących skład Ośrodka.
2. Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji szkolnej i przebiegu nauczania opracowane na podstawie odrębnych przepisów określone są w statucie w Części – DOKUMENTACJA OŚRODKA.
3. Zasady prowadzenia i dokumentowania gospodarki szkoły określają odrębne przepisy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.
5. Zmian w statucie dokonuje się w trybie wynikającym z art. 42 ustawy o systemie oświaty.

CZĘŚĆ VI - ORGANIZACJA PRACY GIMNAZJUM 
SPECJALNEGO


ROZDZIAŁ I 
PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE 

§ 71
1. Szkoła nosi nazwę Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu i w dalszej części statutu zwana jest „Gimnazjum”.
2. Gimnazjum mieści się w siedzibie Ośrodka w Świnoujściu przy ul. Piastowskiej 55
3. Organem prowadzącym Ośrodek, w ramach którego funkcjonuje Gimnazjum jest Miasto Świnoujście.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem, w ramach którego funkcjonuje Gimnazjum jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
5. Nazwa Gimnazjum umieszczona na pieczęciach urzędowych, z zastrzeżeniem zapisu ust. 6, używana jest w pełnym brzmieniu. 
6. W nazwie Gimnazjum umieszczonej na tablicy urzędowej, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalne” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów i otrzymuje ona brzmienie GIMNAZJUM W ŚWINOUJŚCIU.
7. Gimnazjum obejmuje kształceniem, rehabilitacją i wychowaniem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

§ 72
1. Cykl kształcenia w Gimnazjum trwa 3 lata.
2. Uwzględniając indywidualny rytm rozwojowy ucznia z orzeczoną niepełnosprawnością, na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznej, w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, po dokonaniu przez Radę Pedagogiczną szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia Dyrektor może podjąć decyzję o przedłużeniu okresu nauki o co najmniej jeden rok na każdym etapie edukacyjnym. Decyzję tę dyrektor podejmuje nie później niż do końca lutego roku szkolnego. Adnotację o przedłużeniu okresu nauk wychowawca klasy umieszcza w arkuszu ocen ucznia. 
3. Edukacja uczniów w Gimnazjum trwa nie dłużej niż do ukończenia przez nich 24 roku życia.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 73
1. Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty z uwzględnieniem ustaleń Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.
2. Głównym celem pracy Gimnazjum specjalnego jest przygotowanie uczniów, w miarę ich możliwości, do kontynuowania nauki w szkole zawodowej lub w szkole przysposabiającej do pracy, do opanowania podstawowych zasad współżycia społecznego, osiągnięcia możliwie wszechstronnego rozwoju w dostępnym dla nich zakresie za pomocą specjalnych metod. 
3. Określone w ust. 2 cele osiągane są poprzez:
a) prowadzenie zajęć dydaktycznych, rewalidacyjnych, wychowawczych z zastosowaniem zasad pedagogiki rewalidacyjnej,
b) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, kształtujących umiejętności społeczne i z zakresu zapobiegania i zastępowania  agresji,
c) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów,
d) udzielanie, stosownie do potrzeb pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom,
e) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podczas zajęć lekcyjnych, rewalidacyjnych, dodatkowych i wycieczek,
f) wspieranie rodziców w procesie wychowania dziecka niepełnosprawnego intelektualnie,
g) propagowanie zachowań prozdrowotnych,
h) zapewnienie opieki pielęgniarskiej i medycznej,
i) wspomaganie rozwoju uczniów w bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,
j) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, samorządności i odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie
k) realizację projektów edukacyjnych.

§ 74
a. Zadania Gimnazjum realizowane są poprzez: 
a) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego (IPE) lub indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPE-T)
b) zapewnienie uczniowi udziału we wszystkich, koniecznych dla jego rehabilitacji i rozwoju, zajęciach rewalidacyjnych i kołach zainteresowań,
c) tworzenie i unowocześnianie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej,
d) tworzenie uczniom warunków do opanowania czynności i wiedzy niezbędnych do autonomicznego funkcjonowania,
e) wdrażanie do doskonalenia wszelkich czynności samoobsługowych,
f) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności komunikowania się w najbardziej efektywny, dostępny uczniowi sposób,
g) tworzenie warunków sprzyjających kształtowaniu właściwych postaw wobec różnorodnych zjawisk społecznych: pożądanego społecznie reagowania na zło, wdrażania do zachowań prozdrowotnych i zachowania bezpieczeństwa w codziennym funkcjonowaniu,
h) kształtowanie właściwej postawy ucznia, jako przyszłego pracownika,
i) tworzenie uczniom warunków do kształtowania ich rozwoju obywatelskiego, uczuć i zachowań patriotycznych,
j) zapewnienie opieki pielęgniarskiej i medycznej,
k) wspomaganie rozwoju uczniów w bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,
l) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
m) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju psychicznego, fizycznego 
n) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów,
o) udzielanie, stosownie do potrzeb pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom,
p) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podczas zajęć lekcyjnych, rewalidacyjnych, dodatkowych i wycieczek,
q) wspieranie rodziców w procesie wychowania dziecka niepełnosprawnego intelektualnie,
r) współpracę z różnorodnymi instytucjami, stowarzyszeniami i osobami prywatnymi działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny.
4. Zadania wychowawcze, z zakresu profilaktyki oraz określające rozwój Gimnazjum zawarte są we wspólnych dla całego Ośrodka:
a) PROGRAMIE ROZWOJU PLACÓWKI, 
b) PROGRAMIE WYCHOWAWCZYM, 
c) PLANIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I
d) PROGRAMIE PROFILAKTYKI.
5. Zadania edukacyjne, wychowawcze z zakresu profilaktyki oraz określające rozwój indywidualny każdego ucznia Gimnazjum zawarte są w odrębnym indywidualnym programie edukacyjnym (IPE) lub indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym (IPE-T).
6. Programy określone w ust. 4 uchwalone są przez Radę Rodziców po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.
7. Gimnazjum zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, agresją, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej na wszystkich zajęciach obowiązkowych, ponadobowiązkowych, dodatkowych i rekreacyjnych w sposób następujący:
a) uczniowie mają prawo do korzystania z sal lekcyjnych, klaso-pracowni oraz urządzeń i wyposażenia Gimnazjum zgodnie z ich przeznaczeniem,
b) każda pracownia, sala, warsztat, sale do zajęć sportowych mają umieszczone w widocznych miejscach regulaminy określające zasady korzystania z pomieszczenia,
c) nauczyciel ma obowiązek kontrolować (poprzez odnotowywanie w dziennikach zajęć) obecność uczniów na każdej lekcji, wszystkich obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęciach
d) nauczyciel ma obowiązek systematycznie kontrolować miejsce, gdzie prowadzi zajęcia, dostrzeżone zagrożenia usunąć lub poinformować o nich dyrektora Ośrodka,
e) w sali gimnastycznej, siłowni, pracowniach, warsztatach i na boisku nauczyciel ma obowiązek sprawdzić przed rozpoczęciem zajęć sprawność sprzętu, zadbać o dobrą organizację zajęć i dyscyplinę uczniów,
f) na terenie Gimnazjum  obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania środków psychoaktywnych, w szczególności narkotyków i dopalaczy ”
g) podczas zajęć poza terenem Ośrodka lub podczas wycieczek obowiązuje szczegółowy regulamin wycieczek zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka,
h) budynki i teren Gimnazjum objęte są monitoringiem wizyjnym – nadzorem kamer CCTV,
i) wycieczki, niezależnie od czasu ich trwania i rodzaju, są organizowane z rygorystycznym zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującym w Ośrodku Regulaminem,
j) w Gimnazjum funkcjonuje bardzo ściśle przestrzegany system dyżurów nauczycielskich podczas przerw oraz w stołówce podczas przerwy obiadowej. Nauczyciele pełnią dyżury według opracowanego przez wicedyrektora harmonogramu i mają obowiązek pełnić dyżur aktywnie, zapobiegając tym niebezpieczeństwu, na jakie mogą być narażeni uczniowie,
k) istnieje ścisła współpraca między nauczycielami, wychowawcami i innymi pracownikami Ośrodka w sprawie kontrolowania i opieki nad uczniami podczas przerw, podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
l) wszystkie zajęcia z uczniami odbywają się pod opieką pedagogiczną,
m) osoby obce wchodzące na teren Ośrodka są natychmiast kontrolowane przez dozorcę, woźną, lub każdego innego pracownika placówki,
n) sprzęty i urządzenia, z którymi stykają się uczniowie i przy których pracują posiadają atest bezpieczeństwa,
o) Gimnazjum przechodzi systematyczne kontrole bhp, bezpieczeństwa sprzętu przeciwpożarowego, próbne dzienne i nocne alarmy ewakuacyjne
p) na terenie szkoły zabrania się reklamowania i promocji środków psychoaktywnych, przemocy, faszyzmu, rasizmu: w szczególności poprzez: noszenie odzieży, posiadanie przedmiotów z symbolami oraz słuchanie muzyki z tekstami nawołującymi do zażywania środków psychoaktywnych, stosowania przemocy, faszyzmu, rasizmu.

8. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.

§ 75
1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli zwanemu wychowawcą.
2. Funkcję wychowawcy powierza się danemu nauczycielowi dla danego oddziału na cały etap edukacyjny.
3. W szczególnych przypadkach Dyrektor może powierzyć wychowawstwo dwóch oddziałów jednemu nauczycielowi.
4. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb rozwojowych, potrzeb związanych z leczeniem, rehabilitacją oraz do warunków środowiska, w którym mieszkają.
5. Wychowawca w pełnieniu swojej funkcji ma obowiązek na bieżąco monitorować funkcjonowanie uczniów, analizować ich frekwencję, współpracować z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu zapobiegania i eliminowania nieuzasadnionej absencji, współpracować z innymi nauczycielami, specjalistami prowadzącymi zajęcia z jego podopiecznymi, innymi pracownikami Ośrodka i na tej podstawie podejmować wielotorowe działania na rzecz rozwoju uczniów.
6. Rodzice uczniów każdego oddziału mogą wystąpić do Dyrektora Ośrodka z wnioskiem o zmianę wychowawcy. Wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem powinien być podpisany przez 2/3 rodziców danego oddziału. Dyrektor jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowania zainteresowanych o zajętym stanowisku w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.


Rozdział III 
ORGANY SZKOŁY

§ 76
1. Organami Gimnazjum  są:
a) Dyrektor Gimnazjum  , będący jednocześnie Dyrektorem Ośrodka,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców,
d) Samorząd Uczniowski
2. Szczegółowe kompetencje organów wymienionych w ust. 1 określa statut Ośrodka w Części – ORGANY OŚRODKA. 
3. Zasady współdziałania organów Gimnazjum, sposób rozwiązywania, spornych spraw między nimi ujęte są w statucie Ośrodka w Części –ORGANY OŚRODKA.”

§ 77
1. Bieżącą działalnością Gimnazjum kieruje wicedyrektor Ośrodka.
2. Zadania i kompetencje Wicedyrektora określone są w § 40 ust. 6 statutu.


ROZDZIAŁ IV
ZASADY PRZYJĘCIA DO GIMNAZJUM 

§ 78
1. Uczniami Gimnazjum w Ośrodku mogą być dzieci i młodzież do 24 roku życia, absolwenci szkoły podstawowej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespól orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej. 
2. Uczeń przyjęty jest do klasy I Gimnazjum na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) na podstawie skierowania wydanego przez właściwy organ samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów.
3. Do Gimnazjum uczniowie mogą być przyjmowani w ciągu całego roku szkolnego.


ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA GIMNAZJUM

§ 79
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Gimnazjum Specjalnego, będący częścią arkusza organizacyjnego Ośrodka, opracowany przez Dyrektora i wicedyrektora Ośrodka, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku.
3. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Ośrodek - do dnia 30 maja każdego roku.
4. W arkuszu organizacyjnym zamieszczane są w szczególności:
liczba pracowników pedagogicznych
liczba godzin edukacyjnych
liczba godzin rewalidacyjnych
liczba godzin wyrównawczych
liczba godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli
status zawodowy nauczycieli
przydział zajęć edukacyjnych poszczególnym nauczycielom,
5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza wicedyrektor Ośrodka, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych.
6. Do realizacji celów statutowych Ośrodka Gimnazjum, wchodząc w jego skład, korzysta ze wszystkich odpowiednio wyposażonych pomieszczeń i terenów:
7. Pracownie i warsztaty zorganizowane są i wyposażone zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

§ 80
1. Uczniowie Gimnazjum z posiadający orzeczenie o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim zorganizowani są w oddziały.
2. Liczba uczniów w oddziale  wynosi nie mniej niż 10 a nie więcej niż 16 osób.
3. Uczniowie Gimnazjum j posiadający orzeczenie o upośledzeniu umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami zorganizowani są w zespoły edukacyjno-terapeutyczne (Z E-T).
4. Liczba uczniów w Z E-T wynosi nie mniej niż 6 a nie więcej niż 8 osób.
5. W przypadkach spowodowanych występowaniem dodatkowych deficytów rozwojowych lub niepełnosprawności sprzężonych, u co najmniej jednego ucznia, liczba uczniów w oddziale lub Z E-T może zostać obniżona o 2.
6. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 1, i 2.
7. W uzasadnionych przypadkach np. mniejszej niż możliwa określona w. ust. 2, 4 lub 5 liczba uczniów w oddziale, dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych lub zespołach międzyoddziałowych.
8. Liczba uczniów w klasie łączonej lub zespole międzyoddziałowym nie może być wyższa niż najwyższa liczba uczniów w jednym oddziale dla danego stopnia upośledzenia.
9. W klasach dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, gdy liczba uczniów w klasie wynosi więcej niż 10 stosuje się podział na grupy w realizacji następujących przedmiotów: informatyki, języka obcego.
10. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzi się w grupach zróżnicowanych ze względu na płeć. Jeżeli liczba dziewcząt lub chłopców w grupie jest mniejsza niż 5, dopuszcza się tworzenia grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
11. Uczniowie z upośledzeniem w stopniu głębokim realizują obowiązek szkolny są w formie grupowych, lub indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 81
1. Godzina lekcyjna trwa 45’.
2. W Z E-T odbywają się bez podziału na jednostki lekcyjne z zachowaniem tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
3. Przerwy w zajęciach w Z E-T ustala nauczyciel uwzględniając każdorazowo możliwości percepcyjne uczniów oraz potrzeby organizacyjne wynikające z założonych do zrealizowania zadań w danym dniu.
4. Przerwy między lekcjami trwają po 10 minut. Są dwie dłuższe przerwy: jedna piętnastominutowa, druga – dwudziestopięciominutowa przeznaczona na zjedzenie przez uczniów ciepłego posiłku. 

§ 82
1. W procesie kształcenia uczniów Gimnazjum wyodrębnia się:
a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne
b) zajęcia rewalidacyjne z godnie z zawartymi w orzeczeniu lup w opinii psychologiczno-pedagogicznej zaleceniami
c) nieobowiązkowe zajęcia edukacyjne 
d) zajęcia wyrównawcze
zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów.
2. Dla każdego ucznia Gimnazjum tworzony jest Indywidualny Program Edukacyjny (IPE), a dla uczniów Z E-T Indywidualny program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPE-T) uwzględniający założenia podstawy programowej, szkolnego planu nauczania, programu nauczania, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki Ośrodka, zalecenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, poradni specjalistycznych, lekarzy specjalistów dostosowany do różnic rozwojowych, poziomu wiadomości i umiejętności oraz funkcjonowania ucznia.
3. Na podstawie IPE i IPE-T organizowane są zajęcia edukacyjne, wychowawcze oraz rewalidacyjne.
4. Projekt programu jest przedstawiany rodzicom do akceptacji i po uwzględnieniu jego uwag – zatwierdzany przez Dyrektora Ośrodka..
5 Dla uczniów Gimnazjum w związku z ich sytuacją rozwojową organizuje się opiekę specjalistyczną świadczoną przez: nauczycieli specjalistów, psychologa, pedagoga, pielęgniarkę, lekarzy specjalistów, logopedę, fizjoterapeutę, w ramach której podejmowana jest ocena aktualnego stanu rozwojowego dziecka oraz opracowanie dostosowanego do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia programu:
a) zajęć rewalidacyjnych
b) indywidualnych konsultacji psychologicznych
c) grupowych zajęć socjoterapeutycznych
d) grupowych i indywidualnych zajęć psychoedukacyjnych
e) podstawowej opieki medycznej w zakresie profilaktyki zdrowia oraz działań doraźnych.
6. Zajęcia rewalidacyjne mogą odbywać się indywidualnie z uczniami wymagającymi specyficznych ćwiczeń i zabiegów lub w zespołach, w których jest nie więcej niż 4 uczniów z danym zaburzeniem.
7. Zajęcia korekcji wad postawy mogą być prowadzone w grupach liczących nie więcej niż 6 osób z tym samym rodzajem zaburzenia. 
8. Zajęcia specjalistyczne kompensacyjne organizowane są przez nauczycieli specjalistów na podstawie informacji zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego (bez dodatkowej zgody rodziców – opiekunów prawnych), ewentualnie na podstawie dodatkowej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej lub lekarza specjalisty za pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych).
9. Zajęcia rewalidacyjne prowadzą oligofrenopedagodzy posiadający dodatkowo uprawnienia do prowadzenia zajęć specjalistycznych.
10. Szczegółowe zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych określają odrębne przepisy.

§ 83
1. Uczniom, w stosunku do których właściwa poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna uprawniona poradnia specjalistyczna zaleciła nauczanie indywidualne, dyrektor organizuje taką formę nauczania w domu rodzinnym lub na terenie Gimnazjum w zależności od wskazań zespołu orzekającego.
2. Uczeń nauczania indywidualnego jest przypisany do danego oddziału Gimnazjum 
3. Liczbę tygodniowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z uczniem nauczanym indywidualnie określają odrębne przepisy.

§ 84
1. Dla potrzeb Gimnazjum działa biblioteka.
2. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki, zadania i obowiązki nauczyciela – bibliotekarza, uprawnienia i obowiązki czytelników, zasady finansowania biblioteki ujęte zostały w Części– BIBLIOTEKA.

§ 85
1. Uczniowie Gimnazjum mają prawo do wszechstronnej opieki i pomocy adekwatnie do ich sytuacji rozwojowej, rodzinnej lub losowej. 
2. Formy i rozmiar pomocy i opieki dostosowuje się do indywidualnych potrzeb uczniów.
3. Dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji rodzinnej i społeczno-ekonomicznej organizuje się pomoc instytucjonalną i ukierunkowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej w rodzinie poprzez:
wnikliwą diagnozę środowiska rodzinnego
w uzasadnionych przypadkach – czasowe przejęcie przez Ośrodek funkcji wychowawczo-opiekuńczych rodziny i objęcie ucznia opieką całodobową 
przyznanie, na podstawie odrębnych przepisów, stypendium socjalnego lub zasiłku socjalnego
współpracę z urzędami, instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz dzieci i ich rodzin
współpracę z policją w zakresie prewencji, profilaktyki i działań interwencyjnych
poradnictwo dla wychowanków, ich rodziców i opiekunów prawnych
wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji wychowawczo-opiekuńczych
pomoc rodzinie przy załatwianiu spraw urzędowych dotyczących ucznia
organizację różnorodnych form spędzania czasu wolnego od zajęć edukacyjnych.”

§ 86
W Gimnazjum działają koła zainteresowań.

§ 87
1. Uczniowie będący mieszkańcami Świnoujścia dochodzą lub dojeżdżają do Gimnazjum 
2. Uczniowie mieszkający poza Świnoujściem dojeżdżają do Gimnazjum, lub mieszkają w Ośrodku.
3. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów Z E-T na początku każdego roku szkolnego składają u wicedyrektora Ośrodka pisemne oświadczenie o swojej decyzji co do opieki nad swoim dzieckiem w drodze do i ze szkoły. Rodzice informują w oświadczeniu, czy uczeń będzie przychodził do szkoły i z niej powracał samodzielnie czy pod opieką rodzica, lub innej wskazanej przez niego osoby.
4. Podpisując powyższe oświadczenie rodzice biorą jednocześnie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w tym czasie. 
5. W Ośrodku mieszkają także uczniowie Gimnazjum umieszczeni w placówce opiekuńczo-wychowawczej postanowieniem sądu rodzinnego o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodziców uczniów.
6. W Ośrodku, na wniosek rodziców, MOPR lub kuratora sądowego czasowo mogą zamieszkać także uczniowie Gimnazjum, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mieszkaniowej a także, gdy rodzice są niewydolni wychowawczo.
7. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) uczniów, którzy muszą, ze względu na tryb pracy, lub organizację dojeżdżania, przebywać na terenie placówki po zajęciach lekcyjnych Ośrodek organizuje opiekę wychowawczą.
8. Opieka wychowawcza polega w szczególności na organizowaniu mu zajęć podczas przebywania ucznia w grupie wychowawczej, pomocy w odrobieniu lekcji.
9. Rodzice (prawni opiekunowie) ustalają z Dyrektorem czas i zasady pobytu dziecka w grupie wychowawczej oraz zasady opieki podczas powrotu do domu. Tak zorganizowana opieka wychowawcza jest nieodpłatna.
10. Rodzice pokrywają koszty posiłków ucznia podczas jego pobytu w grupie wychowawczej.
11. Szczegółowe zasady organizacji w Ośrodku opieki i wychowania uczniów Gimnazjum określone są w Części– ORGANIZACJA PRACY OŚRODKA.

§ 88
1. Gimnazjum ściśle współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów oraz wychowawcami grup w celu realizacji wszystkich zadań wychowawczych, edukacyjnych, rewalidacyjnych i profilaktyki.
2. Współpraca Gimnazjum z rodzicami (prawnymi opiekunami) polega przede wszystkim na wspólnym ustalaniu kierunków oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych, konsultowaniu sposobów rozwiązywania problemów ucznia z uwzględnieniem wyznawanych przez rodzinę wartości.
3. Za organizację i formy współdziałania z rodzicami (opiekunami prawnymi) odpowiedzialni są nauczyciele – wychowawcy Gimnazjum oraz pedagog.
4. Koordynatorem ds. bezpieczeństwa obejmującym swoją działalnością cały zakres działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych Gimnazjum jest pedagog.
5. Współpraca przybiera następujące formy:
a) stały (telefoniczny, osobisty, listowny) kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi),
b) wspólne analizowanie postępów w nauce, zachowaniu oraz frekwencji ucznia i ustalanie sposobów ich poprawy,
c) wizyty w domach rodzinnych uczniów w celu rozpoznania ich sytuacji rodzinno-bytowej
d) wspólne spotkania z psychologiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym, pielęgniarką, w celu rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem dziecka oraz koordynowania programu naprawczego,
e) spotkania konsultacyjne, wspierające i psychoedukacyjne z rodzicami (prawnymi opiekunami),
f) pomoc rodzinom w rozwiązywaniu ich życiowych, materialnych i bytowych problemów,
g) pomoc w celu regulowania sytuacji rodzinnej, prawnej, mieszkaniowej i majątkowej dzieci,
h) wspólne organizowanie wycieczek, uroczystości i imprez szkolnych,
i) motywowanie rodziców do udzielania wsparcia Szkole Podstawowej poprzez m.in. pomoc w odnawianiu pomieszczeń itp.
5. Rodzice mają prawo do:
a) pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć, 
b) zapoznania się z regulaminami dotyczącymi nauczania i wychowania, wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania ich dziecka, 
c) dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci, 
d) odwoływania się od podjętych decyzji dotyczących ich dzieci,
e) wpływania na politykę oświatową realizowaną w Szkole Podstawowej, 
f) wybierania swoich przedstawicieli do społecznych organów Ośrodka , 
g) wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich szczeblach zarządzania oświatą. 
6. Rodzice mają obowiązek:
a) angażować się jako partnerzy w nauczanie i wychowanie ich dzieci w Gimnazjum,
b) współdziałać z Gimnazjum we wszystkich przedsięwzięciach mających na celu nauczanie i wychowanie ich dziecka,
c) respektować wspólne z nauczycielami i dyrekcją ustalenia dotyczące ich dziecka,
d) przekazywać wychowawcy (pielęgniarce, Dyrektorowi) wszelkie informacje o stanie zdrowia dziecka, które mogą mieć istotne znaczenie dla jego funkcjonowania w Gimnazjum,
e) na wezwanie Gimnazjum przybyć po chorego ucznia, brać udział we wszystkich zebraniach organizowanych przez Gimnazjum,
f) zasięgać informacji o .przewidywanych ocenach dla swych dzieci, 
g) usprawiedliwiać nieobecności ucznia,
h) planować, organizować i uczestniczyć w różnych formach życia zespołowego, jak zabawy szkolne, zawody sportowe, wycieczki,
i) osobiście włączać się w życie Gimnazjum, 
j) pomagać dzieciom, we współpracy z Ośrodkiem, przezwyciężać okresowe trudności w nauce i zachowaniu,
k) szanować godność i nietykalność osobistą swoich dzieci,
l) współdziałać w przezwyciężaniu zjawiska i przyczyn niskiej frekwencji uczniów.


VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 89
1. Nauczyciele prowadzący w jednym oddziale zajęcia oraz specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne tworzą zespól nauczycielski.
2. W skład zespołu nauczycielskiego wchodzą:
a) wychowawca klasy
b) nauczyciele uczący uczniów
c) nauczyciele specjaliści.”
a także: 
wychowawcy grupy (jeżeli uczeń jest wychowankiem Ośrodka)
pedagog, psycholog,
pielęgniarka
inni specjaliści (lekarze, pracownicy socjalni, wg potrzeb).
3. Zadaniami zespołu nauczycielskiego są:
a) wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia dokonywana raz w roku będąca podstawa opracowania Indywidualnego Programu Edukacyjnego (IPE) lub Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPE-T),
b) ustalenie, realizacja oraz ewaluacja i modyfikowanie dla każdego ucznia Indywidualnego Programu Edukacyjnego (IPE) lub Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPE-T),
c) organizowanie samokształcenia nauczycieli we współpracy z innymi zespołami i liderami WDN.
4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Ośrodka.
5. Szczegółowe zadania i obowiązki nauczycieli ujęte są w statucie Ośrodka w Części –NAUCZYCIELE.
6. Szczegółowe zadania i obowiązki pedagoga, psychologa i specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne z uczniami określone są w Części – INNI PRACOWNICY PEDAGOGICZNI.
7. Pracownicy administracyjni i obsługowi Ośrodka są jednocześnie pracownikami Gimnazjum  .
8. Szczegółowe zadania i obowiązki pracowników administracji i obsługi ujęte są w Części –POZOSTALI PRACOWNICY.


VII PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§ 90
1. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego nauczania, rehabilitacji, wychowania i opieki,
b) zwracania się do wszystkich nauczycieli, wychowawców pracujących 
w Ośrodku ze swoimi problemami i uzyskania pomocy w ich rozwiązywaniu,
c) życzliwego traktowania,
d) sprawiedliwej i jawnej oceny, znajomości kryteriów tej oceny i sposobów kontroli postępów w nauce i zachowaniu,
e) swobody wyrażania myśli i przekonań, szczególnie dotyczących życia Ośrodka oraz religijnych i światopoglądowych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób, poszanowania godności i nietykalności osobistej,
f) rozwijania zainteresowań, w tym ma prawo należeć do organizacji i kół zainteresowań działających w Ośrodku oraz poza nim, reprezentować Ośrodek na spotkaniach, przeglądach artystycznych itp.,
g) korzystania z opieki  pielęgniarskiej i lekarskiej,
h) pomocy materialnej i finansowej ze strony Ośrodka,
i) odwołania od kary,
j) zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej miejsca nauki,
k) zorganizowanej zgodnie z zasadami bhp zajęć praktycznych przysposabiających do pracy,
l) opieki, pomocy oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej od wszystkich pracowników Ośrodka,
m) zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
n) korzystania (zgodnie z przeznaczeniem i regulaminem) z pomieszczeń szkolnych i internackich, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki także podczas zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych,
o) korzystania z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych zgodnie z ustalonymi w Ośrodku Zasadami Korzystania z Telefonu Komórkowego i Innych urządzeń Elektronicznych w czasie wolnym, wyłącznie poza godzinami zajęć: edukacyjnych, rewalidacyjnych, sportowych, kół zainteresowań,
p) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów,
q) zapoznania się z kryteriami wymagania z poszczególnych przedmiotów,
r) zapoznania się z Regulaminem Oceniania, Klasyfikowania i Promowania i do respektowania go przez nauczycieli,
s) wpływania na życie Ośrodka poprzez działalność samorządową.
2. Uczeń ma obowiązek:
a) podporządkować się zarządzeniom i zaleceniom Dyrektora Ośrodka, Rady Pedagogicznej i Samorządu Ośrodka, poleceniom wszystkich pracowników Ośrodka,
b) systematycznie i zgodnie z obowiązującymi zasadami uczestniczyć we wszystkich zajęciach szkolnych, i wychowawczych, 
c) na bieżąco przedkładać usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkolnych: na piśmie od rodziców lub na pisemnym zaświadczeniu lekarskim najpóźniej w ciągu tygodnia od ostatniego dnia nieobecności, 
d) uzupełniać wiadomości i umiejętności z tych zajęć, na których był nieobecny, 
e) przestrzegać ustalonych Ośrodku zasad korzystania z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych,
f) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,
g) aktywnie uczestniczyć w życiu klasy, Gimnazjum,
h) dbać o wspólne dobro (sprzęt, meble, przybory i pomoce szkolne), 
i) dbać o ład i porządek w szkole i Ośrodku, aktywnie uczestniczyć w pracach na rzecz placówki,
j) w przypadku zniszczenia mienia Ośrodka, naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę w jednej z następujących form:
wykonać pracę na rzecz Ośrodka (równoważną kwocie naprawy),
pokryć koszty naprawy (rodzice lub opiekunowie),
odkupić zniszczony sprzęt (rodzice lub opiekunowie),
O tym jak i w jakim terminie ma być naprawiona szkoda informuje ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) wychowawca klasy. Także wychowawca klasy decyduje o tym, czy szkoda została naprawiona, 
h) pomagać młodszym i słabszym kolegom,
i) dbać o utrzymanie higieny osobistej,
j) powracać w określonym czasie do Ośrodka z wyjazdów do domu rodzinnego,
k) okazywać szacunek wszystkim pracownikom Ośrodka i innym osobom dorosłym, kulturalnie zachowywać się wobec kolegów,
l) przeciwstawiać się złu, agresji, wulgarności i brutalności,
m) dbać o dobre imię Ośrodka, szanować jego tradycje, zwyczaje, sztandar,
n) szanować poglądy, przekonania i godność osobistą innych ludzi,
o) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów,
p) nosić w szkole na co dzień odpowiedni, jednolity ustalony przez organy Ośrodka strój oraz inny - dostosowany do rodzaju zajęć (w szczególności podczas zajęć sportowych, wychowania fizycznego, zajęć praktycznych),
r) podczas uroczystości szkolnych i państwowych nosić odświętny strój składający się z białej bluzki lub koszuli oraz ciemnej (czarnej lub granatowej) spódnicy albo ciemnych (czarnych lub granatowych) spodni, 
s) godnie i kulturalnie zachowywać się w Ośrodku i poza nim.
3. Uczniom zabrania się w szczególności:
a) palenia tytoniu,
b) picia alkoholu,
c) posiadania, używania i rozprowadzania, reklamowania i promocji narkotyków, środków psychoaktywnych, przemocy, faszyzmu, rasizmu: w szczególności poprzez: noszenie odzieży, posiadanie przedmiotów z symbolami oraz słuchanie muzyki z wulgarnymi tekstami nawołującymi do zażywania środków psychoaktywnych, stosowania przemocy, faszyzmu, rasizmu.
d) opuszczania terenu Ośrodka bez zezwolenia,
e) dopuszczania się agresji czynnej, słownej, psychicznej wobec kolegów, wszystkich pracowników ośrodka
f) kradzieży
g) wymuszania pieniędzy i rzeczy od kolegów i innych osób
h) używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych, sportowych, kół zainteresowań
i) opuszczania obowiązkowych i rewalidacyjnych zajęć bez usprawiedliwienia.

i) opuszczania obowiązkowych i rewalidacyjnych zajęć bez usprawiedliwienia.

§ 91
Wszyscy pracownicy Ośrodka, uczniowie, rodzice (prawni opiekunowie) współpracują w zakresie przestrzegania praw i obowiązków uczniów.”


VIII NAGRODY I KARY

§ 92
1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
a) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie,
b) aktywność w pracy pozalekcyjnej,
c) pracę na rzecz Ośrodka,
d) wyjątkowe osiągnięcia artystyczne, sportowe,
e) wyjątkową postawę obywatelską,
f) inne, nie wymienione wyżej osiągnięcia.
2. Rodzaje nagród:
a) pochwała udzielona przez nauczyciela lub wychowawcę,
b) pochwała, wyróżnienie udzielone przez Dyrekcję Ośrodka,
c) nagroda rzeczowa,
d) udział w atrakcyjnych imprezach, koncertach i wycieczkach,
e) list pochwalny do rodziców, dyplom uznania,
f) przyznanie przez Radę Pedagogiczną Odznaki Wzorowego Ucznia i 
Wzorowego Absolwenta,
g) umieszczenie zdjęcia na tablicy Wzorowych Uczniów lub stronie internetowej Ośrodka.
3. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia i ustaleń niniejszego statutu stosuje się następujące rodzaje kar i konsekwencji:
a) upomnienie udzielone przez nauczyciela lub wychowawcę,
b) upomnienie lub nagana pisemna udzielona przez wicedyrektora, 
c) upomnienie lub nagana pisemna udzielona przez Dyrektora Ośrodka wobec całej społeczności Gimnazjum lub Ośrodka, 
d) negatywna ocena zachowania,
e) czasowy zakaz udziału w imprezach organizowanych dla uczniów w Gimnazjum, Ośrodku i poza nim,
g) powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu,
h) przeniesienie do innego oddziału, wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, 
4. Ukarany uczeń (jego rodzice lub opiekunowie) mogą odwołać się od nałożonej kary w następującym trybie:
a) od kary nałożonej przez wychowawcę klasy do wicedyrektora,
c) od kary nałożonej przez wicedyrektora do Dyrektora Ośrodka,
d) od kary nałożonej przez Dyrektora Ośrodka do Kuratora Oświaty lub organu prowadzącego placówkę.
5. Szczegółowe prawa i obowiązki uczniów i wychowanków oraz stosowany system nagród i konsekwencji w szkole jest wspólny dla całego Ośrodka i szczegółowo określony Części –UCZNIOWIE oraz Części - WYCHOWANKOWIE OŚRODKA.

§ 93
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń podlegający obowiązkowi szkolnemu, który stale i rażąco narusza obowiązki ucznia określone niniejszym statutem może być na wniosek dyrektora skierowany do kuratora Oświaty w Szczecinie, przeniesiony karnie do innej szkoły. 
2. Przeniesienia dokonuje kurator Oświaty.
3. Uczeń, który nie podlega obowiązkowi nauki może być skreślony z listy uczniów w przypadku, gdy stale i rażąco narusza obowiązki ucznia określone niniejszym statutem.
4. Decyzję o skreśleniu ucznia z podejmuje dyrektor Ośrodka w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Ośrodka .


IX KLASYFIKOWANIE I OCENIANIE UCZNIÓW

§ 94
Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Gimnazjum określa CZĘŚĆ IX - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW wspólny dla wszystkich szkół Ośrodka.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 95
1. Sztandar, godło i ceremoniał są wspólne dla wszystkich szkół wchodzących skład Ośrodka.
2. Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji szkolnej i przebiegu nauczania opracowane na podstawie odrębnych przepisów określone są w statucie w Części – DOKUMENTACJA OŚRODKA.
3. Zasady prowadzenia i dokumentowania gospodarki szkoły określają odrębne przepisy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.
5. Zmian w statucie dokonuje się w trybie wynikającym z art. 42 ustawy o systemie oświaty.

CZĘŚĆ VII - ORGANIZACJA PRACY ZASADNICZEJ SZKOŁY 
ZAWODOWEJ SPECJALNEJ


ROZDZIAŁ I 
PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE 

§ 96
1. Szkoła nosi nazwę: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Świnoujściu w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Marii Konopnickiej i w dalszej części statutu nazywana jest „Szkołą Zawodową”.
2. Szkoła Zawodowa mieści się w siedzibie Ośrodka w Świnoujściu przy ul. Piastowskiej 55
3. Organem prowadzącym Ośrodek, w ramach którego funkcjonuje Szkoła Zawodowa jest Miasto Świnoujście.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem, w ramach którego funkcjonuje Szkoła Zawodowa jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
5. Nazwa Szkoły Zawodowej umieszczona na pieczęciach urzędowych, z zastrzeżeniem zapisu ust. 6, używana jest w pełnym brzmieniu. 
6. W nazwie Szkoły Zawodowej umieszczonej na tablicy urzędowej, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalne” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów i otrzymuje ona brzmienie Szkoła Zawodowa w Świnoujściu.
7. Szkoła Zawodowa kształci młodzież z upośledzeniem w stopniu lekkim w zawodach:
malarz – tapeciarz
kucharz małej gastronomii
8. Zawody, w których kształci Szkoła Zawodowa ustala dyrektor Ośrodka, w porozumieniu z organem prowadzącym, po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świnoujściu i następnie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie.

§ 97
1. Cykl kształcenia w Szkole Zawodowej trwa 3 lata.
2. Uwzględniając indywidualny rytm rozwojowy ucznia z orzeczoną niepełnosprawnością, na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznej, w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, po dokonaniu przez Radę Pedagogiczną szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia Dyrektor może podjąć decyzję o przedłużeniu okresu nauki o co najmniej jeden rok na każdym etapie edukacyjnym. Decyzję tę dyrektor podejmuje nie później niż do końca lutego roku szkolnego. Adnotację o przedłużeniu okresu nauk wychowawca klasy umieszcza w arkuszu ocen ucznia.
3. Edukacja uczniów w Szkoła Zawodowa trwa nie dłużej niż do ukończenia przez nich 24 roku życia.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY 
§ 98
1. Szkoła Zawodowa realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty z uwzględnieniem ustaleń Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.
2. Głównym celem pracy Szkoły Zawodowej jest przygotowanie uczniów, w miarę ich możliwości, do podjęcia pracy zawodowej i kontynuowania zatrudnienia, do ewentualnego podjęcia dalszego kształcenia, opanowania zasad współżycia społecznego, osiągnięcia możliwie wszechstronnego rozwoju w dostępnym dla nich zakresie za pomocą specjalnych metod. 
3. Określone w ust. 2 cele osiągane są poprzez:
a) prowadzenie zajęć dydaktycznych, nauki zawodu (teoretycznych i praktycznych), rewalidacyjnych, wychowawczych z zastosowaniem zasad pedagogiki rewalidacyjnej,
b) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, kształtujących umiejętności społeczne i z zakresu zapobiegania i zastępowania  agresji,
c) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów w kołach zainteresowań,
d) udzielanie, stosownie do potrzeb pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom,
e) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podczas zajęć lekcyjnych, zajęć praktycznej nauki zawodu, rewalidacyjnych, zajęć dodatkowych i wycieczek,
f) wspieranie rodziców w procesie wychowania dziecka niepełnosprawnego intelektualnie,
g) rozwijanie umiejętności społecznych w zakresie samorządności,
h) propagowanie zachowań prozdrowotnych,
i) zapewnienie opieki pielęgniarskiej i medycznej,
j) wspomaganie rozwoju uczniów w bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,
k) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.

§ 99
1. Zadania Szkoły Zawodowej realizowane są poprzez: 
a) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego, 
b) tworzenie i unowocześnianie bazy dydaktycznej, do nauki zawodu i rehabilitacyjnej,
c) tworzenie uczniom warunków do opanowania czynności i wiedzy niezbędnych do ich samodzielnego funkcjonowania,
d) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności komunikowania się w najbardziej efektywny dostępny uczniowi sposób,
e) tworzenie warunków sprzyjających kształtowaniu właściwych postaw wobec różnorodnych zjawisk społecznych: pożądanego społecznie reagowania na zło, wdrażania do zachowań prozdrowotnych i zachowania bezpieczeństwa w codziennym funkcjonowaniu,
f) kształtowanie właściwej postawy ucznia jako przyszłego pracownika,
g) tworzenie uczniom warunków do kształtowania ich rozwoju obywatelskiego, uczuć i zachowań patriotycznych,
h) zapewnienie uczniowi udziału we wszystkich, koniecznych dla jego rehabilitacji i rozwoju, zajęciach rewalidacyjnych i kołach zainteresowań,
i) zapewnienie opieki pielęgniarskiej i medycznej,
j) wspomaganie rozwoju uczniów w bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,
k) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
l) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju psychicznego, fizycznego rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów,
m) udzielanie, stosownie do potrzeb pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom,
n) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podczas zajęć lekcyjnych, zajęć praktycznej nauki zawodu, rewalidacyjnych, dodatkowych i wycieczek,
o) wspieranie rodziców w procesie wychowania dziecka niepełnosprawnego intelektualnie,
p) współpraca z różnorodnymi instytucjami, stowarzyszeniami i osobami prywatnymi działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny.
4. Zadania wychowawcze, z zakresu profilaktyki oraz określające rozwój Szkoły Zawodowej zawarte są we wspólnych dla całego Ośrodka:
a) PROGRAMIE ROZWOJU PLACÓWKI, 
b) PROGRAMIE WYCHOWAWCZYM, 
c) PLANIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I
d) PROGRAMIE  PROFILAKTYKI.
5. Programy określone w ust. 4 uchwalone są przez Radę Rodziców po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. 
6. Zadania edukacyjne, wychowawcze z zakresu profilaktyki oraz określające rozwój indywidualny każdego ucznia Szkoły Zawodowej zawarte są w odrębnym indywidualnym programie edukacyjnym (IPE)
7. Szkoła Zawodowa zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, agresją, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej na wszystkich zajęciach obowiązkowych, ponadobowiązkowych, dodatkowych i rekreacyjnych w sposób następujący:
a) uczniowie mają prawo do korzystania z sal lekcyjnych, klaso-pracowni pracowni technologicznych oraz urządzeń i wyposażenia Szkoły Zawodowej zgodnie z ich przeznaczeniem,
b) każda pracownia, sala, warsztat, sale do zajęć sportowych mają umieszczone w widocznych miejscach regulaminy określające zasady korzystania z pomieszczenia,
c) nauczyciel ma obowiązek kontrolować (poprzez odnotowywanie w dziennikach zajęć) obecność uczniów na każdej lekcji, wszystkich obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęciach
d) nauczyciel ma obowiązek systematycznie kontrolować miejsce, gdzie prowadzi zajęcia, dostrzeżone zagrożenia usunąć lub poinformować o nich dyrektora Ośrodka,
e) w sali gimnastycznej, siłowni, pracowniach, warsztatach i na boisku nauczyciel ma obowiązek sprawdzić przed rozpoczęciem zajęć sprawność sprzętu, zadbać o dobrą organizację zajęć i dyscyplinę uczniów,
f) na terenie Szkoły Zawodowej obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania środków psychoaktywnych, w szczególności narkotyków i dopalaczy ”
g) podczas zajęć poza terenem Ośrodka lub podczas wycieczek obowiązuje szczegółowy regulamin wycieczek zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka,
h) budynki i teren Szkoły zawodowej objęte są monitoringiem wizyjnym – nadzorem kamer CCTV,
i) wycieczki, niezależnie od czasu ich trwania i rodzaju, są organizowane z rygorystycznym zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującym w Ośrodku Regulaminem Wycieczek,
j) w Szkole Zawodowej funkcjonuje bardzo ściśle przestrzegany system dyżurów nauczycielskich podczas przerw oraz w stołówce podczas przerwy obiadowej. Nauczyciele pełnią dyżury według opracowanego przez wicedyrektora harmonogramu i mają obowiązek pełnić dyżur aktywnie, zapobiegając tym niebezpieczeństwu, na jakie mogą być narażenia uczniowie,
k) istnieje ścisła współpraca między nauczycielami, wychowawcami i innymi pracownikami Ośrodka w sprawie kontrolowania i opieki nad uczniami podczas przerw, podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
l) wszystkie zajęcia z uczniami odbywają się pod opieką pedagogiczną,
m) osoby obce wchodzące na teren Ośrodka są natychmiast kontrolowane przez dozorcę, woźną, lub każdego innego pracownika placówki,
n) sprzęty i urządzenia, z którymi stykają się uczniowie i przy których pracują posiadają atest bezpieczeństwa,
o) Szkoła Zawodowa przechodzi systematyczne kontrole bhp, bezpieczeństwa sprzętu przeciwpożarowego, próbne dzienne i nocne alarmy ewakuacyjne.
p) na terenie Szkoły Zawodowej zabrania się reklamowania i promocji środków psychoaktywnych, przemocy, faszyzmu, rasizmu: w szczególności poprzez: noszenie odzieży, posiadanie przedmiotów z symbolami oraz słuchanie muzyki z tekstami nawołującymi do zażywania środków psychoaktywnych, stosowania przemocy, faszyzmu, rasizmu.

8. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych, nauki zawodu  i pozalekcyjnych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.

§ 100
1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli zwanemu wychowawcą.
2. Funkcję wychowawcy powierza się danemu nauczycielowi dla danego oddziału na cały etap edukacyjny.
3. W szczególnych przypadkach Dyrektor może powierzyć wychowawstwo dwóch oddziałów jednemu nauczycielowi.
4. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb rozwojowych, potrzeb związanych z leczeniem, rehabilitacją oraz do warunków środowiska, w którym mieszkają.
5. Wychowawca w pełnieniu swojej funkcji ma obowiązek na bieżąco monitorować funkcjonowanie uczniów, analizować ich frekwencję, współpracować z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu zapobiegania i eliminowania nieuzasadnionej absencji, współpracować z innymi nauczycielami, specjalistami prowadzącymi zajęcia z jego podopiecznymi, innymi pracownikami Ośrodka i na tej podstawie podejmować wielotorowe działania na rzecz rozwoju uczniów.
6. Rodzice uczniów każdego oddziału mogą wystąpić do Dyrektora Ośrodka z wnioskiem o zmianę wychowawcy. Wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem powinien być podpisany przez 2/3 rodziców danego oddziału. Dyrektor jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowania zainteresowanych o zajętym stanowisku w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.

Rozdział III 
ORGANY SZKOŁY

§ 101
1. Organami Szkoły Zawodowej są:
a) Dyrektor Szkoły Zawodowej, będący jednocześnie Dyrektorem Ośrodka,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców,
d) Samorząd Uczniowski
2. Szczegółowe kompetencje organów wymienionych w ust. 1 określa statut Ośrodka w Części – ORGANY OŚRODKA. 
3. Zasady współdziałania organów Szkoły Zawodowej, sposób rozwiązywania, spornych spraw między nimi ujęte są w statucie Ośrodka w Części –ORGANY OŚRODKA.”
§ 102
1. Bieżącą działalnością Szkoły Zawodowej kieruje wicedyrektor Ośrodka.
2. Zadania i kompetencje Wicedyrektora określone są w § 40 ust. 6 statutu.”

ROZDZIAŁ IV
ZASADY PRZYJĘCIA DO SZKOŁY ZAWODOWEJ 

§ 103
1. Uczniami Szkoły Zawodowej w Ośrodku może być młodzież do 24 roku życia, absolwenci gimnazjum posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespól orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej. 
2. Rekrutacja do Szkoły zawodowej odbywa się w terminie podanym corocznie przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
3. Dokumentację naboru kompletuje pedagog Ośrodka.
4. Dyrektor Ośrodka powołuje komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.
5. Zasady rekrutacji: 
A) Kandydat do ZSZ może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów
a) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie punktów zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej) i
b) maksymalnie 60 punktów szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przyznaje za stopnie z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych
dla kandydatów na kierunek malarz-tapeciarz są to: matematyka, chemia, fizyka
dla kandydatów na kierunek kucharz małej gastronomi są to: matematyka, chemia, biologia
uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
stopień celujący – 15 punktów
stopień bardzo dobry – 12 punktów
stopień dobry – 9 punktów
stopień dostateczny – 5 punktów
c) maksymalnie 40 punktów kandydat może otrzymać zgodnie z kryteriami ustalonymi przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną za: ocenę zachowania – maksymalnie 30 punktów - uzyskaną na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą: 
zachowanie wzorowe 30 punktów
bardzo dobre 20 punktów
dobre 15 punktów
poprawne 5 punktów
nieodpowiednie 0 punktów
naganne 0 punktów

d) 5 punktów za szczególne osiągnięcia (sportowe, w nauce np. świadectwo 
z wyróżnieniem, wzorowy absolwent, inne)
e) 5 punktów za kompletność złożonych dokumentów
B). Bez względu na ilość otrzymanych punktów w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym do ZSZ nie zakwalifikują się kandydaci, którzy trzy razy z rzędu uzyskali naganną ocenę zachowania – na świadectwie ukończenia II klasy gimnazjum, na I semestr III klasy gimnazjum i na świadectwie ukończenia III klasy gimnazjum.
6. Za sprawną organizację naboru i jego obiektywność odpowiada Dyrektor Ośrodka.
7. Uczeń przyjęty jest do klasy I Szkoły Zawodowej na podstawie skierowania wydanego przez właściwy organ samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów.
8. Do Szkoły Zawodowej uczniowie mogą być przyjmowani w ciągu całego roku szkolnego.”

ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA SZKOŁY ZAWODOWEJ 

§ 104
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły Zawodowej, będący częścią arkusza organizacyjnego Ośrodka, opracowany przez Dyrektora i wicedyrektora Ośrodka, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku.
3. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Ośrodek - do dnia 30 maja każdego roku.
4. W arkuszu organizacyjnym zamieszczane są w szczególności:
liczba pracowników pedagogicznych
liczba godzin edukacyjnych
liczba godzin praktycznej nauki zawodu
rodzaj zawodów, w których kształceni są uczniowie
liczba godzin rewalidacyjnych
liczba godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli
status zawodowy nauczycieli
przydział zajęć edukacyjnych poszczególnym nauczycielom,
5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza wicedyrektor Ośrodka, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, kształcenia modułowego w zawodzie i rewalidacyjnych.
6. Do realizacji celów statutowych Ośrodka Szkoła Zawodowa, wchodząc w jego skład, korzysta ze wszystkich odpowiednio wyposażonych pomieszczeń i terenów:
7. Pracownie i warsztaty zorganizowane są i wyposażone zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

§ 105
1. Uczniowie Szkoły Zawodowej z posiadający orzeczenie o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim zorganizowani są w oddziały.
2. Liczba uczniów w oddziale wynosi nie mniej niż 10 a nie więcej niż 16 osób.
3. W przypadkach spowodowanych występowaniem dodatkowych deficytów rozwojowych lub niepełnosprawności sprzężonych, u co najmniej jednego ucznia, liczba uczniów w oddziale może zostać obniżona o 2.
4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 1, i 2.
5. W uzasadnionych przypadkach np. mniejszej niż możliwa określona w. ust. 2, 4 lub 5 liczba uczniów w oddziale, dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych lub zespołach międzyoddziałowych.
6. Liczba uczniów w klasie łączonej lub zespole międzyoddziałowym nie może być wyższa niż najwyższa liczba uczniów w jednym oddziale.
7. W klasach, gdy liczba uczniów w oddziale wynosi więcej niż 10 stosuje się podział na grupy w realizacji następujących przedmiotów: technologii informacyjnej, języka obcego.
8. W klasach wielozawodowych podczas nauki zawodu stosuje się podział na grupy zgodnie z nauczanym zawodem.
9. Liczba uczniów w grupie kształcenia modułowego w zawodzie nie może być wyższa niż 8 i niższa niż 5 uczniów.
10. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzi się w grupach zróżnicowanych ze względu na płeć. Jeżeli liczba dziewcząt lub chłopców w grupie jest mniejsza niż 5, dopuszcza się tworzenia grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

§ 106
1. Godzina lekcyjna trwa 45’.
2. Przerwy między lekcjami trwają po 10 minut. Są dwie dłuższe przerwy: jedna piętnastominutowa, druga – dwudziestopięciominutowa przeznaczona na zjedzenie przez uczniów całego posiłku. 
3. W kształceniu zawodowym podczas kształcenia modułowego w zawodzie organizacja przerw wynika z rodzaju wykonywanej pracy. Tak organizowane przerwy uwzględniają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy młodocianych.

§ 107
1. W procesie kształcenia uczniów Szkoły Zawodowej wyodrębnia się:
a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne
b) obowiązkowe zajęcia kształcenia modułowego w zawodzie
c) zajęcia rewalidacyjne z godnie z zawartymi w orzeczeniu lup w opinii psychologiczno-pedagogicznej zaleceniami
d) nieobowiązkowe zajęcia edukacyjne 
d) zajęcia dodatkowe wynikające z zainteresowań uczniów.
2. Dla każdego ucznia Szkoły Zawodowej tworzony jest Indywidualny Program Edukacyjny (IPE),uwzględniający założenia podstawy programowej, szkolnego planu nauczania, programu nauczania, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki Ośrodka, zalecenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, poradni specjalistycznych, lekarzy specjalistów dostosowany do różnic rozwojowych, poziomu wiadomości i umiejętności oraz funkcjonowania ucznia.
3. Na podstawie IPE organizowane są zajęcia edukacyjne, kształcenia modułowego w zawodzie, oraz rewalidacyjne.
4. Projekt programu jest przedstawiany rodzicom do akceptacji i po uwzględnieniu jego uwag – zatwierdzany przez Dyrektora Ośrodka..
5. Dla uczniów Szkoły Zawodowej  w związku z ich sytuacją rozwojową organizuje się opiekę specjalistyczną świadczoną przez: nauczycieli specjalistów, psychologa, pedagoga, pielęgniarkę, lekarzy specjalistów, logopedę, fizjoterapeutę, w ramach której podejmowana jest ocena aktualnego stanu rozwojowego dziecka oraz opracowanie dostosowanego do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia programu:
zajęć rewalidacyjnych
indywidualnych konsultacji psychologicznych
grupowych zajęć socjoterapeutycznych
grupowych i indywidualnych zajęć psychoedukacyjnych
podstawowej opieki medycznej w zakresie profilaktyki zdrowia oraz działań doraźnych.
6. Zajęcia rewalidacyjne mogą odbywać się indywidualnie z uczniami wymagającymi specyficznych ćwiczeń i zabiegów lub w zespołach, w których jest nie więcej niż 4 uczniów z danym zaburzeniem.
7. Zajęcia korekcji wad postawy mogą być prowadzone w grupach liczących nie więcej niż 6 osób z tym samym rodzajem zaburzenia. 
8. Zajęcia specjalistyczne kompensacyjne organizowane są przez nauczycieli specjalistów na podstawie informacji zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, ewentualnie na podstawie dodatkowej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej lub lekarza specjalisty za pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych).
9. Zajęcia rewalidacyjne prowadzą oligofrenopedagodzy posiadający dodatkowo uprawnienia do prowadzenia zajęć specjalistycznych.
10. Szczegółowe zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych określają odrębne przepisy.

§ 108
1. Uczniom, w stosunku do których właściwa poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna uprawniona poradnia specjalistyczna zaleciła nauczanie indywidualne, dyrektor organizuje taką formę nauczania w domu rodzinnym lub na terenie Szkoły Zawodowej w zależności od wskazań zespołu orzekającego.
2. Uczeń nauczania indywidualnego jest przypisany do danego oddziału Szkoły Zawodowej.
3. Liczbę tygodniowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z uczniem nauczanym indywidualnie określają odrębne przepisy.

§ 109
1. Dla potrzeb Szkoły Zawodowej działa biblioteka.
2. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki, zadania i obowiązki nauczyciela – bibliotekarza, uprawnienia i obowiązki czytelników, zasady finansowania biblioteki ujęte zostały w Części– BIBLIOTEKA.
§ 110
1. Uczniowie Szkoły Zawodowej mają prawo do wszechstronnej opieki i pomocy adekwatnie do ich sytuacji rozwojowej, rodzinnej lub losowej. 
2. Formy i rozmiar pomocy i opieki dostosowuje się do indywidualnych potrzeb uczniów.
3. Dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji rodzinnej i społeczno-ekonomicznej organizuje się pomoc instytucjonalną i ukierunkowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej w rodzinie poprzez:
wnikliwą diagnozę środowiska rodzinnego
w uzasadnionych przypadkach – czasowe przejęcie przez Ośrodek funkcji wychowawczo-opiekuńczych rodziny i objęcie ucznia opieką całodobową 
przyznanie, na podstawie odrębnych przepisów, stypendium socjalnego lub zasiłku socjalnego
współpracę z urzędami, instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz dzieci i ich rodzin
współpracę z policją w zakresie prewencji, profilaktyki i działań interwencyjnych
poradnictwo dla wychowanków, ich rodziców i opiekunów prawnych
wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji wychowawczo-opiekuńczych
pomoc rodzinie przy załatwianiu spraw urzędowych dotyczących ucznia
organizację różnorodnych form spędzania czasu wolnego od zajęć edukacyjnych.”

§ 111
W Szkole Zawodowej działają koła zainteresowań.

§ 112
1. Uczniowie będący mieszkańcami Świnoujścia dochodzą lub dojeżdżają do Szkoły Zawodowej.
2. Uczniowie mieszkający poza Świnoujściem dojeżdżają do Szkoły Zawodowej, lub mieszkają w Ośrodku.
3. W Ośrodku mieszkają także uczniowie Szkoły Zawodowej umieszczeni w placówce opiekuńczo-wychowawczej postanowieniem sądu rodzinnego o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodziców uczniów.
4. W Ośrodku, na wniosek rodziców, MOPR lub kuratora sądowego czasowo mogą zamieszkać także uczniowie Szkoły Zawodowej, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mieszkaniowej a także, gdy rodzice są niewydolni wychowawczo.
5. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) uczniów, którzy muszą, ze względu na tryb pracy, lub organizację dojeżdżania, przebywać na terenie placówki po zajęciach lekcyjnych Ośrodek organizuje opiekę wychowawczą.
6. Opieka wychowawcza polega w szczególności na organizowaniu mu zajęć podczas przebywania ucznia w grupie wychowawczej, pomocy w odrobieniu lekcji. Tak zorganizowana opieka wychowawcza jest nieodpłatna.
7. Rodzice pokrywają koszty posiłków ucznia podczas jego pobytu w grupie wychowawczej.
8. Szczegółowe zasady organizacji w Ośrodku opieki i wychowania uczniów Szkoły Zawodowej określone są w Części– ORGANIZACJA PRACY OŚRODKA.


§ 113
1. Szkoła Zawodowa ściśle współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów oraz wychowawcami grup w celu realizacji wszystkich zadań wychowawczych, edukacyjnych, rewalidacyjnych i profilaktyki.
2. Współpraca Szkoły Zawodowej z rodzicami (prawnymi opiekunami) polega przede wszystkim na wspólnym ustalaniu kierunków oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych, konsultowaniu sposobów rozwiązywania problemów ucznia z uwzględnieniem wyznawanych przez rodzinę wartości.
3. Za organizację i formy współdziałania z rodzicami (opiekunami prawnymi) odpowiedzialni są nauczyciele – wychowawcy Szkoły Zawodowej oraz pedagog.
4. Koordynatorem ds. bezpieczeństwa obejmującym swoją działalnością cały zakres działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych Szkoły Zawodowej jest pedagog.
5. Współpraca przybiera następujące formy:
a) stały (telefoniczny, osobisty, listowny) kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi),
b) wspólne analizowanie postępów w nauce, zachowaniu oraz frekwencji ucznia i ustalanie sposobów ich poprawy,
c) wizyty w domach rodzinnych uczniów w celu rozpoznania ich sytuacji rodzinno-bytowej
d) wspólne spotkania z psychologiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym, pielęgniarką, w celu rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem ucznia oraz koordynowania programu naprawczego,
e) spotkania konsultacyjne, wspierające i psychoedukacyjne z rodzicami (prawnymi opiekunami),
f) pomoc rodzinom w rozwiązywaniu ich życiowych, materialnych i bytowych problemów,
g) pomoc w celu regulowania sytuacji rodzinnej, prawnej, mieszkaniowej i majątkowejuczniów,
h) wspólne organizowanie wycieczek, uroczystości i imprez szkolnych,
5. Rodzice mają prawo do:
a) pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć, 
b) zapoznania się z regulaminami dotyczącymi nauczania i wychowania, wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania ich dziecka, 
c) dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci, 
d) odwoływania się od podjętych decyzji dotyczących ich dzieci,
e) wpływania na politykę oświatową realizowaną w Szkoły Zawodowej, 
f) wybierania swoich przedstawicieli do społecznych organów Ośrodka , 
g) wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich szczeblach zarządzania oświatą. 
6. Rodzice mają obowiązek:
a) angażować się jako partnerzy w nauczanie i wychowanie ich dzieci w Szkole Zawodowej,
b) współdziałać ze Szkołą Zawodową we wszystkich przedsięwzięciach mających na celu nauczanie i wychowanie ich dziecka,
c) respektować wspólne z nauczycielami i dyrekcją ustalenia dotyczące ich dziecka,
d) przekazywać wychowawcy (pielęgniarce, Dyrektorowi) wszelkie informacje o stanie zdrowia dziecka, które mogą mieć istotne znaczenie dla jego funkcjonowania w Szkole Zawodowej,
e) na wezwanie przybyć po chorego ucznia, brać udział we wszystkich zebraniach organizowanych przez nauczycieli Szkoły Zawodowej,
f) zasięgać informacji o .przewidywanych ocenach dla swych dzieci, 
g) usprawiedliwiać nieobecności ucznia,
h) pomagać dzieciom, we współpracy z Ośrodkiem, przezwyciężać okresowe trudności w nauce i zachowaniu,
i) szanować godność i nietykalność osobistą swoich dzieci,
j) współdziałać w przezwyciężaniu zjawiska i przyczyn niskiej frekwencji uczniów.


VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 114
1. Nauczyciele prowadzący w jednym oddziale zajęcia oraz specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne tworzą zespól nauczycielski.
2. W skład zespołu nauczycielskiego wchodzą:
a) wychowawca klasy
b) nauczyciele uczniów, w tym nauczyciele przedmiotów zawodowych
c) nauczyciele specjaliści
a także: 
d) wychowawcy grupy (jeżeli uczeń jest wychowankiem Ośrodka)
e) pedagog, psycholog,
f) pielęgniarka
g) inni specjaliści (lekarze, pracownicy socjalni, wg potrzeb).
3. Zadaniami zespołu nauczycielskiego są:
a) wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia dokonywana raz w roku będąca podstawa opracowania Indywidualnego Programu Edukacyjnego (IPE) 
b) ustalenie, realizacja oraz ewaluacja i modyfikowanie dla każdego ucznia Indywidualnego Programu Edukacyjnego (IPE) 
c) organizowanie samokształcenia nauczycieli we współpracy z innymi zespołami 
4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Ośrodka.
5. Szczegółowe zadania i obowiązki nauczycieli ujęte są w statucie Ośrodka w Części –PRACOWNICY PEDAGOGICZNI .
6. Szczegółowe zadania i obowiązki pedagoga, psychologa i specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne z uczniami określone są w Części –PRACOWNICY PEDAGOGICZNI.
7. Pracownicy administracyjni i obsługowi Ośrodka są jednocześnie pracownikami Gimnazjum  .
8. Szczegółowe zadania i obowiązki pracowników administracji i obsługi ujęte są w Części –PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI.


VII PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§ 115
1. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego nauczania, rehabilitacji, wychowania i opieki,
b) zwracania się do wszystkich nauczycieli, wychowawców pracujących 
w Ośrodku ze swoimi problemami i uzyskania pomocy w ich rozwiązywaniu,
c) życzliwego traktowania,
d) sprawiedliwej i jawnej oceny, znajomości kryteriów tej oceny i sposobów kontroli postępów w nauce i zachowaniu,
e) swobody wyrażania myśli i przekonań, szczególnie dotyczących życia Ośrodka oraz religijnych i światopoglądowych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób, poszanowania godności i nietykalności osobistej,
f) rozwijania zainteresowań, w tym ma prawo należeć do organizacji i kół zainteresowań działających w Ośrodku oraz poza nim, reprezentować Ośrodek na spotkaniach, przeglądach artystycznych itp.,
g) korzystania z opieki  pielęgniarskiej i lekarskiej,
h) pomocy materialnej i finansowej ze strony Ośrodka,
i) odwołania od kary,
j) zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej miejsca nauki,
k) zorganizowanej zgodnie z zasadami bhp zajęć praktycznej nauki zawodu,
l) opieki, pomocy oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej od wszystkich pracowników Ośrodka,
m) zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
n) korzystania (zgodnie z przeznaczeniem i regulaminem) z pomieszczeń szkolnych Ośrodka, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki także podczas zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych,
o) korzystania z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych zgodnie z ustalonymi w Ośrodku Zasadami Korzystania z Telefonu Komórkowego i Innych Urządzeń Elektronicznych w czasie wolnym, wyłącznie poza godzinami zajęć: edukacyjnych, rewalidacyjnych, sportowych, kół zainteresowań,
p) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów,
q) zapoznania się z kryteriami wymagania z poszczególnych przedmiotów,
r) zapoznania się z Regulaminem Oceniania, Klasyfikowania i Promowania i do respektowania go przez nauczycieli,
s) wpływania na życie Ośrodka poprzez działalność samorządową.
2. Uczeń ma obowiązek:
a) podporządkować się zarządzeniom i zaleceniom Dyrektora Ośrodka, Rady Pedagogicznej i Samorządu Wychowanków, poleceniom wszystkich pracowników Ośrodka,
b) systematycznie uczestniczyć we wszystkich zajęciach szkolnych, i wychowawczych, 
c) na bieżąco przedkładać usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkolnych: na piśmie od rodziców lub na pisemnym zaświadczeniu lekarskim najpóźniej w ciągu tygodnia od ostatniego dnia nieobecności, 
d) uzupełniać wiadomości i umiejętności z tych zajęć, na których był nieobecny, 
e) przestrzegać ustalonych Ośrodku zasad korzystania z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych,
f) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,
g) aktywnie uczestniczyć w życiu klasy, szkoły,
h) dbać o wspólne dobro (sprzęt, meble, przybory i pomoce szkolne), 
i) dbać o ład i porządek w szkole i Ośrodku , aktywnie uczestniczyć w pracach na rzecz placówki,
j) w przypadku zniszczenia mienia Ośrodka, naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę w jednej z następujących form:
wykonać pracę na rzecz Ośrodka (równoważną kwocie naprawy),
pokryć koszty naprawy (rodzice lub opiekunowie),
odkupić zniszczony sprzęt (rodzice lub opiekunowie),
O tym jak i w jakim terminie ma być naprawiona szkoda informuje ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) wychowawca klasy. Także wychowawca klasy decyduje o tym, czy szkoda została naprawiona, 
h) pomagać młodszym i słabszym kolegom,
i) dbać o utrzymanie higieny osobistej,
j) powracać w określonym czasie do Ośrodka z wyjazdów do domu rodzinnego,
k) okazywać szacunek wszystkim pracownikom Ośrodka i innym osobom dorosłym, kulturalnie zachowywać się wobec kolegów,
l) przeciwstawiać się złu, agresji, wulgarności i brutalności,
m) dbać o dobre imię Ośrodka, szanować jego tradycje, zwyczaje, sztandar,
n) szanować poglądy, przekonania i godność osobistą innych ludzi,
o) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów,
p) nosić w szkole na co dzień odpowiedni, dostosowany do rodzaju zajęć strój (w szczególności podczas zajęć kształcenia modułowego w zawodzie, podczas zajęć sportowych, wychowania fizycznego, zajęć praktycznych),
r) podczas uroczystości szkolnych i państwowych nosić odświętny strój składający się z białej bluzki lub koszuli oraz ciemnej (czarnej lub granatowej) spódnicy albo ciemnych (czarnych lub granatowych) spodni, 
s) godnie i kulturalnie zachowywać się w Ośrodku i poza nim.
3. Uczniom zabrania się w szczególności:
a) palenia tytoniu,
b) picia alkoholu,
c) posiadania, używania i rozprowadzania, reklamowania i promocji narkotyków, środków psychoaktywnych, przemocy, faszyzmu, rasizmu: w szczególności poprzez: noszenie odzieży, posiadanie przedmiotów z symbolami oraz słuchanie muzyki z wulgarnymi tekstami nawołującymi do zażywania środków psychoaktywnych, stosowania przemocy, faszyzmu, rasizmu.”
d) opuszczania terenu Ośrodka bez zezwolenia,
e) dopuszczania się agresji czynnej, słownej, psychicznej wobec kolegów, wszystkich pracowników ośrodka.
f) kradzieży,
g) wymuszania pieniędzy i rzeczy od kolegów i innych osób
h) używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych, sportowych, kół zainteresowań,
i) opuszczania obowiązkowych i rewalidacyjnych zajęć bez usprawiedliwienia.”

§ 116
Wszyscy pracownicy Ośrodka, uczniowie, rodzice (prawni opiekunowie) współpracują w zakresie przestrzegania praw i obowiązków uczniów.”

VIII NAGRODY I KARY

§ 117
1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
a) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie,
b) aktywność w pracy pozalekcyjnej,
c) pracę na rzecz Ośrodka,
d) wyjątkowe osiągnięcia artystyczne, sportowe,
e) wyjątkową postawę obywatelską,
f) inne, nie wymienione wyżej osiągnięcia.
2. Rodzaje nagród:
a) pochwała udzielona przez nauczyciela lub wychowawcę,
b) pochwała, wyróżnienie udzielone przez Dyrekcję Ośrodka,
c) nagroda rzeczowa,
d) udział w atrakcyjnych imprezach, koncertach i wycieczkach,
e) list pochwalny do rodziców, dyplom uznania,
f) przyznanie przez Radę Pedagogiczną Odznaki Wzorowego Ucznia i 
Wzorowego Absolwenta,
g) umieszczenie zdjęcia na tablicy Wzorowych Uczniów lub tronie internetowej Ośrodka
h) stypendium pieniężne za wyniki w nauce.
3. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia i ustaleń niniejszego statutu stosuje się następujące rodzaje kar i konsekwencji:
a) upomnienie udzielone przez nauczyciela lub wychowawcę,
b) upomnienie lub nagana pisemna udzielona przez wicedyrektora, 
c) upomnienie lub nagana pisemna udzielona przez Dyrektora Ośrodka wobec całej społeczności Szkoły Zawodowej lub Ośrodka, 
d) negatywna ocena zachowania,
e) czasowy zakaz udziału w imprezach organizowanych dla uczniów Szkoły Zawodowej, w Ośrodku i poza nim,
g) powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu,
h) przeniesienie do innego oddziału, wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, 
i) w stosunku do ucznia nie podlegającego obowiązkowi nauki: skreślenie z listy uczniów Szkoły Zawodowej w Ośrodku.
4. Ukarany uczeń (jego rodzice lub opiekunowie) mogą odwołać się od nałożonej kary w następującym trybie:
a) od kary nałożonej przez wychowawcę klasy do wicedyrektora,
c) od kary nałożonej przez wicedyrektora do Dyrektora Ośrodka,
d) od kary nałożonej przez Dyrektora Ośrodka do Kuratora Oświaty lub organu prowadzącego placówkę.
5. Szczegółowe prawa i obowiązki uczniów i wychowanków oraz stosowany system nagród i konsekwencji w szkole jest wspólny dla całego Ośrodka i szczegółowo określony Części –UCZNIOWIE oraz Części - WYCHOWANKOWIE OŚRODKA.

§ 118
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń podlegający obowiązkowi szkolnemu, który stale i rażąco narusza obowiązki ucznia określone niniejszym statutem może być na wniosek dyrektora skierowany do kuratora Oświaty w Szczecinie, przeniesiony karnie do innej szkoły. 
2. Przeniesienia dokonuje kurator Oświaty.
3. Uczeń, który nie podlega obowiązkowi nauki może być skreślony z listy uczniów w przypadku, gdy rażąco narusza obowiązki ucznia określone niniejszym statutem.
4. Decyzję o skreśleniu ucznia z podejmuje dyrektor Ośrodka w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Ośrodka .


IX KLASYFIKOWANIE I OCENIANIE UCZNIÓW

§ 119
Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Gimnazjum określa CZĘŚĆ IX - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW wspólny dla wszystkich szkół Ośrodka.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 120
1. Sztandar, godło i ceremoniał są wspólne dla wszystkich szkół wchodzących skład Ośrodka.
2. Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji szkolnej i przebiegu nauczania opracowane na podstawie odrębnych przepisów określone są w statucie w Części – DOKUMENTACJA OŚRODKA.
3. Zasady prowadzenia i dokumentowania gospodarki szkoły określają odrębne przepisy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.
5. Zmian w statucie dokonuje się w trybie wynikającym z art. 42 ustawy o systemie oświaty.

CZĘŚĆ VIII ORGANIZACJA SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY 


I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE 

§ 121
1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu i w dalszej części statutu zwana jest „Szkołą”.
2. Szkoła mieści się w siedzibie Ośrodka w Świnoujściu przy ul. Piastowskiej Nr 55.
3. Organem prowadzącym Ośrodek, w ramach którego funkcjonuje Szkoła jest Miasto Świnoujście.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem, w ramach którego funkcjonuje Szkoła jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty. 
5. Nazwa Szkoły umieszczona na pieczęciach urzędowych, z zastrzeżeniem zapisu ust. 7, używana jest w pełnym brzmieniu.
6. W nazwie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy umieszczonej na tablicy urzędowej, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną pomija się określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów i otrzymuje ona brzmienie: SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W ŚWINOUJŚCIU. 
7. Szkoła obejmuje kształceniem, rehabilitacją i wychowaniem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

§ 122
1. Cykl kształcenia w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy trwa 3 lata.
2. Uwzględniając indywidualny rytm rozwojowy ucznia z orzeczoną niepełnosprawnością, na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznej, w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, po dokonaniu przez Radę Pedagogiczną szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia Dyrektor może podjąć decyzję o przedłużeniu okresu nauki o co najmniej jeden rok na każdym etapie edukacyjnym. Decyzję tę dyrektor podejmuje nie później niż do końca lutego roku szkolnego. Adnotację o przedłużeniu okresu nauk wychowawca klasy umieszcza w arkuszu ocen ucznia.”
3. Edukacja uczniów w Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy trwa nie dłużej niż do ukończenia przez nich 24 roku życia.


II. CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 123
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty z uwzględnieniem ustaleń Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.
2. Głównym celem Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest przygotowanie uczniów, w miarę ich możliwości, do samodzielnego życia: opanowania podstawowych zasad współżycia społecznego, pełnienia różnych ról społecznych i osiągnięcia możliwie wszechstronnego rozwoju w dostępnym dla nich zakresie za pomocą specjalnych metod. 
3. Zadania Szkoły Przysposabiającej do Pracy:
a) wspomaganie rozwoju ucznia,
b) rozwijanie psychofizycznej sprawności ucznia,
c) wdrażanie do zachowań sprzyjających odniesieniu przez ucznia sukcesu,
d) rozwijanie zainteresowań (tanecznych, plastycznych, muzycznych, sportowych, sprawności manualnej, turystycznych),
e) usprawnianie fizycznej kondycji ucznia oraz korygowania wad postawy,
f) kształtowanie kreatywności w szczególności w zakresie funkcjonowania jako pracownik,
g) wspomaganie samodzielności społecznej.
4. Kształcenie uczniów obejmuje 
kształcenie ogólne, umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy
przysposobienie do pracy jako kształtowanie właściwych postaw wobec pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych pracą,
uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy,
przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.
5. Zadania Szkoły Przysposabiającej do Pracy realizowane są poprzez: 
a) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego, 
b) opracowywanie programu przysposabiania do pracy dla każdego oddziału,
c) tworzenie i unowocześnianie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej,
d) tworzenie uczniom warunków do opanowania czynności i wiedzy niezbędnych do autonomicznego funkcjonowania,
e) doskonalenie wszelkich czynności samoobsługowych,
f) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności komunikowania się w najbardziej efektywny dostępny uczniowi sposób,
g) tworzenie warunków do poznawania, rozpoznawania i interpretowania zjawisk przyrodniczych i społecznych,
h) tworzenie warunków sprzyjających kształtowaniu właściwych postaw wobec różnorodnych zjawisk społecznych: pożądanego społecznie reagowania na zło, wdrażania do zachowań prozdrowotnych i zachowania bezpieczeństwa w codziennym funkcjonowaniu,
i) kształtowanie właściwej postawy ucznia jako przyszłego pracownika,
j) tworzenie uczniom warunków do kształtowania ich rozwoju obywatelskiego, uczuć i zachowań patriotycznych,
k) zapewnienie uczniowi udziału we wszystkich, koniecznych dla jego rehabilitacji i rozwoju, zajęciach rewalidacyjnych i kołach zainteresowań,
l) zapewnienie opieki pielęgniarskiej i medycznej,
m) wspomaganie rozwoju uczniów w bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,
n) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
o) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju psychicznego, fizycznego rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów,
p) udzielanie, stosownie do potrzeb pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom,
q) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podczas zajęć lekcyjnych, rewalidacyjnych, dodatkowych i wycieczek,
r) wspieranie rodziców w procesie wychowania dziecka niepełnosprawnego intelektualnie,
s) współpraca z różnorodnymi instytucjami, stowarzyszeniami i osobami prywatnymi działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny.
6. Zadania wychowawcze, z zakresu profilaktyki oraz określające rozwój Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy zawarte są we wspólnych dla całego Ośrodka:
a) PROGRAMIE ROZWOJU PLACÓWKI, 
b) PROGRAMIE WYCHOWAWCZYM, 
c) PLANIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I
d) PROGRAMIE  PROFILAKTYKI.
7. Programy określone w ust. 6 uchwalone są przez Radę Rodziców po   
              zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. 
8. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, agresją, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej na wszystkich zajęciach obowiązkowych, ponadobowiązkowych, dodatkowych i rekreacyjnych w sposób następujący:
a) uczniowie mają prawo do korzystania z sal lekcyjnych, klaso-pracowni oraz urządzeń i wyposażenia Szkoły zgodnie z ich przeznaczeniem,
b) każda pracownia, sala, warsztat, sale do zajęć sportowych mają umieszczone w widocznych miejscach regulaminy określające zasady korzystania z pomieszczenia,
c) nauczyciel ma obowiązek kontrolować (poprzez odnotowywanie w dziennikach zajęć) obecność uczniów na każdej lekcji, wszystkich obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęciach
d) nauczyciel ma obowiązek systematycznie kontrolować miejsce, gdzie prowadzi zajęcia, dostrzeżone zagrożenia usunąć lub poinformować o nich dyrektora Ośrodka,
e) w sali gimnastycznej, siłowni, pracowniach, warsztatach i na boisku nauczyciel ma obowiązek sprawdzić przed rozpoczęciem zajęć sprawność sprzętu, zadbać o dobrą organizację zajęć i dyscyplinę uczniów,
f) na terenie Szkoły obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania środków psychoaktywnych, w szczególności narkotyków i dopalaczy,
g) podczas zajęć poza terenem Szkoły lub podczas wycieczek obowiązuje szczegółowy regulamin wycieczek zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka,
h) w Szkole funkcjonuje bardzo ściśle przestrzegany system dyżurów nauczycielskich podczas przerw oraz w stołówce podczas przerwy obiadowej. Nauczyciele pełnią dyżury według opracowanego przez wicedyrektora harmonogramu i mają obowiązek pełnić dyżur aktywnie, zapobiegając tym niebezpieczeństwu, na jakie mogą być narażenia uczniowie,
i) istnieje ścisła współpraca między nauczycielami, wychowawcami internatu i innymi pracownikami Ośrodka w sprawie kontrolowania i opieki nad uczniami podczas przerw, podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
j) wszystkie zajęcia z uczniami odbywają się pod opieką pedagogiczną,
k) osoby obce wchodzące na teren Ośrodka są natychmiast kontrolowane przez dozorcę, woźną, lub każdego innego pracownika placówki,
l) sprzęty i urządzenia, z którymi stykają się uczniowie i przy których pracują posiadają atest bezpieczeństwa,
m) Szkoła przechodzi systematyczne kontrole bhp, bezpieczeństwa sprzętu przeciwpożarowego, próbne dzienne i nocne alarmy ewakuacyjne 
n) na terenie Szkoły Zawodowej zabrania się reklamowania i promocji środków psychoaktywnych, przemocy, faszyzmu, rasizmu: w szczególności poprzez: noszenie odzieży, posiadanie przedmiotów z symbolami oraz słuchanie muzyki z tekstami nawołującymi do zażywania środków psychoaktywnych, stosowania przemocy, faszyzmu, rasizmu.”
o) Budynki i teren Szkoł objęte sa m monitoringiem wizyjnym – nadzorem kamer CCTV.
8. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.

§ 124
1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli zwanemu wychowawcą.
2. Funkcję wychowawcy powierza się danemu nauczycielowi dla danego oddziału na cały etap edukacyjny.
3. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb rozwojowych, potrzeb związanych z leczeniem, rehabilitacją oraz do warunków środowiska, w którym mieszkają.
4. Wychowawca w pełnieniu swojej funkcji ma obowiązek na bieżąco monitorować funkcjonowanie uczniów, analizować ich frekwencję, współpracować z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu zapobiegania i eliminowania nieuzasadnionej absencji, współpracować z innymi nauczycielami, specjalistami prowadzącymi zajęcia z jego podopiecznymi, innymi pracownikami Ośrodka i na tej podstawie podejmować wielotorowe działania na rzecz rozwoju uczniów.
5. Rodzice uczniów każdego oddziału mogą wystąpić do Dyrektora Ośrodka z wnioskiem o zmianę wychowawcy. Wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem powinien być podpisany przez 2/3 rodziców danego oddziału. Dyrektor jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowania zainteresowanych o zajętym stanowisku w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.

III ORGANY SZKOŁY

§ 125
1. Organami Szkoły są:
a) Dyrektor Szkoły Zawodowej, będący jednocześnie Dyrektorem Ośrodka,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców,
d) Samorząd Uczniowski
2. Szczegółowe kompetencje organów wymienionych w ust. 1 określa statut Ośrodka w Części – ORGANY OŚRODKA. 
3. Zasady współdziałania organów Szkoły, sposób rozwiązywania, spornych spraw między nimi ujęte są w statucie Ośrodka w Części –ORGANY OŚRODKA.IV. ZASADY REKRUTACJI

§ 126
1. Rekrutacja do Szkoły odbywa się na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Uczniami Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ośrodku mogą być absolwenci gimnazjum z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez zespól orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej. 
3. Uczeń przyjęty jest do klasy I Szkoły na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) na podstawie skierowania wydanego przez właściwy organ samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów.
4. Do Szkoły uczniowie mogą być przyjmowani w ciągu całego roku szkolnego.


V. ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 127
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy opracowany przez Dyrektora i wicedyrektora Ośrodka, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku.
3. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę - do dnia 30 maja każdego roku.
4. W arkuszu organizacyjnym zamieszczane są w szczególności:
liczba pracowników pedagogicznych
liczba godzin edukacyjnych
liczba godzin rewalidacyjnych
liczba godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli
status zawodowy nauczycieli
przydział zajęć edukacyjnych poszczególnym nauczycielom,
5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza wicedyrektor Ośrodka, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
6. Do realizacji celów statutowych Ośrodka Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, wchodząc w jego skład, korzysta ze wszystkich odpowiednio wyposażonych pomieszczeń i terenów:
7. Pracownie i warsztaty zorganizowane są i wyposażone zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

§ 128
1. Uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy zorganizowani są w oddziały.
2. Liczba uczniów w oddziale wynosi nie mniej niż 6 a nie więcej niż 8 osób.
3. W przypadkach spowodowanych występowaniem dodatkowych deficytów rozwojowych lub niepełnosprawności sprzężonych, u co najmniej jednego ucznia, liczba uczniów w oddziale lub zespole może zostać obniżona o 2.
4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 1, i 2.
5. W uzasadnionych przypadkach np. mniejszej niż możliwa określona w. ust. 1,2 lub 3 liczba uczniów w oddziale, dopuszcza się organizację nauczania w zespołach międzyoddziałowych..
6. Liczba uczniów w zespole międzyoddziałowym nie może być wyższa niż 8, tj. najwyższa liczba uczniów w jednym oddziale. 

§ 129
1. Godzina lekcyjna trwa 45’.
2. Zajęcia edukacyjne odbywają się bez podziału na jednostki lekcyjne z zachowaniem tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
3. Przerwy w zajęciach ustala nauczyciel uwzględniając każdorazowo możliwości percepcyjne uczniów oraz potrzeby organizacyjne wynikające z założonych do zrealizowania zadań w danym dniu.

§ 130
1. W procesie kształcenia uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy wyodrębnia się:
a) zajęcia edukacyjne:
funkcjonowanie osobiste i społeczne
wychowanie fizyczne
przysposobienie do pracy
religia/etyka
b) zajęcia sportowe
c) zajęcia kształtujące kreatywność (w szczególności: muzyka, plastyka, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia kształtujące umiejętność spędzania wolnego czasu).
2. Dla każdego ucznia Szkoły Przysposabiającej do Pracy tworzony jest Indywidualny Program Edukacyjny (IPE) uwzględniający założenia podstawy programowej, programu nauczania, programu przysposobienia do pracy, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki Ośrodka, zalecenia  Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, poradni specjalistycznych, lekarzy specjalistów dostosowany do różnic rozwojowych, poziomu wiadomości i umiejętności oraz  funkcjonowania ucznia.
3. Na podstawie IPE organizowane są zajęcia edukacyjne, przysposobienia do pracy, sportowe, kreatywności oraz rewalidacyjne.
4. Projekt programu jest przedstawiany rodzicom do akceptacji i po uwzględnieniu jego uwag – zatwierdzany przez Dyrektora Ośrodka..
5. Dla uczniów Szkoły w związku z ich sytuacją rozwojową organizuje się opiekę specjalistyczną świadczoną przez: nauczycieli specjalistów, psychologa, pedagoga, pielęgniarkę, lekarzy specjalistów, logopedę, fizjoterapeutę, w ramach której podejmowana jest ocena aktualnego stanu rozwojowego dziecka oraz opracowanie dostosowanego do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia programu:
zajęć rewalidacyjnych
indywidualnych konsultacji psychologicznych
grupowych zajęć socjoterapeutycznych
grupowych i indywidualnych zajęć psychoedukacyjnych
podstawowej opieki medycznej w zakresie profilaktyki zdrowia oraz działań doraźnych.

6. Zajęcia rewalidacyjne mogą odbywać się indywidualnie z uczniami wymagającymi specyficznych ćwiczeń i zabiegów lub w zespołach, w których jest nie więcej niż 4 uczniów z danym zaburzeniem.
7. Zajęcia korekcji wad postawy mogą być prowadzone w grupach liczących nie więcej niż 6 osób z tym samym rodzajem zaburzenia. 
8. Zajęcia specjalistyczne kompensacyjne organizowane są przez nauczycieli specjalistów na podstawie informacji zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, ewentualnie na podstawie dodatkowej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej lub lekarza specjalisty za pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych).
9. Zajęcia rewalidacyjne prowadzą oligofrenopedagodzy posiadający dodatkowo uprawnienia do prowadzenia zajęć specjalistycznych.
10. Szczegółowe zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych określają odrębne przepisy.

§ 131
1. Uczniom, w stosunku do których, właściwa poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna uprawniona poradnia specjalistyczna zaleciła nauczanie indywidualne, dyrektor organizuje taką formę nauczania w domu rodzinnym lub na terenie Szkoły w zależności od wskazań zespołu orzekającego.
2. Uczeń nauczania indywidualnego jest przypisany do danego oddziału Szkoły.
3. Liczbę tygodniowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z uczniem nauczanym indywidualnie określają odrębne przepisy.

§ 132
1. Dla potrzeb Szkoły działa biblioteka.
2. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki, zadania i obowiązki nauczyciela – bibliotekarza, uprawnienia i obowiązki czytelników, zasady finansowania biblioteki ujęte zostały Części – BIBLIOTEKA.

§ 133
1. Uczniowie Szkoły mają prawo do wszechstronnej opieki i pomocy adekwatnie do ich sytuacji rozwojowej, rodzinnej lub losowej. 
2. Formy i rozmiar pomocy i opieki dostosowuje się do indywidualnych potrzeb uczniów.
3. Dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji rodzinnej i społeczno-ekonomicznej organizuje się pomoc instytucjonalną i ukierunkowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej w rodzinie poprzez:
wnikliwą diagnozę środowiska rodzinnego
w uzasadnionych przypadkach – czasowe przejęcie przez Ośrodek funkcji wychowawczo-opiekuńczych rodziny i objęcie ucznia opieką całodobową 
przyznanie, na podstawie odrębnych przepisów, stypendium socjalnego lub zasiłku socjalnego
współpracę z urzędami, instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz dzieci i ich rodzin
współpracę z policją w zakresie prewencji, profilaktyki i działań interwencyjnych
poradnictwo dla wychowanków, ich rodziców i opiekunów prawnych
wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji wychowawczo-opiekuńczych
pomoc rodzinie przy załatwianiu spraw urzędowych dotyczących ucznia
organizację różnorodnych form spędzania czasu wolnego od zajęć edukacyjnych.”

§ 134
W Szkole działają koła zainteresowań

§ 135
1. Uczniowie będący mieszkańcami Świnoujścia dochodzą lub dojeżdżają do Szkoły.
2. Uczniowie mieszkający poza Świnoujściem dojeżdżają do Szkoły, lub mieszkają w Ośrodku.
3. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów na początku każdego roku szkolnego składają u wicedyrektora Ośrodka pisemne oświadczenie o swojej decyzji co do opieki nad swoim dzieckiem w drodze do i ze Szkoły. Rodzice informują w oświadczeniu, czy uczeń będzie przychodził do Szkoły i z niej powracał samodzielnie czy pod opieką rodzica, lub innej wskazanej przez niego osoby.
4. Podpisując powyższe oświadczenie rodzice biorą jednocześnie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w tym czasie. 
5. W Ośrodku mieszkają także uczniowie Szkoły umieszczeni w placówce opiekuńczo-wychowawczej postanowieniem sądu rodzinnego o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodziców uczniów.
6. W Ośrodku, na wniosek rodziców, MOPR lub kuratora sądowego czasowo mogą zamieszkać także uczniowie Szkoły, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mieszkaniowej a także, gdy rodzice są niewydolni wychowawczo.
7. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) uczniów, którzy muszą, ze względu na tryb pracy, lub organizację dojeżdżania, przebywać na terenie placówki po zajęciach lekcyjnych Ośrodek organizuje opiekę  wychowawczą.
8. Opieka wychowawcza polega w szczególności na organizowaniu mu zajęć podczas przebywania ucznia w grupie wychowawczej, pomocy w odrobieniu lekcji.
9. Rodzice (prawni opiekunowie) ustalają z Dyrektorem czas i zasady pobytu dziecka w grupie wychowawczej oraz zasady opieki podczas powrotu do domu.
10. Tak zorganizowana opieka wychowawcza jest nieodpłatna.
11. Rodzice pokrywają koszty posiłków ucznia podczas jego pobytu w grupie wychowawczej.
12. Szczegółowe zasady organizacji w Ośrodku opieki i wychowania uczniów Szkoły określone są CZĘŚCI – ORGANIZACJA PRACY OŚRODKA.

§ 136
1. Szkoła ściśle współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów oraz wychowawcami grup w celu realizacji wszystkich zadań wychowawczych, edukacyjnych, rewalidacyjnych i profilaktyki.
2. Współpraca Szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) polega przede wszystkim na wspólnym ustalaniu kierunków oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych, konsultowaniu sposobów rozwiązywania problemów ucznia z uwzględnieniem wyznawanych przez rodzinę wartości.
3. Za organizację i formy współdziałania z rodzicami (opiekunami prawnymi) odpowiedzialni są nauczyciele – wychowawcy szkoły oraz pedagog.
4. Współpraca przybiera następujące formy:
a) stały (telefoniczny, osobisty, listowny) kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi),
b) wspólne analizowanie postępów w nauce, zachowaniu oraz frekwencji ucznia i ustalanie sposobów ich poprawy,
c) wizyty w domach rodzinnych uczniów w celu rozpoznania ich sytuacji rodzinno-bytowej
d) wspólne spotkania z psychologiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym, pielęgniarką, w celu rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem dziecka oraz koordynowania programu naprawczego,
e) spotkania konsultacyjne, wspierające i psychoedukacyjne z rodzicami (prawnymi opiekunami),
f) pomoc rodzinom w rozwiązywaniu ich życiowych, materialnych i bytowych problemów,
g) pomoc w celu regulowania sytuacji rodzinnej, prawnej, mieszkaniowej i majątkowej dzieci,
h) wspólne organizowanie wycieczek, uroczystości i imprez szkolnych,
i) motywowanie rodziców do udzielania wsparcia Szkole poprzez m.in. pomoc w odnawianiu pomieszczeń itp.
5. Rodzice mają prawo do:
a) pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć, 
b) zapoznania się z regulaminami dotyczącymi nauczania i wychowania, wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania ich dziecka, 
c) dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci, 
d) odwoływania się od podjętych decyzji dotyczących ich dzieci,
e) wpływania na politykę oświatową realizowaną w szkole, 
f) wybierania swoich przedstawicieli do społecznych organów szkoły, 
g) wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich szczeblach zarządzania oświatą. 
6. Rodzice mają obowiązek:
a) angażować się jako partnerzy w nauczanie i wychowanie ich dzieci w Szkole,
b) współdziałać ze Szkołą we wszystkich przedsięwzięciach mających na celu nauczanie i wychowanie ich dziecka,
c) respektować wspólne z nauczycielami i dyrekcją ustalenia dotyczące ich dziecka,
d) przekazywać wychowawcy (pielęgniarce, Dyrektorowi) wszelkie informacje o stanie zdrowia dziecka, które mogą mieć istotne znaczenie dla jego funkcjonowania w Szkole,
e) na wezwanie Szkoły przybyć po chorego ucznia, brać udział we wszystkich zebraniach organizowanych przez Szkołę, 
f) zasięgać informacji w Szkole, podczas wywiadówek, o .przewidywanych ocenach dla swych dzieci, 
g) usprawiedliwiać nieobecności ucznia,
h) planować, organizować i uczestniczyć w różnych formach życia zespołowego, jak zabawy szkolne, zawody sportowe, wycieczki,
i) osobiście włączać się w życie Szkoły, 
j) pomagać dzieciom, we współpracy z Ośrodkiem, przezwyciężać okresowe trudności w nauce i zachowaniu,
k) szanować godność i nietykalność osobistą swoich dzieci,
l) współdziałać w przezwyciężaniu zjawiska i przyczyn niskiej frekwencji uczniów.


VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 137
1. Nauczyciele prowadzący w jednym oddziale zajęcia oraz specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne tworzą zespól nauczycielski.
2. W skład zespołu nauczycielskiego wchodzą:
a) wychowawca klasy
b) nauczyciele uczący uczniów, w tym nauczyciele przedmiotów zawodowych
c) nauczyciele specjaliści
a także: 
d) wychowawcy grupy (jeżeli uczeń jest wychowankiem Ośrodka)
e) pedagog, psycholog,
f) pielęgniarka
g) inni specjaliści (lekarze, pracownicy socjalni, wg potrzeb).
3. Zadaniami zespołu nauczycielskiego są:
a) wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia dokonywana dwa razy w roku będąca podstawa opracowania Indywidualnego Programu Edukacyjnego (IPE)
b) ustalenie, realizacja oraz ewaluacja i modyfikowanie dla każdego ucznia Indywidualnego Programu Edukacyjnego z uwzględnieniem programu przysposobienia do pracy, który odpracowywany jest odrębnie dla każdego oddziału, 
c) organizowanie samokształcenia nauczycieli we współpracy z innymi zespołami i liderami WDN.
4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Ośrodka.
5. Szczegółowe zadania i obowiązki nauczycieli ujęte są w statucie Ośrodka ROZDZIALE –NAUCZYCIELE.
6. Szczegółowe zadania i obowiązki pedagoga, psychologa i specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne z uczniami określone są w ROZDZIALE – INNI PRACOWNICY PEDAGOGICZNI.
7. Pracownicy administracyjni i obsługowi Ośrodka są jednocześnie pracownikami Szkoły.
8. Szczegółowe zadania i obowiązki pracowników administracji i obsługi ujęte są w ROZDZIALE –POZOSTALI PRACOWNICY.


VII PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§ 138
1. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego nauczania, rehabilitacji, wychowania i opieki,
b) zwracania się do wszystkich nauczycieli, wychowawców pracujących 
w Ośrodku ze swoimi problemami i uzyskania pomocy w ich rozwiązywaniu,
c) życzliwego traktowania,
d) sprawiedliwej i jawnej oceny, znajomości kryteriów tej oceny i sposobów kontroli postępów w nauce i zachowaniu,
e) swobody wyrażania myśli i przekonań, szczególnie dotyczących życia Ośrodka oraz religijnych i światopoglądowych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób, poszanowania godności i nietykalności osobistej,
f) rozwijania zainteresowań, w tym ma prawo należeć do organizacji i kół zainteresowań działających w Ośrodku, reprezentować Ośrodek na spotkaniach, przeglądach artystycznych itp.,
g) korzystania z opieki  pielęgniarskiej i lekarskiej,
h) pomocy materialnej i finansowej ze strony Ośrodka,
i) odwołania od kary,
j) zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej miejsca nauki,
k) zorganizowanej zgodnie z zasadami bhp zajęć praktycznych przysposabiających do pracy,
l) opieki, pomocy oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej od wszystkich pracowników Ośrodka,
m) zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
n) korzystania (zgodnie z przeznaczeniem i regulaminem) z pomieszczeń szkolnych i internackich, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki także podczas zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych,
o) korzystania z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych zgodnie z ustalonymi w Ośrodku zasadami w czasie wolnym, wyłącznie poza godzinami zajęć: edukacyjnych, rewalidacyjnych, sportowych, kół zainteresowań,
p) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów,
q) zapoznania się z kryteriami wymagania z poszczególnych przedmiotów,
r) zapoznania się z Regulaminem Oceniania, Klasyfikowania i Promowania i do respektowania go przez nauczycieli,
s) wpływania na życie Ośrodka poprzez działalność samorządową.
2. Uczeń ma obowiązek:
a) podporządkować się zarządzeniom i zaleceniom Dyrektora Ośrodka, Rady Pedagogicznej i Samorządu Wychowanków, poleceniom wszystkich pracowników Ośrodka,
b) systematycznie uczestniczyć we wszystkich zajęciach szkolnych, i wychowawczych, 
c) na bieżąco przedkładać usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkolnych: na piśmie od rodziców lub na pisemnym zaświadczeniu lekarskim najpóźniej w ciągu tygodnia od ostatniego dnia nieobecności, 
d) uzupełniać wiadomości i umiejętności z tych zajęć, na których był nieobecny, 
e) przestrzegać ustalonych Ośrodku zasad korzystania z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych,
f) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,
g) aktywnie uczestniczyć w życiu klasy, Szkoły,
h) dbać o wspólne dobro (sprzęt, meble, przybory i pomoce szkolne), 
i) dbać o ład i porządek w Szkole, aktywnie uczestniczyć w pracach na rzecz placówki,
j) w przypadku zniszczenia mienia Ośrodka, naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę w jednej z następujących form:
wykonać pracę na rzecz Ośrodka (równoważną kwocie naprawy),
pokryć koszty naprawy (rodzice lub opiekunowie),
odkupić zniszczony sprzęt (rodzice lub opiekunowie),
O tym jak i w jakim terminie ma być naprawiona szkoda informuje ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) wychowawca klasy. Także wychowawca klasy decyduje o tym, czy szkoda została naprawiona, 
h) pomagać młodszym i słabszym kolegom,
i) dbać o utrzymanie higieny osobistej,
j) powracać w określonym czasie do Szkoły z wyjazdów do domu rodzinnego,
k) okazywać szacunek wszystkim pracownikom Ośrodka i innym osobom dorosłym, kulturalnie zachowywać się wobec kolegów,
l) przeciwstawiać się złu, agresji, wulgarności i brutalności,
m) dbać o dobre imię Ośrodka, szanować jego tradycje, zwyczaje, sztandar,
n) szanować poglądy, przekonania i godność osobistą innych ludzi,
o) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów,
p) nosić w szkole na co dzień odpowiedni ustalony przez organy strój, dostosowany do rodzaju zajęć (w szczególności podczas zajęć sportowych, wychowania fizycznego, zajęć praktycznych),
r) podczas uroczystości szkolnych i państwowych nosić odświętny strój składający się z białej bluzki lub koszuli oraz ciemnej (czarnej lub granatowej) spódnicy albo ciemnych (czarnych lub granatowych) spodni, 
s) godnie i kulturalnie zachowywać się w Ośrodku i poza nim.
3. Uczniom zabrania się w szczególności:
a) palenia tytoniu,
b) picia alkoholu,
c) posiadania, używania i rozprowadzania, reklamowania i promocji narkotyków, środków psychoaktywnych, przemocy, faszyzmu, rasizmu: w szczególności poprzez: noszenie odzieży, posiadanie przedmiotów z symbolami oraz słuchanie muzyki z wulgarnymi tekstami nawołującymi do zażywania środków psychoaktywnych, stosowania przemocy, faszyzmu, rasizmu.”
d) opuszczania terenu Ośrodka bez zezwolenia,
e) dopuszczania się agresji czynnej, słownej, psychicznej wobec kolegów, wszystkich pracowników ośrodka.
f) kradzieży,
g) wymuszania pieniędzy i rzeczy od kolegów i innych osób
h) używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych, sportowych, kół zainteresowań,
i) opuszczania obowiązkowych i rewalidacyjnych zajęć bez usprawiedliwienia.
VIII NAGRODY I KARY
4. Wszyscy pracownicy Ośrodka, uczniowie, rodzice (prawni opiekunowie) współpracują w zakresie przestrzegania praw i obowiązków uczniów.”

§ 139
1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
a) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie,
b) aktywność w pracy pozalekcyjnej,
c) pracę na rzecz Ośrodka,
d) wyjątkowe osiągnięcia artystyczne, sportowe,
e) wyjątkową postawę obywatelską,
f) inne, nie wymienione wyżej osiągnięcia.
2. Rodzaje nagród:
a) pochwała udzielona przez nauczyciela lub wychowawcę,
b) pochwała, wyróżnienie udzielone przez Dyrekcję Ośrodka,
c) nagroda rzeczowa,
d) udział w atrakcyjnych imprezach, koncertach i wycieczkach,
e) list pochwalny do rodziców, dyplom uznania,
f) przyznanie przez Radę Pedagogiczną Odznaki Wzorowego Ucznia i 
Wzorowego Absolwenta
g) umieszczenie zdjęcia na tablicy Wzorowych Uczniów lub stronie internetowej Ośrodka.
3. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia i ustaleń niniejszego statutu stosuje się następujące rodzaje kar i konsekwencji:
a) upomnienie udzielona przez nauczyciela lub wychowawcę,
b) upomnienie lub nagana pisemna udzielona przez wicedyrektora, 
c) upomnienie lub nagana pisemna udzielona przez Dyrektora Ośrodka wobec całej społeczności Szkoły lub Ośrodka, 
d) negatywna ocena zachowania,
e) czasowy zakaz udziału w imprezach organizowanych dla uczniów w Szkole, Ośrodku i poza nim,
g) powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu,
h) przeniesienie do innego oddziału, wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, 
i) w stosunku do ucznia nie podlegającego obowiązkowi nauki: skreślenie z listy uczniów Szkoły w Ośrodku.
4. Ukarany uczeń (jego rodzice lub opiekunowie) mogą odwołać się od nałożonej kary w następującym trybie:
a) od kary nałożonej przez wychowawcę klasy do wicedyrektora,
c) od kary nałożonej przez wicedyrektora do Dyrektora Ośrodka,
d) od kary nałożonej przez Dyrektora Ośrodka do Kuratora Oświaty lub organu prowadzącego placówkę.
5. Szczegółowe prawa i obowiązki uczniów i wychowanków oraz stosowany system nagród i konsekwencji w szkole jest wspólny dla całego Ośrodka i szczegółowo określony w CZĘŚĆI – UCZNIOWIE oraz CZĘŚCI - WYCHOWANKOWIE OŚRODKA.

§ 140
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń podlegający obowiązkowi szkolnemu, który stale i rażąco narusza obowiązki ucznia określone niniejszym statutem może być na wniosek dyrektora skierowany do kuratora Oświaty w Szczecinie, przeniesiony karnie do innej szkoły. 
2. Przeniesienia dokonuje kurator Oświaty.
3. Uczeń, który nie podlega obowiązkowi nauki może być skreślony z listy uczniów w przypadku, gdy stale i rażąco narusza obowiązki ucznia określone niniejszym statutem.
4. Decyzję o skreśleniu ucznia z podejmuje dyrektor Ośrodka w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.


IX KLASYFIKOWANIE I OCENIANIE UCZNIÓW

§ 141
Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Gimnazjum określa CZĘŚĆ IX - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW wspólny dla wszystkich szkół Ośrodka.”


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 142
1. Sztandar, godło i ceremoniał są wspólne dla wszystkich szkół wchodzących skład Ośrodka.
2. Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji szkolnej i przebiegu nauczania opracowane na podstawie odrębnych przepisów określone są w statucie CZĘŚCI– DOKUMENTACJA OŚRODKA.
3. Zasady prowadzenia i dokumentowania gospodarki szkoły określają odrębne przepisy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.
5. Zmian w statucie dokonuje się w trybie wynikającym z art. 42 ustawy o systemie oświaty 

§ 143
 Wychowankami są mieszkający w Ośrodku uczniowie wszystkich szkół działających strukturze Ośrodka.

CZĘŚĆ IX - WYCHOWANKOWIE
 
§ 144
Wychowankowie Ośrodka mają prawo do wszechstronnej opieki i pomocy adekwatnie do ich sytuacji rozwojowej, rodzinnej lub losowej.
Formy i rozmiar pomocy i opieki dostosowuje się do indywidualnych potrzeb wychowanków.

§ 145
Dla wychowanków znajdujących się w niekorzystnej sytuacji rozwojowej organizuje się opiekę specjalistyczną świadczoną przez: psychologa, psychiatrę, pedagoga, pielęgniarkę, lekarzy specjalistów, logopedę, fizjoterapeutę, w ramach której podejmowana jest :
1. Ocena aktualnego stanu rozwojowego dziecka,
2. Opracowanie dostosowanego do indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka programu nauczania i programu rewalidacyjno-wychowawczego, w tym:
a) 
terapia wad wymowy
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
gimnastyka korekcyjna
korekcja wad postawy w środowisku wodnym
fizykoterapia
masaże lecznicze
b) 
indywidualna terapia psychologiczna
indywidualna terapia pedagogiczna
grupowe zajęcia socjoterapeutyczne
c) 
opieka psychiatryczna
podstawowa opieka medyczna w zakresie profilaktyki zdrowia oraz działań doraźnych
3. Współpraca w zakresie diagnozy i terapii z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy i specjalistycznymi placówkami służby zdrowia na terenie miasta, województwa, a w przypadku takiej konieczności – także na terenie kraju,
4. Zapewnienie własnego transportu samochodowego w czasie wyjazdów w sprawach związanych z diagnozą, leczeniem, terapią, rehabilitacją
5. Organizacja zadań mających na celu przeniesienie wychowanków do właściwych dla ich stanu zdrowia i poziomu rozwoju innych placówek oświatowych.
§ 146
Dla wychowanków znajdujących się w niekorzystnej sytuacji rodzinnej organizuje się pomoc instytucjonalną i ukierunkowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej w rodzinie poprzez:
wnikliwą diagnozę środowiska rodzinnego
w uzasadnionych przypadkach – czasowe przejęcie przez Ośrodek funkcji wychowawczo-opiekuńczych rodziny (opieka całodobowa)
wnioskowanie do sądu rodzinnego o uregulowanie lub zmianę sytuacjo rodzinno-prawnej dziecka poprzez ustanowienie nadzoru kuratora, ograniczenie, pozbawienie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej
współpracę z właściwymi terytorialnie ośrodkami i centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej w zakresie dofinansowania wyżywienia dziecka w internacie Ośrodka, przyznanie nieodpłatnych obiadów w stołówce, pomocy celowej finansowej lub rzeczowej
współpracę z policją w zakresie prewencji, profilaktyki i działań interwencyjnych
poradnictwo dla wychowanków ich rodziców i opiekunów prawnych
wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji wychowawczo-opiekuńczych
pomoc rodzinie przy załatwianiu spraw urzędowych dotyczących dziecka

§ 147
1. W Ośrodku mieszkają wychowankowie spoza terenu Miasta Świnoujścia..
2. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, albo będący wychowankami placówek socjalizacyjnych w wyniku postanowienia sądu rodzinnego, wychowankowie zameldowani w Świnoujściu mogą być umieszczeni w Ośrodku.

§ 148
1. Wychowankowie, którzy ukończyli 14 lat, na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, a wychowankowie, którzy ukończyli 18 lat, na swój pisemny wniosek do dyrektora Ośrodka mogą, za zgodą Zespołu Wychowawczego, samodzielnie wyjeżdżać do domów rodzinnych w dni wolne od nauki, na ferie, wakacje i przerwy świąteczne.
2. Dokumentem wewnętrznym uprawniającym do samodzielnego wyjazdu jest przepustka z wypisana przez wychowawcę grupy z datą i godziną wyjazdu, powrotu, a podpisana przez wychowawcę klasy. Pobyt w domu rodzinnym potwierdza na przepustce podpisem rodzic lub opiekun prawny wychowanka.

§ 149
1. Wychowankowie, którzy ukończyli 14 lat, mają prawo na pisemny wniosek rodziców, a wychowankowie, którzy ukończyli 18 lat na swój pisemny wniosek, uzyskać zezwolenie na samodzielne wyjścia poza teren Ośrodka i poruszać się po terenie miasta.
2. Dokumentem wewnętrznym jest przepustka, wystawiona przez Wicedyrektora, a wypisana przez wychowawcę grupy, z zaznaczeniem godziny i celu wyjścia, oraz ustalonej wspólnie godzinie powrotu.§ 150
1. Warunkiem uzyskania przywilejów określonych w § 148 i § 149 jest nienaganne zachowanie się  wychowanka w Ośrodku i poza nim.
2. Za nieprawidłowe zachowanie zgoda na samodzielne wyjścia i wyjazdy może być czasowo lub na stałe cofnięta.
3. Decyzję o cofnięciu zgody podejmuje Dyrektor Ośrodka na wniosek, Wicedyrektora, innej osoby z kadry pedagogicznej, zawsze w porozumieniu z rodzicami a także na ich wniosek.

§ 151
Raz w miesiącu Zespół Wychowawczy składający się z pedagoga, wychowawców grup i nauczycieli, pod przewodnictwem Wicedyrektora, wspólnie z wychowankami przeprowadza analizę ich zachowania i na tej podstawie, w porozumieniu z rodzicami, udziela lub nie udziela przywilejów określonych w § 148 i § 149.

§ 152
Rodzice lub osoby zobowiązane do alimentacji wychowanka objętego opieką częściową są zobowiązani do wyposażenia go w stosowną do wieku dziecka, sytuacji i pory roku odzież, obuwie, bieliznę, oraz środki czystości i higieny osobistej, pomoce i przybory szkolne.

§ 153
Ośrodek posiada regulamin wychowanka, który określa prawa i obowiązki wychowanków oraz nagrody i kary stosowane w placówce.

§ 154
Wychowanek ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego nauczania, wychowania i opieki,
b) zwracania się do wszystkich nauczycieli, wychowawców pracujących w Ośrodku ze swoimi problemami i uzyskania pomocy w ich rozwiązywaniu,
c) życzliwego traktowania,
d) sprawiedliwej i jawnej oceny, znajomości kryteriów tej oceny i sposobów kontroli postępów w nauce i zachowaniu,
e) utrzymywania stałych kontaktów z domem rodzinnym,
f) swobody wyrażania myśli i przekonań, szczególnie dotyczących życia Ośrodka oraz religijnych i światopoglądowych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób, poszanowania godności i nietykalności osobistej,
g) rozwijania zainteresowań, w tym ma prawo należeć do organizacji i kół zainteresowań działających w Ośrodku, reprezentować Ośrodek na spotkaniach, zlotach harcerskich, przeglądach artystycznych itp.
h) korzystania z opieki pielęgniarskiej i lekarskiej,
i) pomocy materialnej ze strony Ośrodka, (w szczególnych przypadkach)
j) odwołania od kary,
k) zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej miejsca nauki,
l) zorganizowanej zgodnie z zasadami bhp nauki zawodu,
m) opieki, pomocy oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej od wszystkich pracowników Ośrodka,
n) korzystania (zgodnie z przeznaczeniem i regulaminem) z pomieszczeń szkolnych i internackich, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki także podczas zorganizowanych zajęć poza lekcyjnych
o) ,wpływania na życie Ośrodka poprzez działalność samorządową.

§ 155
Wychowanek ma obowiązek:
a) podporządkować się zarządzeniom i zaleceniom Dyrektora Ośrodka, Rady Pedagogicznej i Samorządu Wychowanków, poleceniom wszystkich pracowników Ośrodka,
b) systematycznie uczestniczyć we wszystkich zajęciach szkolnych, nauki zawodu i wychowawczych, na bieżąco przedkładać usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach, uzupełniać wiadomości i umiejętności z tych zajęć, na których był nieobecny, oraz, zgodnie ze wskazaniami nauczycieli zawodu, uzupełń wiedzę i umiejętności z zakresu nauki zawodu, na których był nieobecny,
c) aktywnie uczestniczyć w życiu klasy, grupy, Ośrodka,
d) dbać o wspólne dobro ( sprzęt, meble, przybory i pomoce szkolne) 
ład i porządek w Ośrodku, aktywnie uczestniczyć w pracach na 
rzecz placówki,
e) w przypadku zniszczenia mienia Ośrodka, naprawić wyrządzoną 
przez siebie szkodę w jednej z następujących form:
dokonać samodzielnej naprawy zniszczonego sprzętu,
wykonać pracę na rzecz Ośrodka (równoważną kwocie naprawy),
pokryć koszty naprawy ( rodzice lub opiekunowie),
odkupić zniszczony sprzęt, 
 O tym jak i w jakim terminie ma być naprawiona szkoda informuje wychowanka i jego rodziców ( opiekunów prawnych) wychowawca klasy (jeśli szkoda została wyrządzona na terenie szkoły) lub wychowawca grupy ( jeżeli szkoda została wyrządzona na terenie Ośrodka). Także wychowawca klasy lub grupy decyduje o tym, czy szkoda została naprawiona, 
f) pomagać młodszym i słabszym kolegom,
g) dbać o utrzymanie higieny osobistej,
h) powracać w określonym czasie do Ośrodka z wyjazdów do domu rodzinnego,
i) okazywać szacunek wszystkim pracownikom Ośrodka i innym osobom 
    dorosłym, kulturalnie zachowywać się wobec kolegów,
j) przeciwstawiać się złu, agresji, wulgarności i brutalności,
k) dbać o dobre imię Ośrodka, szanować jego tradycje, zwyczaje, sztandar,
l) szanować poglądy, przekonania i godność osobistą innych ludzi,
ł) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów,
m) godnie i kulturalnie zachowywać się w Ośrodku i poza nim.

§ 156
Wychowankowi zezwala się na:
   a) noszenie biżuterii pod następującymi warunkami:
zgoda rodziców lub opiekunów,
w przypadku kolczyków, zabieg przekłucia uszu powinien być przeprowadzony z zasadami bezpieczeństwa dla zdrowia 
biżuteria powinna być dyskretna,
zachowanie ucznia - nienaganne,
b) samodzielne wychodzenie poza teren Ośrodka, na warunkach określonych w § 148 i 149.
c) poza zajęciami lekcyjnymi noszenie dowolnego stroju (strój powinien być czysty, skromny i estetyczny),

§ 157
 Wychowankom zabrania się w szczególności:
a) palenia tytoniu,
b) picia alkoholu,
c) używania narkotyków i innych środków odurzających,
d) opuszczania terenu Ośrodka bez zezwolenia,
e) dopuszczania się agresji czynnej i słownej,
f) kradzieży,
g) wymuszania pieniędzy i rzeczy od kolegów i innych osób
h) naruszania nietykalności cielesnej innych osób.

§ 158
Wychowanek może otrzymać nagrodę za:
a) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie,
b) aktywność w pracy pozalekcyjnej,
c) pracę na rzecz Ośrodka,
d) wyjątkowe osiągnięcia artystyczne, sportowe, w konkursach wiedzy.

§ 159
Rodzaje nagród:
a) pochwała udzielona przez nauczyciela lub wychowawcę,
b) pochwała, wyróżnienie udzielone przez Dyrekcję Ośrodka,
c) nagroda rzeczowa,
d) udział w atrakcyjnych imprezach, koncertach i wycieczkach,
e) list pochwalny do rodziców, dyplom uznania,
f) przyznanie przez Radę Pedagogiczną Odznaki Wzorowego Ucznia,
g) umieszczenie zdjęcia na tablicy Wzorowych Uczniów,
h) nagroda pieniężna dla uczniów szkoły zawodowej 

§ 160
Za nieprzestrzeganie Regulaminu Wychowanka stosuje się następujące rodzaje kar:
a) upomnienie, nagana udzielona przez nauczyciela lub wychowawcę,
b) upomnienie lub nagana udzielona przez wicedyrektora, kierownika internatu,
c) upomnienie lub nagana udzielona przez Dyrektora Ośrodka na apelu ogólnym,
d) obniżenie oceny z zachowania,
e) czasowy zakaz udziału w imprezach organizowanych w Ośrodku i 
poza nim,
f) czasowy zakaz korzystania ze środków audiowizualnych i innych przyjemności,
g) powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu,
h) czasowe ograniczenie prawa do samodzielnych wyjść lub wyjazdów,
h) przeniesienie do innej grupy wychowawczej, klasy lub innego 
Ośrodka,
j) skreślenie z listy wychowanków (w stosunku do uczniów, którzy mieszkają w internacie na wniosek rodziców lub swój własny).

§ 161
Karne skreślenie z listy wychowanków może nastąpić w przypadkach:
a) poważnego naruszenia dyscypliny, a w szczególności w przypadkach 
     wymienionych w § 201,
b) braku współpracy wychowanka w realizacji założonych celów wychowania, profilaktyki, nauczania.

§ 162
Skreślenie z listy wychowanków następuje w wyniku podjęcia uchwały rady pedagogicznej o skreśleniu.

§ 163
W przypadku poważnego naruszenia dyscypliny Dyrektor może, do czasu podjęcia decyzji przez radę pedagogiczną, zawiesić wychowanka w jego prawach. O fakcie tym powiadamia na piśmie rodziców 
(opiekunów prawnych) wychowanka.

§ 164
Ukarany wychowanek (jego rodzice lub opiekunowie) mogą odwołać się od nałożonej kary w następującym trybie:
a) od kary nałożonej przez wychowawcę grupy do Dyrektora Ośrodka,
d) od kary nałożonej przez Dyrektora Ośrodka do Kuratora Oświaty lub organu prowadzącego placówkę.

§ 165
Wychowanka będąca w ciąży ma prawo do wszechstronnej pomocy ze strony pracowników placówki, w szczególności zaś do:
zapewnienia właściwego poziomu opieki, w tym opieki medycznej,
pomocy w kontynuowaniu nauki.

§ 166
Natychmiast po uzyskaniu informacji o ciąży wychowanki dyrektor SOSW zobowiązany jest powiadomić o tym, odpowiednio do jej sytuacji rodzinnej i prawnej:
rodziców lub opiekunów prawnych,
sąd rodzinny (w stosunku do wychowanki nieletniej lub umieszczonej w placówce opiekuńczo-wychowawczej na podstawie postanowienia sądu),
prokuraturę (jeżeli zachodzi podejrzenie, że ciąża może być wynikiem przestępstwa).

CZĘŚĆ X UCZNIOWIE

§ 167
Uczniami szkół Ośrodka są: 
1. Uczniowie Szkoły Podstawowej zakwalifikowani do kształcenia specjalnego orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej, którzy ukończyli 7 rok życia.
2. Uczniowie Gimnazjum Specjalnego zakwalifikowani do kształcenia specjalnego orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
3. Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, zakwalifikowani do kształcenia specjalnego, posiadający świadectwo ukończenia gimnazjum, oraz orzeczenie lekarza medycyny pracy dopuszczające do nauki określonego zawodu w warunkach szkoły specjalnej, którzy nie ukończyli 24 roku życia.
4. Uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, zakwalifikowani do kształcenia specjalnego, posiadający świadectwo ukończenia gimnazjum, którzy nie ukończyli 25 roku życia.

§ 168
Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego nauczania, wychowania i opieki,
b) zwracania się do wszystkich nauczycieli, wychowawców pracujących 
w Ośrodku ze swoimi problemami i uzyskania pomocy w ich 
rozwiązywaniu,
c) życzliwego traktowania,
d) sprawiedliwej i jawnej oceny, znajomości kryteriów tej oceny i sposobów kontroli postępów w nauce i zachowaniu,
e) swobody wyrażania myśli i przekonań, szczególnie dotyczących życia Ośrodka oraz religijnych i światopoglądowych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób, poszanowania godności i nietykalności osobistej,
f) rozwijania zainteresowań, w tym ma prawo należeć do organizacji i kół zainteresowań działających w Ośrodku, reprezentować Ośrodek na spotkaniach, zlotach harcerskich, przeglądach artystycznych, konkursach wiedzy i umiejętności i zawodach sportowych itp.
g) korzystania z opieki pielęgniarskiej i lekarskiej,
h) pomocy materialnej i finansowej ze strony Ośrodka,
i) odwołania od kary,
j) zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej miejsca nauki,
k) zorganizowanej zgodnie z zasadami bhp praktycznej nauki zawodu,
l) opieki, pomocy oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej od wszystkich pracowników Ośrodka,
m) zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
n) korzystania (zgodnie z przeznaczeniem i regulaminem) z pomieszczeń szkolnych i internackich, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki także podczas zorganizowanych zajęć poza lekcyjnych
o) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów,
p) zapoznania się z kryteriami wymagania z poszczególnych przedmiotów
q) zapoznania się z Regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania i do respektowania go przez nauczycieli,
r) wpływania na życie Ośrodka poprzez działalność samorządową.

§ 169
Uczeń ma obowiązek:
a) podporządkować się zarządzeniom i zaleceniom Dyrektora Ośrodka, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego
b) , poleceniom wszystkich pracowników Ośrodka i pracowników nadzorujących praktyczną naukę zawodu w innych zakładach pracy,
c) systematycznie uczestniczyć we wszystkich zajęciach szkolnych, praktycznej nauki zawodu i wychowawczych, na bieżąco przedkładać usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach, uzupełniać wiadomości i umiejętności z tych zajęć, na których był nieobecny, oraz odpracowywać praktyki, na których był nieobecny,
d) używać telefonów komórkowych i innych środków elektronicznych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z godnie z ustalonymi zasadami ich używania, 
e) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,
f) aktywnie uczestniczyć w życiu klasy, grupy, Ośrodka,
g) dbać o wspólne dobro (sprzęt, meble, przybory i pomoce szkolne) ład i porządek w Ośrodku, aktywnie uczestniczyć w pracach na rzecz placówki,
h) w przypadku zniszczenia mienia Ośrodka, naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę w jednej z następujących form:
dokonać samodzielnej naprawy zniszczonego sprzętu,
wykonać pracę na rzecz Ośrodka (równoważną kwocie naprawy),
pokryć koszty naprawy ( rodzice lub opiekunowie),
odkupić zniszczony sprzęt. O tym jak i w jakim terminie ma być naprawiona szkoda informuje wychowanka i jego rodziców ( opiekunów prawnych) wychowawca klasy (jeśli szkoda została wyrządzona na terenie szkoły) lub wychowawca grupy ( jeżeli szkoda została wyrządzona na terenie internatu). Także wychowawca klasy lub grupy decyduje o tym, czy szkoda została naprawiona, 
i) pomagać młodszym i słabszym kolegom,
j) dbać o utrzymanie higieny osobistej,
k) okazywać szacunek wszystkim pracownikom Ośrodka i innym osobom dorosłym, kulturalnie zachowywać się wobec kolegów,
l) przeciwstawiać się złu, agresji, wulgarności i brutalności,
m) dbać o dobre imię Ośrodka, szanować jego tradycje, zwyczaje,    
     sztandar,
n) szanować poglądy, przekonania i godność osobistą innych ludzi,
o) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów,
p) godnie i kulturalnie zachowywać się w Ośrodku i poza nim.§ 170
Uczniom zabrania się w szczególności:
a) palenia tytoniu,
b) picia alkoholu,
c) używania narkotyków i innych środków odurzających,
d) opuszczania terenu Ośrodka bez zezwolenia,
e) stosowania przemocy fizycznej i psychicznej,
f) dopuszczania się agresji czynnej i słownej,
g) kradzieży,
h) wymuszania pieniędzy i rzeczy od kolegów i innych osób
i) naruszania nietykalności cielesnej innych osób.

§ 171
1. W uzasadnionych przypadkach, uczeń podlegający obowiązkowi szkolnemu, który stale i rażąco narusza obowiązki ucznia określone niniejszym statutem (w szczególności w § 170), może być na wniosek dyrektora, skierowany do kuratora Oświaty w Szczecinie, przeniesiony karnie do innej szkoły. 
2. Przeniesienia dokonuje kurator Oświaty.

§ 172
W przypadku poważnego naruszenia dyscypliny Dyrektor może, do czasu podjęcia decyzji przez Radę Pedagogiczną, zawiesić ucznia pełnoletniego w jego prawach. O fakcie tym powiadamia na piśmie rodziców ucznia oraz zarządzeniem wewnętrznym Radę Pedagogiczną.

§ 173
Uczeń, który nie podlega obowiązkowi szkolnemu tzn. uczeń, który ukończył gimnazjum, lub uczeń, który nie podlega obowiązkowi nauki tzn. ukończył osiemnasty rok życia może być skreślony z listy uczniów w przypadku, gdy stale i rażąco narusza obowiązki ucznia określone niniejszym statutem szczególności określone w § 33 i §170.

§ 174
Decyzję o skreśleniu ucznia z podejmuje dyrektor Ośrodka na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

§ 175
Wychowanek może otrzymać nagrodę za:
a) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie,
b) aktywność w pracy pozalekcyjnej,
c) pracę na rzecz Ośrodka,
d) wyjątkowe osiągnięcia artystyczne, sportowe, w konkursach wiedzy i umiejętności,
e) wyjątkową postawę obywatelską.

§ 176
Rodzaje nagród:
a) pochwała udzielona przez nauczyciela lub wychowawcę,
b) pochwała, wyróżnienie udzielone przez Dyrekcję Ośrodka,
c) nagroda rzeczowa,
d) udział w atrakcyjnych imprezach, koncertach i wycieczkach,
e) list pochwalny do rodziców, dyplom uznania,
f) przyznanie przez Radę Pedagogiczną Odznaki Wzorowego Ucznia i 
Wzorowego Absolwenta
g) umieszczenie zdjęcia na tablicy Wzorowych Uczniów,
h) nagroda pieniężna dla uczniów szkoły zawodowej 

§ 177
Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia i ustaleń niniejszego statutu stosuje się następujące rodzaje kar:
a) upomnienie, nagana udzielona przez nauczyciela lub wychowawcę,
b) upomnienie lub nagana udzielona przez wicedyrektora, 
c) upomnienie lub nagana udzielona przez Dyrektora Ośrodka na apelu 
    ogólnym,
d) obniżenie oceny zachowania,
e) czasowy zakaz udziału w imprezach organizowanych w Ośrodku i 
poza nim,
g) powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu,
h) zawieszenie w prawach ucznia,
i) przeniesienie do innej klasy lub innej szkoły, albo Ośrodka,

§ 178
Ukarany uczeń (jego rodzice lub opiekunowie) mogą odwołać się od nałożonej kary w następującym trybie:
a) od kary nałożonej przez wychowawcę klasy, odpowiednio do 
     wicedyrektora ,
c) od kary nałożonej przez wicedyrektora do Dyrektora Ośrodka,
d) od kary nałożonej przez Dyrektora Ośrodka do Kuratora Oświaty lub organu prowadzącego placówkę.

§ 179
1. Uczniowie będący mieszkańcami Świnoujścia dochodzą lub dojeżdżają do szkoły.
2. Uczniowie mieszkający poza Świnoujściem mieszkają w Ośrodku.
3. W Ośrodku mieszkają także uczniowie umieszczeni w placówkach socjalizacyjnych postanowieniem sądu rodzinnego o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodziców uczniów.
4. Jeżeli zaistnieje konieczność określona w ust. 3 wychowankami Ośrodka mogą być także uczniowie mieszkający w Świnoujściu.
5. W Ośrodku, na wniosek rodziców, MOPR lub kuratora sądowego czasowo mogą zamieszkać także dzieci, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mieszkaniowej a także gdy rodzice są niewydolni wychowawczo.

§ 180
1. W stosunku do uczniów mieszkających w Świnoujściu, którym rodzice nie mogą zapewnić należytej opieki po zajęciach szkolnych, placówka zapewnia opiekę do godz. 18.00 w grupach wychowawczych.
2. Rodzice ( prawni opiekunowie) składają do Dyrektora prośbę na piśmie o opiekę nad dzieckiem w określonych godzinach po zajęciach szkolnych, jednocześnie zobowiązując się opłacać obiady i ewentualne inne posiłki podczas pobytu dziecka w grupie wychowawczej.


§ 181
1. Sytuacje konfliktowe między uczniem (zespołem klasowym) a nauczycielem, lub rodzicami a nauczycielem, powinny być wyjaśniane i rozwiązywane, w pierwszej kolejności, przy pomocy wychowawcy klasy.
2. Jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą się odwoływać do pomocy wicedyrektora lub dyrektora, czy Rady pedagogicznej.
3. W przypadku nierozwiązania konfliktu na terenie Ośrodka, zainteresowane strony mogą odwołać się do Kuratorium Oświaty lub organu prowadzącego placówkę.
§ 143
 Wychowankami są mieszkający w Ośrodku uczniowie wszystkich szkół działających strukturze Ośrodka.
CZĘŚĆ IX - WYCHOWANKOWIE 
§ 144
Wychowankowie Ośrodka mają prawo do wszechstronnej opieki i pomocy adekwatnie do ich sytuacji rozwojowej, rodzinnej lub losowej.
Formy i rozmiar pomocy i opieki dostosowuje się do indywidualnych potrzeb wychowanków.

§ 145
Dla wychowanków znajdujących się w niekorzystnej sytuacji rozwojowej organizuje się opiekę specjalistyczną świadczoną przez: psychologa, psychiatrę, pedagoga, pielęgniarkę, lekarzy specjalistów, logopedę, fizjoterapeutę, w ramach której podejmowana jest :
1. Ocena aktualnego stanu rozwojowego dziecka,
2. Opracowanie dostosowanego do indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka programu nauczania i programu rewalidacyjno-wychowawczego, w tym:
a) 
terapia wad wymowy
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
gimnastyka korekcyjna
korekcja wad postawy w środowisku wodnym
fizykoterapia
masaże lecznicze
b) 
indywidualna terapia psychologiczna
indywidualna terapia pedagogiczna
grupowe zajęcia socjoterapeutyczne
c) 
opieka psychiatryczna
podstawowa opieka medyczna w zakresie profilaktyki zdrowia oraz działań doraźnych
3. Współpraca w zakresie diagnozy i terapii z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy i specjalistycznymi placówkami służby zdrowia na terenie miasta, województwa, a w przypadku takiej konieczności – także na terenie kraju,
4. Zapewnienie własnego transportu samochodowego w czasie wyjazdów w sprawach związanych z diagnozą, leczeniem, terapią, rehabilitacją
5. Organizacja zadań mających na celu przeniesienie wychowanków do właściwych dla ich stanu zdrowia i poziomu rozwoju innych placówek oświatowych.
§ 146
Dla wychowanków znajdujących się w niekorzystnej sytuacji rodzinnej organizuje się pomoc instytucjonalną i ukierunkowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej w rodzinie poprzez:
wnikliwą diagnozę środowiska rodzinnego
w uzasadnionych przypadkach – czasowe przejęcie przez Ośrodek funkcji wychowawczo-opiekuńczych rodziny (opieka całodobowa)
wnioskowanie do sądu rodzinnego o uregulowanie lub zmianę sytuacjo rodzinno-prawnej dziecka poprzez ustanowienie nadzoru kuratora, ograniczenie, pozbawienie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej
współpracę z właściwymi terytorialnie ośrodkami i centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej w zakresie dofinansowania wyżywienia dziecka w internacie Ośrodka, przyznanie nieodpłatnych obiadów w stołówce, pomocy celowej finansowej lub rzeczowej
współpracę z policją w zakresie prewencji, profilaktyki i działań interwencyjnych
poradnictwo dla wychowanków ich rodziców i opiekunów prawnych
wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji wychowawczo-opiekuńczych
pomoc rodzinie przy załatwianiu spraw urzędowych dotyczących dziecka

§ 147
1. W Ośrodku mieszkają wychowankowie spoza terenu Miasta Świnoujścia..
2. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, albo będący wychowankami placówek socjalizacyjnych w wyniku postanowienia sądu rodzinnego, wychowankowie zameldowani w Świnoujściu mogą być umieszczeni w Ośrodku.

§ 148
1. Wychowankowie, którzy ukończyli 14 lat, na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, a wychowankowie, którzy ukończyli 18 lat, na swój pisemny wniosek do dyrektora Ośrodka mogą, za zgodą Zespołu Wychowawczego, samodzielnie wyjeżdżać do domów rodzinnych w dni wolne od nauki, na ferie, wakacje i przerwy świąteczne.
2. Dokumentem wewnętrznym uprawniającym do samodzielnego wyjazdu jest przepustka z wypisana przez wychowawcę grupy z datą i godziną wyjazdu, powrotu, a podpisana przez wychowawcę klasy. Pobyt w domu rodzinnym potwierdza na przepustce podpisem rodzic lub opiekun prawny wychowanka.

§ 149
1. Wychowankowie, którzy ukończyli 14 lat, mają prawo na pisemny wniosek rodziców, a wychowankowie, którzy ukończyli 18 lat na swój pisemny wniosek, uzyskać zezwolenie na samodzielne wyjścia poza teren Ośrodka i poruszać się po terenie miasta.
2. Dokumentem wewnętrznym jest przepustka, wystawiona przez Wicedyrektora, a wypisana przez wychowawcę grupy, z zaznaczeniem godziny i celu wyjścia, oraz ustalonej wspólnie godzinie powrotu.§ 150
1. Warunkiem uzyskania przywilejów określonych w § 148 i § 149 jest nienaganne zachowanie się  wychowanka w Ośrodku i poza nim.
2. Za nieprawidłowe zachowanie zgoda na samodzielne wyjścia i wyjazdy może być czasowo lub na stałe cofnięta.
3. Decyzję o cofnięciu zgody podejmuje Dyrektor Ośrodka na wniosek, Wicedyrektora, innej osoby z kadry pedagogicznej, zawsze w porozumieniu z rodzicami a także na ich wniosek.

§ 151
Raz w miesiącu Zespół Wychowawczy składający się z pedagoga, wychowawców grup i nauczycieli, pod przewodnictwem Wicedyrektora, wspólnie z wychowankami przeprowadza analizę ich zachowania i na tej podstawie, w porozumieniu z rodzicami, udziela lub nie udziela przywilejów określonych w § 148 i § 149.

§ 152
Rodzice lub osoby zobowiązane do alimentacji wychowanka objętego opieką częściową są zobowiązani do wyposażenia go w stosowną do wieku dziecka, sytuacji i pory roku odzież, obuwie, bieliznę, oraz środki czystości i higieny osobistej, pomoce i przybory szkolne.

§ 153
Ośrodek posiada regulamin wychowanka, który określa prawa i obowiązki wychowanków oraz nagrody i kary stosowane w placówce.

§ 154
Wychowanek ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego nauczania, wychowania i opieki,
b) zwracania się do wszystkich nauczycieli, wychowawców pracujących w Ośrodku ze swoimi problemami i uzyskania pomocy w ich rozwiązywaniu,
c) życzliwego traktowania,
d) sprawiedliwej i jawnej oceny, znajomości kryteriów tej oceny i sposobów kontroli postępów w nauce i zachowaniu,
e) utrzymywania stałych kontaktów z domem rodzinnym,
f) swobody wyrażania myśli i przekonań, szczególnie dotyczących życia Ośrodka oraz religijnych i światopoglądowych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób, poszanowania godności i nietykalności osobistej,
g) rozwijania zainteresowań, w tym ma prawo należeć do organizacji i kół zainteresowań działających w Ośrodku, reprezentować Ośrodek na spotkaniach, zlotach harcerskich, przeglądach artystycznych itp.
h) korzystania z opieki pielęgniarskiej i lekarskiej,
i) pomocy materialnej ze strony Ośrodka, (w szczególnych przypadkach)
j) odwołania od kary,
k) zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej miejsca nauki,
l) zorganizowanej zgodnie z zasadami bhp nauki zawodu,
m) opieki, pomocy oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej od wszystkich pracowników Ośrodka,
n) korzystania (zgodnie z przeznaczeniem i regulaminem) z pomieszczeń szkolnych i internackich, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki także podczas zorganizowanych zajęć poza lekcyjnych
o) ,wpływania na życie Ośrodka poprzez działalność samorządową.

§ 155
Wychowanek ma obowiązek:
a) podporządkować się zarządzeniom i zaleceniom Dyrektora Ośrodka, Rady Pedagogicznej i Samorządu Wychowanków, poleceniom wszystkich pracowników Ośrodka,
b) systematycznie uczestniczyć we wszystkich zajęciach szkolnych, nauki zawodu i wychowawczych, na bieżąco przedkładać usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach, uzupełniać wiadomości i umiejętności z tych zajęć, na których był nieobecny, oraz, zgodnie ze wskazaniami nauczycieli zawodu, uzupełń wiedzę i umiejętności z zakresu nauki zawodu, na których był nieobecny,
c) aktywnie uczestniczyć w życiu klasy, grupy, Ośrodka,
d) dbać o wspólne dobro ( sprzęt, meble, przybory i pomoce szkolne) 
ład i porządek w Ośrodku, aktywnie uczestniczyć w pracach na 
rzecz placówki,
e) w przypadku zniszczenia mienia Ośrodka, naprawić wyrządzoną 
przez siebie szkodę w jednej z następujących form:
dokonać samodzielnej naprawy zniszczonego sprzętu,
wykonać pracę na rzecz Ośrodka (równoważną kwocie naprawy),
pokryć koszty naprawy ( rodzice lub opiekunowie),
odkupić zniszczony sprzęt, 
 O tym jak i w jakim terminie ma być naprawiona szkoda informuje wychowanka i jego rodziców ( opiekunów prawnych) wychowawca klasy (jeśli szkoda została wyrządzona na terenie szkoły) lub wychowawca grupy ( jeżeli szkoda została wyrządzona na terenie Ośrodka). Także wychowawca klasy lub grupy decyduje o tym, czy szkoda została naprawiona, 
f) pomagać młodszym i słabszym kolegom,
g) dbać o utrzymanie higieny osobistej,
h) powracać w określonym czasie do Ośrodka z wyjazdów do domu rodzinnego,
i) okazywać szacunek wszystkim pracownikom Ośrodka i innym osobom 
    dorosłym, kulturalnie zachowywać się wobec kolegów,
j) przeciwstawiać się złu, agresji, wulgarności i brutalności,
k) dbać o dobre imię Ośrodka, szanować jego tradycje, zwyczaje, sztandar,
l) szanować poglądy, przekonania i godność osobistą innych ludzi,
ł) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów,
m) godnie i kulturalnie zachowywać się w Ośrodku i poza nim.

§ 156
Wychowankowi zezwala się na:
   a) noszenie biżuterii pod następującymi warunkami:
zgoda rodziców lub opiekunów,
w przypadku kolczyków, zabieg przekłucia uszu powinien być przeprowadzony z zasadami bezpieczeństwa dla zdrowia 
biżuteria powinna być dyskretna,
zachowanie ucznia - nienaganne,
b) samodzielne wychodzenie poza teren Ośrodka, na warunkach określonych w § 148 i 149.
c) poza zajęciami lekcyjnymi noszenie dowolnego stroju (strój powinien być czysty, skromny i estetyczny),

§ 157
 Wychowankom zabrania się w szczególności:
a) palenia tytoniu,
b) picia alkoholu,
c) używania narkotyków i innych środków odurzających,
d) opuszczania terenu Ośrodka bez zezwolenia,
e) dopuszczania się agresji czynnej i słownej,
f) kradzieży,
g) wymuszania pieniędzy i rzeczy od kolegów i innych osób
h) naruszania nietykalności cielesnej innych osób.

§ 158
Wychowanek może otrzymać nagrodę za:
a) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie,
b) aktywność w pracy pozalekcyjnej,
c) pracę na rzecz Ośrodka,
d) wyjątkowe osiągnięcia artystyczne, sportowe, w konkursach wiedzy.

§ 159
Rodzaje nagród:
a) pochwała udzielona przez nauczyciela lub wychowawcę,
b) pochwała, wyróżnienie udzielone przez Dyrekcję Ośrodka,
c) nagroda rzeczowa,
d) udział w atrakcyjnych imprezach, koncertach i wycieczkach,
e) list pochwalny do rodziców, dyplom uznania,
f) przyznanie przez Radę Pedagogiczną Odznaki Wzorowego Ucznia,
g) umieszczenie zdjęcia na tablicy Wzorowych Uczniów,
h) nagroda pieniężna dla uczniów szkoły zawodowej 

§ 160
Za nieprzestrzeganie Regulaminu Wychowanka stosuje się następujące rodzaje kar:
a) upomnienie, nagana udzielona przez nauczyciela lub wychowawcę,
b) upomnienie lub nagana udzielona przez wicedyrektora, kierownika internatu,
c) upomnienie lub nagana udzielona przez Dyrektora Ośrodka na apelu ogólnym,
d) obniżenie oceny z zachowania,
e) czasowy zakaz udziału w imprezach organizowanych w Ośrodku i 
poza nim,
f) czasowy zakaz korzystania ze środków audiowizualnych i innych przyjemności,
g) powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu,
h) czasowe ograniczenie prawa do samodzielnych wyjść lub wyjazdów,
h) przeniesienie do innej grupy wychowawczej, klasy lub innego 
Ośrodka,
j) skreślenie z listy wychowanków (w stosunku do uczniów, którzy mieszkają w internacie na wniosek rodziców lub swój własny).

§ 161
Karne skreślenie z listy wychowanków może nastąpić w przypadkach:
a) poważnego naruszenia dyscypliny, a w szczególności w przypadkach 
     wymienionych w § 201,
b) braku współpracy wychowanka w realizacji założonych celów wychowania, profilaktyki, nauczania.

§ 162
Skreślenie z listy wychowanków następuje w wyniku podjęcia uchwały rady pedagogicznej o skreśleniu.

§ 163
W przypadku poważnego naruszenia dyscypliny Dyrektor może, do czasu podjęcia decyzji przez radę pedagogiczną, zawiesić wychowanka w jego prawach. O fakcie tym powiadamia na piśmie rodziców 
(opiekunów prawnych) wychowanka.

§ 164
Ukarany wychowanek (jego rodzice lub opiekunowie) mogą odwołać się od nałożonej kary w następującym trybie:
a) od kary nałożonej przez wychowawcę grupy do Dyrektora Ośrodka,
d) od kary nałożonej przez Dyrektora Ośrodka do Kuratora Oświaty lub organu prowadzącego placówkę.

§ 165
Wychowanka będąca w ciąży ma prawo do wszechstronnej pomocy ze strony pracowników placówki, w szczególności zaś do:
zapewnienia właściwego poziomu opieki, w tym opieki medycznej,
pomocy w kontynuowaniu nauki.

§ 166
Natychmiast po uzyskaniu informacji o ciąży wychowanki dyrektor SOSW zobowiązany jest powiadomić o tym, odpowiednio do jej sytuacji rodzinnej i prawnej:
rodziców lub opiekunów prawnych,
sąd rodzinny (w stosunku do wychowanki nieletniej lub umieszczonej w placówce opiekuńczo-wychowawczej na podstawie postanowienia sądu),
prokuraturę (jeżeli zachodzi podejrzenie, że ciąża może być wynikiem przestępstwa).

ROZDZIAŁ XI – PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

§ 182
1. Pracownikami pedagogicznymi w Ośrodku są:
nauczyciele szkół 
nauczyciele przedszkola
(w tym: nauczyciele specjaliści i zawodu)
wychowawcy grup
pedagog
psycholog
2. Zadania nauczyciela przedszkola określone są w Rozdziale XIV – ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA.


§ 183
1. Nauczyciel, prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, odpowiada za poziom nauczania, dba o bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Ma obowiązek wychowywać i kształcić uczniów w poszanowaniu Konstytucji, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka; w duchu humanizmu tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości, szacunku do ludzi i poszanowania pracy.
3. Nauczyciel dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji.
4. Obowiązkiem nauczyciela jest systematycznie przygotowywać się do lekcji i innych zajęć dydaktycznych, realizować je zgodnie z przyjętym programem nauczania.
5. Nauczyciel ma obowiązek nauczać i wychowywać uczniów w oparciu o szczegółową znajomość sylwetki psychofizycznej dziecka upośledzonego umysłowo.
6. Ponad to do obowiązków nauczyciela należy:
a) organizowanie pracy uczniów oraz jej systematyczne kontrolowanie,
b) pomoc w uzupełnianiu braków programowych,
c) opieka nad uczniami w organizowanych przez szkołę i Ośrodek różnych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
d) aktywny udział w pracach rady pedagogicznej i skrupulatne realizowanie jej uchwał,
e) poszanowanie godności osobistej ucznia,
f) informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach programowych, oraz o postępach w nauce,
g) bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości,
h) stałe pogłębianie własnej wiedzy przedmiotowej, pedagogicznej; doskonalenie metod pracy poprzez samokształcenie oraz udział w zorganizowanych formach doskonalenia,
i) uwzględnianie w pracy dydaktyczno-wychowawczej ustaleń i zaleceń wynikających z badań lekarskich oraz własnych obserwacji,
j) utrzymywanie ścisłej współpracy z wychowawcami grup, rodzicami i  opiekunami uczniów,
k) prowadzenie wymaganej dokumentacji,
l) dbałość o powierzone mienie i troska o stałe uzupełnianie sprzętu i pomocy dydaktycznych.
2. Nauczyciel ma obowiązek analizować wyniki swojej pracy. Brać udział w pracach organów Ośrodka mierzących poziom osiągnięć edukacyjnych uczniów. 
3. Nauczyciel ma obowiązek wykorzystywać wyniki swojej pracy dydaktycznej, rewalidacyjnej i wychowawczej do planowania pracy pedagogicznej oraz do planowania udzielania pomocy uczniom tej pomocy potrzebującym.
4. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać wyniki badań poziomu swojej pracy i udostępniać je osobom do tego uprawnionym, w szczególności te dotyczące wytworów uczniów – uczniom i ich rodzicom (opiekunom prawnym)
5. Nauczyciel ma obowiązek udzielić uczniowi pierwszej pomocy w razie wypadku, zaprowadzić go do pielęgniarki Ośrodka lub lekarza, jeżeli pielęgniarki w tym czasie nie ma na terenie placówki.
6. Po udzieleniu pomocy uczniowi nauczyciel ma obowiązek jak najszybciej zgłosić wypadek dyrekcji oraz społecznemu inspektorowi bhp.
7. Nauczyciel powinien modyfikować i przekształcać program nauczania z zachowaniem ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu  podstaw programowych.


§ 184
Nauczyciel może:
a) w realizacji procesu dydaktycznego i rewalidacyjnego dobierać metody nauczania według własnego uznania uwzględniając zasady metodyki nauczania upośledzonych umysłowo,
b) wnioskować o realizację innowacji pedagogicznej, eksperymentu, własnego programu autorskiego,
c) projektować i urządzać pracownię stosownie do potrzeb uczniów i wymagań nauczanego przedmiotu,
d) występować z wnioskami dotyczącymi warunków pracy, nauki i bezpieczeństwa uczniów i własnego.

§ 185
Nauczyciel ma prawo:
a) do wyrażania własnej opinii polemizowania w sprawach merytorycznych dotyczących realizacji procesu dydaktycznego nauczanego przedmiotu,
b) nauczyciel ma prawo zwracać się o pomoc do swoich przełożonych i Rady Pedagogicznej.
c) do korzystania z dostępnych środków, urządzeń i dokumentacji usprawniających nauczanie, oraz z księgozbioru Ośrodka,
d) domagać się zapewnienia zgodnych z zasadami bhp warunków pracy.

§ 186
1. Każdą klasą opiekuje się inny nauczyciel zwany wychowawcą klasowym.
2. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki nad uczniami oraz organizowanie i kierowanie ich procesem wychowania.
3. Do obowiązków wychowawcy klasy należy:
a) wszechstronne poznania ucznia; jego indywidualnych możliwości, potrzeb zdolności i zainteresowań, jego sytuacji prawnej i rodzinnej,
b) obserwacja zjawisk społecznych zachodzących w zespole klasowym,
c)  być wzorem  dla uczniów, swoim postępowaniem dostarczać im społecznie aprobowanych wzorców i modeli zachowania,
d) motywowanie uczniów do pracy nad sobą, wdrażanie ich do samokontroli i samooceny,
e) inicjowanie i organizowanie razem z uczniami imprez i uroczystości klasowych,
f) zapoznawanie uczniów z prawodawstwem szkolnym ( statut, regulamin wychowanka, regulamin oceniania),
g) utrwalanie tradycji Ośrodka i klasy,
h) kontrolowanie i ocenianie zachowania się uczniów,
i) kontrola frekwencji uczniów w szkole, badanie przyczyn absencji i pomoc w likwidowaniu tych przyczyn,
j) wszechstronna pomoc w przezwyciężaniu kłopotów i problemów w nauce,
k) stała współpraca z rodzicami ( prawnymi opiekunami), nauczycielami i wychowawcami grup internackich,
l) wspólne z uczniami i ich rodzicami dokonywanie analiz postępów w nauce i zachowaniu,
m) współpraca z pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką w celu zapewnienia uczniom optymalnych warunków rozwoju.

§ 187
1. Zadaniem wychowawcy grupy Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczej i opiekuńczej w powierzonej grupie wychowanków.

§ 188
1. W szczególności wychowawca zobowiązany jest:
a) wszechstronnie poznać każdego wychowanka, jego warunki życia, stan zdrowia, zainteresowania oraz skłonności,
b) prowadzić systematyczną obserwację życia i rozwoju wychowanków, a spostrzeżenia dokumentować zgodnie z ustaleniami,
c) współpracować z nauczycielami i innymi pracownikami pedagogicznymi w przezwyciężaniu trudności w nauce wychowanka,
d) zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej organizować naukę własną wychowanka,
e) organizować dla wychowanków swojej grupy różnorodne formy pracy pozalekcyjnej oraz uczyć ich właściwego wykorzystania czasu wolnego,
f) czuwać nad kształtowaniem właściwych stosunków między wychowankami w grupie,
g) pomagać wychowankom w rozwijaniu społecznej aktywności na terenie grupy, Ośrodka oraz najbliższego środowiska,
h) przez cały czas pełnienia dyżuru przebywać wspólnie z powierzonymi jego opiece wychowankami,
i) kształtować u wychowanków pożądane wzorce kultury osobistej, estetyki, współodpowiedzialności za ład, czystość pomieszczeń grupy, internatu oraz całego Ośrodka,
j) organizować dla swojej grupy zajęcia gospodarczo-porządkowe, których celem jest utrzymanie czystości i estetyki obiektów Ośrodka,
k) czuwać nad kulturalnym zachowaniem się podopiecznych na terenie Ośrodka i poza nim,
l) pilnować ścisłego przestrzegania przez wychowanków porządku dnia oraz regulaminu Ośrodka,
m) egzekwować naprawienia szkody przez wychowanka, dopilnować zwrócenia przez niego, jego rodziców lub opiekunów kosztu naprawy lub zakupu zniszczonego sprzętu, egzekwować zwrot kosztów za lekarstwa lub inne zakupy do których zobowiązany jest rodzic lub opiekun, 
n) dbać o stan zdrowia wychowanków, w tym celu kontaktować się z właściwymi służbami medycznymi, podawać leki zlecone przez lekarza i przygotowane przez pielęgniarkę Ośrodka,
o) prowadzić ewidencję przedmiotów nietrwałych w swojej grupie i odpowiadać materialnie za sprzęt i urządzenia grupy powierzone jego opiece,
p) prowadzić dokumentację:
własnej pracy (dziennik zajęć, plany pracy wychowawczej, konspekty zajęć do pierwszej oceny)
wychowanków (zeszyty obserwacji, notatki z obserwacji wychowanków, okresowe charakterystyki),
grupy (kronika grupy),
q) utrzymywać stały kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi wychowanków,
r) swoim zachowaniem służyć za wzór wychowankom,
s) posiadać zawsze aktualną pracowniczą książeczkę zdrowia i kartę zdrowia,
t) wykonywać inne zadania zlecone przez zwierzchników w ramach obowiązków służbowych lub te wynikające z podziału obowiązków między wychowawcami grupy.
8. Wychowawca ma obowiązek udzielić wychowankowi pierwszej pomocy w razie wypadku, zaprowadzić go do pielęgniarki Ośrodka lub lekarza, jeżeli pielęgniarki w tym czasie nie ma na terenie placówki.
9. Po udzieleniu pomocy wychowankowi, wychowawca ma obowiązek jak najszybciej zgłosić wypadek dyrekcji oraz społecznemu inspektorowi bhp.


§ 189
Wychowawca ma prawo:
a) do wyrażania własnej opinii i polemizowania w sprawach merytorycznych dotyczących realizacji procesu wychowawczo-opiekuńczego,
b) zwracać się o pomoc do swoich przełożonych i rady pedagogicznej.
c) do korzystania z dostępnych środków, urządzeń i dokumentacji usprawniających nauczanie, wychowanie i opiekę, oraz z księgozbioru Ośrodka,
d) domagać się zapewnienia zgodnych z zasadami bhp warunków pracy.
§ 190
1. Pedagog w Ośrodku zobowiązany jest do:
a) rozpoznawania sytuacji rodzinnej i bytowej wychowanków
b) podejmowania działań zmierzających do uregulowania sytuacji rodzinnej, prawnej, majątkowej i mieszkaniowej wychowanków,
c) współpracy z innymi pracownikami Ośrodka, rodzicami ( opiekunami prawnymi) wychowanków, kuratorami sądowymi, instytucjami i organizacjami  w sprawach wychowanków Ośrodka,
d) inicjowania, koordynowania i prowadzenia spotkań w celu rozwiązywania trudnych problemów wychowawczych, oraz koordynowania ustalonej strategii wychowawczej,
e) prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych wspomagających rozwój psychofizyczny i społeczny wychowanków,
f) prowadzenia psychoedukacyjnych spotkań z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków,
g) pomocy rodzicom i opiekunom wychowanków w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych,
h) stałej współpracy ze wszystkimi uczestnikami procesu wychowania,
i) prowadzenia obowiązkowej dokumentacji,
j) posiadania aktualnej książeczki i karty zdrowia,
k) wykonywania innych zadań zleconych przez zwierzchników w ramach posiadanych uprawnień i kompetencji,
l) uczestniczenia w pracach Komisji Wychowawczej i Komisji Interwencji Wychowawczej oraz wykonywania jej ustaleń
m) współdziałania z dyrektorem Ośrodka w sprawach rekrutacji uczniów do Szkoły Zawodowej 
n) prowadzenia działań związanych preorientacją zawodową uczniów 
2. Pedagog koordynuje, współrealizuje i wspiera realizację zadań wychowawczych i opiekuńczych określonych w statucie.
3. pomocy rodzicom i pełnoletnim wychowankom w uzyskaniu stypendium socjalnego szkolnego
4. wykonywania zadań związanych monitoringiem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz frekwencji uczniów na zajęciach
5. Pedagog w Ośrodku pełni funkcję koordynatora ds. bezpieczeństwa uczniów i wychowanków.”

§ 191
1. Psycholog w Ośrodku zobowiązany jest do:
a) prowadzenia obserwacji i badań psychologicznych w celu:
ustalenia przyczyn występujących u wychowanków zaburzeń lub odchyleń rozwojowych, niepowodzeń szkolnych, trudności wychowawczych,
określenia kierunku i programu oddziaływań kompensacyjnych, wyrównawczych i resocjalizacyjnych,
wyboru kierunku kształcenia zawodowego, form adaptacji społecznej i zawodowej,
opracowania prognozy rozwojowej,
b) konsultowania i ukierunkowania prowadzonych w Ośrodku obserwacji wychowanków, 
c) współudziału w programowaniu pracy zespołów korekcyjnych i psychoterapeutycznych,
d) prowadzenie korekcji i terapii indywidualnej,
e) sprawowania indywidualnej opieki psychologicznej nad wychowankami mającymi trudności w przystosowaniu się do życia w Ośrodku,
f) współdziałania w opracowaniu programu zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla wychowanków upośledzonych w stopniu głębokim,
g) współdziałania z wychowawcami, nauczycielami i innymi pracownikami pedagogicznymi w ustalaniu strategii wychowawczej,
h) współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków,
i) uczestniczenia w pracach Komisji Wychowawczej,
j) prowadzenia obowiązkowej dokumentacji,
k) posiadania aktualnej książeczki i karty zdrowia,
l) wykonywania innych zadań zleconych przez zwierzchników w ramach posiadanych kompetencji.”
m)
2. Psycholog koordynuje działania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, w szczególności:
a) konsultuje zalecenia zawarte w opiniach o potrzebie wczesnego pomagania rozwoju dzieci
b) bierze udział w posiedzeniach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
c) współtworzy programy terapeutyczne 
d) prowadzi konsultacje psychologiczne dla rodzin dzieci wczesnego wspomagania.

§ 192
W Ośrodku, w miarę potrzeb i za zgodą organu prowadzącego, mogą być zatrudniani inni pracownicy pedagogiczni i terapeuci.

ROZDZIAŁ XII- PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

§ 193
Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Ośrodka, utrzymanie obiektów i otoczenia placówki w porządku, w ładzie i czystości, zapewnienie bezpiecznych warunków życia, nauki i pracy.

§ 194
Pracownicy ekonomiczno – administracyjni Ośrodka to:
1. Pracownicy podlegający bezpośrednio Dyrektorowi:
Główny księgowy,
Sekretarz Ośrodka
Kierownik gospodarczy
2. Pracownicy podlegający głównemu księgowemu:
specjaliści do spraw finansowych,
intendent - magazynier,

§ 195
Pracownicy obsługi Ośrodka to:
1. Pracownik podlegający bezpośrednio Dyrektorowi to
pielęgniarka 
pomoc nauczyciela
3. Pracownicy podlegający kierownikowi gospodarczemu:
kucharze,
pomoce kuchenne
konserwator – elektryk,
krawcowa – praczka
woźny szkolny,
konserwatorzy,
praczka - sprzątaczka
kierowca – zaopatrzeniowiec 
sprzątaczki
dozorcy.

§ 196
1. Zadaniem pracowników ekonomicznych i administracyjnych jest:
a) prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej na zasadach przepisów o rachunkowości jednostek gospodarki uspołecznionej oraz finansów publicznych i zamówień publicznych,
b) prowadzenia dokładnej ewidencji akt osobowych z kompletną dokumentacją,
c) prowadzenia dokumentacji uczniów i wychowanków
d) zapewnienie ładu, porządku i bezpieczeństwa pracy, nauki i wypoczynku.
2. Pracownicy administracji i obsługi realizują zadania w oparciu o szczegółowy zakres obowiązków ustalony przez Dyrektora placówki zgodnie z aktualnymi potrzebami Ośrodka.§ 197
Pielęgniarka w Ośrodku podlega bezpośrednio dyrektorowi Ośrodka 
i ma obowiązek:
a) wykonywać, interpretować badani przesiewowe i w razie potrzeby, podejmować stosowne działania mające na celu poprawę stanu zdrowia dziecka,
b) współuczestniczyć w powszechnych lekarskich badaniach uczniów i wychowanków oraz wykorzystywać ich wyniki w celu poprawienia stanu zdrowia dziecka,
c) sprawować opiekę nad uczniami i wychowankami z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i rodzinnymi, współpracować w tym celu z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem , psychologiem i lekarzami specjalistami,
d) sprawować nadzór nad terminowym przeprowadzaniem szczepień ochronnych uczniów i wychowanków,
e) udzielać pomocy w przypadkach nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub wypadku wszystkich uczniów, wychowanków i pracowników Ośrodka
f) brać udział w planowaniu i realizacji edukacji zdrowotnej uczniów i wychowanków, rodziców i pracowników Ośrodka,
g) sprawować systematyczną kontrolę warunków sanitarno- epidemiologicznych we wszystkich pomieszczeniach Ośrodka oraz prawidłowo ja dokumentować,
h) systematycznie kontrolować stan higieny ( ciało, włosy, odzież) wychowanków (co najmniej 1 raz w tygodniu i po każdym powrocie wychowanka z domu rodzinnego),
i) rejestrować uczniów i wychowanków do lekarzy specjalistów i wychodzić lub wyjeżdżać z nimi na te wizyty,
j) podawać leki przy śniadaniu, obiedzie wychowankom w dni powszednie oraz przygotowywać ściśle odmierzone dawki leków do podania wychowankom na dni wolne od pracy, lub dni nieobecne w pracy,
k) na pisemną prośbę rodziców uczniów dochodzących do szkoły, ściśle wg wskazań lekarza, podawać leki rano i podczas obiadu,
l) prowadzić i uzupełniać dokumentację medyczną uczniów i wychowanków także tę dotyczącą odbywania praktyk zawodowych,
m) prowadzić rejestr poświadczeń prawa do korzystania przez wychowanków ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.
n) posiadać zawsze aktualną książeczkę zdrowia i kartę badań okresowych,
o) znać przepisy bhp i p.poż obowiązujące na terenie Ośrodka oraz je stosować,
p) wykonywać inne zdania zlecone przez dyrektora Ośrodka, lub osobę przez niego upoważnioną.

ROZDZIAŁ XIII - DOKUMENTACJA OŚRODKA

§ 198
1. Ośrodek prowadzi dokumentację:
a) Organizacji pracy Ośrodka,
b) przebiegu nauczania,
c) pobytu wychowanków w Ośrodku,
d) raporty diagnoz i badania jakości pracy placówki
e) posiedzeń Rady Pedagogicznej i jej komisji
f) spraw kadrowych pracowników Ośrodka
g) finansową
h) gospodarki magazynowo-księgowej.

§ 199
2. Z dokumentacji przebiegu nauczania placówka prowadzi:
księgę ewidencji uczniów
Księgę ewidencji dzieci 
dzienniki lekcyjne
dzienniki zajęć przedszkola
arkusze ocen
zeszyty obserwacji uczniów,
dzienniki zajęć rewalidacyjnych
dzienniki zajęć pozalekcyjnych
arkusze okresowej oceny sytuacji ucznia i wychowanka
dokumenty terapii wczesnego wspomagania dzieci 
3. Dziennik zajęć lekcyjnych zakłada wychowawca klasy opatrując kartę tytułową dziennika podłużną pieczątką szkoły, nazwą województwa, pełną nazwą placówki, adresem placówki, oznaczeniem klasy, oznaczeniem roku szkolnego, imieniem i nazwiskiem wychowawcy klasy.
     Kartę tytułową podpisuje dyrektor.
4. Nauczyciele przedmiotów i wychowawcy klas, nauki zawodu dokonują wpisów do dziennika lekcyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wychowawca klasy:
dokonuje zestawień zbiorczych ocen semestralnych i rocznych
zlicza frekwencję tygodniową, miesięczną , semestralną i roczną
jest odpowiedzialny za dokonywanie systematycznych zapisów tematów lekcji i zajęć w dzienniku przez nauczycieli przedmiotów, instruktorów praktycznej nauki zawodu
a) nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu:
systematycznie dokonują wpisów tematów lekcji lub zajęć
rejestrują frekwencję,
wpisują oceny cząstkowe i klasyfikacyjne.

§ 200
Z dokumentacji pobytu wychowanków Ośrodek prowadzi:
a) księgę ewidencji wychowanków
b) dzienniki zajęć wychowawczych
c) dokumentację osobistą wychowanka, w tym
okresową charakterystykę pedagogiczną
zeszyty obserwacji 

§ 201
Dokumentację pobytu i przebiegu nauczania stanowią:
a) protokoły posiedzeń rady pedagogicznej i jej komisji
b) uchwały Rady Pedagogicznej
c) arkusze okresowej oceny sytuacji ucznia i wychowanka

§ 202
1. Księgę ewidencji wychowanków prowadzi się dokonując chronologicznie wpisów w/g daty przyjęcia  do Ośrodka.
2. Do księgi ewidencji wpisuje się:
a) imię i nazwisko wychowanka
b) datę i miejsce urodzenia
c) imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych); jeżeli rodzice nie żyją - datę ich śmierci
d) adres zamieszkania rodziców ( opiekunów prawnych)
e) adres stałego pobytu
f) datę przyjęcia do placówki
g) datę i przyczynę  skreślenia z ewidencji
h) nazwę i adres placówki , do której nastąpiło przeniesienie wychowanka
i) adres i ewentualne miejsce pracy, jeżeli wychowanek został usamodzielniony.

§ 203
1. Dla każdej grupy wychowawczej Ośrodek prowadzi dziennik zajęć wychowawczych w danym roku szkolnym.
2. Dziennik zajęć wychowawczych zakłada wychowawca grupy opatrując kartę tytułową podłużną pieczątką Ośrodka, nazwą województwa, pełną nazwą i adresem Ośrodka, oznaczeniem grupy, oznaczeniem roku szkolnego, imionami i nazwiskami wychowawców grupy. 
3. Kartę tytułową podpisuje dyrektor.
4. W dziennikach zajęć wychowawczych wychowawcy dokonują wpisów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 204
Dokumentacja osobista wychowanka, stosownie do zakresu opieki obejmuje:
a) skierowanie,
b) orzeczenie kwalifikacyjne
c) wyciąg z aktu urodzenia
d) orzeczenia i postanowienia sądu
e) odpisy aktu zgonu rodziców, jeżeli nie żyją
f) dokumenty meldunkowe
g) wszelką korespondencję w sprawach wychowanka
h) dokumenty szkolne
i) okresowe charakterystyki wychowanka
j) wnioski i wskazania opieki, terapii, resocjalizacji
k) osobistą dokumentację zdrowotną( kartę zdrowia, kartę szczepień, karty informacyjne pobytów w szpitalu, sanatorium, książeczkę zdrowia, wyniki badań itp.).

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

§ 205
1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu i dalszej części statutu zwane jest „Przedszkolem”.

2. Przedszkole mieści się w Świnoujściu, przy ulicy Piastowskiej 55, w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zwanego dalej „Ośrodkiem”.

3. Nazwa Przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach  może być umieszczony skrót nazwy. W nazwie Przedszkola, umieszczonej na tablicy urzędowej oraz na pieczęciach, którymi opatruje się legitymację przedszkolną, pomija się określenie „specjalne” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności dzieci.
      4. Przedszkole jest przedszkolem publicznym, które:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
2) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
3) przyjmuje, w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, dzieci:
a. z autyzmem,
b. z zespołem Aspergera,
c. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
d. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
e. niewidzące i niedowidzące,
f. niesłyszące i niedosłyszące,
g. z niepełnosprawnością sprzężoną.
5. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina – Miasto Świnoujście.
      6. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty  w Szczecinie.

§ 206
1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3. do 6. roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia.
2. Dziecko któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy 10 lat. 
3. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych).

II. CELE I ZADANIA 

§ 207
1. Cele Przedszkola:
a) udzielanie wszystkim dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w jej zakresie umożliwienie im udziału w indywidualnych i grupowych zajęciach specjalistycznych, w tym w zajęciach rewalidacyjnych, usprawniających ruchowo, przygotowujących do samodzielności; 
b) udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) w wychowywaniu dziecka 
i przygotowaniu go do nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju 
i stopnia niepełnosprawności dziecka.
2. Zadania Przedszkola:
1) zapewnienie realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, a także w oparciu o diagnozę logopedyczną i medyczną;
2) udzielanie pomocy specjalistycznej na uzasadniony wniosek psychologa, pedagoga, nauczyciela lub rodziców/opiekunów;
3) zapewnienie odpowiednich warunków do nauki i zabawy, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
4) zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju - określonych w Konwencji Praw Dziecka;
5) realizacja podstawy programowej kształcenia przedszkolnego z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej, uwzględniających indywidualne potrzeby edukacyjno-terapeutyczne, dostosowane do poziomu funkcjonowania dziecka;
6) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez wielospecjalistyczną ocenę poziomu jego funkcjonowania, dokonywaną nie rzadziej niż raz w roku przez nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem, która jest podstawą opracowania i modyfikowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), określającego zakres zintegrowanych działań nauczycieli 
i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych lub zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z dzieckiem, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi;
7) integracja dziecka ze środowiskiem rówieśniczym;
8) przygotowanie dziecka do samodzielności.
3. Przedszkole realizuje swoje zadania poprzez:
1) zintegrowaną działalność wychowawczą, dydaktyczną i rewalidacyjną wszystkich pracowników przedszkola;
2) współdziałanie ze środowiskiem rodzinnym i organizacjami społeczno-kulturalnymi w celu zapewnienia dziecku udziału w życiu społecznym 
i kulturalnym;
3) współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi;
4) współdziałanie z innymi placówkami oświatowymi
5) współdziałanie z placówkami służby zdrowia;
6) współdziałanie z instytucjami wspomagającymi rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji;
7) współdziałanie z administracją oświatową.

III. ORGANY PRZEDSZKOLA
§ 208
Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor
2) Rada Pedagogiczna
3) Rada Rodziców

§ 209
1. Dyrektorem Przedszkola jest dyrektor Ośrodka.
2. Dyrektor Przedszkola:
1) kieruje bieżącą działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,
2) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 
3) sprawuje nadzór pedagogiczny,
4) odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola,
5) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego - przez aktywne działania prozdrowotne,
6) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
7) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i w doskonaleniu zawodowym,
8) tworzy i dba o właściwą atmosferę pracy,
9) zapewnia wszystkim pracownikom i wychowankom odpowiednie warunki bhp,
10) zapewnia właściwą organizację pracy przedszkola,
11) planuje i organizuje mierzenie jakości pracy przedszkola, 
12) opracowuje arkusz organizacyjny przedszkola i ramowego rozkładu dnia.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz innych pracowników; Dyrektor w szczególności :
1) podejmuje decyzje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom,
3) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników, po uprzednim zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej .

4. Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców, a w szczególności:
1) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola,
2) w przypadku wyrażania sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.
5. Szczegółowe zadania i kompetencje Dyrektora określa statut Ośrodka.


§ 300
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem, realizującym zadania wynikające ze statutu przedszkola.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
5. Dyrektor przedszkola, przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, oraz informacje z działalności przedszkola.

6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji oraz eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
3) organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,
5) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz propozycji jego zmian, 

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć,
2) projekt planu finansowego przedszkola,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac, zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

8. Szczegółowe zadania Rady Pedagogicznej określa statut Ośrodka. 

§ 301
1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
4. Rada rodziców, w porozumieniu z radą pedagogiczną, uchwala:
a) program wychowawczy przedszkola obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowany przez nauczycieli,
b) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
5. Rada rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
6. W celu wspierania działalności statutowej rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.

§ 302
1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w sposób gwarantujący każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
2. W celu wymiany bieżących informacji organy z przedszkola spotykają się wspólnie co najmniej dwa razy w roku.

§ 303
1. Sprawy sporne pomiędzy organami przedszkola rozwiązywane są w drodze negocjacji pomiędzy przewodniczącymi poszczególnych organów. Wyniki negocjacji są protokołowane i przekazywane do wiadomości zainteresowanych stron.
2. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji, dyrektor przedszkola powiadamia o istniejącym sporze organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zależności od kompetencji. Organ podejmuje decyzje rozstrzygające kwestie sporne. Decyzja organu jest ostateczna.


III. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 304
1. Dla realizacji celów statutowych Przedszkole korzysta z bazy Ośrodka.
2. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział, obejmujący opieką i wychowaniem dzieci o zbliżonym wieku, poziomie rozwoju, potrzeb i zainteresowań oraz rodzajem i stopniem niepełnosprawności. 
3. Liczba dzieci w oddziale powinna wynosić:
1) dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących - od 6 do 8,
2) dla dzieci niewidomych i słabo widzących - od 6 do 10,
3) dla dzieci z chorobami przewlekłymi - od 10 do 16,
4) dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi - od 6 do 8,
5) dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową - od 8 do 12,
6) dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym - od 6 do 10,
7) dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi - od 2 do 4.
4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci 
w oddziale może być niższa od określonej w ust. 3.

§ 305
1 Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
2. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
3. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy dzienny czas pracy, ustalony przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dzieci, oczekiwań rodziców (opiekunów prawnych), nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
4. W Przedszkolu organizowane są indywidualne zajęcia rewalidacyjne. Dyrektor 
w porozumieniu z organem prowadzącym przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych. O zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia decyduje zespół specjalistów, kierując się orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wskazaniami lekarzy specjalistów, wynikami wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka, zawartymi w IPET.
5. Czas zajęć rewalidacyjnych dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
1) dla dzieci w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,
2) dla dzieci w  wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.
6. Dzienny czas przeznaczony na zajęcia rewalidacyjne nie przekracza 60 minut. 
7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad grupą dzieci, ustala rozkład dnia z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.

§ 306
 Przedszkole funkcjonuje w przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – na wniosek dyrektora i Rady Pedagogicznej Przedszkola. 


IV. ZASADY ODPŁATNOŚCI

§ 307
1. Opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad 5 godzin – czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ustala Rada Miasta Świnoujście.
2. Dziecko uczęszczające do Przedszkola ma możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków, spożywanych w stołówce Ośrodka w czasie, kiedy nie korzystają  z niej inni wychowankowie Ośrodka. 
3. Rodzice (opiekunowie prawni) wnoszą opłatę za posiłki w wysokości kosztów zakupu surowca przeznaczonego na wytworzenie posiłku. 
4. Wysokość opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków ustala dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. 
5. W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu, przysługuje w następnym miesiącu zwrot kosztów za niewykorzystane posiłki. 

§ 308
1. Oddziałem przedszkolnym opiekuje się jeden nauczyciel. W przypadkach uzasadnionych rodzajem i stopniem niepełnosprawności dzieci, specyfiką ich zachowania, uwzględniając propozycję rodziców, Dyrektor może powierzyć opiekę nad oddziałem dwóm nauczycielom. 
2. W Przedszkolu zatrudnia się pomoc nauczyciela dla dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym 
i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.

§ 309
1. Szczegółową organizację opieki, wychowania i nauczania w roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola, będący integralną częścią arkusza organizacyjnego Ośrodka. 
       2. Arkusz organizacyjny opracowuje Dyrektor, określając w szczególności:
1) liczbę oddziałów,
2) czas pracy poszczególnych oddziałów,
3) liczbę pracowników Przedszkola,
4) ogólną liczbę godzin pracy Przedszkola.


V. ZADANIA NAUCZYCIELI

§ 310
1. Nauczyciele, wraz z personelem pomocniczym, sprawują opiekę nad dzieckiem w czasie jego pobytu w Przedszkolu.
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia z dziećmi zobowiązani są do współpracy 
z ich  rodzicami (opiekunami prawnymi).

§ 311
1. Nauczyciele planują i prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz rewalidacyjną w oparciu o program wychowania przedszkolnego 
i indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, stosując formy i metody pracy odpowiadające właściwościom psychofizycznym dziecka, uwzględniające wyniki badań, zaleceń i własnych obserwacji. 
2. Nauczyciele dokumentują przebieg nauczania, pracy wychowawczej, opiekuńczej 
i rewalidacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Nauczyciele są odpowiedzialni za jakość i wyniki swojej pracy, a także za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci powierzonych ich opiece. 

§ 312
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w Przedszkolu tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla każdego dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, którym jest zawsze wychowawca oddziału.
2. Do zadań nauczycieli należy prowadzenie obserwacji pedagogicznych 
w celu poznania potrzeb rozwojowych każdego dziecka, dokumentowanie przebiegu obserwacji i uwzględnianie wyników obserwacji w pracy, w celu zabezpieczenia dzieciom tych potrzeb. 
3. Nauczyciele:
1) ustalają dla każdego dziecka ocenę poziomu funkcjonowania,
2) programują aktywność indywidualną i zespołową dzieci,
3) programują zintegrowane oddziaływania rewalidacyjne wspierające rozwój dzieci,
4) aktualizują indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne,
5) wzajemnie wspierają się w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
6) organizują stałe spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci.

§ 313
 Nauczyciele współpracują ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, lekarską i inną. 

§ 314
W roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, nauczyciele przeprowadzają diagnozę gotowości do podjęcia nauki szkolnej.


VI. INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 315
W przedszkolu, w zależności od potrzeb, mogą być zatrudnieni: 
1) terapeuci,
2) pomoc nauczyciela,
3) pracownicy administracji i obsługi.

§ 316
1. Terapeuci w przedszkolu:
1) prowadzą indywidualne i grupowe zajęcia rewalidacyjne wynikające z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wskazań lekarzy specjalistów oraz IPET;
2) współpracują z nauczycielami, rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci, lekarzami specjalistami, terapeutami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
3) prowadza dokumentację pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie 
z obowiązującymi dokumentami
2.  Pomoc nauczyciela pomaga nauczycielowi w bieżącej opiece nad dziećmi.
3. Pracownicy administracji wykonują zadania sfery finansowej 
i administracyjnej zgodnie z potrzebą placówki oraz indywidualnymi zakresami obowiązków na poszczególnych stanowiskach.
4. Pracownicy obsługi dbają o czystość i porządek w pomieszczeniach przedszkola, zgodnie z indywidualnymi zakresami obowiązków na poszczególnych stanowiskach.


VII. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

§ 317
1. Rodzice (opiekunowie prawni) i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach nauczania, wychowania, profilaktyki i rewalidacji dzieci.
2. We współdziałaniu rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli uwzględnia się prawa rodziców (opiekunów prawnych) dziecka do:
1) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,
2) znajomości treści zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym przez zespół nauczycieli dla dziecka i do współtworzenia tego programu,
3) uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania, postępów 
i rozwoju,
4) prowadzenia konsultacji i uzyskiwania porad.
3. Wymiana informacji dotyczących spraw dziecka odbywa się między rodzicami (opiekunami prawnymi) a nauczycielami na bieżąco, a w sprawach istotnych dla rozwoju dziecka na spotkaniach, których termin ustalany jest indywidualnie.
4. Stałe spotkania z rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci organizowanie są co najmniej trzy razy w roku. 
5. Nauczyciel prowadzący oddział, do 20 września każdego roku, przedkłada rodzicom  (opiekunom prawnym) harmonogram i tematykę spotkań. 

§ 318
W sprawowaniu opieki nad dzieckiem w czasie prowadzenia niektórych zajęć nauczyciel, w ramach współdziałania z rodzicami (opiekunami prawnymi), może korzystać z ich pomocy lub pomocy upoważnionych przez nich członków rodziny, 

§ 319
1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do osobistego przyprowadzania 
i odbierania dzieci, bądź pisemnego wskazania osób przez nich upoważnionych do odbioru, zapewniających dziecku pełne bezpieczeństwo.
2. Nauczyciele zobowiązani są do respektowania pisemnych oświadczeń złożonych przez rodziców (opiekunów prawnych) odnośnie odbierania dzieci przez osoby wskazane w oświadczeniu.
3. Rodzice (opiekunowie prawni) lub wskazane przez nich osoby, zobowiązani są do punktualnego odbierania dzieci.

VIII. ZASADY REKRUTACJI

§ 320
Do Przedszkola przyjmuje się dzieci, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, załączonego do pisemnego wniosku rodzica (opiekuna prawnego)     i skierowania wydanego przez organ prowadzący Przedszkole.

§ 321
W uzasadnionych sytuacjach Dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków, w szczególności w przypadku:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka ponad 31 dni,
2) braku przystosowania się do grupy – powodowanie zagrożenia zdrowia 
i bezpieczeństwa własnego lub innych dzieci,
3) nieprzestrzegania przez rodziców (opiekunów prawnych) postanowień zawartych w niniejszej organizacji,
4) na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).

IX. WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 322
1. Dzieci mają prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego 
i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) nauczania i terapii w formie zajęć indywidualnych z uwagi na poważne zaburzenia rozwojowe, w szczególności: izolację społeczną, brak mowy, upośledzenie umysłowe różnego stopnia; 
3) udziału w zajęciach specjalistycznych za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) oraz na podstawie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w danych zajęciach;
4) szacunku dla wszystkich swoich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
5) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony poszanowania ich godności osobistej;
6) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub opieki zdrowotnej – za zgodą rodzica (opiekuna prawnego).

2. Dzieci mają w szczególności obowiązek:
1) przestrzegania zasad współżycia w odniesieniu do kolegów, koleżanek, nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;
2) dbania o wspólne dobro oraz ład i porządek – na miarę swoich możliwości.

§ 323
Dzieciom, w czasie zajęć w Przedszkolu i poza nim, zapewnia się bezpieczeństwo przez:
1) powierzenie opieki nauczycielowi, który podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności zobowiązany jest do prowadzenia przy udziale innego pracownika przedszkola;
2) udzielanie dziecku natychmiastowej pomocy w sytuacji, gdy pomoc ta jest niezbędna oraz niezwłoczne poinformowanie dyrektora ośrodka i rodziców (opiekunów prawnych) o zaistniałej sytuacji lub innych niepokojących symptomach, np. podwyższona temperatura ciała; 
3) organizowanie, prowadzenie zajęć i zabaw na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci.

§ 324
1. W przypadku naruszenia praw dziecka określonych w Konwencji Praw Dziecka oraz w Statucie Przedszkola, rodzice (opiekunowie prawni) dziecka mogą zgłaszać w formie ustnej lub pisemnej skargi do dyrektora.
2. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.
3. Dyrektor powiadamia zainteresowanego na piśmie o sposobie rozpatrzenia sprawy 
i podjętych działaniach.

X. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 325
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.


§ 326
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, obowiązują przepisy ustawy z dnia   7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
2. Zmian w statucie  dokonuje się w trybie wynikającym z art. 42 ust. 1 ustawy o systemie oświaty

WSO

CZĘŚĆ I.

ZASADY OGÓLNE

§ 1
Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
b) zachowanie się ucznia w szkole, w grupie wychowawczej i te zachowania pozaszkolne, które mają wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole 
i oddziałują na środowisko szkolne.

§ 2
Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz na formułowaniu oceny.

§ 3
Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu:
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie i o jego zachowaniu;
b) pomoc uczniowi w organizowaniu i samodzielnym planowaniu swojego uczenia się i rozwoju;
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
d) dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym), wychowawcom grupy wychowawczej informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia i o jego zachowaniu;
e) umożliwienie nauczycielom i wychowawcom grupy wychowawczej doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-rewalidacyjno-wychowawczej.
f) uwzględnienie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia związanych z przezwyciężaniem trudności w nauce  lub rozwijaniem uzdolnień

§ 4
Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych danej szkole;
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w § 13 ust. 2, § 15 ust. 3;
f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 5
Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia polega na formułowaniu w imieniu nauczycieli i wychowawców grup wychowawczych opinii na temat jego funkcjonowania w społeczności Ośrodka ze szczególnym uwzględnieniem respektowania ogólnie przyjętych norm etycznych i zasad współżycia społecznego.

§ 6
Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ma na celu:
a) wspieranie rozwoju psychicznego, kształtowanie jego dojrzałości, samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych oraz umiejętności współdziałania w grupie;
b) ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia nad sobą – w tym kształtowania pożądanych postaw społecznych i własnego charakteru;
c) dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym) informacji na temat zachowania się ucznia, pomoc im w ich pracy wychowawczej;
d) wspieranie realizacji celów i zadań wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

§ 7
Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia obejmuje:
a) informowanie uczniów, ich rodziców (opiekunów prawnych) o zasadach oceniania zachowania i podstawowych wymaganiach wychowawczych przez wychowawcę klasy na początku każdego roku szkolnego;
b) bieżące obserwowanie dzieci i młodzieży, gromadzenie informacji o zachowaniu się uczniów i systematyczne przekazywanie tej wiedzy rodzicom (opiekunom prawnym);
c) formułowanie okresowych i rocznych klasyfikacyjnych ocen zachowania według zasad, skali i w formach przyjętych w niniejszym regulaminie;
d) ewentualnie realizację przewidzianej w niniejszym regulaminie procedurę odwołania się od oceny z zachowania.

§ 8
1. Proces oceniania jest jawny w każdej jego fazie zarówno dla uczniów jak i ich rodziców (opiekunów prawnych). Mają oni prawo do bieżącej informacji o ocenach cząstkowych, wynikach i ocenach wszelkich prac pisemnych i sprawdzianów wiadomości oraz wglądu do dokumentacji związanej z obserwacją i ocenianiem ucznia.
2. W szczególności sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne lub w przypadku uczniów mających trudności w pisaniu – protokoły z ustnych odpowiedzi, uczeń otrzymuje do wglądu podczas lekcji danych zajęć edukacyjnych, rodzice (opiekunowie prawni) mają do tego prawo w czasie dni otwartych lub zebrań.
3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne podejmuje decyzję, czy i na jakich warunkach udostępnia uczniom kontrolne prace pisemne.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Uzasadnienie jest pisemne i powinno być przekazane zainteresowanym w ciągu dwóch tygodni od momentu złożenia wniosku.
§ 9
Informacje dotyczące przebiegu i wyników procesu oceniania są poufne dla osób postronnych. Za osoby postronne nie uważa się pracowników pedagogicznych Ośrodka oraz uczniów tej samej klasy.

§ 10
1. Wszystkie pisemne prace kontrolne, prace klasowe, sprawdziany, krótkie sprawdziany tzw. „kartkówki” lub protokoły z ustnych odpowiedzi nauczyciel przechowuje w teczce ucznia do końca danego roku szkolnego.
2. Wyniki badań zewnętrznych, próbnych egzaminów i sprawdzianów oraz innych badań mierzących poziom osiągnięć uczniów (pomiar dydaktyczny w ramach diagnozy wewnętrznej i zewnętrznej) znajdują się w dokumentacji szkoły przez cały okres nauki ucznia w szkołach Ośrodka.

§ 11
Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, lub na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 6. ust.3 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.


CZĘŚĆ II

PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY 
(EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ) I ZESPOŁY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE.

§ 12
Ocenianie zarówno osiągnięć edukacyjnych jak i zachowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej i zespołach edukacyjno-terapeutycznych (uczniowie upośledzeni w stopniu umiarkowanym lub znacznym) ma charakter wyłącznie opisowy.

§ 13
Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej i zespołach edukacyjno-terapeutycznych obejmuje w szczególności:
a) bieżące ocenianie  w klasach I – III polega na wystawianiu ocen cząstkowych  z poszczególnych edukacji . Wystawia się je według następującej skali:
stopień celujący - w skrócie „cel.” – 6
stopień bardzo dobry – w skrócie „bdb” - 5
stopień dobry – w skrócie „db” – 4
stopień dostateczny – w skrócie „dst” – 3
stopień dopuszczający  - w skrócie „dp” –2
stopień niedostateczny – w skrócie „ndst” – 1
b ) przygotowanie informacji pisemnej  dla rodziców uczniów kl. I-III  o postępach edukacyjnych  ich dzieci oraz zmianach w ich zachowaniu, nie rzadziej niż co dwa miesiące.
c ) przygotowanie śródrocznej i rocznej, klasyfikacyjnej oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych i zachowania się ucznia klasy I-III. Wskazuje ona potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce
d ) przygotowanie śródrocznej i rocznej oceny opisowej w oparciu o analizę Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych uczniów z zespołów edukacyjno-terapeutycznych z uwzględnieniem  zmian w ich funkcjonowaniu .

§ 14
1. Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania zawarte w programie nauczania poszczególnej edukacji; potrafi samodzielnie zastosować zdobytą wiedzę  i umiejętności w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych w nowych sytuacjach oraz uczeń, który wziął udział w konkursach wiedzy lub umiejętności, zawodach sportowych .
Ocena CELUJĄCA dla ucznia oznacza – wykonałeś zadanie ponad miarę, jesteś mistrzem.
2. Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony wymaganiami programu, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy teoretyczne i praktyczne. 
Ocena BARDZO DOBRA dla ucznia oznacza - wykonałeś zadanie bardzo dokładnie i starannie. Świetnie.
3. Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który opanował program nauczania w danej klasie; potrafi zastosować zdobyte wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu typowych zadań teoretycznych i praktycznych. Przy rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów wymaga niewielkiej pomocy nauczyciela.
Ocena DOBRA dla ucznia oznacza - wykonałeś zadanie, ale nie wszystko ci się udało, popełniłeś kilka błędów. Popracuj a osiągniesz sukces.
4. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wymagania określone programem, nie jest samodzielny w rozwiązywaniu zadań i problemów; ma trudności z zastosowaniem wiadomości i umiejętności. Wymaga dość znacznej pomocy nauczyciela 
Ocena DOSTATECZNA dla ucznia oznacza - popełniłeś w zadaniu sporo błędów. Praca jest niestaranna. Popracuj jeszcze, a będzie lepiej.
5. Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który wprawdzie nie opanował w pełni podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki.
Ocena DOPUSZCZAJĄCA dla ucznia oznacza - nie wykonałeś zadania poprawnie, ale podjąłeś się wykonania pracy. Postaraj się.
6. Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych, a braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z danej edukacji. 
Ocena NIEDOSTATECZNA dla ucznia oznacza- nie wykonałeś zadania, jednak możesz to zmienić. Pracuj więcej.

§ 15
Nauczyciele klas I –III oraz zespołów edukacyjno-terapeutycznych zobowiązani są do końca września każdego roku szkolnego określić i podać rodzicom (opiekunom prawnym) szczegółowy wykaz osiągnięć edukacyjnych uznanych w danej klasie za podstawowy i ponadpodstawowy oraz poinformować o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.


§ 16
1. W klasach I-III i w zespołach edukacyjno-terapeutycznych ocena zachowania ucznia jest oceną opisową. 
2. Ocenie podlega:
postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
dbałość o piękno mowy ojczystej
zachowanie dziecka w czasie lekcji i w grupie wychowawczej oraz zachowanie poza Ośrodkiem
stosunek do osób dorosłych i rówieśników
stosunek do obowiązków szkolnych
udział w życiu Ośrodka
dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
3. Do oceniania zachowania, raz w miesiącu, stosuje się tabelę pomocniczą – stanowiącą załącznik nr 1 do statutu 

§ 17
Informacje o zachowaniu ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym skrótami ocen z zachowania:
WZ wzorowe
BDB bardzo dobre
DB dobre
PPR poprawne
NDP nieodpowiednie
NG naganne


CZĘŚĆ III.

DRUGI ETAP KSZTAŁCENIA:
KLASA IV – VI SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA .
TRZECI ETAP KSZTAŁCENIA:
GIMNAZJUM SPECJALNE 
CZWARTY ETAP KSZTAŁCENIA:
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA 
SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY.


§ 18
W drugim etapie kształcenia ( klasy IV – VI szkoły podstawowej), trzecim 
(gimnazjum) i w zasadniczej szkole zawodowej ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w ramach poszczególnych zajęć w formie wystawianych systematycznie i na bieżąco ocen cząstkowych oraz formułowaniu oceny okresowej i rocznej.

§ 19
1. Oceny osiągnięć uczniów w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia. W szczególności zobowiązany jest on do wystawienia ocen klasyfikacyjnych; oceny cząstkowe może wystawiać również nauczyciel okresowo zastępujący nieobecnego nauczyciela stale prowadzącego określone zajęcia.
2. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem procedur odwoławczych określonych w Rozdziale VI.

§ 20
1. Nauczyciele do 30 września informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 
wymaganiach edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, 
zasadach i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
warunkach realizacji projektu edukacyjnego (w Gimnazjum)
liczbie nieobecnych godzin z danego przedmiotu, która może być podstawą do nieklasyfikowania.
2. Uczniowie uzyskują informacje wymienione w punkcie 1. podczas zajęć lekcyjnych, co nauczyciel dokumentuje odpowiednim wpisem w dzienniku. 
Rodzice informowani są na zebraniach z rodzicami lub podczas indywidualnych rozmów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, co potwierdzają swoim podpisem w dzienniku lekcyjnym.  Informacje te umieszczone zostają również na internetowej stronie Ośrodka. 
3. Wychowawca klasy do 30 września informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o 
warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, 
skutkach uzyskania przez ucznia nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 
4. Uczniowie uzyskują informacje wymienione w punkcie 3. podczas godzin z wychowawcą , co wychowawca dokumentuje odpowiednim wpisem w dzienniku. 
Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na zebraniach z rodzicami, co potwierdzają swoim podpisem w dzienniku lekcyjnym. 
Informacje te umieszczone zostają również na internetowej stronie Ośrodka. „

§ 21
Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w ramach poszczególnych zajęć są:
a) zakres wiadomości i umiejętności,
b) stopień zrozumienia materiału podstawowego,
c) umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w sytuacjach typowych jak i nietypowych, wymagających twórczego podejścia do problemu,
d) stopień przygotowania i gotowości do samodzielnego poszerzania wiedzy – dotyczy uczniów gimnazjum i szkoły zawodowej,
e) zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiągnięcie prezentowanego poziomu wiadomości i umiejętności,
f) umiejętność prezentowania i przekazywania posiadanej wiedzy i umiejętności.

§ 22
1.    Począwszy od klasy IV wychowanie fizyczne prowadzone jest w systemie klasowo-lekcyjnym oraz w formie zajęć do wyboru.
2.    Oceny cząstkowe z zajęć wychowania fizycznego wystawiają nauczyciele prowadzący te zajęcia w systemie klasowo-lekcyjnym i w formie zajęć do wyboru.
3.    Oceny semestralne i ocenę roczną wystawia nauczyciel prowadzący w danej klasie zajęcia w systemie klasowo-lekcyjnym, uwzględniając oceny cząstkowe z zajęć do wyboru oraz w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi te zajęcia.
4.    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki, oprócz respektowania wymagań programowych, bierze się pod uwagę możliwości ucznia oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów.”§ 23
Oceny klasyfikacyjne, okresowe i roczne oraz cząstkowe oceny bieżące wystawia się według następującej skali:
a) stopień celujący w skrócie „cel.” 6
b) stopień bardzo dobry w skrócie „bdb” 5
c) stopień dobry w skrócie „db” 4
d) stopień dostateczny w skrócie „dst” 3
e) stopień dopuszczający w skrócie „dp” 2
f) stopień niedostateczny w skrócie „ndst” 1

§ 24
Skalę ocen określoną w § 23 rozszerza się poprzez dodanie do oceny, bardzo dobrej, dostatecznej i dopuszczającej znaków „+” i „-„ w przypadku wystawiania bieżących ocen cząstkowych i klasyfikacyjnych ocen okresowych.

§ 25
Ustala się następujące ramowe kryteria odpowiadające poszczególnym stopniom szkolnym:
1. Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania zawarte w programie nauczania danego przedmiotu; potrafi samodzielnie zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych w nowych sytuacjach. Na ocenę CELUJĄCĄ mają również wpływ i osiągnięcia i sukcesy w konkursach wiedzy i umiejętności, zawodach sportowych o randze co najmniej powiatowej.
2. Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony wymaganiami programu, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy teoretyczne i praktyczne. Na ocenę BARDZO DOBRĄ ma również wpływ uczestnictwo w konkursach o randze co najmniej powiatowej i osiągane sukcesy w konkursach i zawodach wewnątrzszkolnych.
3. Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który opanował program nauczania w danej klasie; potrafi zastosować zdobyte wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu typowych zadań teoretycznych i praktycznych. Przy rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów wymaga niewielkiej pomocy nauczyciela.
4. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wymagania określone programem, nie jest samodzielny w rozwiązywaniu zadań i problemów; ma trudności z zastosowaniem wiadomości i umiejętności. Wymaga dość znacznej pomocy nauczyciela 
5. Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który wprawdzie nie opanował w pełni podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki.
6. Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych a braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu.

§ 26
Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi.


§ 27
Podstawą do wystawienia oceny klasyfikacyjnej są oceny cząstkowe:
a) co najmniej pięć ocen z przedmiotów, których liczba godzin lekcyjnych w tygodniu wynosi trzy i więcej,
b) co najmniej trzy oceny z przedmiotów, których liczba godzin lekcyjnych w tygodniu wynosi jeden lub dwa.

§ 28
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek przeprowadzić w ciągu semestru co najmniej:
a) dwie pisemne prace klasowe z języka polskiego i matematyki
b) jedną pisemną pracę klasową z geografii, historii, biologii, fizyki, chemii, wiedzy o społeczeństwie, języka niemieckiego.

§ 29
Oceny cząstkowe powinny być wystawiane za różne, zależnie od specyfiki przedmiotu, formy aktywności ucznia. Nauczyciel powinien stosować różnorodne, choć nie równocenne metody sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia.

§ 30
Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne określa obowiązujące zasady poprawiania ocen cząstkowych.

§ 31
Rozróżnia się następujące kategorie pisemnego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:
a) Praca klasowa – obejmuje duże partie materiału; ocena wystawiona na jej podstawie ma znaczący wpływ na ocenę okresową. Zasady przeprowadzania:
nauczyciel ma obowiązek zapowiedzieć uczniom i wpisać do dziennika lekcyjnego datę i temat pracy klasowej z tygodniowym wyprzedzeniem;
data pracy klasowej i jej zakres treściowy z tygodniowym wyprzedzeniem powinny być w widoczny sposób wpisane do zeszytu przedmiotowego ucznia i podpisane przez rodziców 
(prawnych opiekunów) lub wychowawcę grupy internackiej;
w tygodniu może się odbyć najwyżej jedna praca klasowa w danej klasie.
b) Sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji, lub wiadomości i umiejętności konieczne w całym cyklu kształcenia. Zasady przeprowadzania: jak przy przeprowadzaniu pracy klasowej oraz nie można planować i przeprowadzać sprawdzianów w tym samym dniu, co praca klasowa.
c) Krótkie sprawdziany tzw. „kartkówki” – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z ostatniej lekcji lub pracy domowej i wystawiane na ich podstawie stopnie maja rangę oceny z odpowiedzi ustnej; przy ich przeprowadzaniu nie obowiązują ograniczenia takie jak w pkt. A) i b).

§ 32
1. W stosunku do uczniów, u których występują specyficzne trudności i deficytty rozwojowe uniemożliwiające napisanie pracy kontrolnej, nauczyciel może zastosować ustną formę sprawdzenia wiadomości traktując ją jak pracę klasową, sprawdzian lub kartkówkę.
1. Z ustnie przeprowadzonej formy sprawdzenia wiadomości i umiejętności nauczyciel sporządza notatkę, w której zawiera informacje o treści zadanych pytań, zapisuje odpowiedzi ucznia oraz ocenę, jaką uczeń otrzymał.

§ 33
Wszystkie prace klasowe, sprawdziany, kartkówki oraz notatki z ustnej formy sprawdzenia wiadomości nauczyciel przechowuje w teczce ucznia do końca każdego roku szkolnego.

§ 34
Wszystkie kontrolne prace pisemne ucznia powinny być poprawione i ocenione w ciągu czternastu dni od ich napisania przez uczniów.


§ 35
1. W przypadku nieprzystąpienia do sprawdzianu wiadomości z powodu nieobecności w szkole uczeń ma prawo i – jeżeli tak postanowi nauczyciel – obowiązek przystąpienia do analogicznego sprawdzianu wiadomości z tej samej partii materiału lub zaliczenia jej w inny sposób.
2. Nauczyciel wspólnie z uczniem ustala termin sprawdzianu dodatkowego. Informacja o dacie sprawdzianu zapisana jest w zeszycie przedmiotowym ucznia i podpisana przez jego rodziców (opiekunów prawnych) lub wychowawców grup.
3. Nieprzystąpienie do dodatkowego sprawdzianu jest równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej.

§ 36
Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza się prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek bezpośrednio po całodziennej (do godz. 18.00) wycieczce szkolnej lub wycieczce kilkudniowej.

§ 37
1. Dyrektor Ośrodka zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego (lub niektórych ćwiczeń), informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
2. W przypadku całkowitego zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,niesklasyfikowany”.

§ 38
1. Projekt edukacyjny jest realizowany w szczególności w klasach I i II gimnazjum. Klasa III może zostać wyłączona z realizacji projektu ze względu na przygotowywanie się do egzaminu kończącego gimnazjum.
2. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.
3. Jeśli uczeń brał udział w więcej niż w jednym projekcie edukacyjnym to wraz z wychowawcą klasy, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego kończącego III etap edukacyjny, wybiera temat projektu, który zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.
4. Dyrektor szkoły decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.
5. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, sytuacje zdrowotne bądź losowe).
6. Do końca maja roku poprzedzającego rok szkolny, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, nauczyciele przedstawiają dyrektorowi wstępne zakresy tematyczne proponowanych przez siebie projektów.
7. W  terminie do 1 września roku szkolnego, w którym będzie realizowany projekt edukacyjny, dyrektor przedstawia:
najciekawsze tematy projektów i wspólnie z Radą Pedagogiczną wybiera tematy do realizacji w bieżącym roku szkolnym,
osoby odpowiedzialne za prowadzenie wybranego projektu,
klasy, które projekt obejmuje,
koordynatora projektu,
termin realizacji projektu,
wstępny termin prezentacji rezultatów projektu.
8. W terminie do 15 września uczniowie dokonują wyboru tematu projektu, który będą realizować w ustalonym terminie.
9. W przypadku gdy uczeń:
nie zdecyduje o wyborze tematu,
nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,
nie złoży deklaracji uczestnictwa z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby), opiekun projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.
10. Do 30 września wychowawcy klas przedstawiają uczniom i ich rodzicom  
( opiekunom) cele pracy metodą projektu oraz zasady, jakie będą obowiązywać w szkole w trakcie realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego.
11. O sposobie przekazania informacji rodzicom (opiekunom) oraz uczniom decyduje wychowawca klasy.
12. Informacje o warunkach i zasadach realizacji projektu, udostępnia się uczniom i rodzicom (opiekunom) na stronie internetowej Ośrodka oraz tablicy ogłoszeń.
§ 39
1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu z innymi nauczycielami i wychowawcami grupy, po zasięgnięciu opinii uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
2. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem przepisów dotyczących postępowania odwoławczego określonych w Części VI.

§ 40
Ocena zachowania wyraża opinię całej placówki o tym czy uczeń:
1. wywiązuje się z obowiązków ucznia;
2. postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
3. dba o honor i tradycje szkoły;
4. dba o piękno mowy ojczystej;
5. dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6. czy w szkole i poza nią zachowuje się godnie i kulturalnie;
7. czy swoim zachowaniem okazuje szacunek innym osobom
8. nosi ustalony przepisami strój uczniowski.

§ 41
§ 41 W zakresie stosunku do obowiązków szkolnych o ocenie zachowania decydują przede wszystkim:
a) sumienność w nauce, pilność i wytrwałość w przezwyciężaniu napotykanych trudności,
b) systematyczność w przygotowywaniu się do lekcji,
c) wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę,
d) regularność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne i zajęcia kształcenia modułowego – nie usprawiedliwione nieobecności i spóźnienia wpływają negatywnie na ocenę zachowania troska o bezpieczeństwo własne i kolegów podczas zajęć szkolnych, zajęć nauki zawodu, zajęć w grupie wychowawczej i przerw lekcyjnych,
e) wykonywanie poleceń nauczycieli, opiekunów praktyk i innych pracowników Ośrodka,
f) przestrzeganie wewnątrzszkolnych regulaminów i zarządzeń, w tym regulaminów wszystkich sal i pracowni.

§ 42
1. W zakresie obowiązku postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej i dbałości o honor i tradycje placówki o ocenie zachowania decydują głównie: kultura osobista, uczciwość w codziennym postępowaniu, reagowanie na zło, sposób bycia nie naruszający godności własnej i innych, poszanowanie mienia placówki, prywatnego mienia kolegów i innych osób, zaangażowanie w realizację zadań statutowych Ośrodka.
2. W zakresie obowiązku okazywania szacunku innym osobom o ocenie zachowania decyduje w szczególności: stosunek do nauczycieli, wychowawców innych pracowników Ośrodka do kolegów i osób słabszych. 
3. W zakresie dbałości o piękno mowy ojczystej o ocenie zachowania decyduje dbałość o kulturę słowa, takt, właściwe reagowanie na wulgaryzmy, uczestnictwo w różnorodnych działaniach promujących kulturalne wyrażanie się.
4. W zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób o ocenie zachowania w szczególności decydują: stosunek do nałogów, reagowanie na przejawy uzależnień od alkoholu, nikotyny, środków odurzających, dbałość o higienę osobistą i własną estetykę wyglądu oraz ład i porządek w otoczeniu ucznia, przestrzeganie regulaminów i zarządzeń w tym: regulaminów wszystkich sal i pracowni, zachowanie się w sytuacjach szczególnie zagrażających zdrowiu i życiu swojego, kolegów i innych osób.
5. W zakresie obowiązku godnego i kulturalnego zachowania się na terenie placówki i poza nią o ocenie zachowania decyduje postawa ucznia we wszystkich sytuacjach, jego stosunek do przepisów i zasad regulujących funkcjonowanie społeczne, stosunek do zwierząt i świata przyrody, poszanowanie mienia Ośrodka i prywatnego mienia kolegów.

§ 43
Prace i zadania nadobowiązkowe, wykonywane na rzecz Ośrodka, klasy, grupy środowiska (udział w konkursach, przeglądach, występach, zawodach sportowych, praca w samorządzie, prace użyteczne na rzecz placówki itp.) mają wpływ na podwyższenie oceny zachowania.

§ 44
Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
a) oceny z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust.1
1. Rada Pedagogiczna, uwzględniając dotychczasowe funkcjonowanie ucznia, sposób wypełniania przez niego obowiązków uczniowskich, sytuację rodzinną, może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole, co najmniej dwa razy z rzędu, ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 45
W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym ocena zachowania jest oceną opisową.

§ 46
1. Ocenę klasyfikacyjną zachowania śródroczną i roczną ustala się według skali 
punktowej.
2. Poszczególnej liczbie uzyskanych w ciągu semestru lub na koniec roku szkolnego punktów odpowiadają następujące oceny:
powyżej 300 punktów OCENA WZOROWA (wz)
od 250 do 300 punktów OCENA BARDZO DOBRA (bdb)
od  150 do 249 punktów OCENA DOBRA (db)
od 80 do 149 punktów OCENA POPRAWNA (ppr)
od 1 do 79 punktów OCENA NIEODPOWIEDNIA (ndp)
poniżej 1 punktu OCENA NAGANNA (ng)
z zastrzeżeniem ust. 1.3.
3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, wychowawca uwzględnia wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie zapisów zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniu o potrzebie indywidualnego zachowania, dokumentacji medycznej oraz na podstawie wiedzy uzyskanej przez pracownika pedagogicznego bądź psychologa Ośrodka. 

§ 47 
Kredyt zaufania na początku każdego semestru dla każdego ucznia wynosi 100 punktów. 

§ 48
KRYTERIA UZYSKANIA OCEN ZACHOWANIA
1. Ocena zachowania ustalana jest przez wychowawcę zgodnie z kryteriami:
A) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który otrzymał powyżej 300 pkt. w ciągu semestru a ponad to:
a) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności,
b) ani razu w ciągu semestru nie spóźnił się na zajęcia, 
c) wykazał się dużą samodzielnością o pomysłowością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu (w szczególności dotyczy uczniów gimnazjum)
d) będąc niepełnoletnim nie pali papierosów, będąc pełnoletnim i palącym papierosy, czyni to tylko poza terenem Ośrodka,
e) nie używa wulgaryzmów,
f) zawsze okazuje szacunek osobom dorosłym i kolegom ,
g) jego zachowanie poza terenem Ośrodka nie budzi zastrzeżeń,

B) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który otrzymał od 250 do 300 pkt. w ciągu semestru a ponad to:
a) ma nie więcej niż 1 godzinę nieusprawiedliwionych nieobecności w ciągu semestru,
b) w ciągu semestru spóźnił się na zajęcia nie więcej niż 5 razy,
c) był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością,
d) będąc niepełnoletnim nie pali papierosów, będąc pełnoletnim i palącym papierosy, czyni to tylko poza terenem Ośrodka,
e) nie używa wulgaryzmów,
f) zawsze okazuje szacunek osobom dorosłym i kolegom ,
g) jego zachowanie poza terenem Ośrodka nie budzi zastrzeżeń,

C) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który otrzymał od 150 do 249 pkt. w ciągu semestru a ponad to:
a) ma nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności w ciągu semestru,
b) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania,
c) nie pali papierosów,
d) nie używa wulgaryzmów,
e) zawsze okazuje szacunek osobom dorosłym i kolegom,
f) jego zachowanie poza terenem Ośrodka nie budzi zastrzeżeń,

D) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który otrzymał od 80 do 149 pkt. w ciągu semestru a ponad to:
a) ma nie więcej niż 40 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności w ciągu semestru,
b) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.
c) nie używa wulgaryzmów,
d) zawsze okazuje szacunek osobom dorosłym i kolegom,
e) jego zachowanie poza terenem Ośrodka nie budzi zastrzeżeń,

E) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który otrzymał od 1 do 79 pkt. w ciągu semestru a ponad to:
a) mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt gimnazjalny, nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu,
b) używa wulgaryzmów,
c) nie okazuje szacunku osobom dorosłym i kolegom,
d) jego zachowanie poza terenem Ośrodka budzi zastrzeżenia,

F) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który otrzymał poniżej 1 pkt. w ciągu semestru a ponad to:
a) ma konflikt z prawem,
b) narusza nietykalność osobistą koleżanek lub kolegów (molestowanie, ciężkie pobicie)
c) nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego, 
d) używa wulgaryzmów,
e) nie okazuje szacunku osobom dorosłym i kolegom,
f) jego zachowanie poza terenem Ośrodka budzi zastrzeżeń
2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, wychowawca uwzględnia wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie zapisów zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniu o potrzebie indywidualnego zachowania, dokumentacji medycznej oraz na podstawie wiedzy uzyskanej przez pracownika pedagogicznego bądź psychologa Ośrodka. 
3. Punkty dodatnie uczeń może zdobyć za:

a) Udział w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu:
szkolnym 20 pkt
miejskim 30 pkt
wojewódzkim 50 pkt
krajowym 70 pkt
- każdorazowo
Laureaci konkursów szkolnych lub miejskich 40 pkt
Laureaci konkursów wojewódzkich lub krajowych 100 pkt

b) Aktywny udział w każdej formie zajęć pozalekcyjnych na terenie Ośrodka – 20 pkt za każdą formę 
-w skali miesiąca

c) Aktywny udział w pracach w samorządu uczniowskiego ;
klasy, grupy 10 pkt
Ośrodka 20 pkt
-w skali miesiąca

d) Pracę na rzecz:
Klasy (grupy) od 5 do 20 pkt 
Ośrodka od 5 do 30 pkt
każdorazowo

e) Pomoc w organizowaniu i przeprowadzeniu imprezy (uroczystości):
klasowej (grupowej) do 15 pkt
Ośrodkowej do 20 pkt
każdorazowo

f) Frekwencja 100% 50 pkt. (lub bonus w postaci dnia wolnego)
Punktualne przychodzenie na wszystkie zajęcia 10 do 20 pkt
-jednorazowo w skali miesiąca

g) Systematyczne posiadanie:
prawidłowej odzieży na zajęcia wychowania fizycznego   5 pkt
prawidłowego stroju na zajęcia praktyczne kształcenia modułowego 5 pkt 
odpowiedniego stroju na uroczystości szkolne 5 pkt
 -każdorazowo

h) Aktywna opieka nad roślinami i zwierzętami hodowanymi w klasie(grupie internackiej) od 5 do 15 pkt  
(jednorazowo na koniec miesiąca).

i) Prawidłowe i aktywne reagowanie na przejawy przemocy wobec zwierząt i niszczenia roślinności 50 pkt.
każdorazowo)
j) Pomoc koleżeńska w nauce do 20 pkt 
w skali miesiąca
k) Prawidłowe i aktywne reagowanie na przejawy przemocy 
uczniów/wychowanków wobec kolegów do 100 pkt.
(każdorazowo)
l) Pochwała wychowawcy klasy wobec klasy 10 pkt
m) Pochwała dyrektora wobec społeczności szkoły 20 pkt
n) Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym: 10 pkt
o) Przygotowywanie uroczystości szkolnych 10 pkt
p) Przygotowywanie uroczystości środowiskowych 20 pkt 
(każdorazowo)
r) Osiąganie coraz wyższej średniej ocen (poprawa w skali semestru)
30 pkt 
s) dotrzymywanie terminów (np. dostarczanie usprawiedliwień za nieobecności na zajęciach) 10 pkt
-w skali miesiąca
t) Prawidłowa postawa podczas apeli i uroczystości szkolnych 5 pkt
(każdorazowo)
u) Inne, nie wymienione wyżej, pozytywne formy aktywności ucznia według dokładnego rozeznania nauczyciela do 50 pkt. 
-w skali miesiąca

4. Za następujące przewinienia uczeń może stracić, w skali miesiąca, do:
za nieterminowe powroty do placówki 20 pkt
za brak wiarygodnego, zgodnego z regulaminem i terminowego usprawiedliwienia nieobecności 15 pkt
50 pkt wagarowanie

5. Za następujące przewinienia uczeń może stracić jednorazowo:
za zaśmiecanie terenu i budynków Ośrodka 10 pkt
za używanie wulgarnego słownictwa 20 pkt
za kłamstwa do 50 pkt
za ucieczkę z Ośrodka 50 pkt
za ucieczkę z lekcji 50 pkt
za palenie papierosów 20 pkt
za picie alkoholu, używanie środków 
odurzających, narkotyków, dopalaczy 100 pkt
50 pkt za wszczynanie bójek, awantur
za agresję czynną i słowną wobec kolegów, nauczycieli, pracowników Ośrodka, innych osób 100 pkt
za kradzież 50 pkt
za wyłudzanie pieniędzy, przedmiotów 50 pkt
za straszenie pobiciem lub zastraszanie w inny sposób 50 pkt
za niszczenie mienia Ośrodka do 100 pkt
za przeszkadzanie podczas zajęć szkolnych, w grupie wychowawczej 15 pkt
za używanie telefonu komórkowego innych nośników podczas zajęć lekcyjnych, rewalidacyjnych, nauki własnej 10 pkt.
za fałszowanie podpisów na dokumentach i fałszowanie dokumentów do 50 pkt
za odmowę wykonania polecenia nauczyciela, wychowawcy, 
innego pracownika do 100 pkt
za narażanie siebie, lub kolegów na niebezpieczeństwo (popychanie, wychylanie się przez okno, przechodzenie przez płot, bieganie po korytarzu, rzucanie kasztanami itp.) do 100 pkt
za nieokazywanie szacunku osobom dorosłym i kolegom do 100 pkt
za naruszenie nietykalności cielesnej koleżanki lub kolegi 50 pkt
za brak przyborów szkolnych 5 pkt
za każde  spóźnienie na zajęcia (nieusprawiedliwione) 5 pkt
za reklamowanie i propagowanie środków psychoaktywnych, dopalaczy, wulgaryzmów, faszyzmu, nienawiści, rasizmu, agresji (w szczególności poprzez noszenie ubrań, przedmiotów, słuchanie muzyki zawierającej te treści, umieszczanie haseł, znaków) do 50 pkt., za brak schludnego i dostosowanego do okoliczności: prawidłowego stroju praktycznej nauki zawodu, odpowiedniego stroju na uroczystości szkolne.
7. Niedopuszczalne jest pełnienie funkcji społecznych oraz reprezentowanie Ośrodka poza terenem w przypadku ucznia, który ma niższą niż poprawna ocenę zachowania.

§ 49
Uzyskanie przez ucznia określonej ilości punktów ujemnych skutkuje:

200 pkt. wezwaniem rodziców (prawnych opiekunów)
300 pkt zgłoszeniem problemu wychowawczego do pedagoga lub psychologa
500 pkt. powołaniem wobec ucznia zespołu wychowawczego,
1000 pkt. skierowaniem wniosku do sądu rodzinnego.

§ 50
1. Nauczyciele i wychowawcy grup zobowiązani są do systematycznego analizowania zachowania uczniów i prowadzenia ewidencji zachowania. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy grup zobowiązani są do systematycznego, skrupulatnego i zgodnego z niniejszym WSO, dokonywania wpisów w Zeszytach Obserwacji Zachowania Ucznia/Wychowanka.
12 Comiesięcznej oceny zachowania (w skali punktowej) dokonują wychowawcy klas po zebraniu pisemnej informacji od wychowawców grup wychowawczych. Wychowawcy klas zobowiązani są do co miesięcznego, okresowego i rocznego analizowania wraz z uczniami ich zachowania oraz dokonywania stosownych zapisów w dziennikach lekcyjnych.
CZĘŚĆ IV.

KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW.


§ 51
1. Przyjmuje się dwukrotną klasyfikację uczniów w ciągu roku szkolnego.
2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
a) pierwszy semestr trwa od 1 września do końca stycznia i kończy się klasyfikacją śródroczną;
b) drugi semestr trwa od 1 lutego do 31 sierpnia i kończy się klasyfikacja roczną.

§ 52
Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I –III szkoły podstawowej polega na okresowym i rocznym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia, w danym okresie oraz roku szkolnym i ustaleniu jednej opisowej oceny z zajęć edukacyjnych i jednej oceny opisowej z zachowania zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.

§ 53
Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i w szkole zawodowej polega na okresowym i rocznym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym okresie oraz roku szkolnym z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu okresowych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i okresowej i rocznej oceny z zachowania zgodnie ze skalą określoną w niniejszym regulaminie.
§ 54
1. W zasadniczej szkole zawodowej, okresową i roczną ocenę z zajęć kształcenia modułowego ustala nauczyciel lub nauczyciele prowadzący zajęcia kształcenia modułowego.
2. Decydujący wpływ na ocenę semestralną i roczną ma ocena z testu zaliczającego cały zrealizowany w danym semestrze lub roku szkolnym moduł
3.  W zasadniczej szkole zawodowej, prowadzącej kształcenie zawodowe w systemie modułowym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z danego modułu ustala się według skali, o której mowa w § 23 WSO.
4.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z danego modułu uwzględnia oceny uzyskane przez ucznia ze wszystkich w pełni zrealizowanych w danym semestrze jednostek modułowych przynależnych do tego modułu. Oceny z poszczególnych jednostek modułowych ustala się według skali, o której mowa w § 23 WSO.

§ 55
Klasyfikowanie śródroczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z § 45 WSO.

§ 56
Klasyfikowanie roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej  rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej oceny zachowania zgodnie z § 26 i § 45 WSO.

§ 57
Klasyfikowanie roczne ucznia z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania i ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z § 26 i § 45 WSO.

§ 58
1. Ocena roczna odzwierciedla wiedzę, umiejętności i pracę ucznia w całym roku szkolnym i jest wystawiana na podstawie ocen za oba okresy według zasad przyjętych przez nauczyciela.
2. Obie oceny okresowe nie muszą być równocenne.
3. W przypadkach dydaktycznie lub wychowawczo uzasadnionych nauczyciel może wystawić w miejsce ocen odrębnych, wspólną ocenę klasyfikacyjną (tak z zajęć edukacyjnych jak i zachowania): za drugi semestr i ocenę roczną.

§ 59
1. Klasyfikacji rocznej można dokonać również w przypadku nie przeprowadzenia klasyfikacji śródrocznej, jeżeli istnieją podstawy do oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w drugim okresie, a jego wiadomości i umiejętności z pierwszego okresu zostały uzupełnione i pozwalają na kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
2. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne ustala sposób i termin nadrobienia, a następnie zaliczenia materiału z pierwszego semestru.

§ 60 
Klasyfikację semestralną za I semestr przeprowadza się w ciągu ostatnich dwóch tygodni tego okresu, a klasyfikację za drugi semestr i roczną – w ciągu ostatnich dwóch tygodni zajęć przed wakacjami.

§ 61
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

§ 62
1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może, na pisemny wniosek rodziców, zdawać egzamin klasyfikacyjny. Uczeń pełnoletni może sam złożyć taki wniosek u dyrektora Ośrodka.
2. W wyjątkowych wypadkach, działając w interesie ucznia, gdy nie ma możliwości skontaktowania się z jego rodzicami (opiekunami prawnymi), lub gdy zaniedbują oni rażąco obowiązek opieki nad dzieckiem, z wnioskiem o egzamin klasyfikacyjny może wystąpić pedagog.


§ 63
1. Dla ucznia szkoły zawodowej nieklasyfikowanego z zajęć kształcenia modułowego z powodu nieobecności usprawiedliwionej, Ośrodek organizuje zajęcia uzupełniające – umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu materiału, z którego był nieklasyfikowany.
2. Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z zajęć kształcenia modułowego na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) lub ucznia pełnoletniego nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, dopiero po zaliczeniu materiału nauczania z zajęć kształcenia modułowego. Ośrodek organizuje zajęcie uzupełniające – umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu materiału, z którego był nieklasyfikowany.
3. W ciągu roku szkolnego uczeń powinien uzupełnić każdą jednostkę modułową, podczas realizowania której był nieobecny.
4. Nauczyciel kształcenia modułowego ustala formę i termin zaliczenia.
5. Nauczyciel kształcenia modułowego prowadzi dokumentację potwierdzającą zaliczenie jednostek modułowych. 

§ 64
1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może na pisemny wniosek rodziców, zdawać egzamin klasyfikacyjny. Uczeń pełnoletni może sam złożyć taki wniosek u dyrektora Ośrodka.
2. W wyjątkowych wypadkach, działając w interesie ucznia, gdy nie ma możliwości skontaktowania się z jego rodzicami (opiekunami prawnymi), lub gdy zaniedbują oni rażąco obowiązek opieki nad dzieckiem, z wnioskiem o egzamin klasyfikacyjny może wystąpić pedagog.

§ 65
1. Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub jego rodziców (opiekunów prawnych) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Zgody takiej można udzielić biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
b) dotychczasowy stosunek ucznia do obowiązków szkolnych, jego postawę społeczną i kulturę osobistą,
c) poziom zdolności ucznia, który pozwala przewidzieć możliwość uzupełnienia braków w wiedzy i umiejętnościach oraz skuteczne kontynuowanie nauki na dalszych etapach kształcenia,
d) fakt wystąpienia zdarzeń losowych, silnych przeżyć podczas minionego semestru uniemożliwiających uczniowi koncentrację, obniżających sprawność myślenia i uczenia się,
e) trudną sytuację życiową ucznia, choroby, patologię lub niewydolność rodzinnego środowiska wychowawczego.
2. W wyjątkowych wypadkach, działając w interesie ucznia, gdy nie ma możliwości skontaktowania się z jego rodzicami (opiekunami prawnymi), lub gdy zaniedbują oni rażąco obowiązek opieki nad dzieckiem, z wnioskiem o egzamin klasyfikacyjny może wystąpić pedagog.

§ 66
1. Egzamin klasyfikacyjny z pierwszego lub drugiego semestru przeprowadza się do końca tego semestru, a roczny egzamin klasyfikacyjny – do końca roku szkolnego, w ciągu ostatnich dwóch tygodni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia lub z samym uczniem pełnoletnim.
3. W przypadku usprawiedliwionego niestawienia się na egzamin klasyfikacyjny ( o uznaniu powodów nieobecności i ich usprawiedliwieniu decyduje dyrektor Ośrodka) wyznacza się następny termin w ciągu trzech dni od dnia ustania przyczyny uniemożliwiającej zdawanie egzaminu.

§ 67
1. Pytania i zadania egzaminacyjne przygotowuje, przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi, a następnie egzamin przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w obecności, wskazanego przez dyrektora Ośrodka, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
2. Poziom pytań i zadań egzaminacyjnych musi być zróżnicowany i musi umożliwiać wystawienie ocen od dopuszczającej do bardzo dobrej, a na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) lub samego ucznia pełnoletniego – także oceny celującej.
3. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

§ 68
Egzamin klasyfikacyjny może składać się z części pisemnej i ustnej lub w uzasadnionych przypadkach tylko z części pisemnej lub tylko z części ustnej, z wyjątkiem egzaminów z techniki, plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.


§ 69
W szkole zawodowej egzamin klasyfikacyjny kształcenia modułowego przeprowadza się w formie teoretycznej i praktycznej.

§ 70
1. Z przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
datę egzaminu
imiona i nazwiska: nauczycieli, o których mowa w § 67.1 i ucznia 
egzaminowanego,
pytania i zadania egzaminacyjne
zwięzłą charakterystykę odpowiedzi lub wykonania zadań praktycznych przez ucznia
wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
2.  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia.
3.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen danego ucznia.

§ 71
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna  z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem procedur odwoławczych określonych w Rozdziale VI.
2. Uczeń, który otrzymał z egzaminu klasyfikacyjnego roczną ocenę niedostateczną nie otrzymuje promocji.
3. Ustalona przez nauczyciela, albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących warunków przeprowadzania egzaminu poprawkowego oraz z zastrzeżeniem procedur odwoławczych określonych w Części  VI.
§ 72
1. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować ucznia (w formie ustnej) i jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, że szczególnym uwzględnieniem grożących uczniowi ocenach niedostatecznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ocenie nagannej zachowania oraz o zagrożeniu nieklasyfikowaniem.
2. Wychowawca sporządza na piśmie odpowiednią informację, daje do potwierdzenia wicedyrektorowi i przekazuje uczniom w celu zapoznania z nią rodziców.
3. Uczeń jest zobowiązany w ciągu trzech dni zwrócić podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych) zawiadomienie.
4. W sytuacji, gdy niemożliwe jest w powyższym terminie otrzymanie zwrotnej informacji od rodziców – wychowawca składa zawiadomienie w sekretariacie Ośrodka i sekretarka wysyła je pocztą.
5. Jeżeli zagrożenie obniżenia oceny nastąpiło wskutek zdarzeń mających miejsce na mniej niż miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej – zawiadomienie może nastąpić w późniejszym terminie.
6. Informacja musi zawierać wskazanie możliwości uzupełnienia i nadrobienia przez ucznia braków edukacyjnych lub poprawy zachowania.

§ 73
1. Uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli jego stosunek do obowiązków szkolnych nie budzi zastrzeżeń, a szczególności:
nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z danych zajęć edukacyjnych,
systematycznie odrabia zadania domowe, uzupełnia zaległości,
prowadzi systematycznie zeszyty przedmiotowe, 
a jego zachowanie jest co najmniej poprawne.
2. W ciągu tygodnia od dnia uzyskania informacji o przewidywanej ocenie rocznej, uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić się do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne z wnioskiem o dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania wyższej niż przewidywana oceny.
3. Nauczyciel ustala dla danego ucznia zakres materiału zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na wskazana przez ucznia ocenę.
4. Wspólnie z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi) nauczyciel ustala terminy wykonania zadań określonych w ust. 3, szczególności:
a) miejsce, datę i godzinę pisemnego i ustnego sprawdzenia wiadomości,
b) terminy wykonania innych zadań (np. gazetki, plakatu, referatu, rysunku, pracy technicznej).
5. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest terminowe i zgodne z wymaganiami edukacyjnymi wykonanie wszystkich zadań ustalonych ust. 3.
6. Podczas sprawdzania wiadomości i umiejętności określonych w ust. 3 i 4 mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów rodzice (opiekunowie prawni) ucznia.
7. Z czynności związanych z realizacją zadań wymaganych do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, nauczyciel sporządza sprawozdanie, które zawiera:
imię i nazwisko ucznia,
ocenę, o jaką uczeń się ubiega,
daty, terminy realizacji zadań, sprawdzianów,
uzyskane wyniki ( „spełnił wymagania”; „nie spełnił wymagań” ),
uwagi o realizacji zadań.
Do sprawozdania nauczyciel dołącza prace pisemne, plastyczne i inne wytwory ucznia. 
8. Sprawozdanie włącza się do akt osobowych ucznia. 
9. Jeżeli uczeń spełnił określane wymagania na wnioskowana wyższą ocenę, nauczyciel ustala tę ocenę jako roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych dla tego ucznia.
10. Jeżeli uczeń nie spełnił wymagań edukacyjnych na wnioskowaną ocenę, po sprawdzeniu wiadomości i umiejętności, nauczyciel ustala jako roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, ocenę taką jaką przewidywał. 

§ 74
1. Uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania, jeżeli na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej ma co najmniej jeden dodatni punkt z zachowania.
2. W ciągu tygodnia od dnia uzyskania informacji o przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania, uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić się do wychowawcy klasy z wnioskiem o wskazanie możliwości zdobycia punktów oceniających zachowanie na poziomie wyższej oceny zachowania.
3. Wychowawca klasy wspólnie z zespołem wychowawczym: wychowawcami grup, rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia, pedagogiem i zainteresowanym uczniem, w porozumieniu z innymi nauczycielami, ustalają sposoby i termin uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, określone niniejszym regulaminem.
4. W określonym w ust. 3 terminie powołany zespół wychowawczy analizuje zapisy w ZESZYCIE PUNKTACJI ZACHOWANIA ucznia, podsumowuje uzyskane punkty i określa, czy przez danego ucznia zostały spełnione wymagania na wyższą ocenę zachowania.
5. Jeżeli uzyskana liczba punktów odpowiada wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, wychowawca klasy ustala tę ocenę wyższą jako roczną ocenę klasyfikacyjną. 
6. Jeżeli uczeń nie uzyskał wymaganej liczby punktów na ocenę wyższą niż przewidywana, wychowawca klasy ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania na poziomie oceny przewidywanej.
7. Z wykonanych czynności określonych w ust. 3 i 4 wychowawca sporządza sprawozdanie, które dołącza się do akt osobowych ucznia.

§ 75
Na pięć dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele przedmiotów są zobowiązani ustalić wszystkie oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i ocenę z zachowania, a najpóźniej na trzy dni przed terminem posiedzenia – wpisać je do dzienników lekcyjnych.


§ 76
Szczegółowe terminy związane z okresową i roczną klasyfikacją uczniów ustala, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, dyrektor Ośrodka i ogłasza najpóźniej do 30 września.
§ 77
Uczniowi, który napotkał poważne trudności w nauce i stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, który jest zagrożony niedostateczną oceną klasyfikacyjną (szczególnie otrzymał niedostateczną ocenę śródroczną i jest zagrożony nie otrzymaniem promocji) szkoła w porozumieniu z rodzicami lub wychowawcami internatu, udziela pomocy w szczególności w następujących formach:
umożliwienie udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, reedukacyjnych, konsultacjach indywidualnych z poszczególnych przedmiotów,
udzielenie pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się podzieleniu materiału do uzupełnienia na części,
zlecanie prostych, dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie oceny,
udostępnienie znajdujących się w szkole pomocy dydaktycznych,
konsultacje u pedagoga lub psychologa,
obniżenie wymagań edukacyjnych na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznej,
zorganizowanie pomocy koleżeńskiej,
indywidualne ustalenie sposobu, terminów i zakresu poprawy uzyskanych cząstkowych ocen niedostatecznych.

§ 78
Uczeń klas I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli został sklasyfikowany i jego osiągnięcia edukacyjne oceniono pozytywnie.

§ 79
Uczeń klas I-III szkoły podstawowej można powtarzać klasę tylko w wyjątkowych przypadkach. Rada pedagogiczna podejmuje decyzję o powtarzaniu klasy na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnie specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ( prawnych opiekunów ) ucznia.

§ 80
1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 44 ust.1 i § 93. 
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem

§ 81
Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 82
Uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, który ma, co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, a który uzyskuje ze wszystkich zajęć obowiązkowych oceny uznane za pozytywne, zgodnie z niniejszym regulaminem oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany uchwałą Rady Pedagogicznej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego poza ustalonym trybem.

§ 83
1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole danego typu uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.
2. W wyjątkowych wypadkach – uwzględniając środowisko rodzinne i sytuację życiową ucznia oraz dotychczasowy stosunek do obowiązków szkolnych – Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

§ 84 
Rodzice (opiekunowie prawni), a w przypadku ucznia pełnoletniego – on sam, mają prawo wystąpić do dyrektora Ośrodka z pisemną prośbą o wyrażenie zgody na zdawanie egzaminu poprawkowego, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakończenia zajęć edukacyjno-wychowawczych.

§ 85
Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, bądź tylko pisemnej lub tylko ustnej (w zależności od specyficznych możliwości ucznia), z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki wychowania fizycznego, 
z których powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

§ 86
W zasadniczej szkole zawodowej egzamin poprawkowy z kształcenia modułowego ma formę zajęć praktycznych i teoretycznych.

§ 87
1. Termin egzaminu poprawkowego, w ciągu siedmiu dni od daty wpłynięcia wniosku określonego w § 84, wyznacza dyrektor szkoły. 
2. O terminie, miejscu i zakresie egzaminu poprawkowego dyrektor powiadamia na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub samego zainteresowanego.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

§ 88
1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Ośrodka.
2. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor lub wicedyrektor Ośrodka - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same, lub pokrewne zajęcia edukacyjne, jako członek komisji.

§ 89
1. Nauczyciel, o którym mowa w § 88 ust. 2 lit.b, może być zwolniony z udziału w pracy w komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor Ośrodka powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
2. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkoły następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

§ 90
1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję
2. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia.
3. Protokół dołącza się do arkusza ocen danego ucznia.

§ 91
Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w innym terminie określonym przez dyrektora Ośrodka.

§ 92
Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 93.

§ 93
Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu całego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 94
Rada Pedagogiczna może skorzystać z możliwości określonej w § 93 szczególnie w następujących przypadkach:
a) długotrwała choroba uniemożliwiająca naukę w domu, szpitalu lub sanatorium,
b) zdarzenia losowe, silne przeżycia ucznia uniemożliwiające lub znacznie utrudniające koncentrację i obniżające sprawność myślenia i uczenia się,
c) trudna sytuacja życiowa ucznia (patologia rodziny, choroby, niewydolność wychowawcza rodziny lub opiekunów).

§ 95
Przeciwwskazaniami do skorzystania przez Radę Pedagogiczną z możliwości określonej w § 93 są w szczególności:
a) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, samowolne opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia,
b) uporczywe uchylanie się od wykonywania podstawowych obowiązków ucznia (nieprowadzenie zeszytów, niewykonywanie zadań edukacyjnych zleconych przez nauczycieli),
c) nieskorzystanie z pomocy w nauce zorganizowanej w szkole: z zajęć wyrównawczych, pomocy koleżeńskiej, indywidualnej pomocy nauczyciela.
d) niezgłaszanie się bez usprawiedliwienia na poprawę oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

§ 96
1. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę zawodową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 44 ust.1.
2.  W przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum – jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu, o ile na mocy odrębnych przepisów nie został z nich zwolniony.
3. Warunki i sposoby przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu określają odrębne przepisy.

§ 97
O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym postanawia, na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi).

§ 98
1. Uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim nie podlegają klasyfikacji.
2. Pod koniec każdego roku nauczyciel wychowawca uczniów upośledzonych w stopniu głębokim dokonuje szczegółowego opisu przyrostu umiejętności oraz zmian w jego zachowaniu.

§ 99
Informacje o postępach ucznia w nauce i zachowaniu gromadzone są w następujących formach:
Oceny w dziennikach lekcyjnych
tabela pomocnicza oceny zachowania w nauczaniu wczesnoszkolnym
Zeszyty Punktacji Zachowania Ucznia/Wychowanka
Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia/wychowanka
Indywidualny Program Edukacyjny
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym 
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym – Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Indywidualne teczki uczniów z pracami pisemnymi
Indywidualne teczki uczniów z pracami pisemnymi doskonalącymi umiejętności szkolne – wdrażanie wniosków z analizy próbnych i zewnętrznych egzaminów i sprawdzianów.


CZĘŚĆ V
WYRÓŻNIENIA I NAGRODY.

§ 100
Uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zawodowej i przysposabiającej do pracy Rada Pedagogiczna może wyróżnić:
a) Przyznając nagrodę rzeczową
b) Przyznając TYTUŁ WZOROWEGO UCZNIA (w klasyfikacji śródrocznej i rocznej)
c) Umieszczając nazwiska i zdjęcia uczniów na honorowym miejscu w szkole i stronie internetowej Ośrodka 
d) Dokonując wpisu do kroniki Ośrodka o jego osiągnięciach
e) Podejmując uchwałę o promowaniu ucznia z wyróżnieniem ( nie dotyczy uczniów klas I-III szkoły podstawowej)
f) Przyznając uczniom wzorowym i wyróżniającym kończącym szkołę podstawową, gimnazjum, przysposabiającą do pracy – ZŁOTĄ ODZNAKĘ WZOROWEGO ABSOLWENTA
g) Wręczając ich rodzicom lub opiekunom listy gratulacyjne
h) Przyznając uczniom szkoły zawodowej stypendium za wyniki w nauce i zachowaniu
i) Nominując do nagrody Prezydenta Miasta ,,PRYMUS’’ absolwenta, który ze sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu gimnazjalnego uzyskał najwyższą w szkole liczbę punktów
j) Nominując do nagrody Prezydenta Miasta ,,PRYMUS’’ dla uczniów wszystkich typów szkół, którzy reprezentując szkołę w roku szkolnym mieli znaczące osiągnięcia naukowe (konkursy, olimpiady), sportowe i kulturalne – na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym.

§ 101
Wyróżnienia określone w § 100 może otrzymać uczeń, który spełnia następujące warunki:
1. Otrzymuje ocenę wzorową zachowania lub w stosunku do uczniów klas I-III i upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym, ich zachowanie opisane jest jako wzorowe
2. W klasach IV-VI szkoły podstawowej i w gimnazjum otrzymuje średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych za semestr lub na koniec roku nie niższą niż 4,75
3. Otrzymuje ocenę opisową określającą znaczny przyrost umiejętności lub duże starania ucznia w tym kierunku (dotyczy uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym)
4. W szkole zawodowej otrzymuje średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych nie niższą niż 4,75 i ocenę bardzo dobrą z z modułowego kształcenia

§ 102
1. Uczeń wzorowy (średnia ocen co najmniej 4,75, ocena z modułowego kształcenia – 5 oraz zachowanie wzorowe) kończący szkołę zawodową otrzymuje:
Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem
2.  Dodatkowo może otrzymać: 
Wartościową nagrodę rzeczową
3.  Szczególnie wyróżniający się uczeń może otrzymać:
ZŁOTĄ ODZNAKĘ WZOROWEGO ABSOLWENTA

§ 103
Niezależnie od osiąganych wyników w nauce i niezależnie od innych nagród można przyznać nagrodę książkową lub rzeczową uczniowi, który w szczególności:
Nie opuścił ani jednego dnia nauki.
Angażuje się w pracy na rzecz Ośrodka i swoją aktywnością promuje placówkę w mieście i środowisku.
Aktywnie i twórczo uczestniczy w kołach zainteresowań.
Otrzymał ocenę wzorową zachowania.
W widoczny sposób dąży do poprawy swojego zachowania.

§ 104
Niniejszy regulamin nie wyczerpuje wszystkich możliwości nagradzania uczniów i nie ogranicza praw jakichkolwiek organów szkoły do ustalania własnych nagród i kryteriów ich przyznawania.


CZĘŚĆ VI
PROCEDURY ODWOŁAWCZE.

§ 105
Uczeń, jego rodzice (opiekunowie prawni), którzy stwierdzą, że przy wystawianiu rocznej z zajęć edukacyjnych lub oceny zachowania nastąpiło naruszenie przepisów niniejszego regulaminu lub innych przepisów prawa, w szczególności, jeżeli nie przestrzegano kryteriów i trybu wystawiania poszczególnych ocen, może wnieść w formie pisemnej zażalenie do dyrektora Ośrodka w terminie siedmiu dni od daty zakończenia zajęć edukacyjnych. Zażalenie musi zawierać szczegółowo przedstawione konkretne zarzuty oraz wskazywać ocenę, jaka zdaniem odwołującego się, powinna być wystawiona.

§ 106
1. W przypadku wpłynięcia zażalenia określonego w § 105 dyrektor przeprowadza w ciągu siedmiu dni, od daty wpłynięcia zażalenia postępowanie wyjaśniające.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor Ośrodka powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 dyrektor Ośrodka ustala z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. Sprawdzian przeprowadza się okresie ostatnich siedmiu dni wakacji letnich.
5. W skład komisji, o której mowa w ust. 2 wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor lub wicedyrektor Ośrodka – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej klasyfikacyjne oceny zachowania:
a) dyrektor lub wicedyrektor Ośrodka – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora Ośrodka nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog, 
e) psycholog,
f) przedstawiciel samorządu wychowanków,
g) przedstawiciel rady rodziców.
6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną pisemną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor Ośrodka powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Powołany nauczyciela innej szkoły następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
8. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 83.
9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji
b) termin sprawdzianu
c) treść zadań i pytań sprawdzających,
d) informację o ustnych odpowiedziach ucznia
e) wynik sprawdzianu
f) ustaloną ocenę
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania:
a) skład komisji
b) termin posiedzenia komisji
c) wynik głosowania
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
10. Protokół, o którym mowa w ust. 9 stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia.
12. Uczeń, który z powodów usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora Ośrodka.

§ 107
1. Przepisy § 106 ust. 1 do 12 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin zgłoszenia zastrzeżeń, co do trybu wystawienia oceny w wyniku tego egzaminu, wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
2. Wyniki sprawdzianu i egzaminu poprawkowego dyrektor Ośrodka przedstawia Radzie Pedagogicznej w celu zatwierdzenia i ewentualnego wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie promowania uczniów i ukończenia szkoły.


CZĘŚĆ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 108
1. Wychowawcy klas corocznie przedstawiają uczniom na godzinach z wychowawcą oraz rodzicom (opiekunom prawnym) na spotkaniach zasady niniejszego regulaminu. Pełny tekst regulaminu znajduje się na widocznym miejscu w każdej sali lekcyjnej, w bibliotece, pokojach nauczycielskich oraz pokojach wychowawców, stronie internetowej www.osw.uznam.net.pl;
2. Nikt nie może powoływać się na nieznajomość zasad WSO.

§ 109
Rodzice (prawni opiekunowie), którzy nie uczestniczą w większości zebrań, lub dni otwartych, nie kontaktują się z nauczycielami i wychowawcami klas, nie stawiają się na wezwania, nie interesują się zajęciami edukacyjnymi, w szczególności tymi sprawiającymi uczniowi trudności, nie kontrolują postępów w nauce ani zachowaniu dziecka oraz nie współpracują z placówką, nie mogą w żadnym wypadku, w tym kwestionując ocenę, powoływać się na brak informacji o postępach w nauce dziecka oraz o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
§ 110
Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zatwierdzające wyniki klasyfikacji okresowej i rocznej oraz w sprawie promowania uczniów i ukończenia szkoły.

§ 111
1. Niniejszy WSO jest częścią statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świnoujściu. 
2. Zmiany w WSO wprowadza się w trybie wprowadzania zmian w statucie SOSW.


ROZDZIAŁ XVI- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 327
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świnoujściu jest jednostką budżetową, finansowaną przez Miasto Świnoujście.

§ 328
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 329
Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności Ośrodka: 

§ 330
Wszelkie zmiany w statucie dokonywane są uchwałą Rady Pedagogicznej.

§ 331
Tekst jednolity STATUTU zatwierdzony Uchwałą Nr 06/2011/2012 Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2011 roku - obowiązuje od 1 września 2011.


Wytworzył: Mariola (1 kwietnia 2009)
Opublikował: Waldemar Pietrzak (11 lipca 2005, 17:20:55)

Ostatnia zmiana: Mariola Nawrocka (16 lutego 2012, 20:18:35)
Zmieniono: Części XV – Wewnątrzszkolny System Oceniania zmianie ulega zapis § 22 zgodnie z UCHWAŁĄ NR 19/2011/2012 RADY PEDAGOGICZNEJ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W ŚWINOUJŚCIU z dnia 1 lutego 2012r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6806

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij